Załącznik nr 1 - Bank Spółdzielczy w Koronowie

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1 - Bank Spółdzielczy w Koronowie
Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni
obowiązuje od dnia 05-03-2015 r.
Spis:
5.
Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ......................................................................................... 1
Rozdział 3 . RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE (w złotych) ......................................................... 4
6.
Rozdział 4. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. ......................... 4
7.
Rozdział 5. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ............................................................ 5
Rozdział 6. KARTY PŁATNICZE .................................................................................................... 6
KARTY WYDANE DO RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO
(DEBETOWE) ............................................................................................................................... 6
8.
KARTY KREDYTOWE ................................................................................................................ 6
Rozdział 7. WALUTY WYMIENIALNE – RACHUNKI WALUTOWE ......................................... 8
Rozdział 8. KREDYTY I POŻYCZKI ................................................................................................ 9
9.
Rozdział 9. POZOSTAŁE OPŁATY ................................................................................................ 12
WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE, INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI .............................. 12
UBEZPIECZENIA ...................................................................................................................... 14
PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU...................................................................... 16
Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
Bank Spółdzielczy w Koronowie pobiera opłaty i prowizje za czynności bankowe dla
klientów indywidualnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji i opłat za czynności i
usługi bankowe świadczone w walucie krajowej i walutach obcych.
Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:
1) elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem
lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub
urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał
WWW) i Serwis SMS, udostępniony na podstawie odrębnej umowy,
2) pakiet taryfowy – zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup
klientów,
3) Bank – Bank Spółdzielczy w Koronowie,
4) środek identyfikacji elektronicznej – zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank
uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token,
hasło SMS.
Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach:
kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się
do pełnego grosza.
10.
11.
12.
13.
Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile
strony nie ustaliły inaczej.
Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej
przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku,
którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie
prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.
Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych
rozdziałach:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych
pomiędzy klientem a Bankiem.
Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt. 2, pobierane są w następujących
terminach:
1) ostatniego dnia każdego miesiąca – w przypadku opłat za prowadzenie rachunków,
2) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty –
w przypadku pozostałych opłat,
z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są
pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi
świadczonej przez Bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany
okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu:
1) „Dla młodych” – przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia,
2) „Plus”– przeznaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia.
Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi
określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty
transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych
w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach
funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku.
Rozdział 2. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH
Lp.
Wyszczególnienie czynności
Tryb pobierania opłaty
Pakiet
„Dla młodych”
1.
2.
3.
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonane:
1) w placówce Banku
2) w urządzeniach samoobsługowych Banku
Wypłaty gotówkowe
Awizowanie wypłat:
1) opłata dodatkowa za wypłatę nieawizowaną
2) niepodjęcie kwoty awizowanej w uzgodnionym terminie
Realizacja przelewów:
1) złożonych w formie papierowej
a) na rachunki prowadzone przez Bank
b) na rachunki prowadzone przez inne banki
2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone przez Bank
b) na rachunki prowadzone przez inne banki
miesięcznie
-
bez opłat
4.
5.
6.
7.
8.
