01_SIWZ_SPA_2013 - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Komentarze

Transkrypt

01_SIWZ_SPA_2013 - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
„Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem
istniejącej instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu”
Nr sprawy: OWr/04/RB/TS/roboty inwestycyjne/13
SPECYFIKACJ A ISTOTNYCH W ARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
Zamawiający:
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
Oddział we Wrocławiu
ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław
Adres do korespondencji:
ul. Parkowa 30
51-616 Wrocław
Faks: (71)3487991
Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień publicznych:
http://www.imgw.pl [miejsce: wiadomości / zamówienia publiczne / Oddział we Wrocławiu]
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: godz. 7:00 - 15:00.
Działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisami
wykonawczymi do niej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Oddział
we Wrocławiu zaprasza do złoŜenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie:
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na
„Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem
istniejącej instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu”
Wrocław, kwiecień 2013 r.
1
„Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem
istniejącej instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu”
Nr sprawy: OWr/04/RB/TS/roboty inwestycyjne/13
I.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I PODSTAWY PRAWNE JEGO ZASTOSOWANIA
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do niej.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia jest art. 10 ust. 1 w związku z art. 39–46
ustawy Pzp.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp i
Kodeksu Cywilnego.
II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem istniejącej
instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu”,
według posiadanej dokumentacji technicznej wykonanej przez WODUS Usługi Projektowe Krzysztofa
Sikora – Bigaj, ul. Parkowa 7, 55-095 Długołęka, która jest dostępna w wersji papierowej u Zamawiającego
– pokój nr 18.
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące bloki robót budowlanych:
a) Sieć zewnętrzna wodociągowo – kanalizacyjna:
• Roboty ziemne,
• Roboty montaŜowe,
b) Przyłącza wodociągowo – kanalizacyjne:
• Roboty ziemne,
• Roboty montaŜowe,
c) Roboty nawierzchniowe:
• Rozebranie nawierzchni,
• Odtworzenie nawierzchni.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera, będąca integralną częścią SIWZ:
a) Dokumentacja techniczna dot. Budowy przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego do SPA
Wrocław (Załącznik nr 10 do SIWZ), obejmująca następujące opracowania:
- Projekt budowlany;
- Projekt wykonawczy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
- Projekt wykonawczy przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej;
- Projekt wykonawczy organizacji ruchu zastępczego, odbudowa nawierzchni;
- Dokumentacja geotechniczna;
- Inwentaryzacja zieleni;
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
4. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawiera projekt Umowy stanowiący Załącznik
nr 9 do SIWZ.
5. Główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (kody CPV):
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne;
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu;
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków;
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.
6. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
2
„Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem
istniejącej instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu”
Nr sprawy: OWr/04/RB/TS/roboty inwestycyjne/13
9. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych, które nie
wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, zgodnie z art. 630 § 1
Kodeksu Cywilnego w związku z art. 139 ustawy Pzp.
10. Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom.
W takim przypadku jest zobowiązany do wykazania w Formularzu ofertowym części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Za działania bądź zaniechania podwykonawców
Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. Brak informacji o powierzeniu wykonania części lub całości
niniejszego zamówienia podwykonawcom będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania
zamówienia przez Wykonawcę. Konieczność zatrudnienia podwykonawców wynikła w trakcie realizacji
zamówienia wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
11. Zamawiający nie przewiduje:
a) zawarcia umowy ramowej,
b) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
12. Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt realizacji przedmiotu zamówienia, w tym za
jego terminowe wykonanie zgodne z dokumentacją projektową i wytycznymi Zamawiającego;
b) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania, potwierdzonej na piśmie przez Zamawiającego,
wizji lokalnej (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ) miejsca realizacji przedmiotu zamówienia.
