Ogłoszenie o aukcji

Transkrypt

Ogłoszenie o aukcji
Data i godzina rozpoczęcia aukcji: 14.09.2016 10:30
Ogłoszenie o aukcji
Organizator aukcji:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Operator aukcji:
Logintrade S.A.
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław
NIP:8942953589 www.logintrade.pl
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji: +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787
37 57; [email protected]
Aukcja Nr 657/A/DZZ/16
Nazwa aukcji:
łopaty,siekiery,kilofy,mlotki,przecinaki,łomy,grabie,noże
sierpaki i monterskie
1. Języki
Język polski
2. Opis aukcji
Aukcja japońska multiobiektowa - uczestnicy widzą aktualną cenę, którą narzuca system i mają
możliwość jej akceptacji w ustalonym czasie. Po zakończeniu danego etapu uczestnicy, którzy
zaakceptowali cenę przechodzą do kolejnego etapu z wartością niższą, a ci którzy nie
zaakceptowali odpadają z gry. Aukcja prowadzona jest równolegle na dwie lub więcej pozycji.
Ceny na aukcji elektronicznej należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO)
Prosimy o zalogowanie się 5 minut przed rozpoczęciem aukcji. Brak akceptacji pierwszego lub
kolejnych postąpień w wyznaczonym przez Kupca czasie, powoduje wykluczenie Oferenta z
dalszego udziału w aukcji.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona w oparciu o "Regulamin udzielania przez Zakład Logistyki
Materiałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zamówień na dostawy i usługi o wartości
nieprzekraczającej 500 tysięcy złotych".
Uwaga!
Na jeden dzień przed terminem aukcji do godz. 13:00 Oferent powinien uzyskać informację o
dopuszczeniu do aukcji lub o ewentualnym przesunięciu terminu aukcji. O powyższym Oferenci
informowani będą drogą elektroniczną przez Operatora aukcji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu+48 32 756 4234
1/5
4. Waluta
PLN
5. Załączniki
1. Zaproszenie.pdf
2. WZÓR OŚWIADCZENIA do blokowania wadium.docx
3. Oświadczenie Oferenta BRANŻOWE.pdf
4. Załącznik nr 2.pdf
5. zał. nr 4-łopaty,mlotki.pdf
6. pakiet 5.pdf
7. pakiet 4.pdf
8. pakiet 3.pdf
9. pakiet 2.pdf
10. pakiet 1.pdf
11. formularz ofertowy 657.pdf
12. deklaracja zal.nr 3-łopaty,mlotki.pdf
6. Lista produktów
Lp.
Nazwa produktu
Ilość
Jednostka
miary
1.
łopaty,siekiery,kilofy
1
pakiet
2.
młotki
1
pakiet
3.
przecinaki, oprawki piłek do
metalu
1
pakiet
4.
łomy, grabie, łopaty aluminiowe,
FISKARS, saperskie
1
pakiet
5.
noże sierpaki i monterskie
POLMAG-GERLACH
1
pakiet
6.
nóż monterski 1000V dla
elektryka kod 01-551 NEO
37
szt.
Uwagi
7. Kryteria oceny
Lp.
Nazwa kryterium
1.
Cena
8. Reguły aukcji
Aukcja otwarta
Czas na decyzję: 60 sekund
łopaty,siekiery,kilofy
Cena wyjściowa: 136 729,36 PLN
Cena minimalna: 0,00 PLN (Nie zdefiniowano)
Postąpienie: 683,65 PLN
młotki
Cena wyjściowa: 14 977,15 PLN
Cena minimalna: 0,00 PLN (Nie zdefiniowano)
Postąpienie: 74,89 PLN
przecinaki, oprawki piłek do metalu
Cena wyjściowa: 10 448,91 PLN
Cena minimalna: 0,00 PLN (Nie zdefiniowano)
2/5
Postąpienie: 52,24 PLN
łomy, grabie, łopaty aluminiowe, FISKARS, saperskie
Cena wyjściowa: 10 932,73 PLN
Cena minimalna: 0,00 PLN (Nie zdefiniowano)
Postąpienie: 54,66 PLN
noże sierpaki i monterskie POLMAG-GERLACH
Cena wyjściowa: 35 903,30 PLN
Cena minimalna: 0,00 PLN (Nie zdefiniowano)
Postąpienie: 179,52 PLN
nóż monterski 1000V dla elektryka kod 01-551 NEO
Cena wyjściowa: 45,50 PLN
Cena minimalna: 0,00 PLN (Nie zdefiniowano)
Postąpienie: 0,23 PLN
9. Czas aukcji
Data: 14.09.2016
Godzina rozpoczęcia aukcji: 10:30:00
Termin składania ofert: 2016-09-09 23:59:00
Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów
10. Informacje o ofertach
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Pakiet 1,2(poz.1-12,14), 3 (poz.2-9) – JUCO, KUŹNIA, ROMANIK, FISKARS.
Pakiet 3 (poz.1) – JUCO, KUŹNIA, BAHCO.
Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji
Wykonawcy będą zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością
uzyskaną w wyniku aukcji.
Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
11. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Przetargów, Beata Matuszek, tel. 032 756 4062 lub 032 756 4211
12. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Renata Fizia, nr tel.: 32 756 4226
13. Warunki płatności
Przelew do 120 dni od daty dostarczenia f-ry do ZLM JSW S.A.
14. Termin dostawy
Do 31.12.2016 r.
15. Sposób dostawy
Na koszt sprzedającego na magazyny ZLM JSW S.A. przy zakładach JSW S.A.
3/5
16. Warunki udziału w aukcji
1. Warunkiem udziału w aukcji elektronicznej jest rejestracja konta na Platformie Logintrade
(https://jsw.logintrade.net/rejestracja) oraz zgłoszenie udziału w aukcji najpóźniej do godz.:
23:59 zgodnie z terminem składania ofert. Ogłoszenia o opublikowanych aukcjach znajdują się
na stronie: https://jsw.logintrade.net/rejestracja/aktualneaukcje.html.
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
2. Warunkiem udziału w aukcji jest wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem
składania ofert oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na następujący adres e-mail:
[email protected].
Wysokość wadium: 6300,00 PLN
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
- w pieniądzu, tj. przelewem na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa Zakład Logistyki
Materiałowej ul. Towarowa 1 44-330 Jastrzębie-Zdrój, nr rachunku PKO BP S.A. nr konta 49 1020
2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem „wadium aukcja nr 657/A/DZZ/16”,
- w gwarancji bankowej, w gwarancji ubezpieczeniowej,
- w poręczeniu bankowym.
- zaliczeniu zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta
W przypadku wadium w formie zaliczenia zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta, oferent
zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia (załącznik do ogłoszenia) o zgodzie na
zablokowanie na czas trwania postępowania, odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty
stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium.
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku
wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane
należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasadności i wysokości. W tym celu Oferent
składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 3
egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie
zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz
oświadczenia Oferent dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje do jego dyspozycji natomiast
trzeci pozostaje w CUW JSW S.A. - Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).
Osobą zajmującą się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. jest Pani Dorota
Siedlaczek - tel. 32 756 4582.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia
bankowego uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie złożone w kasie Zakładu
Logistyki Materiałowej JSW S.A.
W przypadku składania oferty w formie papierowej kopię dowodu wniesienia wadium można
załączyć do oferty.
Wadium musi zabezpieczyć ofertę przez okres minimum 60 dni od daty terminu aukcji.
Wadium zwraca się w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 10 dni od daty zawarcia
umowy lub daty unieważnienia postępowania.
3. Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest przesłanie:
- oświadczenia i formularza ofertowego (zostały zamieszczone w załączniku do ogłoszenia),
- dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 „Specyfikacja Techniczna”,na adres mailowy:
[email protected] lub osobiście do działu przetargów w terminie składania ofert.
Warunkiem dopuszczenia Oferenta do aukcji jest złożenie wymaganych dokumentów oraz
potwierdzających wniesienie ustalonego wadium w formie papierowej na adres:
JSW S.A. Zakład Logistyki Materiałowej
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji.
Dopuszcza się przesłanie scanów ww. dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem
tylko w wersji PDF na następujący adres email: [email protected] - w temacie proszę podać
numer aukcji.
4/5
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Brak wymaganych dokumentów lub brak
wniesienia wadium wyklucza Oferenta z przystąpienia do aukcji elektronicznej. Oferent
związany jest ofertą do chwili zawarcia umowy lub unieważnienia aukcji, jednak nie krócej niż
przez okres 60 dni.
Wszelkie oświadczenie przesłane w formie scanów powinny być dostarczone w wersji
papierowej do Zamawiającego.
UWAGA: WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI JEST PRZESŁANIE OŚWIADCZEŃ I/LUB
DOKUMENTÓW NA ADRES MAILOWY: [email protected] LUB OSOBIŚCIE DO KANCELARII
GŁÓWNEJ.
17. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej
warunków.
2. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo unieważnienia lub odstąpienia od
aukcji, w całości lub części, w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, gdy oferent złoży kolejną, korzystniejszą
ofertę, zawarto umowę albo aukcję unieważniono.
4. Reklamacje związane z przebiegiem aukcji należy składać na adres e-mail: [email protected]
lub faxem do następnego dnia roboczego do godz. 12:00 od daty zakończenia aukcji.
18. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - „Specyfikacja Techniczna”
19. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - „Specyfikacja Techniczna”
20. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu do 50% bez podania przyczyn i nie będzie to stanowiło
podstawy do odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Zmiana umowy wyrażać się będzie w uzgodnionym przez Strony wprowadzeniu innych
korzystnych dla Zamawiającego zmian, polegających między innymi na zamianie elementów
zamówienia na elementy o lepszych lub odpowiedniejszych parametrach technicznych i
właściwościach chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu
wykonania zamówienia.
Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie
wyrażenie zgody zarówno przez wykonawcę, jak i Zamawiającego.
5/5