Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Transkrypt

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 188067-2015 z dnia 2015-12-22 r. Og oszenie o zamówieniu - Warka
Przedmiotem zamówienia jest nabycie i przekazanie Zamawiaj cemu do odp atnego
korzystania w ramach umowy leasingu operacyjnego z opcj wykupu, fabrycznie nowego
samochodu 3 osobowego o dopuszczalnej masie ca kowitej do 3,5t z now zabudow ...
Termin sk adania ofert: 2016-01-11
Warka: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcj wykupu pojazdu do przewozu
toalet przeno nych
Numer og oszenia: 34228 - 2016; data zamieszczenia: 16.02.2016
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak,
numer og oszenia w BZP: 188067 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówie
og oszenia: nie.
Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie
SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zak ad Us ug Komunalnych w Warce Sp. z o.o., ul. Farna 4, 05660 Warka, woj. mazowieckie, tel. 48 667 22 85, faks 48 667 22 85.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Inny: spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci .
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Dostawa w formie leasingu
operacyjnego z opcj wykupu pojazdu do przewozu toalet przeno nych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest nabycie i
przekazanie Zamawiaj cemu do odp atnego korzystania w ramach umowy leasingu
operacyjnego z opcj wykupu, fabrycznie nowego samochodu 3 osobowego o dopuszczalnej
masie ca kowitej do 3,5t z now zabudow asenizacyjn do przewozu czterech toalet
przeno nych oraz zbiornikiem odsysania osadów i ci nieniowego mycia kabin. Wymagane
warunki leasingu: okres p atno ci: 48 miesi cy, sta a stopa procentowa przez ca y okres
finansowania, raty równe, wp ata pocz tkowa - 0%, waluta umowy leasingu - PLN, kwota
wykupu po zako czeniu leasingu - 1% warto ci netto przedmiotu leasingu powi kszona o
nale y podatek od towarów i us ug (VAT). Dostawca udzieli gwarancji na ca y pojazd wraz z
zabudow na okres nie krótszy ni 24 miesi ce od daty protokolarnego przekazania
przedmiotu leasingu Zamawiaj cemu. Naprawa serwisowa (gwarancyjna) prowadzona
nieodp atnie u Zamawiaj cego, a w przypadku braku mo liwo ci naprawy na miejscu
Dostawca zapewni na w asny koszt i ryzyko odbiór przedmiotu leasingu od Zamawiaj cego i
jego dostarczenie do miejsca naprawy oraz dostaw naprawionego przedmiotu leasingu do
Zamawiaj cego. Pojazd b cy przedmiotem zamówienia powinien by dostarczony na koszt
Dostawcy do miejsca siedziby Zamawiaj cego przy ul. Grójeckiej 24 nie pó niej ni do dnia
30.04.2016r.
II.4) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 66.11.40.00-2, 34.14.40.00-8, 34.14.45.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze
Europejskiej: nie
rodków Unii
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Marsza kowska 111, 00-102 Warszawa,
kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa warto
zamówienia (bez VAT): 240000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNI SZ I NAJWY SZ CEN
Cena wybranej oferty: 229187,87
Oferta z najni sz cen : 229187,87 / Oferta z najwy sz cen : 229187,87
Waluta: PLN .