Osobą upowaŜnioną ze strony Zamawiającego do uzgodnienia z Wykonawcami terminu
przeprowadzenia wizji lokalnej jest Pan Jerzy Jutarski, tel. (71)3576707, urzędujący od poniedziałku
do piątku w godz. 7:00-15:00 oraz Pani Katarzyna Zielak, tel. (71)3200132 lub 503171132,
urzędująca od poniedziałku do piątku w godz. 6:30-14:30;
c) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia w załączonej do niniejszej SIWZ „Dokumentacji technicznej”
(Załącznik nr 10 do SIWZ);
d) Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
e) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia będą uzgadniane przez
Zamawiającego z ustanowionymi przedstawicielami Wykonawcy, wyłącznie w formie pisemnej
z zastrzeŜeniem Rozdz. VI pkt 1 lit. b) SIWZ;
f) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
13. Wymagania organizacyjne:
a) Określenie przez Wykonawcę numerów telefonów kontaktowych i faksów oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;
b) Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia tzn. roboty ziemne, montaŜowe
oraz odtworzeniowe muszą być zorganizowane w sposób zapewniający normalne funkcjonowanie
SPA Wrocław oraz wszystkich innych stron biorących udział w omawianej inwestycji.
14. Wymagania dotyczące gwarancji:
a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na wykonane
roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.
III.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w całości na warunkach Umowy, której projekt stanowi
Załącznik nr 9 do SIWZ, w terminie od dnia zawarcia umowy do 25.10.2013 r.
IV.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
1.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
3
„Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem
istniejącej instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu”
Nr sprawy: OWr/04/RB/TS/roboty inwestycyjne/13
•
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia
warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złoŜonego przez
Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ);
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał minimum:
− jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa co najmniej 200 mb. sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, o wartości minimum 210000,00 zł netto,
− jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa co najmniej 200 mb. sieci
wodociągowej wraz z przyłączami, o wartości minimum 130000,00 zł netto.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
• Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, Ŝe osoba/y kierujące realizacją przedmiotu
zamówienia posiadają uprawnienia do samodzielnego kierowania robotami budowlanymi
w zakresie objętym zamówieniem wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania nimi. Wykonawca jest
zobowiązany wskazać osobę/y z wymienionej branŜy:
− Kierownik Budowy – niniejsza osoba musi posiadać:
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243,
poz. 1623 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm. ) do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w
odpowiednim zakresie;
− Kierownik Robót Sieciowych – niniejsza osoba musi posiadać:
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn.
zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83,
poz. 578 z późn. zm. ) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im waŜne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie.
• Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać
niniejsze zamówienie, pod warunkiem, Ŝe osoba ta spełnia łącznie wymagania dla kaŜdej
z łączonych funkcji, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) i
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wskazane powyŜej osoby muszą
posiadać biegłą znajomość języka polskiego, a w przypadku jej braku, Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na czas realizacji przedmiotu umowy.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
4
„Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem
istniejącej instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu”
Nr sprawy: OWr/04/RB/TS/roboty inwestycyjne/13
•
2.
3.
4.
5.
6.
7.
V.
wymagane jest przedstawienie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Kwota posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytowa nie moŜe być mniejsza niŜ 300000,00 PLN;
• wymagane jest przedstawienie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Kwota ubezpieczenia
nie moŜe być mniejsza niŜ 300000,00 PLN.
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich podczas wykonywania zamówienia.
Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą podlegać wykluczeniu
z udziału w postępowaniu.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uwaŜa się za odrzuconą.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli:
a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
c) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
d) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub nie zaproszonego do składania ofert;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g) Wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
h) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu (formalnych) i zdolności do wykonania zamówienia
(merytorycznych) zostanie dokonana na podstawie dokumentów złoŜonych przez Wykonawcę
w niniejszym postępowaniu według formuły „spełnia” / „nie spełnia”.
WYKAZ OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1. Formularz ofertowy (wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ);
2. Kosztorys ofertowy (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ);
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Pzp (wzór
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ);
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24
ust. 1 ustawy Pzp (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ);
5. Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej (wzór
stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ).
