Uchwały Senatu AGH z 28 maja 2008 r.

Transkrypt

Uchwały Senatu AGH z 28 maja 2008 r.
POSIEDZENIE SENATU AGH
W DNIU 28 MAJA 2008 R.
PKT 3
Uchwała nr 72/2008
Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie zasad nadawania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
Na podstawie art. 71 ust. 1 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada
2007 r) Senat ustala:
Zasady nadawania tytułu
1. Tytuł doktora honoris causa nadawany jest wybitnym uczonym, twórcom techniki oraz innym
osobom związanym z Akademią Górniczo-Hutniczą, które nie są czynnymi lub emerytowanymi
pracownikami Uczelni (art. 71, ust. 2 Statutu). Symbolami uzyskanej godności jest dyplom,
Medal Rektora oraz epitogium.
Tryb postępowania o nadanie tytułu
Propozycję nadania tytułu „Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej” przedstawia
Rektorowi Dziekan wydziału uprawnionego do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
w celu uzyskania wstępnej akceptacji.
1. Wniosek o nadanie tytułu, wraz z uzasadnieniem i stosowną uchwałą rady wydziału przedkłada
Rektorowi Dziekan. Do wniosku dołączone są: propozycje: promotora w przewodzie o tytuł DHC
oraz dwu uczelni, których senaty będą opiniować wniosek. Rektor umieszcza sprawę nadania
tytułu DHC AGH w porządku obrad Senatu.
2. Wykaz dokumentów wymaganych we wniosku o nadanie tytułu DHC: Ŝyciorys, przebieg pracy
zawodowej, informacje o działalności: naukowej, dydaktycznej, kształceniu i rozwoju kadry,
współpracy krajowej i zagranicznej, organizacyjnej i społecznej, spis publikacji, patentów
i wzorów uŜytkowych, wykaz nagród i odznaczeń. Materiały te (3 egz.) naleŜy złoŜyć
w sekretariacie Prorektora ds. Ogólnych, który przygotuje pisma wiodące i wysyła materiały do
jednostek opiniujących.
3. Senat w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu DHC
oraz wyznacza osobę promotora w przewodzie i dwie uczelnie wyŜsze, których senaty będą
opiniować wniosek.
4. Po uzyskaniu pozytywnych opinii senatów dwóch uczelni, Rektor wnosi sprawę o nadanie tytułu
DHC pod obrady Senatu AGH. Wniosek referuje Dziekan i przedstawia tekst uchwały uzgodnionej
z Rektorem. Senat w tajnym głosowaniu podejmuje stosowną uchwałę. Brzmienie uchwały jest
jednocześnie tekstem, który będzie umieszczony na dyplomie DHC. Dziekan w porozumieniu
z Rektorem ustalają termin uroczystego posiedzenia Senatu poświęconego i nadaniu DHC.
5. Sekretariat Prorektora ds. Ogólnych odpowiedzialny jest za przygotowanie dyplomu do
wręczenia, informuje (w porozumieniu z wydziałem) Doktora Honoris Causa o uchwale Senatu
i wysyła zaproszenia na uroczystość do recenzentów.
6. Akademia Górniczo-Hutnicza prowadzi Księgę DHC (takŜe internetową).
Scenariusz uroczystego posiedzenia Senatu Uczelni
1. Nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej odbywa się w trakcie
odrębnego, uroczystego posiedzenia Senatu AGH.
2. Uroczystość rozpoczyna się wkroczeniem do Auli pocztu sztandarowego Uczelni i orszaku Senatu
w porządku: członkowie Senatu, Dziekani, Recenzenci, osoba promowana w towarzystwie
właściwego Dziekana i Promotora, Prorektorzy i Rektor.
Senatorowie ubrani są w togi i birety, a Rektor, Prorektorzy i Dziekani ponadto posiadają
właściwe insygnia pełnionego urzędu.
Poczet sztandarowy występuje w mundurach galowych.
Promowany Doktor występuje ubrany w togę Akademii Górniczo-Hutniczej z mucetami koloru
wydziału wnioskującego lub togę swojej macierzystej uczelni.
Członkowie Senatu zajmują miejsca w stallach, natomiast osoba promowana zajmuje miejsce
w fotelu przed stallami.
3. Po odśpiewaniu przez chór „Gaude Mater Polonia" i wystąpieniu Rektora, Dziekan wydziału
wnioskującego przedstawia uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa
a następnie Promotor wygłasza laudację Promowanego.
4. Prorektor ds. Ogólnych odczytuje pełny tekst uchwały Senatu AGH o nadaniu tytułu Doktora
Honoris Causa.
5. Doktor Honoris Causa w asyście Dziekana i Promotora stoją przed stallami a Rektor odczytuje
a następnie wręcza dyplom, Medal Rektora AGH oraz epitogium.
6. Na prośbę Rektora Doktor Honoris Causa wygłasza wykład.
7. Po odśpiewaniu przez chór „Gaudeamus igitur", Aulę opuszcza poczet sztandarowy a za nim
Rektor, Prorektorzy i Senat.
UWAGA:
1. Po wykładzie Doktora Honoris Causa mogą być odczytane przez Dziekana stosowne adresy
gratulacyjne.
2. W przypadku, gdy Promowany jest cudzoziemcem, dyplom sporządzany jest w języku polskim
i angielskim, a wszystkie wystąpienia są tłumaczone.
3. Po wyjściu Senatu z Auli obowiązki gospodarza przejmuje Dziekan wydziału wnioskującego. Jest
to czas na gratulacje i wpisy do Księgi pamiątkowej AGH.
4. Całość imprezy organizuje i finansuje Wydział.
POSIEDZENIE SENATU AGH
W DNIU 28 MAJA 2008 R.
PKT 4
Uchwała nr 73/2008
Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie zasad nadawania TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
Na podstawie art. 71 ust. 1 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada
2007 r) Senat ustala:
Zasady nadawania tytułu
2. Tytuł „Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej” nadaje się wybitnym uczonym,
twórcom techniki oraz innym osobom, które są czynnymi lub emerytowanymi pracownikami
Uczelni (art. 71 ust. 1 i 3 Statutu). Symbolami uzyskanej godności jest dyplom, Medal Rektora
oraz szarfa.
3. Kandydat do tytułu musi posiadać stopień doktora.
Tryb postępowania o nadanie tytułu
1. Propozycję nadania tytułu „Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej” przedstawia
Rektorowi Dziekan uprawnionego do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
w celu uzyskania wstępnej akceptacji.
2. Wniosek o nadanie tytułu, wraz z uzasadnieniem i stosowną uchwałą rady wydziału przedkłada
Rektorowi Dziekan. Do wniosku dołączona jest propozycja promotora postępowania i dwu rad
wydziałów Uczelni lub rad wydziałów o podobnym profilu innych uczelni, które będą opiniować
wniosek. Rektor umieszcza sprawę nadania tytułu Profesora Honorowego AGH w porządku obrad
Senatu.
3. Wykaz dokumentów wymaganych we wniosku o nadanie tytułu Profesora Honorowego AGH:
Ŝyciorys, przebieg pracy zawodowej, informacje o działalności: naukowej, dydaktycznej,
kształceniu i rozwoju kadry naukowej, współpracy krajowej i zagranicznej, organizacyjnej
i społecznej, spis publikacji, patentów i wzorów uŜytkowych, wykaz nagród i odznaczeń.
Dokumenty te (3 egz.) naleŜy złoŜyć w Sekretariacie Prorektora ds. Ogólnych, który
przygotowuje pisma przewodnie i wysyła materiały do jednostek opiniujących.
4. Senat w tajnym głosowaniu podejmuje uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu
Profesora Honorowego oraz wyznacza osobę promotora i dwie rady wydziału Uczelni lub rady
wydziałów o podobnym profilu innych uczelni. Do obowiązku promotora naleŜy przygotowanie
Laudacji, w której przedstawiona zostanie droga Ŝyciowa kandydata, jego dorobek naukowy,
działalność dydaktyczna i organizacyjna. Przede wszystkim zostaną uwypuklone szczególne
zasługi kandydata dla Uczelni. Rady wydziałów wyznaczone przez Senat, posiadające
specjalistów z dziedziny lub dziedzin pokrewnych, uprawianych przez kandydata opiniują
wniosek.
5. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych opinii, Senat w głosowaniu tajnym podejmuje stosowną
uchwałę. Brzmienie uchwały jest jednocześnie tekstem, który będzie umieszczony na dyplomie
Profesora Honorowego AGH. Tekst uchwały przygotowuje wydział wnioskujący w porozumieniu
z Rektorem.
6. Profesorowie Honorowi AGH zapraszani są na uroczyste posiedzenia Senatu AGH.
7. Akademia Górniczo-Hutnicza prowadzi Księgę Profesorów Honorowych (takŜe internetową).
Scenariusz uroczystego posiedzenia Senatu Uczelni
1. Nadanie tytułu „Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej” odbywa się w trakcie
odrębnego, uroczystego posiedzenia Senatu AGH.
