Transakcje eksportowe

Transkrypt

Transakcje eksportowe
Transakcje eksportowe
Pani/Pan jest przedsiębiorstwem działającym w jednym z krajów U. E.?
Pani/Pan ma zamiar zakupić u nas uż ywany pojazd?
To konieczne jest przestrzeganie następujących punktów!
Przed zawarciem umowy konieczne jest przedłoż enie nam przez Panią/Pana
następujących danych i dokumentów:
→
¸
¸
¸
¸
¸
¸
Aktualny numer identyfikacyjny VAT przedsiębiorstwa jako płatnika podatku obrotowego
Pełna nazwa firmy i adres
Aktualny wyciąg z rejestru KRS albo zezwolenie na prowadzenie działalności
Czytelna kserokopia aktualnego dowodu osobistego dyrektora lub właściciela przedsiębiorstwa
Adres internetowy lub adres w spisie telefonów online (Yellow Pages)
A co w przypadku, gdy Pani/Pan jest pośrednikiem? Wtedy trzeba przedłożyć nam pełnomocnictwo
wystawione dla Pani/Pana przez zamawiającego zleceniodawcę oraz kserokopię aktualnego
dowodu osobistego tego zamawiającego zleceniodawcy
Zapłata:
Akceptujemy wyłącznie przekazy z konta firmowego Pani/Pana na nasze, przy czym przekaz musi
być dokonany przed odebraniem pojazdu (pieniądze muszą być zaksięgowane na naszym koncie
w dniu odbioru pojazdu).
•
•
Przedłożone nam dane i dokumenty będą przez nas sprawdzone.
Po stwierdzeniu prawidłowości i zawarciu umowy potrzebne nam będą dalsze informacje.
Jak będzie przeprowadzony odbiór ?
→
•
•
•
Spedycja
Odbiór osobisty
lub przez pełnomocnika
Jaka ?
Kto przyjedzie ?
Kto przyjedzie ?
Pełnomocnictwo dla odbierającego pojazd musi być wystawi
one przez dyrektora lub przez właściciela firmy.
Przy odbiorze przez spedycję potrzebne są:
→
•
•
Dowód zlecenia odbioru wystawiony przez zleceniodawcę
CMR list przewozowy z potwierdzeniem odbioru przez zleceniodawcę
oraz zaświadczenie spedytora o przewozie
W przypadku innego odbioru:
•
podpisane przez zleceniodawcę lub jego pełnomocnika zapewnienie eksportu pojazdu do innego
kraju UE.
Uwaga: przewidywany termin odbioru należ y
zgłosić co najmniej na dwa dni wcześ niej.