Realizacja przelewów w systemie SORBNET
o wartości2:
a) poniżej 1 mln. zł
b) 1 mln. zł lub więcej
Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym
przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą):
1) złożenie zlecenia stałego, przelewu z datą przyszłą)
a) w formie papierowej
b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
2) realizacja przelewu 3,
a) złożonego w formie papierowej

na rachunki prowadzone w banku
Pakiet
Pakiet
„Standard”
„e-rachunek”
bez opłat
6,00 zł
7,00 zł
Pakiet
„Plus”
5,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
naliczana od nadwyżki środków powyżej
kwoty podlegającej awizowaniu
naliczana od kwoty niepodjętej wypłaty
0,10 % min. 5,00 zł, max 50,00 zł
0,10 % min. 5,00 zł, max 50,00 zł
za każdy przelew
0,50 zł
1,50 zł
1,50 zł
2,50 zł
5,00 zł
8,00 zł
1,00 zł
1,50 zł
0,00 zł
bez opłat1
(2 pierwsze
w miesiącu,
0,90 zł – każdy
następny)
0,00 zł
1,00 zł
0,00 zł
bez opłat1
(2 pierwsze
w miesiącu
0,75 zł – każdy
następny)
0,00 zł
0,75 zł
za każdy przelew
25,00 zł
15,00 zł
bez opłat
bez opłat
2,50 zł
bez opłat
4,00 zł
bez opłat
2,50 zł
bez opłat
0,50 zł
0,70 zł
0,00 zł
0,50 zł
za każdy przelew
1
nie dotyczy przelewów realizowanych na rachunki prowadzone w bankach zrzeszenia SGB oraz płatności realizowanych na rzecz ZUS i US
przelewy mogą być składane wyłącznie w formie papierowej w dni robocze od poniedziałku do piątku do godz. 14.00, nie pobiera się dodatkowo opłaty z pkt. 6
3
opłaty nie pobiera się z tytułu realizacji zleceń stałych złożonych w formie papierowej, dotyczących dyspozycji spłaty kredytów udzielonych przez Bank Posiadaczowi rachunku
2
Strona 2 z 17
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
4
 na rachunki prowadzone przez inne banki
b) złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów
dostępu
 na rachunki prowadzone w banku
 na rachunki prowadzone przez inne banki
3) modyfikacja kwoty albo terminu realizacji przelewu
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów
dostępu
4) odwołanie przelewu
a) złożone w formie papierowej
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów
dostępu
Polecenie zapłaty
1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty
albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia)
posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek
śmierci
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem
Opłata za przelew na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny
Zmiana pakietu 4
Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu:
1) wykonania dyspozycji polecenia wypłaty w obrocie
dewizowym
2) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank
3) w przypadku innych płatności
Przesłanie dokumentów stanowiących potwierdzenie zabezpieczenia
kredytu udzielonego przez inny bank
Realizacja przelewu wierzytelności z rachunku
Realizacja dyspozycji spadkobierców
1,20 zł
1,30 zł
2,00 zł
1,00 zł
0,30 zł
0,50 zł
0,60 zł
1,20 zł
0,00 zł
0,75zł
0,00 zł
0,75 zł
0,00 zł
bez opłat
3,00 zł
bez opłat
4,00 zł
bez opłat
2,50 zł
bez opłat
2,50 zł
bez opłat
2,50 zł
bez opłat
2,50 zł
bez opłat
2,50 zł
bez opłat
za każdy przelew
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
2,50 zł
2,50 zł
za każdą dyspozycję
miesięcznie
za każde złożenie, zmianę lub odwołanie
dyspozycji
6,00 zł
15,00 zł
25,00 zł
za każdą dyspozycję
10,00 zł
za każdy przelew
za każdą zmianę
za każdą dyspozycję
5,00 zł
5,00 zł
za każdą dyspozycję
10,00 zł
300,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
za każdą dyspozycję
od każdego spadkobiercy
100,00 zł
15,00 zł
1,00 zł
opłata nie dotyczy zmiany na pakiet „standardowy”
Strona 3 z 17
Rozdział 3 . RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE (w złotych)
Wyszczególnienie czynności
Tryb pobierania opłaty
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłaty na rachunek oszczędnościowy
Wypłaty z rachunku
za każdą wypłatę/przelew
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku za każde złożenie, zmianę lub
w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
odwołanie dyspozycji
6. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
za każdą dyspozycję
7. Opłata za przelew na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny
za każdy przelew
8. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu:
za każdą dyspozycję
1) wykonania dyspozycji polecenia wypłaty w obrocie dewizowym
2) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank
3) innych płatności
9. Przesłanie dokumentów stanowiących potwierdzenie zabezpieczenia kredytu
za każdą dyspozycję
udzielonego przez inny bank
10. Realizacja przelewu wierzytelności z rachunku
za każdą dyspozycję
11. Wyciąg z rachunku wysyłany w formie papierowej listem zwykłym raz w miesiącu
lub wydawany w placówce Banku w formie papierowej, drukowany raz w miesiącu
12. Realizacja dyspozycji spadkobierców
od każdego spadkobiercy
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Stawka
bez opłat
bez opłat
bez opłat
jedna wypłata/przelew w miesiącu bez opłat, każda/y kolejny 10,00 zł5
25,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
300,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
bez opłat
15,00 zł
Rozdział 4. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH.
wyszczególnienie czynności
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłaty na rachunek
Wypłaty z rachunku
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na
wypadek śmierci
6. Opłata za przelew na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny
7. Dokonanie blokady na rachunku z tytułu:
1) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank
2) innych płatności
8. Przesłanie dokumentów stanowiących potwierdzenie zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank
9. Realizacja przelewu wierzytelności z rachunku
10. Poszukiwanie rachunków wkładów na nazwisko jednej osoby i/lub udzielenie pisemnej informacji o saldzie
11. Realizacja dyspozycji spadkobierców
Lp.
1.
2.
3.
4.
5
5
Tryb pobierania opłaty
za każde złożenie, zmianę lub
odwołanie dyspozycji
za każdy przelew
za każdą dyspozycje
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
od każdego spadkobiercy
Stawka
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
25,00 zł
5,00 zł
300,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
15,00 zł
Opłaty nie pobiera się z rachunków prowadzonych na rzecz SKO
Strona 4 z 17
Rozdział 5. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Wyszczególnienie czynności
Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:
1) kanału www
2) Serwisu SMS
a) pakiet pasywny – funkcje
- powiadamianie o zmianie salda (przesyłane od poniedziałku do piątku, po
godz. 18.00)
- informacja o wystąpieniu debetu na rachunku
- informacja o odrzuceniu przelewu (dot. tylko kanałów elektronicznych)
b) pakiet aktywny – obejmuje funkcje z pakietu pasywnego oraz:
- informacje o saldzie rachunku
- przelewy (na wcześniej zdefiniowane rachunki odbiorców)
- wykaz ostatnio przeprowadzonych operacji (max. 5)
- sprawdzenie kursów walut
Oplata za wydanie tokena:
1) pierwszego
2) kolejnego
Opłata za wznowienie tokena:
1) pierwszego
2) kolejnego
Wydanie tokena w miejsce uszkodzonego lub utraconego
Wykonanie na wniosek klienta:
1) zablokowania kanału dostępu
2) odblokowania kanału dostępu
3) odblokowania indywidualnego hasła dostępu do kanału WWW
4) ponownego przesłania identyfikatora ID (nazwa użytkownika)
Tryb pobierania
opłaty
Pakiet
„dla młodych”
Pakiet „Standard”
Pakiet
„e-rachunek”
Pakiet „Plus”
miesięcznie
bez opłat
2,00 zł
0,00 zł
1,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
bez opłat
135,00 zł
bez opłat
135,00 zł
bez opłat
135,00 zł
bez opłat
135,00 zł
bez opłat
135,00 zł
135,00 zł
bez opłat
135,00 zł
135,00 zł
bez opłat
135,00 zł
135,00 zł
bez opłat
135,00 zł
135,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
za każdy token jednorazowo
za każdy token jednorazowo
za każdy token jednorazowo
za każdą czynność
Strona 5 z 17
Rozdział 6. KARTY PŁATNICZE
KARTY WYDANE DO RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO (DEBETOWE)
stawka
Tryb pobierania opłaty
Lp. Rodzaj czynności/usługi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wydanie karty
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia
Użytkowanie karty
- Pakiet „Dla młodych”
- Pakiet „Standardowy”
- Pakiet „e-rachunek”
- Pakiet „Plus”
Zmiana
limitów
operacji
bezgotówkowych
lub
wypłat
na wniosek klienta
Zastrzeżenie karty
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach SGB
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 26
5) w bankomatach za granicą
6) w ramach usługi cashback
7.
8.
11.
12.
13.
Wydanie pierwszego numeru PIN
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN:
1) w bankomatach SGB
2) innych niż wskazane w pkt. 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych niż wskazane w pkt. 1)
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Transakcje bezgotówkowe
14.
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej
9.
10.
