Regulamin uczestnictwa w projekcie pt.: „ŚWIADOMY RODZIC

Komentarze

Transkrypt

Regulamin uczestnictwa w projekcie pt.: „ŚWIADOMY RODZIC
FUNDACJA SUSTINAE
STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŚWIATEŁKO
Ul. Kolejowa 22, 58-580 Szklarska Poręba
Tel. 511 55 40 55, www.swiatelko.cba.pl
Ul. Szlak 65, pok. 101, 31-153 Kraków
Tel. 883 340 216,
www.fundacje.keede.pl/sustinae
Regulamin uczestnictwa w projekcie pt.:
„ŚWIADOMY RODZIC – DOBRODZIEJSTWO DZIECKA Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”
współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Cel programowy: „Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”
Typ projektu: „Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób
niepełnosprawnych”
1
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
FUNDACJA SUSTINAE
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŚWIATEŁKO
Ul. Kolejowa 22, 58-580 Szklarska Poręba
Tel. 511 55 40 55, www.swiatelko.cba.pl
Ul. Szlak 65, pok. 101, 31-153 Kraków
Tel. 883 340 216,
www.fundacje.keede.pl/sustinae
Spis treści
§ 1 Zasady ogólne ............................................................................................................................ 3
§ 2 Założenia projektu .................................................................................................................... 3
§ 3 Zasady rekrutacji ...................................................................................................................... 4
§ 4 Zasady uczestnictwa w projekcie ....................................................................................... 5
§ 5 Zasady organizacyjne ............................................................................................................. 5
§ 6 Zasady monitoringu i kontroli .............................................................................................. 5
§ 7 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie ......................................................................... 6
§ 8 Postanowienia końcowe.......................................................................................................... 6
2
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
FUNDACJA SUSTINAE
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŚWIATEŁKO
Ul. Kolejowa 22, 58-580 Szklarska Poręba
Tel. 511 55 40 55, www.swiatelko.cba.pl
Ul. Szlak 65, pok. 101, 31-153 Kraków
Tel. 883 340 216,
www.fundacje.keede.pl/sustinae
§ 1 Zasady ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: „Świadomy rodzic –
dobrodziejstwo dziecka z niepełnosprawnością”.
2. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
Światełko we współpracy z Fundacją Sustinae.
3. Projekt realizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego i małopolskiego w
okresie od 2 czerwca 2014 do 31 grudnia 2014.
4. Ilekroć w regulaminie mowa o:
a) projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt.: „Świadomy Rodzic –
dobrodziejstwo dziecka z niepełnosprawnością”,
b) liderze - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Rodziców Dzieci
Niepełnosprawnych Światełko z siedzibą w Szklarskiej Porębie, ul. Kolejowa 22
c) współtwórcy – należy przez to rozumieć Fundację Sustinae z siedzibą w
Krakowie, ul. Szlak 65, pokój 101
d) kandydacie - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dzieci
niepełnosprawnych w wieku 4 – 18 lat, które zgłosiły chęć uczestnictwa w
projekcie
e) beneficjencie ostatecznym (BO) - należy przez to rozumieć zakwalifikowane
do działań projektowych osoby.
f) warsztacie, szkoleniu, kursie – należy przez to rozumieć działania
wyposażające Beneficjentów Ostatecznych w umiejętności i wiedzę przewidziane
projektem,
§ 2 Założenia projektu
1. Głównym celem projektu jest ukształtowanie trwałych postaw wśród rodziców
dzieci niepełnosprawnych, sprzyjających zwiększaniu samodzielności oraz
aktywności społecznej ich dzieci, a także wzrost kompetencji Beneficjentów
Ostatecznych w zakresie odpowiedzialnego wsparcia ich rozwoju.
2. W trakcie projektu dla Beneficjentów Ostatecznych przewidziano następujące
formy wsparcia:
a. Psychoedukacyjne warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
(wyjazdowej)
b. Pediatryczny kurs pierwszej pomocy (stacjonarny)
c. Szkolenie „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” (stacjonarne)
d. Warsztaty dla dobrych rodziców (stacjonarne)
e. Wsparcie dodatkowe w postaci zapewnienia całodobowej opieki nad
dziećmi niepełnosprawnymi dla 100% Beneficjentów Ostatecznych w
trakcie warsztatów wyjazdowych oraz zwrot kosztów dojazdu na warsztaty
i szkolenia stacjonarne dla 50% Beneficjentów Ostatecznych zamieszkałych
poza miastem, gdzie warsztaty będą przeprowadzane.