6. Podpisany projekt umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ);
7. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw przez osoby składające ofertę, o
ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
5
„Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem
istniejącej instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu”
Nr sprawy: OWr/04/RB/TS/roboty inwestycyjne/13
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
C. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt
od 1 do 3 ustawy Pzp, Wykonawca składa następujące dokumenty:
1. Wykaz robót budowlanych (wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów
dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone, obejmujący co najmniej:
a) jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa co najmniej 200 mb. sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami, o wartości minimum 210000,00 zł netto,
b) jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa co najmniej 200 mb. sieci wodociągowej
wraz z przyłączami, o wartości minimum 130000,00 zł netto;
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezaleŜnie od tego, czy są one
zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a
takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ);
3. Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (oświadczenie jest
zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ).
D. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt. 4 ustawy Pzp, Wykonawca składa następujące dokumenty:
1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Kwota posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa nie moŜe być mniejsza niŜ
300000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niŜ złoty polski, obliczoną
przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia
wystawienia informacji potwierdzającej posiadanie zdolności kredytowej).
2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia. Kwota ubezpieczenia nie moŜe być mniejsza niŜ 300000,00 PLN.
3. Inne dokumenty – jeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moŜe przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku opisanego przez Zamawiającego.
6
„Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem
istniejącej instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu”
Nr sprawy: OWr/04/RB/TS/roboty inwestycyjne/13
E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty przez Wykonawcę zamieszkałego poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt. B.1., B.2. i B.3. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. E zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem –
wystawionych nie wcześniej niŜ w terminach określonych w niniejszym pkt. E.
F. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
1. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
2. Stosowne pełnomocnictwo / upowaŜnienie wymaga podpisu prawnie upowaŜnionych przedstawicieli
kaŜdego z Wykonawców występujących wspólnie – naleŜy załączyć do oferty w oryginale.
2. Oferta powinna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt A.4. i pkt B.1., B.2., B.3., dla
kaŜdego Wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
1. Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem
„za zgodność z oryginałem”;
2. Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez
upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa
lub umocowania prawnego;
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
i poświadczone przez Wykonawcę;
4. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości,
co do jej prawdziwości;
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów o których mowa w pkt G.6., kopie dokumentów dotyczących kaŜdego z tych
podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty;
6. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt C i D polega na
zasobach innych podmiotów jest zobowiązany wykazać, Ŝe w stosunku do tych podmiotów brak
jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złoŜenie razem z
ofertą dokumentów wymienionych w pkt A.4. i pkt od B.1. do B.3. dotyczących kaŜdego z tych
podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia;
7. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej,
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest złoŜyć dokumenty, o których
mowa w pkt D.1 i D.2. dotyczące tych podmiotów.
7
„Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem
istniejącej instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu”
Nr sprawy: OWr/04/RB/TS/roboty inwestycyjne/13
VI.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów:
a) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca
przekazują pisemnie. Pytania muszą być kierowane na adres Zamawiającego:
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział we Wrocławiu
ul. Parkowa 30
51-616 Wrocław
b) Zamawiający dopuszcza równieŜ moŜliwość porozumiewania się:
− przy pomocy faksu na numer: (71)3487991 oraz
− drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: [email protected] ,
c) KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania danego dokumentu,
d) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający moŜe się zwrócić
o ponowne ich przesłanie przy pomocy innego z wymienionych w SIWZ sposobów.
2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami
Osobami ze strony Zamawiającego upowaŜnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
a) w sprawach formalno – prawnych:
Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych – Pan Waldemar Siadak , faks: (71)3487991;
b) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Kierownik SPA Wrocław – Pan Jerzy Jutarski, tel.: (71)3576707 lub 519305590;
Specjalista ds. inwestycyjno – remontowych – Pani Katarzyna Zielak tel. (71)3200132 lub
503171132.
