Magdalena Mielcarek Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Transkrypt

Magdalena Mielcarek Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Magdalena Mielcarek
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
„ Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej
urządzenia, instrumenty i wyroby medyczne”
Streszczenie: W raporcie przedstawię jak zarządzać ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Na
przykładzie analizy scenariuszy pokaże jak zarządzać ryzykiem w przedsiębiorstwie produkującym urządzenia,
instrumenty i wyroby medyczne.
Wstęp
Ryzyko rozumiane neutralnie oznacza możliwość nieuzyskania oczekiwanego efektu. Zarządzanie ryzykiem
podmiotu jest to podejmowanie decyzji i realizacja działań, które prowadzą do osiągnięcia akceptowalnego
poziomu ryzyka. Analiza scenariuszy pośrednio uwzględnia ryzyko i służy do analizowania ryzyka podczas
zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo dla którego przeprowadzam analizę scenariusz jest producentem narzędzi o światowych
parametrach jakościowych oraz dystrybutorem szerokiej gamy narzędzi medycznych.
Analiza scenariuszy
Analizę scenariuszy przeprowadzę dla trzech wariantów:



Bazowego
Optymistycznego
Pesymistycznego
Obliczeń dokonam na podstawie danych otrzymanych ze sprawozdań finansowych firmy. Średni ważony koszt
kapitału (WACC) dla każdego wariantu będzie wynosił 12,67%. Prawdopodobieństwo wystąpienia scenariusz
bazowego to 70%, optymistycznego 10%, a pesymistycznego 20%.
1) SCENARIUSZ BAZOWY
Założenia: W roku X przychody są o 20% większe niż w roku 2011, koszty są o 5% większe. NWC stanowi
15% przychodów w roku X.
Tabela nr 1 Scenariusz bazowy
CR
CE
NCE
EBIT
NOPAT
NCE
∆NWC
CAPEX
FCF
2010
491 734 164,23
438 338 134,04
10 816 641,82
42 579 388,37
34 489 304,58
10 816 641,82
84 771 167,64
27 264 543,67
-66 729 764,91
2011
522 539 152,83
473 156 870,90
11 969 793,11
37 412 488,82
30 304 115,94
11 969 793,11
7 389 728,40
22 596 983,93
12 287 196,72
X
627 046 983,40
496 814 714,45
12 568 282,77
117 663 986,19
95 307 828,81
12 568 282,77
1 896 151,47
0,00
105 979 960,11
NWC
∆NWC
2010
84 771 167,64
84 771 167,64
2011
92 160 896,04
7 389 728,40
X
94 057 047,51
1 896 151,47
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Michalski, Grzegorz Marek, Paradoks Cyklu Operacyjnego
(February 23, 2013). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2223245
2) SCENARIUSZ OPTYMISTYCZNY
Założenia: Przychody są o 20% w stosunku do wariantu bazowego. Przyrost kapitału pracującego netto jest o
10% w stosunku do okresu bazowego.
Tabela nr 2 Scenariusz optymistyczny
CR
CE
NCE
EBIT
NOPAT
NCE
∆NWC
CAPEX
FCF
2010
590 080 997,08
438 338 134,04
10 816 641,82
140 926 221,22
114 150 239,18
10 816 641,82
76 294 050,88
27 264 543,67
21 408 286,46
2011
627 046 983,40
473 156 870,90
11 969 793,11
141 920 319,39
114 955 458,70
11 969 793,11
6 650 755,56
22 596 983,93
97 677 512,32
X
752 456 380,08
496 814 714,45
12 568 282,77
243 073 382,86
196 889 440,12
12 568 282,77
1 706 536,32
0,00
207 751 186,56
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Michalski, Grzegorz Marek, Paradoks Cyklu Operacyjnego
(February 23, 2013). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2223245
3) SCENARIUSZ PESYMISTYCZNY
Założenia: Przychody maleją o 10% w stosunku do przychodów scenariusz bazowego. Przyrost kapitału
pracującego netto i koszty wydatkowe zwiększają się o 5% w stosunku do scenariusza bazowego.
