Opis zmian w usługach dodatkowych w wersji 2.0 - Public

Transkrypt

Opis zmian w usługach dodatkowych w wersji 2.0 - Public
Wybrane zmiany wprowadzone
w pakiecie
Wersja 2.0.31.0
3 marca 2015
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Metryka dokumentu:
Autor: Joanna Cofałka
Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w usługach dodatkowych
Komentarz:
Liczba stron: 13
Data utworzenia: 03.03.2015
Data ostatniej wersji: 03.03.2015
Historia zmian:
Data
Autor
Wersja
Opis i referencja do poprzedniej wersji
03.03.2015
Joanna Cofałka
01
Utworzenie dokumentu
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Referencja do dokumentu z uwagami
03.03.2015
Grzegorz Dziwoki
Inżynier systemowy
Brak uwag
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Firma
Referencja do dokumentu z uwagami
03.03.2015
Kinga Kopel
Kierownik Zespołu
Brak uwag
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Miejsce/Firma
17.03.2015
Bernadeta Filip
Administrator projektu Urzędy Pracy
Przeglądy:
Zatwierdzenie:
Dystrybucja:
Wersja: 2.0.31.0
Data: 03.03.2015
Plik: Usługi_zmiany_20310
Strona: 2 z 13
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Spis treści
1.
AR - Archiwum Dokumentów
1.1.
4
Poprawiono problemy związane z łączeniem plików PDF oraz dodano
obsługę przechwytywania wyjątków.
4
1.2.
Rozszerzono możliwości wyszukiwania teczek akt.
4
1.3.
Dodano numer teczki na oknie Wypożyczenia i udostępnienia akt
(AR0040M).
4
1.4.
Dodano domyślne sortowanie po nazwie dokumentu.
5
1.5.
Poprawiono działanie okna Skanowanie dokumentów (AR0021F).
5
1.6.
Zmieniono sposób nadawania numeru dokumentu.
6
1.7.
Rozszerzono funkcjonalność zmiany miejsca użytkowania akt.
6
1.8.
Poprawiono tworzenie nazw dokumentów z kropkami.
7
1.9.
Dodano opcję skanowania z wykorzystaniem sterownika producenta.
7
1.10.
Rozwiązano problem pustych stron podczas skanowania.
8
1.11.
Dodano rejestr operacji oraz rejestr dostępu dla Archiwum
dokumentów.
8
1.12.
Dodano możliwość tworzenia wielu teczek dla osoby.
9
1.13.
Dodano możliwość tworzenia atrybutów dokumentów.
9
2.
PU - Platforma Usług
12
2.1.
Zwiększono ilości znaków dla treści powiadomienia SMS.
12
2.2.
Dodano prametr 'numer ewidencyjny' do szablonów wiadomości.
12
2.3.
Wykonano zmiany w wysyłce odpowiedzi wiadomości e-mail na adres
pracownika.
12
Wykonano zmiany w procesie generowania powiadomień.
12
2.4.
3.
RCP - Rejestracja Czasu Pracy
13
3.1.
Dodano dwie definicje przerw dla tego samego zadania.
13
3.2.
Zmodyfikowano praces generujący brakujące zdarzenia RCP.
13
3.3.
Dodano kolumnę "Służbowe" do definicji przerw oraz umożliwono
wprowadzanie zdarzeń o tym samym typie.
13
Wersja: 2.0.31.0
Data: 03.03.2015
Plik: Usługi_zmiany_20310
Strona: 3 z 13
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
1. AR - Archiwum Dokumentów
1.1 Poprawiono problemy związane z łączeniem plików PDF oraz dodano
obsługę przechwytywania wyjątków.
W oknie Skanowanie dokumentów (AR0021F) naprawiono błąd, który powodował niepoprawne
złączanie stron skanów zapisanych jako ".pdf", występujący podczas wielokrotnego ich przenoszenia
pomiędzy panelami "Obszar roboczy skanera" a "Załączniki".
Poprawiono również błąd pojawiający się podczas wczytywania miniaturek, gdy plik miał
nieobsługiwane rozszerzenie na oknie skanowania.
1.2 Rozszerzono możliwości wyszukiwania teczek akt.
Na oknie wyszukiwania teczek akt (AR00100) zmieniono nazwę okna z "Wyszukanie teczki" na
"Wyszukiwanie teczek akt" oraz dodano możliwość wyszukiwania po części frazy używając znaków %
_ * ?.