6
Maestro,
Visa Electron,
MasterCard
Debit PayPass
VISA Electron
"młodzieżowa"
MasterCard Debit
PayPass „młodzieżowa”
bez opłat
20,00 zł
2,00 zł
4,00 zł
2,00 zł
2,50 zł
1,00 zł
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
za każdą kartę
miesięcznie
gotówki
za każdą zmianę
5,00 zł
-
bez opłat
za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji
bez opłat
1,50 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
naliczana od wypłacanej kwoty
za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdy numer PIN
za każdą zmianę
0,60 zł
3,50 zł
6,00 zł
4,50 zł
7,00 zł
za każde sprawdzenie
miesięcznie
za każde zestawienie
naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji
bez opłat
1,00 zł
2,58 zł
2,58 zł
bez opłat
1% (dot. Kart VISA)
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS,
Strona 6 z 17
KARTY KREDYTOWE
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Rodzaj czynności/usługi
Wydanie karty:
1) głównej
2) dołączonej
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
Użytkowanie karty (opłata nie pobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) 7
Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
rocznie, z góry za każdy rok ważności karty
(pierwszej i wznowionych)
za każdą kartę
-
Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty
Opłata za wypłatę gotówki:
1)
w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych
za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej
kwoty, pobierana w dniu rozliczenia
2)
w kasach banków SGB
transakcji
3)
w bankomatach innych niż wskazane w pkt. 1
4)
w kasach innych banków niż wskazane w pkt. 2 8
5)
w bankomatach za granicą
Zmiana PIN w bankomatach
za każdą zmianę
Wydanie pierwszego numeru PIN
Wydanie nowego numeru PIN
za każdy numer PIN
Zmiana limitu kredytowego
Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia (nie więcej niż jedno w okresie
za każdy monit/wezwanie
rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie o kartę
13.
Minimalna kwota do zapłaty
14.
15.
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej
MasterCard
VISA
55,00 zł
55,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
55,00 zł
55,00 zł
bez opłat
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 7,00 zł
4,50 zł
bez opłat
6,00 zł
bez opłat
6,60 zł
(koszt listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych
Poczta Polska S.A.)
nalicza zgodnie z regulaminem
5% min. 50,00 zł
funkcjonowania kart kredytowych i umową
za każde zestawienie
2,58 zł
naliczana od kwoty transakcji, pobierana w 1% (dot. Kart Visa)
dniu rozliczenia operacji
7
opłata roczna za kartę nie jest pobierana pod warunkiem wykonania kartą w każdym z poprzednich 12-stu miesięcznych cykli rozliczeniowych transakcji bezgotówkowych na kwotę
min. 15 tys. zł
8
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
Strona 7 z 17
Rozdział 7. WALUTY WYMIENIALNE – RACHUNKI WALUTOWE
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Rodzaj czynności / usług
Stawka
bez prowizji
30,45,bez prowizji
bez prowizji
10,-
Otwarcie rachunku
Otwarcie rachunku bez wniesienia wpłaty
Likwidacja rachunku przed upływem 30 dni od daty otwarcia
Prowadzenie rachunku
Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwa, adres)
Przyjęcie/zmiana pełnomocnictwo do rachunku
Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty) w przypadku, gdy suma operacji w danym dniu przekroczy
równowartość 10.000 USD wg kursu średniego NBP
0,50%
Dyspozycja na wypadek śmierci
1) zmiana dyspozycji
25,2) odwołanie dyspozycji
bez opłat
Sporządzanie wyciągów bankowych
bez prowizji
Przekazanie pocztą wyciągów bankowych (raz na miesiąc)
bez prowizji
Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu:
1) wykonania dyspozycji polecenia wypłaty w obrocie dewizowym
10,2) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank
300,3) innych płatności
100,15,Realizacja dyspozycji spadkobierców (od każdego spadkobiercy)
W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN stosuje się kursy średnie NBP z dnia transakcji.
Przewiduje się indywidualne opłaty (wg umowy z klientem) za inne czynności nie wymienione w Taryfie prowizji i opłat.
Strona 8 z 17
Rozdział 8. KREDYTY I POŻYCZKI
Tab. 1. Zestawienie podstawowych prowizji pobieranych za czynności bankowe związanych z udzieleniem kredytów i pożyczek
L.p.
1.