2. Uroczystość rozpoczyna się wkroczeniem do Auli pocztu sztandarowego Uczelni i orszaku
Senatu w porządku: członkowie Senatu, Dziekani, Recenzenci, osoba promowana
w towarzystwie właściwego Dziekana i Promotora, Prorektorzy i Rektor. Senatorowie ubrani
są w togi i birety, a Rektor, Prorektorzy i Dziekani ponadto posiadają właściwe insygnia
pełnionego urzędu. Poczet sztandarowy występuje w mundurach galowych. Promowany
Profesor Honorowy występuje ubrany w togę Akademii Górniczo-Hutniczej z mucetami koloru
wydziału macierzystego. Członkowie Senatu zajmują miejsca w stallach, natomiast osoba
promowana zajmuje miejsce w fotelu przed stallami.
3. Po odśpiewaniu przez chór „Gaude Mater Polonia" i wystąpieniu Rektora, Dziekan wydziału
wnioskującego przedstawia uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu Profesora Honorowego,
a następnie Promotor wygłasza laudację Promowanego.
4. Prorektor ds. Ogólnych odczytuje pełny tekst uchwały Senatu AGH o nadaniu tytułu Profesora
Honorowego.
5. Profesor Honorowy w asyście Dziekana i Promotora stoją przed stallami a Rektor odczytuje
a następnie wręcza dyplom, Medal Rektora AGH oraz przepasuje Profesora Honorowego
szarfą. Chór odśpiewuje fragment pieśni „Gaudeamus igitur".
6. Na prośbę Rektora Profesor Honorowy wygłasza wykład.
7. Po odśpiewaniu przez chór „Gaudeamus igitur", Aulę opuszcza poczet sztandarowy a za nim
Rektor, Prorektorzy i Senat.
UWAGA:
1. Po wykładzie Profesora Honorowego mogą być odczytane przez Dziekana stosowne adresy
gratulacyjne.
2. Po wyjściu Senatu z Auli obowiązki gospodarza przejmuje Dziekan wydziału wnioskującego. Jest
to czas na gratulacje i wpisy do Księgi pamiątkowej AGH.
3. Całość imprezy organizuje i finansuje Wydział.
4. Akademia Górniczo-Hutnicza prowadzi księgę Profesorów Honorowych (takŜe internetową).
POSIEDZENIE SENATU AGH
W DNIU 28 MAJA 2008 R.
PKT 5
Uchwała nr 74/2008
Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie zasad nadawania TYTUŁU KONSULA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
Na podstawie art. 71 ust. 1 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada
2007 r) Senat ustala:
Zasady nadawania tytułu
1. Tytuł „Honorowego Konsula Akademii Górniczo-Hutniczej” nadawany jest osobom związanym
z Uczelnią, których działalność przyczyniła się do jej rozwoju i promocji (art. 71 ust. 5
Statutu). Symbolem uzyskanej godności jest dyplom i statuetka św. Barbary.
2. Tytułu tego nie mogą uzyskać pracownicy obecnie zatrudnieni w AGH i emerytowani
pracownicy AGH.
1.
2.
3.
4.
5.
Tryb postępowania o nadanie tytułu
Z wnioskiem o nadanie tytułu „Konsula Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej”, wraz
z uzasadnieniem zasług kandydata dla rozwoju i promocji AGH występuje Rektor z własnej
inicjatywy lub na wniosek Dziekana za zgodą Rady Wydziału.
Wykaz
dokumentów
wymaganych
do
nadania
tytułu
Konsula
Honorowego:
- Ŝyciorys,
- informacja o działalności na rzecz rozwoju i promocji Uczelni,
- wykaz nagród i odznaczeń.
Rektor umieszcza sprawę nadania tytułu Konsula Honorowego AGH w porządku obrad
Senatu. Senat w tajnym głosowaniu podejmuje uchwałę o nadaniu tytułu. Treść uchwały
jest jednocześnie tekstem, który będzie umieszczony na dyplomie Konsula Honorowego.
Rektor lub Dziekan Wydziału wnioskującego w porozumieniu z Rektorem ustalają termin
posiedzenia Senatu, na którym tytuł zostanie nadany.
Za przygotowanie dyplomu do wręczenia odpowiedzialny jest Sekretariat Prorektora ds.
Ogólnych.
Scenariusz uroczystości
1. Wręczenie dyplomu „Honorowego Konsula Akademii Górniczo-Hutniczej” oraz statuetki św.
Barbary przez Rektora odbywa się w trakcie jednej ze statutowych uroczystości Uczelni.
2. Wręczenie poprzedzone jest krótkim podaniem zasług Konsula Honorowego, które wygłasza
jednoosobowy organ wnioskujący.
3. Po uroczystości opiekę nad Konsulem Honorowym przejmuje organ wnioskujący (Rektor lub
Dziekan).
4. Akademia Górniczo-Hutnicza prowadzi księgę Konsulów Honorowych (takŜe internetową).
POSIEDZENIE SENATU AGH
W DNIU 28 MAJA 2008 R.
PKT 6
Uchwała nr 75/2008
Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie zasad nadawania TYTUŁU HONOROWEGO „ZASŁUśONY DLA AGH"
1. Zgodnie z art. 72 pkt. 1 i art. 75 ust. 2 Statutu AGH ustala się regulamin nadawania honorowego
tytułu: „ZasłuŜony dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie".
2. Tytuł nadaje Senat Uczelni.
3. Tytuł „ZasłuŜony dla AGH” moŜe otrzymać emerytowany pracownik AGH .
4. O nadanie tytułu moŜe wnioskować Rektor lub Dziekani wydziałów posiadających prawo do
doktoryzowania z poparciem dwu rad innych wydziałów Uczelni.
5. Uchwałę o nadaniu tytułu podejmuje Senat w głosowaniu tajnym.
6. Symbolami nadanej godności są: dyplom i statuetka Stanisława Staszica (załączniki: 1, 2 i 3).
7. Liczba Ŝyjących osób uhonorowanych tytułem nie moŜe przekraczać dziesięciu.
8. Nazwiska osób nieŜyjących uhonorowanych tytułem będą umieszczane na tablicy pamiątkowej.
9. Senat zatwierdza miejsce na tablicę pamiątkową - ścianę czołową w holu budynku A-0; parter,
poniŜej statuy Stanisława Staszica.
10. Akademia Górniczo-Hutnicza prowadzi księgę ZasłuŜonych dla AGH (takŜe internetową).
ZAŁĄCZNIK 1
treść dyplomu - napis:
„Senat Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
uchwałą z dnia .......... nadał Panu
imię i nazwisko
tytuł honorowy:
„ZasłuŜony dla Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie"
REKTOR
ZAŁĄCZNIK 2
napis na statuetce Stanisława Staszica:
„ZasłuŜonemu dla Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
imię i nazwisko, data, nr"
ZAŁĄCZNIK 3
Zapis na tablicy
ZASŁUśENI DLA AGH
Nr Imię Nazwisko
1.
N
N
2.
N
N
POSIEDZENIE SENATU AGH
W dniu 28 maja 2008 r
PKT 7
Uchwała nr 76/2008
Senatu AGH z dnia 28 maja 2008r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2007 rok i
finansowego netto Uczelni za 2007 rok.
podziału
dodatniego wyniku
Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, na podstawie art.12 ust.13 Statutu
Uczelni, w oparciu o przedłoŜone na posiedzeniu Senatu w dniu 30 kwietnia sprawozdanie finansowe,
informację o wyniku finansowym netto za 2007 rok i po weryfikacji przez biegłych rewidentów,
zatwierdza Sprawozdanie finansowe za 2007 rok oraz dodatni wynik finansowy w kwocie
26.141.478,01 zł.
Podział dodatniego wyniku finansowego netto za 2007 rok
A. Dodatni wynik finansowy netto za 2007 rok
26.141.478,01
B. Podział pierwotny
1. Fundusz zasadniczy 100 %
26.141.478,01
C. Przeznaczenie dodatniego wyniku finansowego netto (B.1) na:
1. Fundusz zasadniczy Wydziałów
2. Fundusz rezerwowy
w tym:
2.1. Zabezpieczenie kredytowania programów
międzynarodowych
2.2. Dofinansowanie kosztów budowy basenu
2.3. WyposaŜenie basenu
2.4. Dofinansowanie kosztów budowy Centrum Dydaktycznego
2.5. Rezerwa Rektora
14.603.300,00
11.538.178,01
2.000.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
5.738.178,01
POSIEDZENIE SENATU AGH
w dniu 28 maja 2008r.
PKT 8
Uchwała nr 77/2008
Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: ustalenia pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na
poszczególnych stanowiskach oraz warunków jego obniŜania i zasad obliczania godzin
dydaktycznych w roku akademickim 2008/2009.
Na podstawie art. 130 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr
164 poz. 1365 z późn. zmianami), ustala się:
1. W roku akademickim 2008/2009 obowiązują następujące wymiary pensum:
dla pracowników naukowo-dydaktycznych
zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego.
zatrudnionych
na
stanowiskach profesora
210 godz.
dla pracowników
asystenta
zatrudnionych
na
stanowiskach adiunkta,
240 godz.
dla
pracowników
dydaktycznych
i starszych wykładowców
dla
pracowników
i instruktorów
naukowo-dydaktycznych
dydaktycznych
zatrudnionych
zatrudnionych
na
stanowiskach
na
wykładowców
360 godz.
stanowiskach
lektorów
540 godz.