Znak "_" oraz "?" powoduje zastąpienie jednego dowolnego znaku w wyszukiwanym tekście.
Znak "%" oraz "*" zastępuje wiele znaków.
1.3 Dodano numer teczki na oknie Wypożyczenia i udostępnienia akt
(AR0040M).
W oknie Wypożyczenia i udostępnienia akt (AR0040M) na liście dodano kolumnę "Numer teczki".
Wersja: 2.0.31.0
Data: 03.03.2015
Plik: Usługi_zmiany_20310
Strona: 4 z 13
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
1.4 Dodano domyślne sortowanie po nazwie dokumentu.
Na oknie Rodzaj dokumentu archiwalnego (SL0107U) ustawiono domyślne sortowanie po kolumnie
"Nazwa dokumentu".
1.5 Poprawiono działanie okna Skanowanie dokumentów (AR0021F).
W oknie Skanowanie dokumentów (AR0021F) poprawiono aktywność przycisków "Dodaj", "Modyfikuj"
oraz "Usuń". Zmieniono komunikaty o niewypełnionych polach oraz niepoprawne odświeżanie danych
po zmianie rodzaju dokumentu archiwalnego.
Wersja: 2.0.31.0
Data: 03.03.2015
Plik: Usługi_zmiany_20310
Strona: 5 z 13
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
1.6 Zmieniono sposób nadawania numeru dokumentu.
Na oknach Dokument (AR0020M), Skanowanie (AR0022M) oraz Skanowanie dokumentów
(AR0021F) zablokowano edycję pola <Nr> i jednocześnie zmieniono czas nadawania numeru.
Obecnie dopiero w momencie wyjścia przez "Akceptuj" następuje nadanie i zapisanie się numeru
dokumentu, co nie powoduje braków w numeracji dokumentów.
1.7 Rozszerzono funkcjonalność zmiany miejsca użytkowania akt.
Na oknie Ewidencja akt (AR0010L) dodano możliwość zmiany miejsca użytkowania akt z poziomu
menu Czynności > Zmiana miejsca użytkowania akt dla wszystkich teczek niezależnie od posiadanego
statusu.
Wersja: 2.0.31.0
Data: 03.03.2015
Plik: Usługi_zmiany_20310
Strona: 6 z 13
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
1.8 Poprawiono tworzenie nazw dokumentów z kropkami.
Poprawiono funkcjonalność tworzenia nazwy zeskanowanego pliku poprzez dodawanie rozszerzenia
dla plików, które mają w nazwie dokumentu znak kropki. Poprawiono również funkcjonalność pod
względem podglądu dla dokumentu z kropką w nazwie.
1.9 Dodano opcję skanowania z wykorzystaniem sterownika producenta.
Dodano na oknie ustawień skanera możliwość skanowania dokumentów z wykorzystaniem skanera
producenta. Domyślnie funkcjonalność jest wyłączona - należy ją zaznaczyć za pomocą znacznika na
oknie Ustawienia skanera (AR0025U).
Wersja: 2.0.31.0
Data: 03.03.2015
Plik: Usługi_zmiany_20310
Strona: 7 z 13
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
1.10 Rozwiązano problem pustych stron podczas skanowania.
Rozwiązano problem pojawiania się pustych stron podczas skanowania dużej ilości dokumentów.
Dodano konfigurację na poziome serwera jboss o utylizacji stałej ilości pamięci dla stacji roboczej
podczas skanowania dokumentów.
Zostało wyłączone buforowanie obrazków dla plików PDF.
1.11 Dodano rejestr operacji oraz rejestr dostępu dla Archiwum dokumentów.
Dodano funkcjonalność rejestru operacji oraz rejestru dostępu dla wykonanych operacji w module
Archiwum Dokumentów:
1. Operacji wykonywanych z poziomu interfejsu użytkownika systemu: dodawania, modyfikacji,
usuwania i przeglądania teczki, dokumentu i pliku.
Przy otwarciu listy teczek (AR0010L) lub dokumentów (AR0020L) dla każdego elementu listy logowana
jest operacja przeglądania.
Po otwarciu okna teczki (AR0010M) lub dokumentu (AR0020M) w trybie innym niż dodawanie
logowana jest operacja przeglądania.
