mgops.342.01.2016 specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Transkrypt

mgops.342.01.2016 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
MGOPS.342.01.2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GMINIE SZUBIN W 2017 ROKU
ogłoszenie nr 359355 z dnia 5.12.2016r.
I. ZAMAWIAJĄCY
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie
ul. Kcyńska 34, 89-200 Szubin
tel. 52 3715901 52 3910370
fax. 52 3715901
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek : 7.30 - 15.30
Strona www: www.mgopsszubin.pl (zakładka: zamówienia publiczne)
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 ze zm.)
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów w szkołach polegające na
przygotowaniu, dostarczaniu i wydaniu wyporcjowanych, ciepłych posiłków w
zamkniętych, utrzymujących ciepło, jednorazowych pojemnikach obiadowych
dla uczniów :

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szubinie (ok.74 szt.posiłków dziennie),

Gimnazjum Nr 1 w Szubinie (ok.11 szt.posiłków dziennie),

Zespołu Szkół w Kowalewie (ok.13 szt.posiłków dziennie),

Zespołu Szkół w Rynarzewie (ok.19 szt.posiłków dziennie),

Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie (ok.12 szt.posiłków dziennie),

Szkoły Podstawowej w Królikowie (ok.19 szt.posiłków dziennie),

Szkoły Podstawowej w Turze (ok.18 posiłków dziennie)
na podstawie sporządzonego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szubinie wykazu uczniów uprawnionych do korzystania z ciepłych posiłków w okresie
od 2.01.2017r. do 31.12.2017r. Przewidywana ilość posiłków w trakcie realizacji
zamówienia – 27.888 (średnia miesięczna to 166 porcji dziennie). Wskazana ilość jest
szacunkowa i w czasie obowiązywania umowy może ulec zmianie, co oznacza, że nie
stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie może być podstawą do
zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości do minus 35%
zamówienia w zależności od ilości klientów objętych dożywaniem. Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki.
W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany
zapewnić posiłki, o nie gorszej jakości na swój koszt, z innych źródeł. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości wydawania w zamian za posiłek suchego prowiantu.
2.
Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) przez ciepłe posiłki rozumie się: zupa z wkładem mięsnym i drugie danie. Drugie danie składać
się będzie z: ziemniaków lub zamiennika (np. kasza, ryż, makaron), mięsa, ryby i surówki albo
dania jarskiego (np.naleśniki, pierogi, kopytka, makaron z sosem, krokiety itp.) lub dania
półmięsnego (np.bigos, fasolka po bretońsku, łazanki z mięsem i kapustą itp.). Kaloryczność
każdego posiłku będzie nie mniejsza niż 450 kcal. Ustala się obowiązującą gramaturę posiłku:
1
zupa z wkładką – 400 ml plus 2 kromki chleba, wkładka - 80 gram, danie mięsne, rybne od 100
gram, kasza, ziemniaki, ryż – 200 gram, surówka - jarzyna 150 gram, dania jarskie lub dania
półmięsne 400 gram.
Temperatura posiłków w chwili podania winna wynosić minimum: zupa – 75 0C, drugie danie –
630C
b) świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015r. poz.594 ze zm.) oraz zaleceniami
Głównego Inspektora Instytutu Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują
w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności, z uwzględnieniem
następujących zaleceń dotyczących: wyposażenia (stanu technicznego i sanitarnego
pomieszczeń i urządzeń), personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie), cyklu
produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych na
każdym etapie: produkcji posiłków, wydawania posiłków, składowania i magazynowania
produktów, przewozu posiłków), jakości usług (w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną
z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniających
różnorodność diety) jak również zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży
w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.2016
poz.1154),
c) ciepłe posiłki powinny być urozmaicone (nie mogą się powtarzać w okresie 2 następujących po
sobie tygodniach), wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.
Oferowany asortyment ma być zgodny z zapotrzebowaniem na wartości energetyczne
i odżywcze młodego organizmu.
d) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dwutygodniowego jadłospisu i przedstawienie
go Zamawiającemu co najmniej w ostatnim dniu roboczym poprzedniego tygodnia.
e) w ramach przedmiotu zamówienia należy zabezpieczyć odpowiednią ilość naczyń i sztućców
jednorazowego użytku do wydawanych posiłków.
f) do obowiązków Wykonawcy należy codzienny odbiór zużytych pojemników i odpadów
pokonsumpcyjnych, niezależnie od ich ilości. Pojemniki zabierane będą w następnym dniu
dostawy posiłków, w przypadku przerw weekendowych za zgodą dyrektora szkoły pojemniki
z piątku mogą być przechowywane do poniedziałku. W przypadku braku zgody dyrektora
i w przypadku przerw w dożywianiu dłuższych niż 3 dni Wykonawca jest zobowiązany zabrać
pojemniki i odpady w tym samym dniu.
g) dostarczanie posiłków do poszczególnych placówek oświatowych winno odbywać się
w godzinach zajęć szkolnych, w czasie „dużych” przerw lekcyjnych. Czas dostarczenia posiłków
do poszczególnych placówek będzie indywidualnie uzgadniany z dyrektorem placówki.
Wykonawca zapewnia wydawanie wyporcjowanego ciepłego posiłku dla osób do tego
uprawnionych, przez osobę posiadającą aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarnoepidemiologicznych, w naczyniu jednorazowego użytku posiadającym odpowiednie atesty
higieniczne.
h) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną za jakość
dostarczanych posiłków oraz skutków wynikających z zaniedbań przy ich przygotowaniu i
transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionych dzieci.
3.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie oraz na stronie internetowej zamawiającego -
www.mgopsszubin.pl
4.
5.
6.
Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego systemu
2
zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających udzielanych na podstawie art. 67
ust. 1 pkt. 6 i 7 Pzp.
9. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
11. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą na podstwie art. 24aa. Co oznacza, że
zamawiajcy najpierw oceni ofertę a następniez zbada czy wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w przetargu.
7.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przez ok.165 dni
nauki szkolnej. Liczba dni może ulec zmianie z uwagi na dodatkowe dni wolne od zajęć
szkolnych, o których decyduje dyrekcja placówek oraz z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych –
lipiec, sierpień i ferii zimowych oraz miesiąca września 2017.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIAU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY ICH SPEŁNIANIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Wykonawca musi posiadać decyzję właściwego Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i o wpisie do rejestru zakładów
podlegających urzędowej kontroli organów Państwowego Inspektora Sanitarnego,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywieniu (Dz. U. z 2015 poz.594 ze zm).
W zakresie wykazania spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do siwz.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
W zakresie wykazania spełniania warunku, Wykonawca składa wykaz – załącznik nr
4 do SIWZ, wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał przynajmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu
ciepłych posiłków do punktów zbiorowego żywienia, a usługa była wykonywana
w sposób ciągły przez okres co najmniej 3 miesięcy. Warunek zostanie oceniony na
podstawie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim pojazdem
przystosowanym do przewożenia posiłków, spełniającym określone normy
(SANEPID) oraz naczynia jednorazowe zastosowane do wydawania porcjowanych
posiłków posiadają odpowiednie atesty higieniczne.
W zakresie wykazania spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do siwz.
4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia (przygotowujące posiłki
oraz rozwożące posiłki i zajmujące się ich wydawaniem, muszą posiadać aktualne
badania lekarskie, niezbędne przy wykonywaniu czynności polegających na kontakcie
z żywnością).
W zakresie wykazania spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie
3
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do siwz.
5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
W zakresie wykazania spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do siwz.
VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
1. Dokumenty składane przez wykonawcę o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do SIWZ,
b) wykaz głównych usług wykonywanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie.
2. W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,
3. W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.2 pkt 5
ustawy należy przedłożyć:
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo
2) informacje o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2015, poz.184 ze zm).
4. Inne dokumenty
1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,
5. Wykonawcy występujący wspólnie
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika. Dla ustanowionego pełnomocnika do oferty
należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Wykonawcy występujący wspólnie składają oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dla każdego
partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Ocena spełnienia
warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez
Wykonawców oświadczeń i dokumentów.
3) Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać od Wykonawców
występujących wspólnie przedstawienia umowy regulującej współpracę, zawartej na
okres nie krótszy niż termin wykonania zamówienia oraz określającej zobowiązania
partnerów.
6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
VII. INFORMACJA
Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie
O
SPOSOBIE
oświadczenia,
wnioski,
POROZUMIEWANIA
zawiadomienia
4
oraz
SIĘ
ZAMAWIAJACEGO
informacje
Zamawiający
2.
3.
4.
5.
i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kcyńska 34, 89-200 Szubin
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu: 52 3715901
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się
z Wykonawcami są : Renata Michalak i Anna Rucińska - tel. 052 3715901
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu do złożenia
wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemności postępowania.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.500zł (słownie: dwa tysiące
pięćset złotych).
2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert:
a) w pieniądzu, sposób przekazania: przelew na rachunek bankowy zamawiającego
36 8164 0001 2001 0000 8934 0001 dowód przelewu dołączony do oferty
b) w formie poręczeń lub gwarancji oryginał dołączony do oferty.
3. Nie wniesienie wadium w terminie lub sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie
wykonawcy na podstawie art.24 ust.2 pkt 2 ustawy.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Przygotowanie oferty:
1. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej, w języku polskim, wypełnioną pismem
czytelnym.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób
uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
6. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały oraz ponumerowane
kolejno.
7. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
8. Oferta wykonawców występujących wspólnie musi być podpisania przez każdego z
wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela.
9. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, dokonać zmiany lub wycofać
ofertę. Zmiany oferty lub jej wycofania dokonuje się w taki sam sposób, jak złożenia
oferty, tj. dokonując opisu zmian w ofercie lub wycofania oferty, które należy złożyć przed
upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w sposób opisany w części
5
XI niniejszej specyfikacji.
10. Opakowanie oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarte na sesji publicznego
otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty
11. Opakowanie oznakowane „WYCOFANIE” będzie otwierane na sesji publicznego otwarcia
ofert w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą
otwierane.
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 16.12.2016r. do godz. 1400 w siedzibie Zamawiającego .
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oraz oznakować następująco: „Oferta na
dostarczanie ciepłych posiłków dla uczniów” oraz „nie otwierać przed 16.12.2016r. do
godz. 1400.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom niezwłocznie.
2. Oferty zostaną otwarte dnia 16.12.2016r. o godz. 1410 w siedzibie Zamawiającego .
3. Informacje z otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli przy
nim obecni, na ich wniosek.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena podana w ofercie obejmuje cenę brutto jednego posiłku oraz cenę brutto łączną
posiłków dla określonej liczby uczniów w okresie obowiązywania umowy.
2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatku
VAT.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia. Na cenę jednostkową powinno się składać w szczególności:
- koszt przygotowania posiłku,
- koszt dowozu posiłków do poszczególnych placówek,
- wydanie posiłku,
- koszt naczyń jednorazowych i sztućców,
- koszty codziennego odbierania zużytych pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych,
niezależnie od ich ilości
Przez ciepły posiłek należy rozumieć zupę z wkładką mięsną lub drugie danie wydawane
przemiennie, (1 tydzień -3x zupa i 2x drugie danie – 2 tydzień 2x zupa i 3x drugie danie).
4. Dla porównania ofert cenę oferty należy skalkulować w oparciu przewidzianą do
dożywiania w przedmiotowym okresie liczbę uczniów, czyli 166 posiłków, cenę za
1 posiłek brutto oraz przyjętą liczbę dni tj. 165.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty
i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
za
spełniające
wymagania
oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą
specyfikacją,
z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki
formalne określone niniejszą specyfikacją,
złożone oświadczenia i dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby
uprawnione,
oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
została zabezpieczona wadium
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
6
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria:
a) cena – 80%
b) miejsce wytwarzania/przygotowania posiłków - 20%
Kryterium b) wprowadzone zostało z uwagi na dbałość zamawiającego o to aby dostarczane
posiłki były świeże i docierały do dzieci jak najszybciej po ugotowaniu oraz na ograniczeniu
ryzyka wychłodzenia czy też niedostarczenia posiłków z uwagi na warunki pogodowe
i drogowe. Budynki placówek do których będą dowożone gorące posiłki znajdują się
w różnych miejscach na terenie miasta i gminy Szubin.
Sposób oceny ofert
Lp
Nazwa kryterium
Sposób punktowania
Znaczenie
1
cena
80%
Najniższa cena ofertowa
za wykonanie danego zadania
….....................................................x100x0,8
cena ofertowa w badanej ofercie
za wykonanie danego zadania
2
Miejsce wytwarzania/
przygotowania posiłków
20%
Na terenie miasta Szubina – 100 pkt
Na terenie gminy Szubin – 50 pkt
Na terenie powiatu nakielskiego – 30 pkt
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - 10 pkt
Poza terenem województwa kujawsko-pomorskiego - 0
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej zgodnie z postanowieniami art. 94 ustawy
Prawo zamówień publicznych. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający
powiadomi wybranego Wykonawcę.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
W toku postępowania Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej znajdujące się w Dziale
VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".
7
XVIII. PRZEWIDYWANIE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty,
które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:
1. zwiększenia liczby osób uprawnionych do korzystania z posiłku, jeżeli nabędą takie
uprawnienie w trakcie realizacji zamówienia,
2. zmniejszenia liczby osób, które utracą uprawnienie do korzystania z posiłku w trakcie
realizacji zamówienia,
3. zwiększenia lub zmniejszenia liczby dni wykonywania zamówienia,
4. zmiana wysokości wynagrodzenia brutto będzie możliwa w przypadku zmiany stawki
podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.
2. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od
chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez
uczestników postępowania.
3. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
podpisanego
przez
osobę
uprawnioną
do
reprezentowania
Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty,
- udostępnienie nastąpi w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XX. ZAŁĄCZNIKI
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Załącznik nr 4 – Wykaz usług
5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy
Szubin, dnia 30.11.2016 r.
8