2.
rodzaj produktu
kredytowego
mieszkaniowy
konsumpcyjny
nazwa właściwa produktu
kredytowego
kredyt mieszkaniowy
kredyt w ROR
kredyt konsolidacyjny
kredyt na lata
kredyt spółdzielca
kredyt studencki preferencyjny
pożyczka hipoteczna
szczegóły
stawka prowizji
wstępna
prowizja uzależniona od okresu
kredytowania
do 10 lat
do 20 lat
do 25 lat
nie określono
z tytułu odnowienia lub
podwyższenia
prowizja uzależniona od kwoty
kredytu :
do 100 tys. zł włącznie
powyżej 100 tys. zł
przygotowawcza
0,50%
rekompensacyjna
0,00%
0,00%
1,25%
1,95%
2,45%
2,15%
0,00%
0,00%
2,15%
0,00%
200,00 zł
2,95%
0,00%
1,95%
z zastrzeżeniem, że dla kredytu, gdzie konsolidacją objęto kredyt mieszkaniowy i jego udział w kwocie kredytu wynosi co
najmniej 75% prowizja przygotowawcza wynos i 0,95%
prowizja uzależniona od okresu
kredytowania
do 2 lat
2,50%
0,00%
0,00%
do 3 lat
3,50%
do 4 lat
4,50%
do 7 lat
5,00%
nie określono
0,00%
0,00%
0,00%
od każdej wypłaconej miesięcznej
raty kredytu
0,00%
0,00%
dla klientów posiadających ROR
0,75%
dla pozostałych klientów
1,50%
prowizja uzależniona od okresu
kredytowania
0,50%
0,00%
do 5 lat
2,00%
do 10 lat
3,00%
powyżej 10 lat
4,00%
Strona 9 z 17
Tab. 2. Zestawienie pozostałych prowizji pobieranych za czynności bankowe związanych z udzieleniem kredytów i pożyczek
L.p.
1.
2.
3.
4.
rodzaj prowizji
prowizja za gotowość finansową
prowizja za odroczenie terminu spłaty
kredytu/pożyczki
prowizja za dokonanie wypłaty kredytu
rodzaj produktu
kredytowego
kredyt mieszkaniowy
pożyczki
pozostałe kredyty
kredyt studencki
preferencyjny
prowizja za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu
szczegóły
stawka prowizji
nie określono
ponad pierwotny termin płatności od kwoty
prolongowanego kredytu/pożyczki
0,00%^
2,50%
odstępstwa
nie określono
nie określono
nie określono
w formie
gotówkowej
bezgotówkowej na rachunek:
prowadzony przez Bank
prowadzony przez inny Bank
od kwoty zadłużenia objętego wnioskiem
0,00%
0,00%
0,50%
0,50% min.
50,00 zł
nie określono
Tab. 3. Zestawienie opłat za czynności bankowe związanych z udzieleniem kredytów i pożyczek
L.p.
rodzaj opłaty
2.
opłata za sporządzenie zaświadczenia uprawniającego do
wykreślenia z hipoteki
stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu
kredytów bankowych, innych tytułów
stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik
stwierdzającego posiadanie zdolności kredytowej do
oferty przetargowej
za pierwszy egzemplarz
każdy kolejny egzemplarz tego samego zobowiązania
3.
opłata za wysłanie monitu/wezwania do zapłaty
za każde wysłane
1.
opłata za sporządzenie zaświadczenia
szczegóły
stawka opłaty
odstępstwa
nie określono
300,00 zł
300,00 zł
50,00 zł
nie określono
nie określono
0,00 zł
nie określono
70,00 zł
4.
5.
opłata za wydanie promesy
opłata za ustanowienia zastawu rejestrowego
nie określono
nie określono
6.
opłata za wydanie dokumentu
od każdej strony
7.
8.
opłata z tytułu przedłożenia po terminie dokumentów
służących do oceny zdolności kredytowej ( monitoring )
płatna w dniu przedłożenia dokumentów
opłata za dodatkowe czynności związane ze zmianą
warunków w umowie kredytowej lub umowie pożyczki
nie określono
6,60 zł
200,00 zł
wg kosztów ustanowienia
zabezpieczenia
nie określono
nie określono
nie określono
umowy kredytowej
innego dokumentu związanego z umową kredytową,
którego oryginał pozostaje w dokumentacji Banku
od kwoty udzielonego kredytu
2,00 zł
do kwoty 20.000,00 zł
powyżej 20.000,00 zł
od kwoty zadłużenia objętego zmianą warunków lub
przyznanego limitu
dla kredytów konsumpcyjnych
dla pożyczek
100,00 zł
200,00 zł
2,00 zł
nie określono
nie określono
0,50% min 50,00 zł
0,50% min 100,00 zł
Strona 10 z 17
dla pozostałych kredytów
9.