2. Zasady obniŜania pensum dydaktycznego
2.1 ObniŜenie pensum moŜe przysługiwać pracownikom, sprawującym następujące funkcje
w uczelni:
rektorowi
150 godz.
prorektorom
105 godz.
dziekanom
90 godz.
prodziekanom
oraz
i międzywydziałowych
dyrektorom
(kierownikom)
jednostek
pozawydziałowych
60 godz.
zastępcom dyrektorów (kierowników) jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych
45 godz.
kierownikom katedr
30 godz.
2.2.Adiunktom, którzy realizują waŜne zadania naukowe potwierdzone oceną okresową z działalności
naukowo-badawczej (5.0 lub 6.0) Rektor moŜe obniŜyć pensum o 30 godz.
2.3. Rektor, po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana moŜe obniŜyć pensum nauczycielowi
akademickiemu, który wykonuje waŜne zadania, mające istotne znaczenie dla AGH i wymagające
znacznego nakładu pracy; obniŜka pensum z tego tytułu nie moŜe przekraczać 90 godzin. Zapis ten
nie dotyczy członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz członków Rady Głównej Szkolnictwa
WyŜszego.
2.4.Pracownik korzystający z obniŜenia pensum dydaktycznego moŜe wykorzystać zniŜkę tylko
z jednego tytułu.
2.5. Pracownicy korzystający z obniŜenia obowiązkowego wymiaru zajęć wymienieni w pkt. 2.1, 2.3,
2.8 lub pracujący na częściowym etacie nie mogą pobierać wynagrodzenia za prowadzenie płatnych
ponadwymiarowych zajęć dydaktycznych. Wynagrodzenie za płatne zajęcia ponadwymiarowe moŜe
być im wypłacone dopiero po wykonaniu obowiązkowego pensum bez zniŜek.
2.6. MoŜliwość obniŜenia pensum dydaktycznego dotyczy wyłącznie nauczycieli akademickich, dla
których AGH jest podstawowym miejscem pracy. MoŜliwość obniŜenia pensum dydaktycznego nie
dotyczy osób wykonujących pracę w ramach więcej niŜ jednego stosunku pracy (w AGH i/lub
u innego pracodawcy/ów) lub prowadzących działalność gospodarczą.
2.7. Dla pracowników wymienionych w pkt. 2.2. godziny ponadwymiarowe liczone są powyŜej
pensum ze zniŜką.
2.8. W wyjątkowych przypadkach, Rektor kierując się interesem Uczelni moŜe podjąć indywidualną
decyzję o obniŜeniu pensum.
3. Podział studentów na grupy zajęciowe winien uwzględniać następujące maksymalne liczebności
grup:
Rodzaj zajęć
maksymalna liczba
studentów w grupie
Ćwiczenia audytoryjne, konwersatoria
30 osób
Lektoraty
20 osób
Ćwiczenia projektowe, zajęcia terenowe, zajęcia
seminaryjne
30 osób
Ćwiczenia laboratoryjne
15 osób
4. Rady Wydziałów (jednostek pozawydziałowych) ustalają:
a) minimalne liczebności grup studenckich dla poszczególnych rodzajów zajęć,
b) liczbę godzin za zajęcia terenowe planowane,
c) liczbę godzin za:
− prace dyplomowe (po złoŜeniu i rejestracji w dziekanacie)
− opiekę nad doktorantem na studiach doktoranckich
− opiekę nad doktorantem na studiach doktoranckich w języku obcym
− opiekę nad studentem prowadzonym w trybie indywidualnym
− opiekę nad kołem naukowym
− opiekę nad studentem w ramach realizacji międzynarodowej wymiany studentów
− zajęcia terenowe, których wymiar nie został ustalony w planie studiów
d) liczbę dodatkowo rozliczanych godzin za prowadzenie wykładów w wymiarze nie mniejszym niŜ
30 godzin semestralnie dla kursów o duŜej liczbie studentów w semestrach kończących się
egzaminem, przy zastosowaniu wzoru: Liczba godzin = (N/Nmin -1)*A dla N>Nmin (gdzie N –
liczba studentów kursu; Nmin - liczba studentów w grupie ćwiczeniowej (25-30 osób – do
decyzji RW), A - jest współczynnikiem ustalonym przez Radę Wydziału i A≤6),
e) liczbę dodatkowo rozliczanych godzin za prowadzenie zajęć w języku obcym przy zastosowaniu
wzoru: Liczba godzin dodatkowych = liczba godzin zajęć x współczynnik, przy czym
maksymalna wartość współczynnika w pierwszym roku prowadzenia zajęć wynosi 1,0.
f) liczbę dodatkowo rozliczanych godzin za prowadzenie zajęć w formie e-learningowej przy
zastosowaniu wzoru: Liczba godzin dodatkowych = liczba godzin zajęć x współczynnik, przy
czym maksymalna wartość współczynnika tylko w pierwszym roku prowadzenia zajęć wynosi
1,0.
g) liczbę dodatkowo rozliczanych godzin za prowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych
w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych. Liczba godzin dodatkowych = liczba godzin zajęć
x współczynnik, przy czym maksymalna wartość współczynnika wynosi 0,3.
4.1. Warunkiem rozliczenia godzin za prace wymienione w pkt. 4 jako godzin ponadwymiarowych
jest wykonanie pensum dydaktycznego, które co najmniej w ½ części musi być zrealizowane za
prowadzone zajęcia inne niŜ wymienione w pkt. 4.
5. Do obciąŜenia dydaktycznego nauczyciela akademickiego wliczane są wszystkie godziny
obliczeniowe za prowadzenie zajęć dydaktycznych wymienionych w Regulaminie Studiów oraz zajęć
i prac określonych w pkt 4.b, c, d, e, f niniejszej uchwały. Skutki finansowe decyzji wymienionych
w punkcie 4 winny być zbilansowane w budŜetach Wydziałów i jednostek pozawydziałowych przy
uwzględnieniu dochodów z odpłatnego kształcenia.
6. Do obciąŜenia dydaktycznego nauczycieli akademickich SJO mogą być wliczane zajęcia językowe
dla studentów uczestniczących w programach wymiany międzynarodowej.
7. Rady Wydziałów mogą podjąć decyzje o ograniczeniu liczby godzin ponadwymiarowych.
8. Stawki za godziny ponadwymiarowe za określone zajęcia ustalają Dziekani Wydziałów po
zasięgnięciu opinii Rady Wydziału (jednostki pozawydziałowej).
9. Nauczyciele akademiccy, którzy korzystają z obniŜenia pensum w oparciu o pkt. 2.4 Uchwały nr
57/2005 Senatu AGH z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego dla
nauczycieli akademickich zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach oraz warunków jego
obniŜania i zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2005/2006 zachowują
prawo do obniŜonego pensum według zasad określonych w tej uchwale.
MATERIAŁY NA POSIEDZENIE SENATU AGH
w dniu 28 maja 2008r.
PKT 9
Uchwała nr 78/2008
Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na I roku studiów w roku akademickim 2008/2009
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie WyŜszym
(Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 pkt. 3 Statutu AGH Senat
Akademii Górniczo-Hutniczej ustala planowaną liczbę miejsc na I roku studiów w roku
akademickim 2008/2009, zamieszczoną w poniŜszej tabeli, z zastrzeŜeniem ust. 3 i 4.
2. Umieszczone w poniŜszej tabeli planowane liczby miejsc na I roku studiów w roku
akademickim 2008/2009 są ostateczne i nie mogą ulec zmianie, z zastrzeŜeniem ust. 3 i 4.
3. Rektor AGH moŜe, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, zezwolić na umieszczenie na
listach przyjętych na I rok studiów do 30% więcej kandydatów, niŜ planowana liczba miejsc
zamieszczona w poniŜszej tabeli. Zwiększenie liczby przyjęć, o którym mowa w niniejszym
ustępie dotyczy limitów przyjęć określonych w poniŜszej tabeli i jest niezaleŜne od
zwiększenia limitów przyjęć, o którym mowa w ust. 4.
4. AGH zamierza uczestniczyć w konkursie na realizację kształcenia na kierunkach
zamawianych:
• InŜynieria Biomedyczna
• Mechatronika
• Budownictwo
• InŜynieria Środowiska
• Energetyka
• Elektrotechnika
• Mechanika i Budowa Maszyn
• Automatyka i Robotyka
• Matematyka,
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na lata 2007-2013. W przypadku przyznania AGH środków w ramach ww. Programu
limity przyjęć na zamówionych kierunkach wymienionych powyŜej ulegają zwiększeniu o
liczbę miejsc na I roku studiów, na które AGH uzyska środki finansowe w ramach
przedmiotowego Programu.