3. Wyjaśnienie treści SIWZ:
a) Wykonawca moŜe się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ
nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeŜeniem pkt b;
b) JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niŜ do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (Rozdz. X. pkt 1 niniejszej
SIWZ) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień lub pozostawić
wniosek bez rozpoznania;
c) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa
w pkt b), po upłynięciu którego Zamawiający moŜe pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
bez rozpoznania;
d) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia pozostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone
na stronie internetowej Zamawiającego – www.imgw.pl ;
e) Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień ani odpowiedzi na zapytania
kierowane do Zamawiającego w sprawach wymagających pisemności postępowania;
f) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.
4. Modyfikacja treści SIWZ:
a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść SIWZ;
b) Wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, zostaną
przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostaną zamieszczone
na stronie – www.imgw.pl ;
8
„Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem
istniejącej instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu”
Nr sprawy: OWr/04/RB/TS/roboty inwestycyjne/13
c) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, jak równieŜ
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiąŜące
przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych
terminów będą podlegały nowemu terminowi;
d) JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
Zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie
zmian w ofertach, jeŜeli będzie to niezbędne;
e) JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający
zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłuŜając jednocześnie termin składania ofert o czas
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeŜeli zostaną spełnione przesłanki określone
w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.
f) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień publicznych „ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści
informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie – www.imgw.pl .
VII.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8000,00 PLN (słownie: osiem
tysięcy złotych), w wymienionej poniŜej formie:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK S.A. 5
Oddział we Wrocławiu, nr rachunku:16 1090 1522 0000 0000 5201 9125 z adnotacją
„wadium – Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem
istniejącej instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu”,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pienięŜnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2007 r. nr 42, poz. 275).
3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu pienięŜnego Zamawiający wymaga dołączenia
do oferty kopii potwierdzenia dokonania przelewu.
5. Z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na kaŜde pisemne Ŝądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wpłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.
7. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej SIWZ form wadium
Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta będzie podlegać odrzuceniu.
VIII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
Zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie
tego terminu o okres nie dłuŜszy niŜ 60 dni.
4. Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
Zamawiającego.
5. JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9
„Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem
istniejącej instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu”
Nr sprawy: OWr/04/RB/TS/roboty inwestycyjne/13
IX.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
A. Przygotowanie oferty:
1. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę sporządzoną zgodnie z treścią Formularza ofertowego
(wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Wraz z ofertą (Formularz ofertowy) Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia wymienione w
Rozdz. V niniejszej SIWZ.
3. Formularz oferty oraz załączniki i oświadczenia winny być sporządzone według wzorów zawartych
w SIWZ. Wielkość i układ załączników moŜe zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak ich treść
musi być zgodna z opisem poszczególnych pól.
4. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty oraz uczestnictwem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Ofertę oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki składa się pod rygorem niewaŜności
w języku polskim, w formie pisemnej, przy uŜyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez
pozostawiania śladów. Ofertę oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i załączniki, których złoŜenie
jest wymagane przez Zamawiającego, sporządzone w innym języku niŜ język polski, naleŜy złoŜyć
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność przez Wykonawcę.
7. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Pzp. Treść oferty musi
odpowiadać treści SIWZ.
8. Oferta oraz wszystkie wymagane formularze, zestawienia i wykazy (o których mowa w treści niniejszej
SIWZ), składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
9. Oferta podpisana przez upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
10. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany
w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski), powinny być podpisane lub parafowane przez
Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane.
11. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały,
zapobiegający moŜliwości dekompletacji zawartości oferty.
12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania, naleŜy oznaczyć klauzulą:
”Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 nr
153 poz. 1503 z późn. zm.) oraz z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. Informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa”
i załączyć jako odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. ZastrzeŜenie nie moŜe dotyczyć
informacji, o których mowa w Rozdz. X. pkt 6 SIWZ.
13. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy na bieŜąco monitorowali zmiany dotyczące prowadzonego
postępowania na stronie internetowej Zamawiającego http://www.imgw.pl [miejsce: wiadomości /
zamówienia publiczne / Oddział we Wrocławiu].
14. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę, przed upływem
terminu do składania ofert, informując o tym Zamawiającego.
15. Informację o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleŜy oznaczyć jak ofertę oraz dodatkowo
oznaczyć “zmiana” lub “wycofanie”. Koperty oznaczone „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty. Koperty oznaczone „wycofanie” będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złoŜonymi
ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane i zamknięte pozostaną w dokumentacji
przetargowej Zamawiającego.
10
„Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem
istniejącej instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu”
Nr sprawy: OWr/04/RB/TS/roboty inwestycyjne/13
16. Informacja o wycofaniu powinna zawierać aktualny odpis z właściwego dokumentu rejestracyjnego
firmy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
17. Informacja o wycofaniu bądź zmianie powinna być podpisana przez osobę/osoby upowaŜnioną w
dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych
czynności prawnych. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany dołączyć pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
18. W przypadku gdy wymagania opisane w punktach od 14 do 17 nie zostaną spełnione, Zamawiający
będzie uprawniony do uznania wycofania lub zmiany za nieskuteczne.
B. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja / spółki cywilne):
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej
funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaŜnionych
przedstawicieli kaŜdego z Wykonawców występujących wspólnie naleŜy załączyć do oferty.
3. Oferta powinna być podpisana przez kaŜdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez
upowaŜnionego przedstawiciela / pełnomocnika.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie przedmiotu umowy.
5. JeŜeli oferta wspólna, złoŜona przez dwóch lub więcej Wykonawców, zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, to przed podpisaniem umowy Zamawiający
zaŜąda w wyznaczonym terminie złoŜenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie moŜe
być krótszy niŜ termin realizacji zamówienia.
C. Sposób zaadresowania oferty:
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział we Wrocławiu
ul. Parkowa 30
51-616 Wrocław
OFERTA na:
„Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem istniejącej
instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu”
Nie otwierać przed dniem 09 maja 2013 r. godz. 10:15
oraz opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŜytego oznakowania
koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
X.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty naleŜy składać w budynku ODDZIAŁU INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI
WODNEJ – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław, I piętro, pokój nr
18, nie później niŜ do dnia 09 maja 2013 r. do godziny 10:00.
2. Wykonawca zamówienia otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty wraz z numerem, jakim
oznakowana została oferta oraz wskazaniem dnia i godziny jej złoŜenia.
3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 09 maja 2013 r. o godzinie 10:15 w budynku ODDZIAŁU
INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – Państwowego Instytutu Badawczego,
ul. Parkowa 30 , 51-616 Wrocław, parter, pokój nr 3 (sala konferencyjna).
11
„Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem
istniejącej instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu”
Nr sprawy: OWr/04/RB/TS/roboty inwestycyjne/13
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŜe informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, zawartych
w ofertach.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek,
Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w Rozdz. X. pkt 5 i 6 SIWZ.
8. Informacje, o których mowa w Rozdz. X. pkt 6 SIWZ nie mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.
9. Ofertę złoŜoną po terminie składania ofert zwraca się niezwłocznie Wykonawcy.
XI.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym musi obejmować wszystkie elementy
zamówienia wyszczególnione w kosztorysie ofertowym i uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty i opłaty jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w zaoferowanym czasie.
2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT – jeŜeli występuje, w wysokości
zgodnej z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie.
3. Cena moŜe być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen. Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania ofertą).
4. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
XII.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp.
1.