10.
opłata za wydanie informacji dotyczącej oceny zdolności
kredytowej
9
opłata za inspekcję kredytowanej nieruchomości
0,25%
min 100,00 zł
max 300,00 zł
nie określono
nie określono
za każdą inspekcję dokonaną w związku
z udzieleniem kredytu mieszkaniowego
200,00 zł
150,00 zł
nie określono
Tab. 4. Zestawienie prowizji i opłat za czynności bankowe związanych z udzieleniem gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali
L.p.
1.
2.
prowizja od udzielonych limitów gwarancji, poręczenia, regwarancji i awali
3.
prowizja za naruszenie przez zleceniodawcę zobowiązań z tytułu udzielonej lub
przedłużanej gwarancji, poręczenia, regwarancji i awali
opłata za rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji, poręczenia, regwarancji i
awali
4.
9
rodzaj prowizji / opłaty
prowizja od udzielonej lub przedłużonej gwarancji, poręczenia, regwarancji i awali
szczegóły
od kwoty zobowiązania
do 1 roku
- za każdy rozpoczęty 3
miesięczny okres ważności
zobowiązania
powyżej1 roku
- za każdy rozpoczęty 1 roczny
okres ważności zobowiązania
w przypadku umowy ramowej
stawka prowizji / opłaty
1,00%
min. 100,00 zł
3,00%
min. 150,00 zł
0,20%
nie określono
nie określono
odstępstwa
nie określono
nie określono
nie określono
0,50%
200,00 zł
nie określono
dotyczy wniosków złożonych od 24.10.2012
Strona 11 z 17
Rozdział 9. POZOSTAŁE OPŁATY
WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE, INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI
Rodzaj czynności/usługi
Lp.
Tryb pobierania opłaty
Stawka
1.
Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez Bank
naliczana od wpłacanej kwoty
0,30% min. 3,50 zł, max 400,00 zł
2.
Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach
naliczana od wpłacanej kwoty
0,50% min. 2,60 zł, max 500,00 zł
3.
Dokonanie wypłaty z konta „zobowiązania banków wobec klientów”
Uwaga: nie pobiera się prowizji od tytułu wypłat dokonanych na podstawie zwrotów wpłat dokonanych na
rachunki prowadzone w innych bankach
Transakcje dokonywane w urządzeniach samoobsługowych Banku
1) wpłaty na rachunki prowadzone przez Bank:
a) oszczędnościowo – rozliczeniowe
b) oszczędnościowe
c) lokat terminowych
d) rozliczeniowe (bieżące, pomocnicze)
2) wpłaty na rachunki prowadzone w bankach zrzeszenia SGB
3). wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach
Dokonanie wypłaty gotówkowej poza siedzibą Banku:
1) w odległości do 1 km od siedziby Banku
2) w odległości powyżej 1 km od siedziby Banku
Realizacja wpłaty/przelewu na podstawie dyspozycji ustnej klienta
naliczana od wypłacanej kwoty
0,30% min. 3,00 zł, max 300,00 zł
naliczane od wpłacanej kwoty
bez opłat
bez opłat
bez opłat
0,20 % min. 1,00 zł
bez opłat
1,00% min. 5,00 zł
4.
5.
6.
7.
8.
Przyjęcie i przechowywanie depozytu
Uwaga:
1. opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc
2. opłata nie dotyczy depozytów nakładanych z urzędu np. zabezpieczenie kredytu itp.
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do odbioru depozytu
Przyjęcie /odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości
1) od osób posiadających w Banku rachunek lub będących kredytobiorcami
2) od pozostałych osób
10. Zamiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały
Uwaga: prowizji nie pobiera się:
1. jeżeli zamianie podlega nie więcej niż 20 szt. znaków pieniężnych
2. od posiadaczy rachunków prowadzonych przez Bank
9.