II
stopnia
420
120
120
90
90
Studia
niestacjonarne
II
I stopnia
stopnia
510
240
0
0
360
90
90
60
60
90
360
360
Studia stacjonarne
Wydział - Kierunek
I stopnia
Górnictwa i GeoinŜynierii
Budownictwo
Górnictwo i Geologia
InŜynieria Środowiska
Zarządzanie i InŜynieria Produkcji
InŜynierii Metali i Informatyki
Przemysłowej
Metalurgia
InŜynieria Materiałowa
Informatyka Stosowana
Edukacja Techniczno-Informatyczna
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Elektroniki
Automatyka i Robotyka
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Informatyka
Informatyka Stosowana
InŜynieria Akustyczna – studia
międzykierunkowe
InŜynierii Mechanicznej i Robotyki
650
120
270
130
130
690
180
180
150
180
970
810
120
120
120
0
55
180
90
90
90
90
265
60
60
60
0
205
120
270
240
160
120
0
0
25
0
30
75
75
75
40
0
40
25
60
80
0
60
0
0
0
0
280
70
Mechanika i Budowa Maszyn
Automatyka i Robotyka
Mechatronika
Geologii, Geofizyki i Ochrony
Środowiska
Górnictwo i Geologia
InŜynieria Środowiska
Ochrona Środowiska
Informatyka Stosowana
Geofizyka
Geodezji Górniczej i InŜynierii
Środowiska
Geodezja i Kartografia
InŜynieria Środowiska
InŜynierii Materiałowej i Ceramiki
Technologia Chemiczna
InŜynieria Materiałowa
Odlewnictwa
Metalurgia
Metali NieŜelaznych
Metalurgia
InŜynieria Materiałowa
Zarządzanie i InŜynieria Produkcji
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Górnictwo i Geologia
InŜynieria Naftowa i Gazownicza
Zarządzania
Zarządzanie
Zarządzanie i InŜynieria Produkcji
Informatyka i Ekonometria
Paliw i Energii
Technologia Chemiczna
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Techniczna
Informatyka Stosowana
Fizyka medyczna
Matematyki Stosowanej
Matematyka
Nauk Społecznych Stosowanych
Socjologia
Kulturoznawstwo
Międzywydziałowa Szkoła Energetyki
Energetyka
Międzywydziałowa Szkoła InŜynierii
Biomedycznej
InŜynieria Biomedyczna
Razem:
480
180
150
870
0
0
0
150
300
210
210
90
60
380
420
30
30
30
30
30
0
220
160
230
90
120
120
70
200
150
0
15
150
0
0
75
120
60
30
15
0
0
0
0
0
180
60
0
150
30
0
0
0
0
60
90
60
30
0
60
300
120
0
30
30
0
0
200
30
30
420
30
60
150
60
210
210
60
30
30
30
0
30
60
45
480
30
310
30
0
30
120
120
0
150
30
60
105
240
150
120
60
30
240
240
120
40
20
30
60
30
30
30
120
90
600
190
40
30
90
90
90
50
30
60
120
90
210
280
150
40
20
150
75
30
30
0
0
80
230
30
270
240
120
30
30
0
0
0
160
70
40
30
0
135
430
60
150
120
100
60
75
0
0
30
0
0
0
150
0
0
0
6940
1690
3500
1645
POSIEDZENIE SENATU AGH
w dniu 28 maja 2008 r.
PKT 10
Uchwała nr 79/2008
Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym
z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) Senat AGH:
1. Ustala warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
w roku akademickim 2009/2010, określone w załącznikach nr 1 i 2.
2. WyraŜa zgodę na przyjęcie w roku 2009/2010 z pominięciem ww. warunków rekrutacji
uczestników olimpiad spełniających kryteria określone w uchwale Senatu AGH nr 80 z dnia 28
maja 2008 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad.
Stosowany w niniejszej Uchwale termin „Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna” odnosi się równieŜ
do Komisji Rekrutacyjnej jednostki pozawydziałowej prowadzącej studia stacjonarne i/lub
niestacjonarne; termin „Rada Wydziału” odnosi się takŜe do rady jednostki pozawydziałowej
prowadzącej studia stacjonarne i/lub niestacjonarne.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 79 Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r.
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE
w roku akademickim 2009/2010
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Rekrutacja kandydatów na I rok studiów przeprowadzana jest w dwóch etapach.
1.1. W pierwszym etapie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonają kwalifikacji kandydatów na
I rok studiów na podstawie wspólnych list rankingowych obejmujących kandydatów
posiadających świadectwo „nowej matury”, „starej matury”, „matury międzynarodowej” oraz
laureatów i finalistów olimpiad wymienionych w Uchwale Senatu AGH nr 80/2008 z dnia 28
maja 2008 r. Podstawą rankingu będzie wskaźnik rekrutacji W wyliczony wg zasad
określonych w § 2. Postępowanie kwalifikacyjne zakończone zostanie ogłoszeniem list
rankingowych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na I rok studiów. Kandydaci będą
przyjmowani na kierunki na danym wydziale.
1.2. W etapie drugim:
− kandydaci dokonają wpisu na wydział i kierunek,
− Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy odwołania od decyzji Wydziałowych
Komisji Rekrutacyjnych,
− Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy podania o przyjęcie na wolne miejsca na
studia stacjonarne I stopnia, w uzgodnieniu z właściwymi Wydziałowymi Komisjami
Rekrutacyjnymi.
2. Na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na wszystkich kierunkach studiów w AGH mogą zostać
przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali minimalną wartość wskaźnika rekrutacji
W = 150 pkt.
3. Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji określi Prorektor ds. Kształcenia.
§2
WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
1. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów w AGH (z wyłączeniem kierunków
Socjologia i Kulturoznawstwo) jest wskaźnik rekrutacji W wyliczony według ogólnego wzoru:
W=4*G+J
(1.1)
gdzie:
G – jest liczbą punktów procentowych z przedmiotu głównego, zdawanego w części
zewnętrznej egzaminu maturalnego, wymienionego w tabeli 2. JeŜeli kandydat zdawał więcej
niŜ jeden z wymienionych w tabeli przedmiotów, wybierany jest wynik lepszy. Maksymalna
liczba punktów wynosi 200.
1.1.
J – jest liczbą punktów uzyskanych na maturze pisemnej z języka obcego nowoŜytnego.
JeŜeli kandydat zdawał więcej niŜ jeden język obcy nowoŜytny, wybierany jest wynik lepszy.
Maksymalna liczba punktów wynosi 200.
Dla kandydatów, którzy uzyskali świadectwo "nowej matury" w latach 2008 i 2009:
G – jest liczbą punktów procentowych z przedmiotu głównego wg tabeli 2. JeŜeli
kandydat zdawał przedmiot główny na poziomie podstawowym i uzyskał N punktów
procentowych, składnik G wyznaczany jest ze wzoru:
G=N
(1.2)
JeŜeli kandydat zdawał przedmiot główny na poziomie rozszerzonym i uzyskał N punktów
procentowych, składnik G wyznaczany jest ze wzoru:
dla
< 30%


G =  + 2 ⋅ ( − 30) dla 30% ≤ ≤ 80%
 + 100
dla
> 80%

Maksymalna liczba punktów wynosi 200.
(1.3)
1.2.
J – jest liczbą punktów procentowych uzyskanych na maturze pisemnej z języka obcego
nowoŜytnego. JeŜeli kandydat zdawał język na poziomie podstawowym, składnik J jest
wyznaczany w ten sam sposób jak składnik G we wzorze 1.2. JeŜeli kandydat zdawał
przedmiot na poziomie rozszerzonym, składnik J jest wyznaczany w ten sam sposób jak
składnik G we wzorze 1.3. JeŜeli kandydat zdawał więcej niŜ jeden język obcy nowoŜytny,
wybierany jest wynik lepszy. Maksymalna liczba punktów wynosi 200.
Dla kandydatów posiadających świadectwo "nowej matury" z lat 2002, 2005, 2006,
2007:
G – jest liczbą punktów uzyskaną z części zewnętrznej egzaminu maturalnego
z przedmiotu głównego wg tabeli 2 (suma z obu poziomów, maksymalnie 200 pkt.). Jeśli
przedmiot mógł być zdawany tylko na poziomie rozszerzonym i kandydat nie ma na
świadectwie maturalnym oceny z poziomu podstawowego, jako G przyjmuje się podwojoną
liczbę uzyskanych punktów (maksymalnie 200 pkt.).
1.3.
J – jest liczbą punktów uzyskaną na maturze pisemnej z języka obcego nowoŜytnego
(suma z obu poziomów, maksymalnie 200 pkt.). JeŜeli kandydat zdawał więcej niŜ jeden
język obcy nowoŜytny, wybierany jest wynik lepszy.
Dla kandydatów posiadających świadectwo "starej matury":
G – jest liczbą punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z matury pisemnej z przedmiotu
głównego wg tabeli 2.
J – jest liczbą punktów uzyskaną z przeliczenia ocen z dowolnego języka obcego
nowoŜytnego uzyskanych na maturze pisemnej (w pierwszej kolejności) lub ustnej (w drugiej
kolejności). JeŜeli kandydat nie zdawał matury z języka obcego, wartość składnika J
odpowiada liczbie punktów z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego języka
obcego nowoŜytnego na świadectwie dojrzałości. JeŜeli kandydat posiada oceny z więcej niŜ
jednego języka obcego nowoŜytnego, wybierana jest ocena wyŜsza.
Liczba punktów przypisywana poszczególnym ocenom na świadectwie dojrzałości przeliczana
jest na podstawie tabeli 1.
