F178 Odpowiedź na pytania oraz zmiany do SIWZ IV

Transkrypt

F178 Odpowiedź na pytania oraz zmiany do SIWZ IV
Strona 1 z 3
SUPRA BROKERS
®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.
_____________________________________________________________________________
Wrocław, 14.10.2016 r.
Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Specjalistycznego
Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY
DO SIWZ NR 177/2016/N/Wałbrzych
Działając w imieniu i na rzecz Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra
Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców oraz informuje o
zmianach do SIWZ:
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
PAKIET I
Informacje do oceny ryzyka
1/ Prosimy o udzielenie informacji dotyczących planowanej wysokości obrotów na rok 2016
r. oraz wartości kontraktu z NFZ na rok 2016 r.
Odpowiedź: Planowana wysokość obrotów na rok 2016 – 169 162 044,00zł. Planowana
wartość kontraktu z NFZ na 2016 r. – 167 385 943,20 zł.
2/ Prosimy o udzielenie informacji dotyczących planowanej liczby pacjentów w przypadku
lecznictwa otwartego oraz planowanej liczby pacjentów w przypadku lecznictwa
zamkniętego ( rok 2016).
Odpowiedź : Lecznictwo zamknięte – 15 700. Lecznictwo otwarte 69 200.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ( działalność pozamedyczna)
1/ Prosimy o zgodę na zniesienie franszyzy integralnej i wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej w wysokości 500,00 zł.
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraŜa zgody.
2/ Odpowiedzialność cywilna w mieniu przechowywanym ( pacjentów) - prosimy o
dopuszczenie moŜliwości wprowadzenia do umowy ubezpieczenia poniŜszej klauzuli :
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w
podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i
całodobowe świadczenia zdrowotne.
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl
Strona 2 z 3
SUPRA BROKERS
®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.
_____________________________________________________________________________
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za
szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na
przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez
pacjenta przyjmowanego
w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane
w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba
odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.
4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na
przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie
rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku
z udzieleniem świadczeń
zdrowotnych.
5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez
podmiot leczniczy depozytu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
PAKIET II
I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów
1/ W zakresie dodatkowego rozszerzenia ubezpieczenia sprzętu medycznego od działania
człowieka, proszę o :
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla tego rodzaju szkód w wysokości : 5% wartości
szkody min. 500,00 zł
- proszę o wykaz sprzętu medycznego, którego dotyczy niniejsze rozszerzenie
Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.
Informacje do oceny ryzyka
1/ Proszę o podział sum ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje zgłaszane do
ubezpieczenia.
2/ Proszę o opis szkód w mieniu.
Odpowiedź: Ad 1/ Zamawiający informuje, Ŝe udostępni wykaz na Ŝądanie wykonawcy
z którym zostanie podpisana umowa po zakończeniu postępowania.
Ad 2/ Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.
III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – prosimy o
informację:
1/ Proszę o informację nt. sposobu zabezpieczenia akceleratora :
- kto zajmuje się konserwacją sprzętu elektronicznego - profesjonalna firma serwisowa czy
własny wyszkolony personel ?
- w jaki sposób urządzenie jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?
- czy urządzenie jest podłączone zasilania awaryjnego ( UPS)?
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl
Strona 3 z 3
SUPRA BROKERS
®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.
_____________________________________________________________________________
- czy w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie zainstalowano automatyczny
system alarmowania przeciwpoŜarowego?
Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.
Klauzule dodatkowe – Pakiet II
Klauzula szybkiej likwidacji szkód - prosimy o zgodę na zmianę zapisu dotyczącego
terminu oględzin z „nie później niŜ następny dzień roboczy …… ” na : „ nie później niŜ
3 dni robocze ……”
Odpowiedź : Zamawiający wyraŜa zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
ZMIANY DO SIWZ
1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 19.10.2016 r. na dzień 26.10.2016 r.
I.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:
Przetarg – ubezpieczenie dla Specjalistycznego Szpitala
im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
Nie otwierać przed 26.10.2016 r. godz. 11:10
II.
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
1.Oferty naleŜy składać do dnia 26.10.2016 r., do godz. 11:00 na adres:
Supra Brokers S.A.
54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III
2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 11:10.
III.
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WNIESIENIA WADIUM
IV.
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: dla zadań Pakietu I 19 000
zł , dla zadań Pakietu II 600 zł do dnia 26.10.2016 r. do godz. 11:00.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
Jacek Kopacz
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl