Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów z dnia

Komentarze

Transkrypt

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów z dnia
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów z dnia 12.01.2017 r.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Program obrad został odczytany i przyjęty przez Radę Wydziału jednogłośnie w głosowaniu jawnym zał. nr 2.
Punkty 1, 2 i 3 programu obrad dotyczą części przewodowej i zostały wyodrębnione w osobnym
protokole.
Ad. 4
Rada Wydziału przyjęła jednogłośnie w głosowaniu jawnym ramowy indywidualny program studiów
doktoranckich:
 mgr Aleksandry Trojanowskiej „Odbicia”, opiekun artystyczny prof. Marek Grzyb (zał. 3);
 mgr Sebastiana Łubińskiego „Initium – analiza teorii początku w konfrontacji z warsztatem
graficznym”, opiekun artystyczny prof. Przemysław Tyszkiewicz (zał. 4);
 mgr Grzegorza Boliboka „Redagowanie tekstów kultury. Proces kreacji rzeczywistości”,
opiekun artystyczny prof. Paweł Frąckiewicz (zał. 5).
Prof. Marek Grzyb poinformował o zmianie tematu pracy doktorskiej mgr Macieja Bończyka „Sztuka
Mediów jako krytyka technologii. Reinterpretacja technik analogowych w kontekście powszechnej
cyfryzacji”.
Prof. Olszewski zapoznał się z programem studiów mgr Bończyka, ale ma pewne zastrzeżenia. Chodzi
o techniki przedkomputerowe, analogowe, które p. Bończyk poznał w Pracowni Działań
Intermedialnych. W jego odczuciu p. Bończyk próbuje zawłaszczyć pewną przestrzeń jako własną. W
swoim programie pisze o „uruchomieniu filmowego warsztatu analogowego” a taki warsztat przecież
już istnieje i funkcjonuje. Dla prof. Olszewskiego jest to przykład zawłaszczania dorobku Katedry.
Prof. Grzyb dopiero dzisiaj dowiedział się o wątpliwościach prof. Olszewskiego i nie jest w stanie
odnieść się do nich w tej chwili. Program studiów mgr Bończyka został zatwierdzony przez Radę
Wydziału dwa lata temu i nie wzbudził takich emocji.
Prof. Olszewski stwierdza, że nie rozmawiał z doktorantem o wykorzystaniu warsztatu analogowego.
Nie wiedział też, że pracownią uzupełniającą będzie Pracownia Ekspansji Graficznej prowadzona
przez prof. Małgorzatę Warlikowską, gdzie ma powstać film.
Prof. Warlikowska wyjaśnia, że film jest realizowany techniką non camera z wykorzystaniem
sitodruku. Jest to raczej przygotowanie materiałów do filmu a nie finalna realizacja.
Dziekan prosi o wyjaśnienie wszystkich wątpliwości z panem Bończykiem. Decyzję w sprawie zmiany
tematu podejmiemy na kolejnym posiedzeniu Rady Wydziału.
Ad. 5
Dziekan wystąpił do Rady Wydziału z propozycją powołania Wydziałowej Rady ProgramowoArtystycznej, w skład której wejdą wszyscy pracownicy samodzielni zatrudnieni na Wydziale. Do jej
zadań będzie należało m.in. planowanie działań i kierunku rozwoju Wydziału. Będzie to ciało
opiniotwórcze. Wnioski i uwagi Rady Programowej będą przedstawiane na posiedzeniach Rady
Wydziału.
Rada Wydziału jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę o powołaniu Wydziałowej Rady
Programowo-Artystycznej, w skład której wchodzą wszyscy samodzielni pracownicy Wydziału Grafiki i
Sztuki Mediów.
Sprawy różne, wolne wnioski:
1. Ad. Magdalena Wosik zwróciła się do Rady Wydziału z prośbą o wsparcie inicjatywy studentów w
sprawie przywrócenia punktu druku na terenie ASP.
2. Dziekan odczytał pismo w sprawie przekazania do Działu Techniczno-Gospodarczego potrzeb
remontowych i eksploatacyjnych na rok 2017. Termin składnia wniosków upływa 31.01.
3. Rada Wydziału przyjęła odczytane przez Dziekana tematy dyplomowe studentów kierunku Grafika
studia stacjonarne: Weronika Przybylska, Maja Dokudowicz, Adam Kabat, Aleksandra Ołubiec,
Dorota Błażejowska, Karyna Biruk, Radochna Śmigielska,
studia niestacjonarne: Łukasz Juszczak, Krzysztof Olkowski.
4. Dziekan poinformował Radę Wydziału o otrzymaniu od p. kwestor raportu w sprawie wydania
środków za 2016 rok. W zestawieniu brakuje jeszcze części zakupów. Dziekan nie przygotował
ostatecznego podsumowania wydatków, ale wygląda że przekroczenie jest niewielkie, ok. 15 – 20 tys.
zł, a wynika z zakupu lasera, który miał kosztować 106 tys. zł, ale został zakupiony lepszy sprzęt, o
większych możliwościach za 150 tys. zł. Sprawozdanie zostanie przedstawione na kolejnym
posiedzeniu Rady Wydziału.