Tabela 1. Przeliczniki ocen „starej matury”
Ocena
rok wydania świadectwa
Celujący
bardzo dobry
Dobry
dostateczny
dopuszczający
liczba punktów
przed 1992 r.
1992 – 2006 r.
200
200
160
133
120
67
80
40
1.3. Dla kandydatów posiadających świadectwo matury międzynarodowej wskaźnik W
obliczany jest wg wzoru:
W= 4 — G + J
(1.4)
gdzie:
G – jest liczbą punktów uzyskaną z przeliczenia oceny z części zewnętrznej egzaminu
maturalnego z przedmiotu głównego wg tabeli 2; jeŜeli przedmiotem głównym jest
matematyka, przeliczenie następuje wg tabeli 1.2.
J – jest liczbą punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŜytnego.
W przypadku matury międzynarodowej J = 200 pkt.
Tabela 1.1. Przeliczniki ocen z matury międzynarodowej dla przedmiotu głównego innego niŜ
matematyka
poziom SL
poziom HL
ocena
7
liczba punktów
100
200
6
5
86
71
171
143
4
3
57
43
114
86
2
1
29
14
57
29
Tabela 1.2. Przeliczniki ocen z matury międzynarodowej dla przedmiotu matematyka
poziom SD
ocena
poziom SL
poziom HL
liczba punktów
7
100
200
200
6
86
171
200
5
71
143
200
4
57
114
200
3
43
86
150
2
29
57
100
1
14
29
50
Tabela 2. Przedmioty główne uwzględniane w składniku G dla kierunków studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych I stopnia na poszczególnych wydziałach AGH
Wydział
Przedmiot główny uwzględniany w składniku G
Górnictwa i GeoinŜynierii
Budownictwo
Górnictwo i Geologia
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia
Zarządzanie i InŜynieria Produkcji
InŜynieria Środowiska
InŜynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Metalurgia
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia
InŜynieria Materiałowa
Edukacja Techniczno-Informatyczna
Informatyka Stosowana
matematyka lub fizyka lub informatyka
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Automatyka i Robotyka
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
matematyka lub fizyka
Informatyka
Informatyka Stosowana
InŜynieria Akustyczna
InŜynierii Mechanicznej i Robotyki
Mechanika i Budowa Maszyn
matematyka lub fizyka lub informatyka
Automatyka i Robotyka
Mechatronika
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Górnictwo i Geologia
InŜynieria Środowiska
Ochrona Środowiska
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia lub biologia
Informatyka Stosowana
Geofizyka
Turystyka i Rekreacja*
Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska
Geodezja i Kartografia
matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia
InŜynieria Środowiska
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia
InŜynierii Materiałowej i Ceramiki
Technologia Chemiczna
matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia
InŜynieria Materiałowa
Ceramika** - makrokierunek
Odlewnictwa
Metalurgia
matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka lub geografia
Metali NieŜelaznych
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia
Metalurgia
InŜynieria Materiałowa
Zarządzanie i InŜynieria Produkcji
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Górnictwo i Geologia
matematyka lub
InŜynieria Naftowa i Gazownicza
Zarządzania
Zarządzanie
matematyka lub
Zarządzanie i InŜynieria Produkcji
Informatyka i Ekonometria
matematyka lub
Paliw i Energii
Technologia Chemiczna
matematyka lub
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Techniczna
matematyka lub
Informatyka Stosowana
Fizyka Medyczna
Matematyki Stosowanej
Matematyka
Matematyka
Międzywydziałowa Szkoła Energetyki
Energetyka
matematyka lub
Międzywydziałowa Szkoła InŜynierii Biomedycznej
InŜynieria Biomedyczna
matematyka lub
fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia lub biologia
fizyka lub chemia
informatyka
fizyka lub chemia lub informatyka
fizyka lub chemia
fizyka lub chemia lub informatyka
fizyka lub informatyka lub chemia lub biologia
* - pod warunkiem zatwierdzenia kierunku,
** - pod warunkiem utworzenia makrokierunku
2.
−
Na kierunkach Socjologia i Kulturoznawstwo:
dla kandydatów posiadających świadectwo „nowej matury” z lat 2008 i 2009
wskaźnik rekrutacji W będzie wyliczony wg wzoru:
W=2—G+2—H+J
(1.5)
gdzie:
G – jest liczbą punktów procentowych uzyskanych z części zewnętrznej egzaminu
maturalnego z języka polskiego. JeŜeli kandydat zdawał język polski na poziomie
podstawowym, składnik G jest wyznaczany ze wzoru 1.2. JeŜeli kandydat zdawał przedmiot
na poziomie rozszerzonym, składnik G jest wyznaczany ze wzoru 1.3. Maksymalna liczba
punktów wynosi 200.
J – jest liczbą punktów procentowych uzyskaną na maturze pisemnej z języka obcego
nowoŜytnego. JeŜeli kandydat zdawał język na poziomie podstawowym, składnik J jest
wyznaczany w ten sam sposób jak składnik G we wzorze 1.2. JeŜeli kandydat zdawał
przedmiot na poziomie rozszerzonym, składnik J jest wyznaczany w ten sam sposób jak
składnik G we wzorze 1.3. JeŜeli kandydat zdawał więcej niŜ jeden język obcy nowoŜytny,
wybierany jest wynik lepszy. Maksymalna liczba punktów wynosi 200.
−
H – jest liczbą punktów procentowych uzyskaną z części zewnętrznej egzaminu
maturalnego z dowolnego przedmiotu wybranego, innego niŜ język polski uwzględniony w
składniku G lub język obcy nowoŜytny uwzględniony w składniku J. JeŜeli kandydat zdawał
przedmiot na poziomie podstawowym, składnik H jest wyznaczany w ten sam sposób jak
składnik G we wzorze 1.2. JeŜeli kandydat zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym,
składnik H jest wyznaczany w ten sam sposób jak składnik G we wzorze 1.3. Uwzględniany
jest najlepszy wynik. Maksymalna liczba punktów wynosi 200.
dla kandydatów posiadających świadectwo „nowej matury” z lat 2002, 2005, 2006,
2007 wskaźnik rekrutacji W będzie wyliczony wg wzoru:
W=2—G+2—H+J
(1.6)
gdzie:
G – jest liczbą punktów uzyskaną z części zewnętrznej egzaminu maturalnego z języka
polskiego (suma punktów z obu poziomów, maksymalnie 200 pkt.)
J – jest liczbą punktów uzyskaną na maturze pisemnej z języka obcego nowoŜytnego
(suma punktów z obu poziomów, maksymalnie 200 pkt.).
H – jest liczbą punktów uzyskaną z części zewnętrznej egzaminu maturalnego z
dowolnego przedmiotu wybranego, innego niŜ język polski uwzględniony w składniku G lub
język obcy nowoŜytny uwzględniony w składniku J (suma punktów z obu poziomów,
maksymalnie 200 pkt.). Uwzględniany jest najlepszy wynik.
−
dla kandydatów posiadających świadectwo "starej matury" podstawą kwalifikacji
będzie wynik testu pisemnego, obejmującego wiedzę o społeczeństwie, historię Polski
i historię powszechną od 1939 roku oraz elementy wiedzy ogólnej. Wskaźnik W obliczany jest
według wzoru:
W = 10 — S
(1.7)
gdzie:
−
S – wynik testu (maksymalnie 100 pkt),
dla kandydatów posiadających świadectwo "matury międzynarodowej" wskaźnik
W obliczany jest wg wzoru:
W = (2 — G + 2 — H + J)
(1.8)
gdzie:
G – jest liczbą punktów uzyskanych z części zewnętrznej egzaminu maturalnego z języka
polskiego, przeliczonych wg tabeli 1.1,
J – jest liczbą punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŜytnego.
W przypadku matury międzynarodowej J = 200 pkt.,
H – jest liczbą punktów uzyskanych z części zewnętrznej egzaminu maturalnego z dowolnego
wybranego przedmiotu innego niŜ język polski uwzględniony w składniku G lub język obcy
nowoŜytny uwzględniony w składniku J, przeliczonych wg tabeli 1.1. Uwzględniany jest
najlepszy wynik. JeŜeli przedmiotem wybranym jest matematyka naleŜy uwzględnić
przeliczniki zawarte w tabeli 1.2.
§3
WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA
1. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów II stopnia jest wskaźnik rekrutacji
W, wyliczony według ogólnego wzoru:
W = wE — E + wK — K + wS — S
(1.9)
gdzie:
E – jest liczbą punktów uzyskanych ze sprawdzianu
K – jest liczbą punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej
S – jest średnią ocen ze studiów I stopnia
wE – jest wagą punktów uzyskanych ze sprawdzianu
wK – jest wagą punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej
wS – jest wagą średniej ocen ze studiów I stopnia
Składniki wzoru, wagi składników oraz stosowane skale na kierunkach objętych rekrutacją na
studia w roku akademickim 2009/2010 określa tabela 3.