3. W/w warsztaty, szkolenia i kursy odbywać się będą:
a. Na terenie województwa małopolskiego w siedzibie Współrealizatora;
b. Na terenie województwa dolnośląskiego w siedzibie Lidera
c. Warsztaty wyjazdowe odbywać się będą w wybranym przez Lidera ośrodku
wypoczynkowym.
4. Dokumentacja wynikająca z prowadzonych działań projektowych tworzona będzie
na bieżąco przez całą kadrę projektu zgodnie z założeniami projektowymi.
3
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
FUNDACJA SUSTINAE
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŚWIATEŁKO
Ul. Kolejowa 22, 58-580 Szklarska Poręba
Tel. 511 55 40 55, www.swiatelko.cba.pl
Ul. Szlak 65, pok. 101, 31-153 Kraków
Tel. 883 340 216,
www.fundacje.keede.pl/sustinae
§ 3 Zasady rekrutacji
1. Rekrutację do projektu Beneficjentów Ostatecznych prowadzić będzie Lider
projektu i Współrealizator.
2. Rekrutację będzie przeprowadzać Komisja Rekrutacyjna w skład której będzie
wchodzić: na terenie województwa dolnośląskiego koordynator oraz psycholog, na
terenie województwa małopolskiego osoba ds. nadzoru merytorycznego –
kierownik projektu oraz psycholog.
3. Rekrutacja będzie odbywać się w równolegle według tych samych zasad na terenie
dwóch województw:
a. dolnośląskim – Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
Światełko, ul. Kolejowa 22, 58-580 Szklarska Poręba, tel. 511 55 40 55,
email: [email protected]
b. małopolskim – Fundacja Sustinae, ul. Szlak 65, pokój 101, 31-153 Kraków,
tel. 883 340 216, email: [email protected]
4. W trakcie rekrutacji wyłonionych zostanie 24 rodziców lub opiekunów prawnych
dzieci z niepełnosprawnością w wieku 4 – 18 lat: 12 zamieszkałych na terenie
województwa małopolskiego, 12 zamieszkałych na terenie województwa
dolnośląskiego.
5. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie z godnie z zasadą
równości: szans i płci. Priorytetowo traktowani będą kandydaci spełniający
szczególne kryteria określone projektem tj. m. in.:
a. Osoby o niskim statusie materialnym;
b. Osoby zamieszkałe na terenach wiejskich.
6. Rekrutacja obejmuje następujące etapy:
 złożenie przez kandydata wypełnionej ankiety rekrutacyjnej stanowiącej
deklarację uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Lidera projektu.
 analiza złożonych dokumentów pod względem formalnym przez Komisję
Rekrutacyjną
 przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z wybranymi osobami (praca z
psychologiem), które będą miały na celu zbadanie rzeczywistych chęci do udziału
w projekcie oraz poziomu motywacji.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomienie telefonicznie
lub mailowo.
7. Komisja Rekrutacyjna utworzy listę rezerwową kandydatów, na której znajdą się
osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z uwagi na brak miejsc. Liczba
osób na liście rezerwowej stanowić będzie co najmniej 30% ilości Beneficjentów
Ostatecznych.
8. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w
przypadku rezygnacji lub niedopełnienia warunków przez Beneficjentów
Ostatecznych. Włączenie do uczestnictwa możliwe będzie w przypadku, jeżeli
odbyło się nie więcej niż 20% zajęć przewidzianych w ramach danego tematu.
9. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej
podejmuje Koordynator projektu lub Kierownik projektu.
4
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
FUNDACJA SUSTINAE
STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŚWIATEŁKO
Ul. Szlak 65, pok. 101, 31-153 Kraków
Tel. 883 340 216,
www.fundacje.keede.pl/sustinae
Ul. Kolejowa 22, 58-580 Szklarska Poręba
Tel. 511 55 40 55, www.swiatelko.cba.pl
§ 4 Zasady uczestnictwa w projekcie
1. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do:
a. zgłaszania swoich uwag i oceny do prowadzonych warsztatów, szkoleń i
innych działań projektowych osobie ds. nadzoru merytorycznego tj.: na
terenie województwa dolnośląskiego – Pani Krystynie Sławińskiej, na
terenie województwa małopolskiego – Pani Katarzynie Rozbickiej,
b. otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych jeżeli takie będą
udostępnione przez trenera warsztatów,
c. wzięcia czynnego udziału w działaniach promujących projekt
2. Każdy Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do:
a. złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w projekcie,
b. potwierdzanie swojej obecności na zajęciach w formie złożenia podpisu na
liście obecności lub w formie prowadzonego dziennika zajęć,
c. wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących
bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu.
d. udziału we wszystkich, przewidzianych w projekcie formach wsparcia
e. przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia w przypadku nieobecności na
warsztatach. Lider dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane
chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia
nieobecności na zajęciach mogą być: kserokopia karty leczenia szpitalnego
i/lub zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA), pisemne wyjaśnienie nieobecności
z przyczyn okolicznościowych lub innego stosownego dokumentu
potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności.
