Ochrona środowiska i poprawa dobrostanu zwierząt hodowlanych

Transkrypt

Ochrona środowiska i poprawa dobrostanu zwierząt hodowlanych
.:: Dopłaty i Fundusze - Portal Informacyjny ::.
Ochrona środowiska i poprawa dobrostanu zwierząt hodowlanych
02.02.2010.
Przeciwdziałanie
niekorzystnym zmianom klimatycznym jest obecnie traktowane jako jedno z
najpoważniejszych zadań, które stoją przed światową nauką i gospodarką. Wysoka
koncentracja gazów cieplarnianych, do której niewątpliwie przyczynia się
działalność człowieka, potęguje efekt cieplarniany i prowadzi do podniesienia
temperatury na Ziemi. Należy maksymalnie zredukować emisję gazów
odpowiedzialnych za proces ocieplenia oraz przystosować się do zmieniającego
się klimatu, aby zmniejszyć szkodliwe efekty tego zjawiska.
Takie wyzwania stoją także przed
rolnictwem oraz polityką rolną UE, gdyż to właśnie rolnictwo emituje prawie 20%
gazów cieplarnianych w skali światowej. Źródłem metanu, podtlenku azotu,
amoniaku i dwutlenku węgla jest przede wszystkim hodowla zwierząt oraz rozkład
materii organicznej w oborniku i gnojowicy, podczas którego wydzielane jest
intensywnie ciepło. Z produkcji zwierzęcej pochodzi aż 64% światowej emisji
amoniaku i podtlenku azotu oraz 37% światowej produkcji metanu. Ten ostatni gaz
cieplarniany charakteryzuje się 23-krotnie większą szkodliwością niż dwutlenek
węgla. Większość z tych gazów powstaje w wyniku niekorzystnych, z tego punktu
widzenia przemian odchodów zwierzęcych. Metan jest przede wszystkim efektem
procesów trawiennych zwierząt: szacunki są różne, ale jedna krowa, na każde 25 litrów mleka wytwarza
od 100 do 500 litrów
metanu dziennie. Podtlenek azotu uwalniany jest z gleby i zasadniczo związany
jest z nawożeniem konwencjonalnym. Oba gazy przyczyniają się do globalnego
ocieplenia w stopniu większym, niż powszechnie uważany za głównego sprawcę -
dwutlenek węgla.
Emisja gazów cieplarnianych
pochodzących z hodowli, a mierzonych jako równoważnik dwutlenku węgla, jest
większa niż ilość gazów wytwarzana przez transport. Dane te pochodzą z
opublikowanego w 2006 r. raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw
http://www.doplaty.pl
Kreator PDF
Utworzono 9 March, 2017, 03:04
.:: Dopłaty i Fundusze - Portal Informacyjny ::.
Wyżywienia i Rolnictwa. Z dokumentu tego wynika również, że zwierzęta hodowlane
mogą być przyczyną poważnej degradacji gleb i wód. Sektor ten jest głównym
producentem żywności dla szybko rosnącej populacji światowej /przewidywana
liczba ludności w połowie XXI wieku wzrośnie do 9 mld/. W związku z tym, do
2050 roku, światowa produkcja rolna musi się zwiększyć aż o 70% - musimy
wyprodukować o miliard ton zbóż więcej i zwiększyć produkcję mięsa o około 200
milionów ton, a zatem problem emisji hodowlanej stanie
się jeszcze bardziej palący. Od
lat 90 ubiegłego stulecia podejmowane są działania przeciwdziałające zmianom klimatu.
UE odegrała strategiczną rolę w stworzeniu Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu i Protokołu z Kioto, który wyznacza
krajom uprzemysłowionym cele prowadzące do znaczącej redukcji emisji gazów
cieplarnianych. Kraje członkowskie zobowiązały się do ograniczenia ich emisji
poniżej 8% do 2012 roku w porównaniu z rokiem 1990. W 2007 roku Wspólnota
podjęła zobowiązanie mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, o
co najmniej 20% do 2020 roku. W ciągu
ostatnich dwudziestu lat Europa poczyniła duże postępy pod względem redukcji
emisji, ograniczając wykorzystanie nawozów sztucznych, ulepszając zarządzanie
gruntami i technikę rolniczą, a także zmniejszając pogłowie bydła i owiec.
Oczekuje się dalszej poprawy, jednak trwałe rozwiązanie problemu emisji z
hodowli wymagać będzie kompleksowego podejścia do wykorzystania gruntów i
hodowli. Jeśli chodzi o eliminowanie negatywnego wpływu hodowli na niekorzystne
zmiany klimatyczne, to oczywiście można byłoby odgórnie ograniczyć pogłowie
zwierząt hodowlanych, przede wszystkim krów mlecznych. Jednak z uwagi na stale