Kryterium
Znaczenie procentowe
kryterium
Cena
100%
Max ilość punktów
jakie moŜe uzyskać
oferta za kryterium
100 pkt
2. Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium:
P(x) =
Cena oferowana minimalna
Cena badanej oferty (x)
× 100 % × 100 pkt
P(x)
Cena oferowana minimalna
– ilość punktów przyznana ocenianej ofercie „x” dla kryterium „Cena”
– najniŜsza oferowana cena brutto wśród ofert złoŜonych
w niniejszym postępowaniu przetargowym,
Cena badanej oferty (x)
– cena brutto badanej oferty „x”
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów. Oferta z najniŜszą
ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów wyliczonych według powyŜszego wzoru.
4. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.
5. JeŜeli wybór najkorzystniejszej oferty będzie niemoŜliwy, z uwagi na to, Ŝe zostały złoŜone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w
wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ w złoŜonych
wcześniej ofertach.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośród ofert uznanych za waŜne.
12
„Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem
istniejącej instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu”
Nr sprawy: OWr/04/RB/TS/roboty inwestycyjne/13
XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do złoŜenia
przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, doświadczenie
i wykształcenie osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi Wykonawców podając
w szczególności:
a) nazwę firmy, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej
wyboru, a takŜe nazwy firm, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz z
punktacją przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny i łączną punktację;
b) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeŜeli takie będzie miało miejsce;
c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce;
d) termin, po upływie którego będzie moŜliwe zawarcie umowy;
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
a) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń;
b) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – www.imgw.pl .
6. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający powiadomi równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert;
b) złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek
Wykonawcy, który ubiegał się o zamówienie, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania,
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
a) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli
zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną; lub
b) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeŜeli zostało ono przesłane pisemnie;
c) w przypadku gdy w postępowaniu złoŜona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono Ŝadnej
oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy, moŜliwe jest zawarcie umowy przed upływem
ww. terminów.
9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
10. W przypadku gdy okaŜe się, Ŝe Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał
od zawarcia umowy, Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek uniewaŜnienia
postępowania.
XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, które będzie słuŜyć
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy.
2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza będzie wymagane wniesienie,
w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę.
3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK
S.A. 5 Oddział we Wrocławiu, nr rachunku:16 1090 1522 0000 0000 5201 9125, z adnotacją:
13
„Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem
istniejącej instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu”
Nr sprawy: OWr/04/RB/TS/roboty inwestycyjne/13
4.
5.
6.
7.
XV.
„Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy – Budowa przyłącza wodociągowo –
kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem istniejącej instalacji na Stacji Pomiarów
Aerologicznych we Wrocławiu”
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pienięŜnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275).
Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane.
JeŜeli o udzielenie zamówienia ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
JeŜeli wyłoniony Wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek uniewaŜnienia
postępowania.
W zakresie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy obowiązują uregulowania ustawy Pzp
zawarte w art. od 147 do 151.
ZALICZKA NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający wyklucza moŜliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY
Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy są zawarte w projekcie umowy,
stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – SZCZEGÓŁOWE REGULACJE ZAWIERA
DZIAŁ VI USTAWY PZP
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują
Wykonawcom, a takŜe innym podmiotom, jeŜeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
4. W przypadku:
a) niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, lub
b) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie Wykonawca moŜe w terminie
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich Zamawiającego. W przypadku
uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.
14
„Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem
istniejącej instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu”
Nr sprawy: OWr/04/RB/TS/roboty inwestycyjne/13
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeŜeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
b) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeŜeli zostało ono przesłane pisemnie.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ, wnosi się w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego –
www.imgw.pl .
8. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. JeŜeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego
kwalifikowanego certyfikatu.
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Przesłanie kopii odwołania moŜe nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
12. Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyŜej,
stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ Zamawiający
moŜe przedłuŜyć termin składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
15. Kopię odwołania Zamawiający:
a) przekaŜe niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
b) zamieści równieŜ na stronie internetowej – www.imgw.pl , jeŜeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ,
wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego Wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystępuje.
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej
w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz
Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Odwołanie będzie podlegać rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeŜeli nie zawiera
braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do Sądu.
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp
„Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
15