Tabela nr 3 Scenariusz pesymistyczny
2 010,00
442 560 747,81
CR
460 255 040,74
CE
10 816 641,82
NCE
-28 510 934,76
EBIT
-23 093 857,15
NOPAT
10 816 641,82
NCE
89 009 726,02
∆NWC
27 264 543,67
CAPEX
-128 551 485,02
FCF
2 011,00
470 285 237,55
496 814 714,45
11 969 793,11
-38 499 270,01
-31 184 408,71
11 969 793,11
7 759 214,82
22 596 983,93
-49 570 814,35
X
564 342 285,06
521 655 450,17
12 568 282,77
30 118 552,12
24 396 027,22
12 568 282,77
1 990 959,04
0,00
34 973 350,94
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Michalski, Grzegorz Marek, Paradoks Cyklu Operacyjnego
(February 23, 2013). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2223245
W tabeli poniżej zaprezentuje wartości NPV i IRR dla każdego z wariantów. Do obliczeń przyjmę średni
ważony koszt kapitału na poziomie 12,67%.
Tabela nr 4 Wartość NPV dla każdego z wariantów
NPV
OPTYMISTYCZNY
BAZOWY
PESYMISTYCZNY
271 755 851,30
92 823 580,25
-144 998 007,57
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: : Michalski, Grzegorz Marek, Paradoks Cyklu Operacyjnego
(February 23, 2013). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2223245
W tabeli powyżej widzimy, że opłaca się realizować wariant optymistyczny i bazowy ponieważ NPV>0,
natomiast realizacja scenariusza pesymistycznego nie jest korzystna, ponieważ NPV<0.
Do obliczenia wskaźnika E(NPV) skorzystałam z następującego wzoru:
Wzór nr 1 Wzór na wartość E(NPV)
E(NPV) = po x NPVo + pb x NPVb + pp x NPVp
Objaśnienie:
E(NPV) – ekonomiczna wartość bieżąca projektu
po – prawdopodobieństwo wystąpienia wariantu optymistycznego
pb – prawdopodobieństwo wystąpienia wariantu bazowego
pp - prawdopodobieństwo wystąpienia wariantu pesymistycznego
NPVo - wartość bieżąca netto scenariusza optymistycznego
NPVb - wartość bieżąca netto scenariusza bazowego
NPVp - wartość bieżąca netto scenariusza pesymistycznego
Po podstawieniu do wzoru wartość E(NPV) wynosi 63152489,79 co oznacza, że wartość bieżąca korzyści jest
większa niż wartość bieżąca kosztów. Projekt jest korzystny.
Podsumowanie:
Analiza scenariuszy jest pomocna w ocenie sytuacji, pokazuje jak może zmienić się wartość NPV gdy np.
zwiększają się koszty lub maleją przychody. Przeprowadzając analizę scenariuszy łatwiej będzie wiedzieli
jakiego ryzyka możemy się spodziewać. Analizowany przeze mnie projekt jest korzystny ponieważ NPV> 0.
Największą wartość NPV ma wariant optymistyczny, ale jego prawdopodobieństwo wystąpienia jest bardzo
małe. Podejmując decyzje najlepiej wybrać scenariusz bazowy ponieważ prawdopodobieństwo wystąpienia jest
duże i NPV>0.
Spis literatury:
1. Michalski, Grzegorz Marek, Paradoks Cyklu Operacyjnego (February 23, 2013). Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=2223245
2. Michalski Grzegorz, Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strattegies), oddk,
Gdańsk 2009.
3. Michalski Grzegorz, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial
Analysis in the Firm. A Value-Based Liquidity Framework), oddk, Gdańsk 2008.
4. Michalski, Grzegorz Marek, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, (Introduction to
Entrepreneurial Financial Management), Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1934041 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1934041
5. Michalski Grzegorz (2007), Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making, Romanian
Journal of Economic Forecasting, Vol. 3, pp. 42-53, 2007. Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=1081269
6. Michalski Grzegorz (2008), Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management
approach in accounts receivable, Agricultural Economics–Zemedelska Ekonomika, 54, 1, 12–19
7. Michalski Grzegorz (2008), Corporate inventory management with value maximization in view,
Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, 54, 5, 187-192.
8. Michalski Grzegorz (2009), Inventory management optimization as part of operational risk management,
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 43, 4, 213-222.
9. Michalski Grzegorz (2011), Financial Analysis in the Enterprise: A Value-Based Liquidity Frame-work.
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1839367 , 177-262
10. Michalski Grzegorz (2007), Portfolio management approach in trade credit decision making, Romanian
Journal of Economic Forecasting, 8, 3, 42-53.
