SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Komentarze

Transkrypt

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
45000000-7: Roboty budowlane
45261000-4: Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych
45400000–1: Roboty wykończeniowe
45432111-5: Kładzenie wykładzin elastycznych
45232460-4: Roboty sanitarne
45310000–3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest
remont trzech domków letniskowych („Dąb”, „Buk”, „Klon”) w ośrodku dydaktycznowypoczynkowym w Polańczyku nad Soliną dla Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy
Al. Mickiewicza 21.
Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów,
sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych,
instalacyjnych oraz elektrycznych.
1.2.
Zakres robót objętych Specyfikacją
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branŜy: budowlanej, sanitarnej, i
elektrycznej określony w przedmiarze robót Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i
niniejszej specyfikacji.
1.3.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru, wyznaczonych przez
Inwestora.
W ofercie naleŜy uwzględnić koszty wywozu materiałów z rozbiórki i gruzu na wysypisko,
wraz z kosztami utylizacji.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiaru robót oraz
wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót budowlanych, Inspektora nadzoru –
posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót sanitarnych
oraz Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w
zakresie robót elektrycznych) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub
certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.
Wszystkie materiały i urządzenia uŜyte do wykonania zadania muszą posiadać
świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu
muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody zamawiającego na zastosowanie
materiałów przed ich wbudowaniem.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny
właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót.
Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z
uwzględnieniem załoŜeń ogólnych i szczegółowych.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektorów Nadzoru.
4. TRANSPORT
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego
uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy.
winny
być
dobrane
przy
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Opis robót
Zakres zadania obejmuje:
Remont trzech domków letniskowych („Dąb”, „Buk”, „Klon”) w ośrodku dydaktycznowypoczynkowym w Polańczyku nad Soliną dla Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy
Al. Mickiewicza 21.
Prace remontowe obejmują zakres robót zgodny z przedmiarami.
Wykonywanie robót w zakresie branŜy budowlanej obejmuje :
demontaŜ pokrycia dachów z gontu , papy i izolacji z trzciny,
wymiana zniszczonych desek podbiciowych dachu na nowe jednostronnie szlifowane
i lakierowane,
montaŜ folii paroizolacyjnej i paro przepuszczalnej np.typu Topfol o
par.1500g/m2/24h,
montaŜ izolacji z wełny gr. 5 cm,
montaŜ łat i kontr łat pod krycie blachą,
krycie dachów blachą powlekaną niski trapez,T-14, gr. 0,7 mm, kolor ciemny brąz w
połysku,
wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej /kalenica , wiatrówki/,
wymiana zniszczonych schodów drewnianych na nowe impregnowane,
wymiana zniszczonych desek podestów balkonowych na nowe impregnowane,
zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,
ułoŜenie nowej wykładziny podłogowej PCV wraz z listwami drewnianymi
lakierowanymi,
wymiana zniszczonych desek podłogowych i ściennych w łazienkach,
montaŜ płyty pilśniowej lakierowanej twardej na ścianach łazienek,
wszystkie elementy drewniane mają być impregnowane środkiem owadobójczym,
grzybobójczym i ognioodpornym,
wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu wraz z utylizacją.
Wykonanie robót w zakresie branŜy sanitarnej obejmuje :
demontaŜ likwidowanych urządzeń sanitarnych, baterii rurociągów i podejść
wodnych i kanalizacyjnych,
wykonanie nowych podejść wod-kan pod urządzenia sanitarne,
montaŜ 3 kompletnych kabin prysznicowych (brodziki z obudową, kabina
prysznicowa 4 ścienna – wolnostojąca wraz z baterią prysznicową przesuwną),
montaŜ nowych urządzeń i armatury (umywalki, zlewy dwukomorowe ze stali
nierdzewnej wraz z szafkami i syfonami), na wspornikach 3 bojlery 80 litrowy
elektryczne z odzysku
Wszystkie urządzenia powinny mieć oznaczenie klasy i być w pierwszym gatunku
(baterie ścienne umywalkowe, prysznicowe, zlewozmywakowe produkcji armatury
krakowskiej lub równowaŜne, umywalki, kompletne kabiny prysznicowe z
bezpiecznego szkła produkcji firmy KOŁO lub równowaŜne.
Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru cz II,
sztuka budowlaną.
Wykonywanie robót w zakresie branŜy elektrycznej obejmuje:
wykonanie wykopu dla uziomu otokowego,
zakup i ułoŜenie w wykopie płaskownika Fe/Zn 30x4,
zakup i pogrąŜenie uziomu prętowego,
wykonanie połączenia pokrycia dachowego z uziomem otokowym
zakup i montaŜ złączy kontrolnych,
wykonanie pomiarów elektrycznych,
wykonanie protokołów i rysunków
5.2.
Warunki wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarami
robót oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne naleŜy
wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych” oraz obowiązujących norm. Ustanowienie Kierownika budowy z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjnobudowlanej posiadającego aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych,
posiadającego aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
oraz kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
posiadającego aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
oraz waŜne świadectwo kwalifikacyjne D.
Remont prowadzony będzie w obiekcie czynnym.
Przed złoŜeniem oferty, Oferent zobowiązany jest zapoznać się z obiektem i zgłosić
ewentualne uwagi.
6.
ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT
Wymagane badania odbiorcze:
- sporządzenie protokołów z badania instalacji elektrycznych.
Odbiór robót:
Roboty zanikające naleŜy zgłaszać do odbioru inspektorskiego
Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego będzie zakończenie robót,
potwierdzone pisemnie przez zamawiającego oraz przedłoŜenie kompletu dokumentów
odbiorowych
Rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym.
Termin zakończenia robót: do 30 czerwca 2010 roku.

Podobne dokumenty