2. Operacji wykonywanych w procesie automatycznego tworzenia teczek: dodawania teczki,
dokumentu i zapisu pliku do dokumentu.
Wersja: 2.0.31.0
Data: 03.03.2015
Plik: Usługi_zmiany_20310
Strona: 8 z 13
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
3. Operacji dotyczących załączników na oknie Skanowania (AR0022M):
· zapisu plików pochodzących ze skanów do dokumentów,
· otwarcie załącznika PDF w oknie Podgląd i edycja skanu dokumentu (AR0021M) lub załącznika
będącego plikiem graficznym w oknie Podgląd obrazów (AR0024M) - logowane jako przeglądanie
pliku,
· edycja pliku - obrót załącznika o odpowiedni kąt na oknach opisanych w poprzednim pkt. (AR0021M,
AR0024M),
· usuwania załączników skanowania.
4. Operacji na oknie Dokument (AR0020M):
· zapisania pliku wczytanego z systemu pliku do dokumentu,
· otwarcia pliku do podglądu w edytorze systemowym,
· otwarcia pliku do podglądu na oknie dokumentu,
· usunięcia załącznika z dokumentu,
· zapisania załącznika do pliku.
5. Operacji wykonywanych podczas zapisu wydruku
\poszukującego pracy oraz wydruk decyzji w FOB):
· dodanie nowego dokumentu do teczki osoby,
· zapis pliku do dokumentu w procesie generacji wydruku,
· wydruk dokumentu podczas operacji zapisu dokumentu
do
AR
(wydruk
karty
bezrobotnego
6. Operacji wypożyczenia i zwrotu teczek.
7. Operacji przekazania teczek i przyjęcia spisu teczek do archiwum.
1.12 Dodano możliwość tworzenia wielu teczek dla osoby.
Umożliwiono dodawanie wielu teczek dla jednej osoby. W tym celu:
· zniesiono unikalność teczki w obrębie osoby (klienta RP)
Dodano parametr systemowy „AR_CZY_JEDNA_TECZKA_NA_OSOBE”. Parametr domyślnie ma
wartość „T”, co pozwala na utworzenie tylko jednej teczki dla osoby. Zmiana parametru na "N"
umożliwia dodanie wielu teczek dla osoby. Po dodaniu przynajmniej dla jeden osoby dwóch lub więcej
teczek blokuje możliwość powrotu do zmiany parametru na "T"
·
· dla wielu teczek dla osoby na oknie danych teczki dodano znaczki "Czy domyślna teczka?", który
podczas dodawania pierwszej teczki jest obligatoryjnie zaznaczony
Jeśli użytkownik dodający odznaczy tą pozycję, a dla danego klienta RP pojawią się dokumenty np z
modułu praca.gov.pl lub będzie dodawany załącznik przez użytkownika w Formalnej Obsłudze
Beneficjenta, to dla takiego klienta zostanie dodana nowa teczka która stanie się teczką domyślną.
1.13 Dodano możliwość tworzenia atrybutów dokumentów.
Dodano możliwość tworzenia atrybutów grupujących i podrzędnych dla dokumentów w celu
poszerzenia filtracji grup dokumentów.
Atrybuty są dodawane z poziomu: AR-> Dokumenty-> Atrybuty Dokumentów.
Tworzenie atrybutów odbywa się poprzez dodanie atrybutu grupującego z opcjonalnym zaznaczeniem,
czy dana pozycja atrybutu ma być "obowiązkowa" podczas tworzenia dokumentu oraz czy dla danego
atrybutu grupującego ma być "Możliwość wyboru wielu wartości" podrzędnych. Przykład dodania
takiego atrybutu został przedstawiony poniżej:
Wersja: 2.0.31.0
Data: 03.03.2015
Plik: Usługi_zmiany_20310
Strona: 9 z 13
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
Dla utworzonego atrybutu grupującego dodajemy kolejne atrybuty podrzędne.
Lista wszystkich atrybutów jest dostępna na oknie "Dodatkowe atrybuty dokumentów"
Wersja: 2.0.31.0
Data: 03.03.2015
Plik: Usługi_zmiany_20310
Strona: 10 z 13
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
oraz z poziomu dokumentów i skanowania dokumentów
Wersja: 2.0.31.0
Data: 03.03.2015
Plik: Usługi_zmiany_20310
Strona: 11 z 13
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
2. PU - Platforma Usług
2.1 Zwiększono ilości znaków dla treści powiadomienia SMS.
Zmieniono dopuszczalną ilość znaków dla powiadomień wysyłanych za pośrednictwem bramki SMS.