Jeżeli chodzi o plany zakupów ze środków projakościowych na 2017 rok, to wszystkie wnioski zostały
przez Dziekana przeanalizowane, podsumowanie dało kwotę w wysokości 375.616 zł. (z wyłączeniem
wniosków prof. Warlikowskiej – 19.107 zł. i prof. Frąckiewicza – 71.300 zł.). Część propozycji
powtarza się, np. pojawiły się trzy propozycje kupna aparatu i kamery, dwie pracownie wnioskują o
zakup drukarki 3D. Może warto zastanowić się nad zakupem jednego lepszego aparatu czy drukarki i
znaleźć dla niej miejsce w pomieszczeniach na Traugutta, choćby w sali gdzie stoi laser, tak by
wszyscy mogli korzystać z zakupionego sprzętu.
Prof. Janik proponuje utworzenie rodzaju bazy sprzętowej Wydziału, gdzie można by przechowywać
np. sprzęt fotograficzny. Prof. Olszewski przyznaje, że Katedra Sztuki Mediów taką bazą dysponuje i
jest to bardzo wygodne zarówno dla pracowników jak i dla studentów.
Dziekan jest zdania, że zakupy projakościowe wymagają jeszcze omówienia. Warto zastanowić się
nad tym czy nie powinniśmy przeliczyć i sprawdzić sprzęt, który już mamy i zastanowić się czy kolejne
zakupy są konieczne. Godny uwagi jest też pomysł powołania centralnego punktu przechowywania
aparatów i kamer. Może dobrym miejscem byłoby pomieszczenie, gdzie przechowywany jest SINAR.
Prof. Żelaźniewicz proponuje, by kierownik Katedry Projektowania Graficznego porozmawiał na ten
temat z p. Buławą, opiekunem sprzętu Katedry.
Na koniec Dziekan poinformował, że koszt zakupów do Pracowni Druku Ręcznego wyniósł 24.500 zł.
Aby uruchomić pracownię konieczne jest zatrudnienie pracownika na stanowisko zecera. Należy też
pomyśleć o wyznaczeniu opiekuna pracowni, dobrą propozycją wydaje się as. Maciej Majchrzak.
Jeżeli chodzi o zmiany zatrudnieniowe, to p. Andrzej Włodarski zadeklarował chęć przejścia na 1/2
etatu, dzięki czemu p. Zamojskiego moglibyśmy zatrudnić na cały etat.
5. Prof. Aleksandra Janik przedstawiła informację o naborze kandydatów do nagrody Prezesa Rady
Ministrów za wyróżnione prace doktorskie i wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania
stopnia doktora habilitowanego. Do wniosku należy dołączyć rozprawę doktorską lub informację o
osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia habilitowanego, recenzje oraz opinię lub kopię
uchwały w wypadku rozprawy doktorskiej.
Rada Wydziału jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę o wytypowaniu do w/w nagrody
za 2016 rok dr Agatę Gertchen za wyróżnioną pracę doktorską i dr hab. Maję Wolińską za osiągnięcia
będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.
6. Dziekan przekazał kierownikom katedr ich zakresy obowiązków. Poprosił o zapoznanie się z nimi,
podpisanie i złożenie w kadrach.
7. Prof. Marek Grzyb przypomniał o konieczności złożenia raportów: POLON (za okres od lipca do
grudnia 2016) oraz zadań badawczych na 2018 rok i raportów za 2016. Dziekan zwraca uwagę, że od
złożenia raportów zależy wysokość środków, jakie Wydział otrzyma w kolejnych latach.
8. Dziekan poinformował o swoim spotkaniu z prof. Tajberem z ASP w Krakowie w sprawie
konferencji towarzyszącej Konkursowi na Najlepszy Dyplom Sztuki Mediów 2017. Akademia
Krakowska zadeklarowała całkowitą organizację konferencji, z naszej strony liczą na udostępnienie
Auli i sprzętu. Prof. Tajber przyjeżdża do Wrocławia w lutym, by ustalić szczegóły.
Dziekan informuje również o propozycji z Kluż-Napoki (Rumunia) udziału w warsztatach
projektowania graficznego w marcu tego roku. Hotel i diety dla dwóch osób funduje Instytut Polski.
9. Ad. Jakub Jernajczyk poinformował o zmianie regulaminu przyznawania środków dla młodych
naukowców i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów. Od tego roku
o dofinansowanie będzie można ubiegać się na bieżąco, do momentu aż nie zostaną rozdysponowane
wszystkie środki z dotacji przyznanej na dany rok kalendarzowy. Osoby z wszczętym przewodem
doktorskim mogą ubiegać się o jednorazowe dofinansowanie w kwocie do 3.000 zł; osoby przed
wszczęciem przewodu doktorskiego lub po obronie doktoratu mogą ubiegać się o dofinansowanie w
kwocie do 1.000 zł rocznie na zadania związane z rozwojem własnych kompetencji naukowoartystycznych (zał. 6)
Protokołowała:
Anna Mackiewicz-Kowalczyk
Przewodniczył:
Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów
Prof. Jacek Szewczyk