3. Organizacje realizujące projekt zobowiązują się do:
a. zapewnienia wysokiej jakości działań podejmowanych w ramach projektu,
b. informowania o planowanych działaniach oraz o ewentualnych zmianach w
grafiku zajęć,
c. dostarczenia materiałów na zajęcia organizowane w ramach projektu,
Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest nieodpłatny
§ 5 Zasady organizacyjne
1. Warsztaty stacjonarne będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia Rodziców
Dzieci Niepełnosprawnych Światełko oraz w siedzibie Fundacji Sustinae
2. Warsztaty wyjazdowe odbędą się w obiektach hotelowych wybranych przez Lidera.
§ 6 Zasady monitoringu i kontroli
1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji w związku z
tym zobowiązuje się do wypełniania wszelkiej dokumentacji np.: listy obecności,
ankiety ewaluacyjne.
2. Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat
realizacji projektu kadrze projektu, jak również osobom i instytucjom
zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.
5
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
FUNDACJA SUSTINAE
STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŚWIATEŁKO
Ul. Szlak 65, pok. 101, 31-153 Kraków
Tel. 883 340 216,
www.fundacje.keede.pl/sustinae
Ul. Kolejowa 22, 58-580 Szklarska Poręba
Tel. 511 55 40 55, www.swiatelko.cba.pl
§ 7 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, gdy
rezygnacja w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnymi
zaświadczeniami zostanie złożona na ręce koordynatora projektu.
2. W trakcie realizacji projektu rezygnacja Beneficjenta Ostatecznego z udziału w
projekcie jest dopuszczalna w przypadku uzasadnionych zdarzeń losowych lub
choroby i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o
przyczynie rezygnacji.
3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż
20% zrealizowanych warsztatów, Lider projektu ma prawo usunąć Beneficjenta
Ostatecznego z projektu. Po 4 kolejnych dniach warsztatowych ciągłej
nieobecności na zajęciach koordynator ma prawo podjąć decyzję, czy Beneficjent
Ostateczny kwalifikuje się do dalszego uczestnictwa w projekcie. Usunięcie
Beneficjenta Ostatecznego z projektu nakłada na niego obowiązek wniesienia
opłaty stanowiącej wartość świadczeń otrzymanych przez niego w ramach
projektu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy
Beneficjentów Ostatecznych. W decyzji wskazuje się przypadającą do zapłaty
kwotę wyliczoną na podstawie kosztu jednej godziny warsztatowej pomnożonej
przez ilość nieusprawiedliwionych nieobecności. Koszt jednej godziny
warsztatowej to kwota 30,20 zł.
4. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady warsztatów, lider projektu przewiduje
utworzenie listy rezerwowych kandydatów.
5. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego lub z powodu usunięcia go z
projektu, jego miejsce zajmuje pierwszy kandydat z listy rezerwowej.
6. Lider projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy
uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania
postanowień niniejszego regulaminu.
2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez
koordynatora.
3. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest bezpośrednio u koordynatora projektu,
osób ds. nadzoru merytorycznego oraz na stronach
projektu:www.swiatelko.cba.pl, www.fundacje.keed.pl/sustinae
Za Organizatora:
Krystyna Sławińska, prezes
…………………………………………… …………………………….
Bożena Wiecha-Grzech, koordynator projektu………………………………………………….
Szklarska Poręba 10 czerwiec 2014 r.
Ja niżej podpisany ……………………..………………….oświadczam, że zapoznałam/em się
z niniejszym Regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
6
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
FUNDACJA SUSTINAE
STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŚWIATEŁKO
Ul. Kolejowa 22, 58-580 Szklarska Poręba
Tel. 511 55 40 55, www.swiatelko.cba.pl
Ul. Szlak 65, pok. 101, 31-153 Kraków
Tel. 883 340 216,
www.fundacje.keede.pl/sustinae
Data, podpis ………………….………………………………
7
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Podobne dokumenty