11. Skrytki na wyciągi bankowe:
1) udostępnienie skrytki
2) korzystanie ze skrytki
3) dorobienie kluczyka
4) wymiana zamka
naliczane od wpłacanej kwoty
za każdą wypłatę
-
100,00 zł
200,00 zł
bez opłat
miesięcznie od każdego depozytu
20,00 zł
za każdą dyspozycję
10,00 zł
za każde zastrzeżenie
naliczana od wymienianej kwoty
-
5,00 zł
50,00 zł
0,5% min. 2,00 zł
bez opłat
bez opłat
20,00 zł
50,00 zł
Strona 12 z 17
12. Przekazanie przesyłki:
1) usługi pocztowe krajowe
2) usługi pocztowe zagraniczne
3) kurier na życzenie klienta
Uwaga: Usługi pocztowe krajowe i zagraniczne za przesyłki o wadze powyżej 10 gram należy pobierać
wielokrotność
od każdej przesyłki
5,00 zł (do 10 gram)
10,00 zł (do 10 gram)
zgodnie z fakturą
Strona 13 z 17
UBEZPIECZENIA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania
opłaty
Visa Electron "młodzieżowa"
Maestro / Visa Electron
MasterCard/Visa
1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:
1) Pakiet Bezpieczna Karta
(nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki
wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów
zakupionych przy użyciu karty płatniczej):
a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)
b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)
2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty
10.000 euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty
10.000 zł)
b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000
euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000
zł)
3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) Wariant Classic
b) Wariant Gold
Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w
"Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna
Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"
4) Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta
Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w
"Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna
Karta dla Klienta''
2. Ubezpieczenia do kredytów mieszkaniowych, kredytów
konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych:
1) ubezpieczenie pomostowe kredytów hipotecznych, kredytów
konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych do czasu
ustanowienia hipoteki na nieruchomości
2) ubezpieczenie nieruchomości i nieruchomości w budowie na
12-miesięczny okres ubezpieczenia wynosi:
a) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości
b) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości w budowie
c) ruchomości domowych, stałych elementów wyposażenia
oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na 12miesięczny okres ubezpieczenia:
- WARIANT I
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard
Gold
miesięcznie
1,90 zł
3,40 zł
-
-
1,40 zł
-
-
3,90 zł
-
-
2,70 zł
6,30 zł
-
bez opłat
6,30 zł
-
bez opłat
-
miesięcznie
miesięcznie
-
od 1 do 12 miesięcy
0,066% od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty uruchomionego kredytu w przypadku kredytów
wypłacanych w transzach, za każdy miesiąc ochrony ubezpieczeniowej
rocznie
0,06% sumy ubezpieczenia
0,09% sumy ubezpieczenia
Strona 14 z 17
ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów
wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę
10.000 zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych
elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub
rabunku na kwotę 5.000 zł, ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej w życiu prywatnym na kwotę 10.000 zł
- WARIANT II
ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów
wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę
20.000 zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych
elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub
rabunku na kwotę 10.000 zł, ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę
20.000 zł
- WARIANT III
ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów
wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę
60.000 zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych
elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub
rabunku na kwotę 30.000 zł, ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę
60.000 zł
3. Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku ROR
Bezpieczny Rachunek - ubezpieczenie w ramach
zabezpieczenia kredytu udzielonego w rachunku ROR na
wypadek zajścia
wypadku ubezpieczeniowego w postaci:
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
- poważnego zachorowania Ubezpieczonego
- utraty pracy przez Ubezpieczonego
Uwaga: ubezpieczonym może być posiadacz lub
współposiadacz rachunku ROR
4. Pozostałe ubezpieczenia na życie:
1) Bezpieczny Kredyt - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia
kredytu z górną granicą odpowiedzialności 50.000 zł na
wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci:
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
- poważnego zachorowania Ubezpieczonego
- utraty pracy przez Ubezpieczonego
50,00 zł