Zwiększono maksymalną długość treści powiadomienia SMS do:
· 918 znaków w przypadku SMS bez znaków specjalnych ( wysyłane jako 6 SMS )
· 402 znaków w przypadku SMS zawierającego znaki specjalne ( wysyłane jako 6 SMS)
Liczba SMS w zależności od liczby znaków obliczana jest zgodnie z poniższym opisem:
1. bez znaków specjalnych: 160 1 SMS, 306 2 SMSy, 459 3 SMSy, 612 4 SMSy, 765 5 SMSów, 918 6
SMSów
2. ze znakami specjalnymi: 70 1 SMS, 134 2 SMSy, 201 3 SMSy, 268 4 SMSy, 335 5 SMSów, 402 6
SMSów
2.2 Dodano prametr 'numer ewidencyjny' do szablonów wiadomości.
Do rodzaju dokumentu dla Msg.SKIER, Msg.WIZYTA, Msg.ZGODA została dodana możliwość
wprowadzenia parametru numer ewidencyjny osoby w wysyłanej wiadomości.
2.3 Wykonano zmiany w wysyłce odpowiedzi wiadomości e-mail na adres
pracownika.
Podczas wysyłania wiadomości e-mail uzupełniany jest nagłówek o pole reply-to. Dodana
funkcjonalność pozwana na udzielenie odpowiedzi bezpośrednio na skrzynkę e-mail pracownika.
Adres pracownika wysyłającego pojawi się teraz w polu do wiadomości.
Do czasu wprowadzonej zmiany wiadomości były wysyłane na adres urzędu.
2.4 Wykonano zmiany w procesie generowania powiadomień.
Zmodyfikowano procesy generowania powiadomień o:
· zbliżającej się wizycie
· niestawieniu się na wizytę
· wydanym skierowaniu
tak, aby w tworzonych powiadomieniach uzupełniane były informacje na temat identyfikatora nadawcy i
jego skrzynki email.
Dane nadawcy wyznaczane są następująco:
· dla wizyt na podstawie przypisanego pracownika do wizyty, której dotyczy powiadomienie
· dla skierowań na podstawie maila wpisanego na oknie "Kontakt" w stanowisku oferowanym lub jeśli
pole jest puste a jest przypisany pracownik istniejący na liście użytkowników w module AL to mail
tego użytkownika po stronie AL.
Adres główny urzędu ustawia się w polu <Do Wiadomości>.
Wersja: 2.0.31.0
Data: 03.03.2015
Plik: Usługi_zmiany_20310
Strona: 12 z 13
Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie
3. RCP - Rejestracja Czasu Pracy
3.1 Dodano dwie definicje przerw dla tego samego zadania.
Na oknie Parametry RCP uniemożliwiono dodanie dwóch definicji przerw dotyczących tego samego
typu zdarzenia.
3.2 Zmodyfikowano praces generujący brakujące zdarzenia RCP.
Zmodyfikowano działanie procesu generującego brakujące zdarzenia RCP w części obsługującej
koniec przerwy i koniec pracy (pracownik rozpoczął przerwę i nie wrócił do pracy).
Jeśli po dodaniu do godziny rozpoczęcia pracy planowanego czasu pracy otrzymamy godzinę
wcześniejszą od planowanego zakończenia pracy to wtedy koniec przerwy i koniec pracy zostanie
ustalony na podstawie planowanej godziny zakończenia pracy.
3.3 Dodano kolumnę "Służbowe" do definicji przerw oraz umożliwono
wprowadzanie zdarzeń o tym samym typie.
Do definiowania definicji przerw w parametrach RCP dodano kolumnę "Służbowe".
Umożliwiono wprowadzanie rodzajów zdarzeń o tym samym typie, np. dodanie nowej przerwy
prywatnej. Na oknie Parametry RCP w panelu Przerwy usunięto kolumnę Rodzaj zdarzenia i dodano
Opis typu zdarzenia.
Wersja: 2.0.31.0
Data: 03.03.2015
Plik: Usługi_zmiany_20310
Strona: 13 z 13