Tabela 3. Kryteria kwalifikacji na studia stacjonarne II stopnia
rozmowa średnia ocen
Sprawdzia
kwalifikacyj ze studiów
n
na
I stopnia
Wydział
E
K
S
skala
skala
skala
wE
wK
wS
ocen
ocen
ocen
Górnictwa i GeoinŜynierii
Górnictwo i Geologia (1)
0,6
2÷6
0,4
2÷6
Budownictwo (1)
0,6
2÷6
0,4
2÷6
InŜynieria Środowiska (1)
0,6
2÷6
0,4
2÷6
Zarządzanie i InŜynieria
0,6
2÷6
0,4
2÷6
Produkcji(1)
InŜynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Metalurgia
0,5
2÷6
0,5
2÷6
InŜynieria Materiałowa
0,5
2÷6
0,5
2÷6
rozmowa średnia ocen
Sprawdzia
kwalifikacyj ze studiów
n
na
I stopnia
Wydział
E
K
S
skala
skala
skala
wE
wK
wS
ocen
ocen
ocen
Informatyka Stosowana
0,5
2÷6
0,5
2÷6
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Elektrotechnika
0,5 2÷6
0,5
2÷6
Elektronika i
0,5 2÷6
0,5
2÷6
Telekomunikacja
Informatyka Stosowana
0,5 2÷6
0,5
2÷6
InŜynierii Mechanicznej i Robotyki
Automatyka i Robotyka
0,4 2÷6
0,6
2÷6
Mechanika i Budowa
2÷6
2÷6
0,4
0,6
Maszyn
Mechatronika
0,4 2÷6
0,6
2÷6
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Górnictwo i Geologia (2)
0,6
2÷6
0,4
2÷6
InŜynieria Środowiska (2)
0,6
2÷6
0,4
2÷6
Ochrona Środowiska (2)
0,6
2÷6
0,4
2÷6
Informatyka Stosowana
2÷6
0,4
2÷6
0,6
(2)
Geofizyka (2)
0,6
2÷6
0,4
2÷6
Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska
Geodezja i Kartografia
0,5
2÷6
0,5
2÷6
InŜynieria Środowiska
0,5
2÷6
0,5
2÷6
InŜynierii Materiałowej i Ceramiki
Technologia Chemiczna
0,5
2÷6
0,5
2÷6
InŜynieria Materiałowa
0,5
2÷6
0,5
2÷6
Odlewnictwa
Metalurgia
0,6
2÷6
0,4
2÷6
Metali NieŜelaznych
Metalurgia
0,6
2÷6
0,4
2÷6
InŜynieria Materiałowa
0,6
2÷6
0,4
2÷6
Zarządzanie i InŜynieria
0,6
2÷6
0,4
2÷6
Produkcji
Wiertnictwa Nafty i Gazu
Górnictwo i Geologia (3)
0,6
2÷6
0,4
2÷6
InŜynieria Naftowa i
0,6
2÷6
0,4
2÷6
Gazownicza (3)
Zarządzania
Zarządzanie
0,5 2÷6
0,5
2÷6
Zarządzanie i InŜynieria
2÷6
0,5 2÷6
0,5
Produkcji
Paliw i Energii
Technologia Chemiczna
0,5
2-6
0,5
2÷6
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Techniczna (4)
1
2÷6
Matematyki Stosowanej
Matematyka (5)
0,6
2÷6
0,4
2÷6
Humanistyczny
2÷5
Socjologia (6)
0,6
0,4
2÷5
(7)
Międzywydziałowa Szkoła Energetyki
2÷6
Energetyka
0,6
0,4
3÷6
Międzywydziałowa Szkoła InŜynierii Biomedycznej
InŜynieria Biomedyczna
1
2÷6
-
-
(1) - wymagane jest posiadanie dyplomu inŜyniera lub magistra inŜyniera
(2) - wymagane jest posiadanie dyplomu inŜyniera
(3) - ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia minimum 3,5, zaliczenie na I stopniu
studiów przedmiotów: matematyka oraz fizyka lub chemia
(4) - Wymagane jest posiadanie dyplomu inŜyniera, licencjata lub równowaŜnego zagranicznego,
uzyskanego na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów: Fizyka Techniczna lub Fizyka.
Program studiów I stopnia musi spełniać standardy akredytacyjne opracowne przez Grupę
Ekspertów Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) dla kierunku Fizyka Techniczna.
(5) - wymagane jest posiadanie dyplomu magistra, licencjata, inŜyniera lub równorzędnego
uzyskanego na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów
(6) - wymagane jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku socjologia
(7) - ocena negatywna (2,0) z rozmowy kwalifikacyjnej jest równoznaczna z negatywnym
wynikiem postępowania kwalifikacyjnego
Uwaga:
- Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby kandydatów.
- Wydziały umieszczą na swoich stronach internetowych zakresy tematyczne rozmów
kwalifikacyjnych lub sprawdzianów.
Załącznik nr 2 do uchwały nr 79 Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r.
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE W ROKU AKADEMICKIM
2009/2010
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji kandydatów na I rok studiów na
podstawie wspólnych list rankingowych, obejmujących kandydatów posiadających świadectwo
„nowej matury”, „starej matury” oraz laureatów i finalistów olimpiad uwzględnionych w uchwale
Senatu AGH nr 80/2008 z dn. 28 maja 2008 r.
2. Podstawą rankingu będzie wskaźnik rekrutacji W wyliczony na zasadach podanych w § 2
niniejszego załącznika. Postępowanie kwalifikacyjne zakończone zostanie ogłoszeniem list
kandydatów, którzy na danym wydziale zostali zakwalifikowani na określony kierunek studiów.
3. Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji określi Prorektor ds. Kształcenia.
§2
WARUNKI REKRUTACJI
NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
1. Warunki rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia dla kandydatów posiadających świadectwo
„nowej matury", „starej matury” (z wyłączeniem kierunku Socjologia oraz kierunku
Kulturoznawstwo) i matury międzynarodowej są identyczne jak dla studiów stacjonarnych
(załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).
2. Dla kandydatów posiadających świadectwo „starej matury”, na kierunku Socjologia oraz na
kierunku Kulturoznawstwo wskaźnik rekrutacji W jest wyliczany według wzoru:
W=2—G+2—H+J
(2.1)
gdzie:
G – jest liczbą punktów uzyskaną z przeliczenia oceny z matury pisemnej z języka
polskiego,
J – jest liczbą punktów uzyskaną z przeliczenia ocen z dowolnego nowoŜytnego języka
obcego z matury pisemnej lub ustnej. JeŜeli kandydat nie zdawał matury z języka obcego,
wartość składnika J odpowiada liczbie punktów z przeliczenia najlepszej oceny końcowej
z dowolnego nowoŜytnego języka obcego.
H – jest liczbą punktów uzyskaną z przeliczenia oceny z matury pisemnej z dowolnego
przedmiotu innego niŜ język polski uwzględniony w składniku G lub język obcy nowoŜytny
uwzględniony w składniku J. Uwzględniany jest najlepszy wynik.
Przeliczenia ocen dokonuje się wg tabel 1, 1.1 i 1.2 zamieszczonych w § 2, ppkt. 1.4. załącznika nr 1
do niniejszej uchwały.
3. Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia w roku 2009/2010 będzie prowadzona na
kierunkach wymienionych w tabeli 1.
Tabela 1. Kierunki objęte rekrutacją na studia niestacjonarne I stopnia
Wydział/kierunek
Górnictwa i GeoinŜynierii
Górnictwo i Geologia
Zarządzanie i InŜynieria Produkcji
InŜynieria Środowiska
InŜynierii Metali i Informatyki
Przemysłowej
Metalurgia
InŜynieria Materiałowa
Edukacja Techniczno-Informatyczna
Informatyka Stosowana
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki
i Elektroniki
Automatyka i Robotyka
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Informatyka
InŜynierii Mechanicznej i
Robotyki
Mechanika i Budowa Maszyn
Automatyka i Robotyka
Mechatronika
Geologii, Geofizyki i Ochrony
Środowiska
Górnictwo i Geologia
InŜynieria Środowiska
Informatyka Stosowana
Turystyka i Rekreacja*
Geodezji Górniczej i InŜynierii
Środowiska
Geodezja i Kartografia
InŜynieria Środowiska
InŜynierii Materiałowej
i Ceramiki
Technologia Chemiczna
InŜynieria Materiałowa
Odlewnictwa
Metalurgia
Metali NieŜelaznych
Metalurgia
Zarządzanie i InŜynieria Produkcji
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Górnictwo i Geologia
InŜynieria Naftowa i Gazownicza
Zarządzania
Zarządzanie
Zarządzanie i InŜynieria Produkcji
Informatyka i Ekonometria
Paliw i Energii
Technologia Chemiczna
Matematyki Stosowanej
Matematyka
Humanistyczny
Wydział/kierunek
Socjologia
Kulturoznawstwo
Międzywydziałowa Szkoła
Energetyki
Energetyka
* - pod warunkiem zatwierdzenia
kierunku
UWAGA: Planowane studia mogą nie
zostać uruchomione w przypadku małej
liczby kandydatów.
