ZARZĄDZENIE nr 86 /2011 - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki

Komentarze

Transkrypt

ZARZĄDZENIE nr 86 /2011 - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
ZARZĄDZENIE nr 86 /2011
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie
z dnia 13.10.2011 r.
w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
ambulatoryjna opieka specjalistyczna, tj. wykonywanie świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie neurologii w Poradni Neurologicznej w Przychodni Specjalistycznej nr 1
Rzeszowie w ramach funkcjonowania Poradni (w tym badania dla potrzeb medycyny
pracy) oraz w ramach konsultacji medycznych pacjentów leczonych w Oddziałach
Szpitala Miejskiego w Rzeszowie i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Rzeszowie
oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
w przedmiotowym zakresie.
Na podstawie:
- art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
nr 112, poz. 654),
- art. 146 ust. 1, art. 147 – 150 ust. 1 – 5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (tj. Dz. U. Z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) zarządzam,
co następuje:
§1
Przeprowadza się konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń
zdrowotnych w zakresie ambulatoryjna opieka specjalistyczna, tj. wykonywanie
świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neurologii w Poradni Neurologicznej w Przychodni
Specjalistycznej nr 1 Rzeszowie w ramach funkcjonowania Poradni (w tym badania
dla potrzeb medycyny pracy) oraz w ramach konsultacji medycznych pacjentów leczonych
w Oddziałach Szpitala Miejskiego w Rzeszowie i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
w Rzeszowie.
§2
W celu realizacji zadania wskazanego w § 1 niniejszego zarządzenia:
1. Zamieszcza się ogłoszenie o konkursie ofert o treści określonej w załączniku nr 1
do zarządzenia:
a). na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego2, II piętro - Administracja,
b). na stronie internetowej pod adresem: www.spzoz1.rzeszow.pl
2. Określa się warunki, jakie powinni spełnić oferenci, stanowiące załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia: Warunki uczestnictwa w konkursie ofert na udzielanie świadczeń
zdrowotnych w zakresie ambulatoryjna opieka specjalistyczna, tj. wykonywanie świadczeń
zdrowotnych w dziedzinie neurologii w Poradni Neurologicznej w Przychodni
Specjalistycznej nr 1 Rzeszowie w ramach funkcjonowania Poradni (w tym badania dla
potrzeb medycyny pracy) oraz w ramach konsultacji medycznych pacjentów leczonych
w Oddziałach Szpitala Miejskiego w Rzeszowie i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
w Rzeszowie.
3. Wprowadza się formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia:
Oferta – formularz ogólny na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjna
opieka specjalistyczna, tj. wykonywanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neurologii
w Poradni Neurologicznej w Przychodni Specjalistycznej nr 1 Rzeszowie w ramach
funkcjonowania Poradni (w tym badania dla potrzeb medycyny pracy) oraz w ramach
konsultacji medycznych pacjentów leczonych w Oddziałach Szpitala Miejskiego
w Rzeszowie i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Rzeszowie.
4. Zatwierdza się wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
ambulatoryjna opieka specjalistyczna, tj. wykonywanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie
neurologii w Poradni Neurologicznej w Przychodni Specjalistycznej nr 1 Rzeszowie
w ramach funkcjonowania Poradni (w tym badania dla potrzeb medycyny pracy) oraz
w ramach konsultacji medycznych pacjentów leczonych w Oddziałach Szpitala Miejskiego
w Rzeszowie i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Rzeszowie, stanowiący załącznik
nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Powołuje się Komisję Konkursową do oceny ofert w składzie:
a). Przewodniczący Komisji: lek. med. Longina Krasowska-Urbanik,
b). Członkowie Komisji:
•Zdzisław Szczepański - Z-ca Przewodniczącego,
•Edyta Kuraś-Kut,
•Regina Surdel,
6. W pracach Komisji może uczestniczyć przedstawiciel samorządu lekarskiego wyznaczony
przez Okręgową Izbę Lekarską w Rzeszowie.
7. Regulamin pracy Komisji Konkursowej i zasady jej obradowania określa załącznik nr 5
do zarządzenia.
§3
1. W ramach postępowania konkursowego Komisja Konkursowa, wskazana w § 2 pkt. 5,
dokonuje otwarcia ofert na świadczenia zdrowotne objęte przedmiotem zamówienia
w dniu 20 października 2011 r. o godzinie 9,15.
2. Termin rozstrzygnięcia konkursu i jego ogłoszenia wyznacza się na dzień
21 października 2011 r. o godzinie 14,00.
3. Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.