wzrastające zapotrzebowanie, zarówno na mleko, jak i mięso wołowe, możliwości
te są dość ograniczone. Poza tym zwierzęta hodowlane, w szczególności
wypasane zwierzęta gospodarskie, stanowią cenną część składową ekosystemu i
stanowią zasadniczy czynnik zwiększający różnorodność biologiczną. Wiele
terenów tradycyjnego wypasu zwierząt cechuje się wysoką zawartością węgla w
glebie i mniejszą erozją, a także jest siedliskiem dla wielu roślin i zwierząt.
Ponadto trwałe użytki zielone odgrywają istotną rolę w zakresie zatrzymywania i
filtrowania wody. Dalsze działania zmierzające do ograniczenia emisji w hodowli
będą, zatem musiały uwzględniać również te dodatkowe funkcje, jakie spełnia
wypasanie zwierząt gospodarskich.
Negatywnym zjawiskom klimatycznym należy,
zatem przeciwdziałać pośrednio, poprzez zmianę technik karmienia – lepsze
zbilansowanie dawek pokarmowych, zapewniające większe wykorzystanie pasz – w
tym większy udział pasz naturalnych zamiast przemysłowych, doskonalenie
systemów utrzymywania zwierząt gospodarskich poprzez dodawanie do odchodów i
ściółek preparatów ograniczających emisję gazów oraz zmniejszanie powierzchni
parowania odchodów z legowisk i ściółek. Bardzo skuteczną metodą jest
stosowanie naturalnych, specyficznych produktów mineralnych, które wywierają
bezpośredni wpływ na mikroorganizmy znajdujące się w oborniku i gnojowicy,
faworyzując w ten sposób organizmy tlenowe humifikujące zawartą w nich
substancję organiczną. Chroni to
składniki organiczne obornika i gnojowicy przed mineralizacją i degradacją.
Przyczynia się do większej sekwestracji dwutlenku węgla w biomasie,
zapobiegając jego emisji do atmosfery. Przykładem takiego preparatu jest PRP
FIX, będący zrównoważoną mieszanką specjalnie dobranych składników mineralnych
pochodzenia naturalnego, niezbędnych do prawidłowego sterowania przemianami
http://www.doplaty.pl
Kreator PDF
Utworzono 9 March, 2017, 03:04
.:: Dopłaty i Fundusze - Portal Informacyjny ::.
związków organicznych w pożądanym kierunku. Jest opracowany w formie granulatu,
co ułatwia wymieszanie środka z obornikiem i gnojowicą. Jest prosty i łatwy w
użyciu, całkowicie nieszkodliwy, bezpieczny i może być stosowany w obecności
zwierząt. Ponadto jest absolutnie ekologiczny (posiada certyfikat Ecocert).
Produkty tego typu przyczyniają się także do poprawy mikroklimatu w budynkach i
umożliwiają wydajniejsze wykorzystanie odpadów pochodzących z produkcji
zwierzęcej z całkowitym poszanowaniem środowiska naturalnego i poprawą
dobrostanu zwierząt. Według niezależnych badań, przeprowadzonych przez Katedrę
Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa UWM, wynika, że np. brojlery utrzymywane w
budynkach, w których stosowano PRP FIX charakteryzowały się większą masą ciała
i lepszym wykorzystaniem paszy w porównaniu z grupą kontrolną – zastosowanie
preparatu zwiększyło efektywność odchowu o 25 punktów. Z kolei podczas
stosowanie środka w tuczu trzody chlewnej stężenie amoniaku w powietrzu
badanych obiektów było dwukrotnie niższe w porównaniu z kontrolą, a zwierzęta
wykazywały większe tempo wzrostu – czas tuczu był o 4 dni krótszy, a w
chlewniach panował lepszy mikroklimat. Ma to niebagatelne znaczenie, gdyż po
przystąpieniu Polski do UE zmianie uległy przepisy dotyczące dobrostanu
zwierząt i ochrony środowiska – również w zakresie emisji i koncentracji
szkodliwych gazów w budynkach inwentarskich. Niestety
problem emisji zapachów nie jest obecnie uregulowany prawnie, jednak od 2007
roku Ministerstwo Środowiska rozpoczęło prace nad projektem stosownej ustawy o
przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. W planach jest wprowadzenie instrumentów
finansowych, które mogłyby dopingować przedsiębiorców do samodzielnego
przeciwdziałania i eliminowania uciążliwości zapachowej. Rządy niektórych
krajów już podjęły konkretne działania w tej dziedzinie. Najprawdopodobniej i w
Polsce zostaną już niedługo wprowadzone podobne rozwiązania.
Anna Rogowska
http://www.doplaty.pl
Kreator PDF
Utworzono 9 March, 2017, 03:04

Podobne dokumenty