§3
WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE
DRUGIEGO STOPNIA
1. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych II stopnia jest
wskaźnik rekrutacji W wyliczony według ogólnego wzoru:
W = wK — K + wS — S
(2.2)
gdzie:
K – jest liczbą punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej
S – jest średnią ocen ze studiów I stopnia
wK – jest wagą punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej
wS – jest wagą średniej ocen ze studiów I stopnia
Składniki wzoru, wagi składników oraz stosowane skale na kierunkach objętych rekrutacją na studia
w roku akademickim 2009/2010 określa tabela 2.
Tabela 2. Kryteria kwalifikacji na studia niestacjonarne II stopnia
rozmowa
średnia ocen ze studiów
kwalifikacyjna
I stopnia
Wydział
K
S
wK
skala
wS
skala
Górnictwa i GeoinŜynierii
Górnictwo i Geologia (1)
1
2÷6
InŜynieria Środowiska (1)
1
2÷6
Zarządzanie i InŜynieria
1
2÷6
Produkcji (1)
InŜynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Metalurgia
1
2÷6
InŜynieria Materiałowa
1
2÷6
Informatyka Stosowana
1
2÷6
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Elektrotechnika
0,5
2÷6
0,5
2÷6
Automatyka i Robotyka
0,5
2÷6
0,5
2÷6
Elektronika i
0,5
2÷6
0,5
2÷6
Telekomunikacja
Informatyka
0,5
2÷6
0,5
2÷6
InŜynierii Mechanicznej i Robotyki
Automatyka i Robotyka
0,4
2÷6
0,6
2÷6
Mechanika i Budowa
2÷6
2÷6
0,4
0,6
Maszyn
Mechatronika
0,4
2÷6
0,6
2÷6
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Górnictwo i Geologia
0,6
2÷6
0,4
2÷6
InŜynieria Środowiska
0,6
2÷6
0,4
2÷6
Ochrona Środowiska
0,6
2÷6
0,4
2÷6
Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska
Geodezja i Kartografia
0,5
2÷6
0,5
2÷6
InŜynieria Środowiska
0,5
2÷6
0,5
2÷6
InŜynierii Materiałowej i Ceramiki
Technologia Chemiczna
0,5
2÷6
0,5
2÷6
InŜynieria Materiałowa
0,5
2÷6
0,5
2÷6
Wydział
Metalurgia
rozmowa
kwalifikacyjna
K
skala
wK
Odlewnictwa
1
2÷6
Metali NieŜelaznych
1
2÷6
średnia ocen ze studiów
I stopnia
S
wS
skala
-
Metalurgia
Zarządzanie i InŜynieria
1
2÷6
Produkcji
Wiertnictwa Nafty i Gazu
Górnictwo i Geologia (2)
0,6
2÷6
0,4
InŜynieria Naftowa i
0,6
2÷6
0,4
Gazownicza (2)
Zarządzania
Zarządzanie
0,5
2÷6
0,5
Zarządzanie i InŜynieria
2÷6
0,5
0,5
Produkcji
Paliw i Energii
Technologia Chemiczna
0,5
2÷6
0,5
Matematyki Stosowanej
Matematyka (3)
0,6
2÷6
0,4
Humanistyczny
Socjologia (4)
0,6
2÷5(5)
0,4
Międzywydziałowa Szkoła Energetyki
Energetyka
0,5
2-6
0,5
2÷6
2÷6
2÷6
2÷6
2÷6
2÷6
2÷5
3÷6
(1) - wymagane jest posiadanie dyplomu inŜyniera lub magistra inŜyniera
(2) - ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia minimum 3,5 oraz zaliczone przedmioty:
matematyka
i fizyka lub chemia na studiach I stopnia
(3) - wymagane jest posiadanie dyplomu magistra, licencjata, inŜyniera lub równorzędnego uzyskanego
na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów
(4) - wymagane jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku socjologia
(5) - ocena negatywna (2,0) z rozmowy kwalifikacyjnej jest równoznaczna z negatywnym wynikiem
postępowania kwalifikacyjnego
Uwaga:
- Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby kandydatów.
- Wydziały umieszczą na swoich stronach internetowych zakresy tematyczne rozmów kwalifikacyjnych
POSIEDZENIE SENATU AGH
w dniu 28 maja 2008 r.
PKT 11
Uchwała nr 80/2008 Senatu AGH
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2 i 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym z dnia
27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) Senat AGH postanawia:
1.
W
latach
2009-2012
na
wybrane
kierunki
studiów
w
AGH
przyjmowani
będą
z pominięciem warunków rekrutacji laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego (wg tabeli 1) oraz
Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” (wg tabeli 2).
2. Przyjęcie na studia na podstawie wyniku olimpiady jest moŜliwe tylko raz i tylko w tej rekrutacji, która
odbywa się w roku uzyskania świadectwa maturalnego, przy czym podstawą preferencji moŜe być wynik
olimpiady uzyskany zarówno w roku zdawania egzaminu maturalnego, jak i w latach wcześniejszych.
Ogólnopolska Olimpiada
Wiedzy o Wynalazczości
Ogólnopolska Olimpiada
Innowacji Technicznych
+
+
+
+
+
+1
+
+
+2
+
+
+
+
+
+
+
+1
+2
+
+
+
+
+
+
+
+2
+
+
+
+
+
+
+
+
+1
+2
+
Elektronika i
Telekomunikacja
+
+
+
+
+
+1
+2
+
Elektrotechnika
+
+
+
+
+
+1
+2
+
Informatyka
+
+
+
+
+
Fizyczna,
Chemiczna,
Informatyczna,
+
+
+
+
+
+
Inżynieria Środowiska
+
+
+
+
+
+
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
+
+
+
+
Metalurgia
+
+
+
+
Inżynieria Materiałowa
+
+
+
Informatyka Stosowana
+
+
Edukacja Techniczno
Informatyczna
+
Automatyka i Robotyka
Astronomiczna,
Matematyczna,
Górnictwo i Geologia
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Olimpiada Wiedzy
Geodezyjnej i Kartograficznej
Olimpiada Techniki
Samochodowej
+
+
lektrotechniki,
Automatyki,
Informatyki i
Elektroniki
Elektryczna i Elektroniczna
"Euroelektra"
+2
+
Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych
+
+
Wiedzy i Umiejętności
Budowlanych
+
+
Wiedzy Elektrycznej i
Elektronicznej
+1
Budownictwo
Biologiczna
+
Górnictwa
i Geoinżynierii
Wiedzy Ekologicznej
+
Kierunek studiów
Wiedzy Ekonomicznej
+
Wiedzy Technicznej
+
Wydział
Inżynierii Metali i
Informatyki
Przemysłowej
Geograficzna i Nautologiczna
Tabela 1 Wydziały i kierunki studiów w AGH, na które przyjmowani będą z pominięciem warunków rekrutacji
laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego.
Informatyka Stosowana
+
+
+
+
+
+1
+3
+
Inżynieria Akustyczna
+
+
+
+
+
+1
+2
+
wszystkie kierunki studiów
+
+
+
+
+
Geofizyka
+
+
+
+
+
+
+
+
Górnictwo i Geologia
+
+
+
+
+
+
+
+
Informatyka stosowana
+
+
+
+
+
Inżynieria Środowiska
+
+
+
+
+
+
+
+
Ochrona Środowiska
+
+
+
+
+
+
+
+
Turystyka i Rekreacja*
+
+
+
+
+
+
+
+
Geodezji Górniczej
Geodezja i Kartografia
i Inżynierii Środowiska
+
+
+
+
+
+
Inżynieria Środowiska
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
wszystkie kierunki studiów
+
+
+
+
+
+
wszystkie kierunki studiów
+
+
+
+
+
+
Zarządzanie
+
+
+
+
+
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Informatyka i Ekonometria
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Inżynierii
Mechanicznej i
Robotyki
Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska
Inżynierii Materiałowej
wszystkie kierunki studiów
i Ceramiki
Odlewnictwa
Metalurgia
Metali Nieżelaznych
Wiertnictwa, Nafty
i Gazu
Zarządzania
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
wszystkie kierunki studiów
+
+
+
+
+
+
Matematyka
+
+
+
+
+
wszystkie kierunki studiów
+
+
+
+
+
Inżynieria Biomedyczna
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Górnictwa i Geoinżynierii
Inżynierii Metali i Informatyki
+
+
+
WYDZIAŁY I KIERUKI STUDIÓW W AGH, A KTÓRE PRZYJMOWAI BĘDĄ Z POMIIĘCIEM
WARUKÓW REKRUTACJI LAUREACI STOPIA CETRALEGO OLIMPIADY "O
DIAMETOWY IDEKS AGH"
laureaci III stopnia
laureaci II stopnia
laureaci III stopnia
laureaci I stopnia
Geografia z elementami
geologii
Chemia
laureaci II stopnia
laureaci I stopnia
Fizyka
laureaci III stopnia6
laureaci II stopnia5
Kierunek studiów
laureaci I stopnia4
Matematyka
Wydział
+
Historyczna, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Literatury i Języka Polskiego oraz Filozoficzna
Energetyka
TABELA 2
+
laureaci I stopnia
Międzywydziałowa
Szkoła Energetyki
Międzywydziałowa
Szkoła Inżynierii
Biomedycznej
+
laureaci III stopnia
Fizyki i Informatyki
Stosowanej
Matematyki
Stosowanej
Humanistyczny
Technologia Chemiczna
laureaci II stopnia
Paliw i Energii
Budownictwo
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Górnictwo i Geologia
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Inżynieria Środowiska
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Metalurgia
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Przemysłowej
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i
Elektroniki
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Odlewnictwa
Metali Nieżelaznych
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Zarządzania
Paliw i Energii
Inżynieria Materiałowa
+
+
Informatyka Stosowana
+
+
Edukacja Techniczno Informatyczna
+
+
Automatyka i Robotyka
+
Elektronika i Telekomunikacja
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Elektrotechnika
+
+
+
+
Informatyka
+
+
Informatyka Stosowana
+
+
Inżynieria Akustyczna
+
+
wszystkie kierunki studiów
+
+
wszystkie kierunki studiów
+
+
+
+
Geodezja i Kartografia
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Inżynieria Środowiska
+
+
+
+
+
+
+
+
+
wszystkie kierunki studiów
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Metalurgia
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
wszystkie kierunki studiów
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
wszystkie kierunki studiów
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
wszystkie kierunki studiów
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Technologia Chemiczna
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Matematyki Stosowanej
Humanistyczny
Międzywydziałowa Szkoła Energetyki
Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii
Biomedycznej
1
wszystkie kierunki studiów
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Matematyka
+
+
Energetyka
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Inżynieria Biomedyczna
+
+
+
+
+
+
+
+
+
wszystkie kierunki studiów
Tylko laureaci i finaliści grupy Elektrycznej i Elektronicznej Olimpiady Wiedzy Technicznej
Tylko laureaci i finaliści grupy Elektrycznej i Elektronicznej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
3
Tylko laureaci Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
4
Laureaci I stopnia to osoby, które zajęły miejsce w pierwszej dziesiątce finalistów
5
Laureaci II stopnia to osoby, które zajęły miejsce w drugiej dziesiątce finalistów
6
Laureaci III stopnia to finaliści, którzy uzyskali co najmniej 70% możliwych do zdobycia punktów, a nie zostali finalistami I lub II stopnia.
