Faktura pro forma - wzór z omówieniem - Poradnik wfirma

Transkrypt

Faktura pro forma - wzór z omówieniem - Poradnik wfirma
Data:
Autor:
2013-09-10
Ewa Szpytko-Waszczyszyn
Faktura pro forma - wzór z omówieniem
Faktura pro forma to dokument coraz częściej spotykany w obrocie gospodarczym. Faktura ta w zasadzie niczym
nie różni się pod względem formalnym od zwykłych faktur, poza tytułem, wskazującym na to, iż jest to faktura pro
forma. W praktyce jednakże, dokument ten traktowany jest zupełnie inaczej niż standardowe faktury sprzedaży.
Faktura pro forma wystawiana jest przez sprzedawcę najczęściej w celu poinformowania klienta o cenie
towaru/usługi - przedstawienia oferty, bądź potwierdzenia zawarcia transakcji. Bardzo często na podstawie tego
dokumentu kontrahent wpłaca zaliczkę dotyczącą złożonego zamówienia, bądź dokonuje przedpłaty. Jest to zatem
funkcjonalny i pomocny dokument handlowy jednakże nie stanowi on dowodu księgowego. Oznacza to, że faktura
pro forma nie podlega ujęciu w KPiR - nie jest podstawą ujęcia kosztu ani przychodu. Fakt wystawienia pro formy nie
powoduje zatem żadnych konsekwencji na gruncie podatku dochodowego ani też skutków jeśli chodzi o podatek
VAT.
Wystawienie pro formy nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku wystawienia faktury w terminie 7 dni od dnia wydania
towaru lub wykonania usługi, a jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część
należności, w odniesieniu do której zgodnie z ustawą o VAT powstaje obowiązek podatkowy, fakturę wystawia się
nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
Przepisy podatkowe nie regulują zagadnienia faktury pro formy, nie ma zatem żadnych wytycznych dotyczących jej
cech, sposobu wystawiania czy obowiązkowych elementów.
Ponieważ fakturę pro forma wystawia się na podobnych zasadach jak fakturę sprzedaży, może ona zawierać
elementy takie jak:
tytuł “Faktura pro forma” bądź “Proforma”,
datę i miejsce wystawienia,
określenie podmiotu wystawiającego (dane sprzedawcy),
dane klienta dla którego sporządzana jest pro forma,
nazwy towarów/usług,
cena jednostkowa netto,
wartość netto,
stawka VAT,
kwota VAT,
wartość brutto,
podsumowanie kwot,
podpis wystawcy.
© Copyright | Wszystkie prawa zastrzeżone 2006-2017 Web INnovative Software Sp. z o.o., Bolesława Krzywoustego 105/21
51-166 Wrocław, [email protected] KRS 0000342082, NIP 8982167294, Kapitał 60 000zł
09-03-2017
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
1/1