11. Michalski Grzegorz (2008), Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic
Forecasting, 9, 1, 82-90.
12. Michalski Grzegorz (2012), Financial liquidity management in relation to risk sensitivity: Polish
enterprises case, Quantitative Methods in Economics, Vydavatelstvo EKONOM, Bratislava, 141-160.
13. Michalski Grzegorz (2008), Decreasing operating risk in accounts receivable mangement: influence of
the factoring on the Enterprise value, [in] Culik, M., Managing and Modelling of Financial Risk, 130-137.
14. Michalski Grzegorz (2010), Planning optimal from the Enterprise value creation perspective. Levels of
operating cash investment, Romanian Journal of Economic Forecasting, vol: 13 iss: 1 pp.198-214.
15. Polak Petr, Robertson, D. C. and Lind, M. (2011), The New Role of the Corporate Treasurer: Emerging
Trends in Response to the Financial Crisis (December 12, 2011). International Research Journal of Finance
and Economics, No. 78, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1971158
16. Soltes Vincent (2012), Paradigms of Changes in the 21th Century -Quest for Configurations in Mosaic,
Ekonomicky Casopis, v.60 is.4 pp. 428-429.
17. Soltes Vincent (2011), The Application of the Long and Short Combo Option Strategies in the Building
of Structured Products, 10th International Conference of Liberec Economic Forum, Liberec.
18. Zmeskal Zdenek, Dluhosova Dana (2009), Company Financial Performance Prediction on Economic
Value Added Measure by Simulation Methodology, 27th International Conference on Mathematical Methods
in Economics, Mathematical Methods in Economics, 352-358.
19. Polak Petr, Sirpal R., Hamdan M. (2012), Post-Crisis Emerging Role of the Treasurer, European Journal
of Scientific Research, 86, 3, 319-339
20. Kresta A.; Tichy Tomas (2012), International Equity Portfolio Risk Modeling: The Case of the NIG
Model and Ordinary Copula Functions, FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND
FINANCE 62, 2, 141-161.
21. Kopa Milos, D'Ecclesia RL, Tichy Tomas (2012), Financial Modeling, FINANCE A UVER-CZECH
JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 62, 2, 104-105.
22. Michalski, Grzegorz Marek, Value-Based Inventory Management, Value-Based Inventory Management,
Journal of Economic Forecasting, 9/1, 82-90, 2008. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1081276 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1081276
23. Dluhosova Dana, et. al., 2006, Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování,
riziko, flexibilita, Ekopress, Prague.
24. Soltes Vincent, 2004, Duration of coupon bonds as a criterion of the price sensibility of bonds with
regards to the change of interest rates (Durácia kupónovej obligácie ako kritérium cenovej citlivosti obligácie
vzhľadom na zmenu úrokových sadzieb in Slovak), EKONOMICKY CASOPIS, 52/2004(1), pp. 108-114.
25. Michalski, Grzegorz Marek, Factoring and the Firm Value (May 17, 2008). FACTA UNIVERSITATIS
Series: Economics and Organization, Vol. 5, No. 1, pp. 31-38, 2008. Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=1844306
26. Michalski, Grzegorz Marek, Crisis Caused Changes in Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Institutions
(December 14, 2012). Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2012, Volume 7,
Issue 2. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2189488 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2189488
27. Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial
Liquidity Management in Small and Medium Enterprises) (2013). Płynność Finansowa w Małych i Średnich
Przedsiębiorstwach, PWN, 2013. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2214715
28. Michalski, Grzegorz Marek, Accounts Receivable Management in Nonprofit Organizations (Zarządzanie
należnościami w organizacjach nonprofit), 2012, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2012(68(124)):83-96.
ICID: 1031935, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2193352 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2193352
29. Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, Podstawy zarządzania finansami, Warszawa 2005
30. http://www.academia.edu/1735142/zwirp
31. http://erasmusmichalski.files.wordpress.com/2012/10/e0910sprm.pdf
32.http://figshare.com/articles/Zarzadzanie_ryzykiem_w_tworzeniu_wartosci_na_przykladzie_przedsiebiorstwa
_z_branzy_32_99_produkcja_pozostalych_wyrobow_gdzie_indziej_niesklasyfikowana_Sendyka_K_/661786
33. Krzysztof Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009