2
POSIEDZENIE SENATU AGH
w dniu 28 maja 2008 r.
PKT 12
Uchwała nr 81/2008 Senatu AGH
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009
w Akademii Górniczo-Hutniczej
Limit przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/09 w Akademii
Górniczo-Hutniczej
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
WYDZIAŁ
Górnictwa i Geoinżynierii
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Odlewnictwa
Metali Nieżelaznych
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Razem:
Liczba miejsc
20
14
30
30
30
15
15
10
10
12
25
211
POSIEDZENIE SENATU AGH
w dniu 28 maja 2008 r.
PKT 13
Uchwała nr 82/2008 Senatu AGH
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie warunków przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2009/2010
Warunki przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2009/2010 w Akademii Górniczo-Hutniczej
JEDNOSTKA
PODSTAWOWA
Wydział Górnictwa i
Geoinżynierii
Wydział Inżynierii
Metali i Informatyki
Przemysłowej
EGZAMIN/TEST/USTNE
KOLOKWIUM
egzamin ustny z przedmiotu
kierunkowego:
− budownictwo górnicze,
− technika podziemnej i
odkrywkowej eksploatacji złóż,
− aerologia górnicza,
− przeróbka surowców
mineralnych,
− geomechanika górnicza,
− ekonomika, organizacja i
zarządzanie,
z którego kandydat zamierza
realizować pracę doktorską
ustne kolokwium z przedmiotu
kierunkowego :
- metalurgia
- technika cieplna i ochrona
środowiska
- plastyczna przeróbka metali
- metaloznawstwo i metalurgia
proszków
- modelowanie procesów
ŚREDNIA
ZE
STUDIÓW
nie
nie
ROZMOWA
KWALIFIKACYJNA
nie
nie
JĘZYK
OBCY
OCENA NA
DYPLOMIE
Ustny
egzamin z
nowożytnego
języka
obcego
tak
ustne
kolokwium z
wybranego
języka
nie
INNE
wynikiem rekrutacji jest liczba punktów uwzględniająca: ocenę na
dyplomie, ocenę z egzaminu z języka obcego i ocenę z egzaminu z
przedmiotu kierunkowego.
O przyjęciu kandydata decyduje kolejność na liście rankingowej
otrzymanej zgodnie z punktacją, którą kandydat uzyskał w
posępowaniu kwalifikacyjnym.
W przypadku pozytywnej weryfikacji, kandydat, który nie ukończył
studiów w zakresie górnictwa i geologia zostanie zobowiązany do
zliczenia przedmiotów kierunkowych (jako dodatkowe) wskazanych
przez Kierownika Studiów Doktoranckich
metalurgicznych, w zależności od
wybranej specjalizacji
Wydział
Elektrotechniki,
Automatyki, Infomatyki
i Elektroniki
kolokwium kwalifikacyjne
obejmujące zagadnienia dotyczące
: deklarowanej dyscypliny,
matematyki, fizyki oraz znajomości
języka obcego. Zakres zagadnień
jest określony przez programy
studiów stacjonarnych I i II stopnia
na Wydziale dla kierunku zgodnego
z deklarowaną dyscypliną
Wydział Inżynierii
Mechanicznej i
Robotyki
egzamin z zagadnień dotyczących
matematyki, fizyki, mechaniki oraz
dodatkowo
1. w dyscyplinie: automatyka i
robotyka oraz mechatronika - z
teorii sterowania
2. w dyscyplinie :mechanika oraz
budowa i eksploatacja maszyn z wytrzymałości materiałów
Wydział Geologii,
Geofizyki i Ochrony
Środowiska
Wydział Geodezji
Górniczej i Inżynierii
Środowiska
Wydział Inżynierii
Materiałowej i
Ceramiki
nie
kolokwium kwalifikacyjne na temat
opracowania kwalifikacyjnego
przygotowanego przez kandydata
nie
nie
kolokwium ze
znajomości
języka
angielskiego
nie
rekrutacja odbywa się w drodze konkursu na podstawie: wyników
kolokwium kwalifikacyjnego, wykazu udokumentowanych osiągnięć
naukowych lub technicznych
nie
nie
egzamin z
wybranego
języka
obcego
nie
ocenie komisji podlegają również predyspozycje kandydata do pracy
naukowej
4,0
rozmowa kwalifikacyjna
z geologii i geofizyki
oraz autoreferat
dotyczący dorobku
naukowego
język
angielski na
poziomie C
nie
nie
4,25(w skali 6stopniowej)
oraz 4,0 (w
skali 5stopniowej)
nie
tak
tak
nie
egzamin na
poziomie C
nie
kwalifikacja na podstawie rankingu kandydatów według wskaźnika
D=0,4Tśr+0,6Kśr+msko (Tśr-średnia arytmetyczna z ocen opracowania
kwalifikacyjnego złożonego przez kandydata, Kśr-średnia
arytmetyczna z ocen kolokwium kwalifikacyjnego kandydata, mskopreferencje dodatkowe z tytułu udokumentowanego czynnego udziału
kandydata w studenckim ruchu naukowym lub badaniach naukowych
(w skali 0-2)
nie
Wynik rozmowy kwalifikacyjnej (waga 0,6)
Średnia ze studiów I i II stopnia ( waga 0,4) (przy skali ocen: 2-6 co
najmniej - 4,0 przy skali ocen 2-5, co najmniej - 3,75).
Wydział Odlewnictwa
Wydział Metali
Nieżelaznych
Wydział Fizyki i
Informatyki
Stosowanej
kolokwium kwalifikacyjne z
odlewnictwa dla absolwentów
Wydziału Odlewnictwa, dla
absolwentów spoza Wydziału
kolokwium z fizyki, z chemii lub z
matematyki
egzamin obejmuje tematykę z
wybranego zakresu:
− przeróbki plastycznej i
metaloznawstwa
− inżynierii materiałowej
− metalurgii metali
nieżelaznych
egzamin z fizyki
(z egzaminu mogą być zwolnione
osoby, które uzyskały dyplom
ukończenia studiów wyższych z
oceną bardzo dobrą lub celującą
deklarujących się nie staranie się o
stypendium doktoranckie i
stypendium za wyniki w nauce na
pierwszym roku studiów)
nie
nie
tak
nie
nie
nie
egzamin na
poziomie C
egzamin z
języka
obcego na
poziomie C
nie
minimum 4,0
nie
tak
Uwaga: Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby kandydatów
wynik rekrutacji określa ocena końcowa liczona jako średnia
arytmetyczna z oceny na dyplomie, oceny z języka obcego na
poziomie C i oceny z kolokwium kwalifikacyjnego
Szczegółowe kryteria oceny postępowania kwalifikacyjnego
obejmują z wagą: 0,7 -ocenę średnią ze studiów, 0,2 - ocenę
uzyskaną z egzaminu kierunkowego, 0,1 ocenę z języka obcego. Na
tej podstawie sporządzana jest lista rankingowa kandydatów, która
służy Komisji Kwalifikacyjnej do podjęcia decyzji o liczbie przyjętych
kandydatów.
ukończenie studiów z fizyki, fizyki technicznej lub pokrewnych
dziedzin