100,00 zł
250,00 zł
WARIANT OCHRONY
rocznie, naliczana od
sumy ubezpieczenia
(aktualizacja sumy
ubezpieczenia na
pierwszy dzień
każdego rocznego
okresu kredytowania)
GRKB
GRKB + GRKB-TCN
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR
GRKB - śmierć Ubezpieczonego
GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy
GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego
GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego
WARIANT OCHRONY
GRKB
jednorazowo x liczba
miesięcy
GRKB + GRKB-TCN
ubezpieczenia,
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR
naliczana od sumy
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ
ubezpieczenia
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR
rocznie, naliczana od GRKB
sumy ubezpieczenia GRKB + GRKB-TCN
(aktualizacja sumy GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR
WSKAŻNIK
0,71%
1,08%
2,76%
1,58%
3,26%
WSKAŻNIK
0,059%
0,088%
0,178%
0,128%
0,218%
0,88%
1,35%
3,45%
Strona 15 z 17
ubezpieczenia na
pierwszy dzień
każdego rocznego
okresu kredytowania)
2) Bezpieczny Kredyt Plus - ubezpieczenie w ramach
zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności
wynoszącą 500.000 zł i dolną granicą odpowiedzialności
wynoszącą 50.000 zł, na wypadek zajścia wypadku
ubezpieczeniowego w postaci:
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
3) Bezpieczna Spłata - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia
kredytu z górną granicą odpowiedzialności 50.000 zł na
wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci:
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR
GRKB - śmierć Ubezpieczonego
GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy
GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego
GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego
1,97%
4,07%
miesięcznie/rocznie,
naliczana od sumy
ubezpieczenia
(aktualizacja sumy
ubezpieczenia na
pierwszy dzień
każdego rocznego
okresu kredytowania)
RODZAJ SKŁADKI
WSKAŻNIK
miesięczna
0,038%
roczna
0,456%
jednorazowo x liczba
miesięcy
ubezpieczenia,
naliczana od sumy
ubezpieczenia
RODZAJ SKŁADKI
WSKAŻNIK
jednorazowa x liczba miesięcy ubezpieczenia
0,187%
PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU
Stawka
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rodzaj czynności/usługi
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłaty na rachunek
Wypłaty z rachunku
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej
Przelewy na rachunki:
1) prowadzone przez Bank
2) prowadzone przez inne banki
7. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki
8. Umorzenie utraconej książeczki
9. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)
10. Przyjęcie/zmiana pełnomocnictwa do rachunku
11. Za przyjęcie,
zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia)
posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek
śmierci
12. Opłata za przelew na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny
Tryb pobierania opłaty
książeczki oszczędnościowe z
wkładami terminowymi
za każde zgłoszenie
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
15,00 zł
za każdy przelew
naliczana od kwoty przelewu
za każdą książeczkę
za każdą książeczkę
po dokonaniu czynności
za każdą dyspozycję
nie dotyczy
za każde złożenie, zmianę lub odwołanie
dyspozycji
za każdy przelew
25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
10,00 zł
25,00 zł
5,00 zł
książeczki z wkładami oszczędnościowymi
płatnymi na każde żądanie
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
25,00 zł
1,00 zł
0,05 % kwoty przelewu, min. 3,50 zł
25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
10,00 zł
25,00 zł
5,00 zł
Strona 16 z 17
13. Dokonanie blokady na rachunku z tytułu:
1) wykonania dyspozycji polecenia wypłaty w obrocie
dewizowym
2) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank
3) innych płatności
14. Przesłanie dokumentów stanowiących potwierdzenie
zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank
15. Realizacja przelewu wierzytelności z rachunku
16. Ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki bądź numeru
książeczki, w przypadkach innych niż określono w pkt. 5
17. Poszukiwanie rachunków wkładów na nazwisko jednej osoby i/lub
udzielenie pisemnej informacji o saldzie
18. Likwidacja rachunku
19. Sporządzenie odpisu unieważnionej książeczki oszczędnościowej
z wkładami terminowymi
20. Realizacja dyspozycji spadkobierców
10
za każdą dyspozycję
za każdy dyspozycję
nie dotyczy
300,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
10,00 zł10
300,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
za każdy dyspozycję
za każdy dyspozycję
100,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
za każdy dyspozycję
50,00 zł
50,00 zł
od każdego likwidowanego wkładu
za każdy odpis
3,00 zł
50,00 zł
2,00 zł
50,00 zł
od każdego spadkobiercy
15,00 zł
15,00 zł
Obowiązuje od 10-12-2014 r.
Strona 17 z 17

Podobne dokumenty