W dniu 11 maja w sali 202 na ul

Transkrypt

W dniu 11 maja w sali 202 na ul
Protokół z zebrania Komisji Dialogu Społecznego ds. architektury i planowania przestrzennego
w dniu 18 czerwca 2013 r.
W dniu 18 czerwca 2013 r. w sali konferencyjnej nr 202 na ul. Canaletta 2 odbyło się 56 posiedzenie
Komisji Dialogu Społecznego ds. architektury i planowania przestrzennego /Program spotkania stanowi
załącznik nr 1 do Protokołu./
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych:

Forum Rozwoju Warszawy

Stowarzyszenie Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK”

Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji

Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji OW

Społeczny Komitet Zagospodarowania Centrum Rembertowa

PSM „Michałów”
oraz przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do Protokołu./
Na posiedzeniu Komisji zastały omówione następujące punkty:
1. Krajowa Polityka Miejska – kontynuacja
P. Zaremba – na konferencji nt. Krajowej Polityki Miejskiej Ministerstwo zadeklarowało, że ze względu
na rozległość tematu, oczekuje pomocy między innymi od organizacji pozarządowych. Założenia
Polityki były już przygotowane w Ministerstwie Budownictwa w lipcu 2012 roku, a od tego roku
zajmuje się tym tematem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Horyzont czasowy Polityki powinien
być rozszerzony przynajmniej do 2030 roku. Do 2020 roku to tylko 6 lat czyli 1,5 kadencji samorządu.
Do 2040 roku to byłoby za długo.
Omówiono uchwałę w sprawie opinii KDS do „Założeń Polityki Miejskiej” z odwołaniem się do
praktyk z innych europejskich krajów.
Odwołano się do rynku w Niemczech gdzie steruje się rynkiem czynszów komercyjnych w obszarach
rewitalizowanych.
Miasta obecnie rozrastają się na decyzjach o warunkach zabudowy. Powinna działać zasada sprawcy tj.
tak jak w Niemczech czy Wielkiej Brytanii koszty budowy infrastruktury ponosi ten kto te koszty
wytworzył czyli inwestor i przyszli użytkownicy, a budować można tylko jak jest plan
zagospodarowania. W przedwojennej Polsce wykupywanie gruntów pod drogi publiczne za 20% ich
wartość. Obecnie nie tylko trzeba zapłacić 100% wartości, ale wartość ta jest liczno tak jakby można
maksymalnie zabudować działkę.
Ważne jest zagadnienie ponadgminnego finansowania i pokrywania kosztów eksploatacji inwestycji
na terenie sąsiedniej gminy. Np. tramwaj na trasie Warszawa - Ząbki byłby cenny dla Ząbek, ale
Warszawie się nie opłaca. A Ząbki nie mogą go sfinansować, bo w 80% byłby na terenie Warszawy.
Miasta w Polsce dynamiczniej współpracują z zagranicznymi miastami partnerskimi niż z ościennymi
gminami. Dla polskich miast bardziej liczą się korzyści indywidualne.
Przykładem jest wskazany przez T. Peszke – ZTM w rozmowach o wspólnym bilecie gdzie opiera się
na mocno szacunkowych danych, zamiast na twardych danych. Planowanie powinno odbywać się na
poziomie aglomeracji, a nie gminy.
P. Zaremba – Bardzo istotne jest zapewnienie możliwości wprowadzenia opłat za wjazd do centrum.
Śródmieście Warszawy jest jeszcze niewykształcone i niegotowe na wprowadzenie opłat za wjazd już
dziś. W perspektywie 2 - 3 kadencji samorządu jest realne. Już z dwoma liniami metra Śródmieście
będzie łatwo dostępne z 4 stron.
T. Peszke – Polityka powinna kłaść nacisk na konkurencyjność polskich miast wobec aglomeracji w
Europie Zachodniej nie tylko wśród inwestorów, ale i mieszkańców.
W. Potęga – Miasta będą mieć coraz większą rolę/moc niż państwa. Koszty pracy i zarobki w Polsce się
wielokrotnie niższe i stąd wynika nasza atrakcyjność. Polityka Miejska powinna wypracować inne
atrakcyjności.
T. Peszke – Warszawa rozwija się w sposób niezrównoważony, chaotyczny i nieprzemyślany, co
powoduje problemy budżetowe. Lewobrzeżna Warszawa z XIX-wieczną zabudową rozwija się lepiej
niż prawobrzeżna. Następuje rozwój nie tylko wzdłuż linii kolejowych, ale zabudowywane też są
zielone przedmieścia, które nie są skomunikowane.
J. Kuskowski – Do uchwały warto dodać dwa punkty: 1) zachęta finansowa ze strony państwa, 2)
budowanie tożsamości metropolitalnej mieszkańców.
S.Fuglewiczi – Urząd marszałkowski przeprowadzał badania, z których wynikło, że mieszkańcy mało
identyfikują się z powiatem.
P. Zaremba – wskazał na brak edukacji/świadomości, że prawo własności nie jest jednoznaczne z
prawem zabudowy, jest groźny.
M. Mikos – Bardzo niebezpieczne są roszczenia na terenach na których stoją szkoły i na terenach
zieleni. Brak jest kategorii zieleni publicznej oprócz zabytkowej. Zieleń nie jest celem publicznym
według art. 6 ustawy gospodarki nieruchomościami.
Uchwała nr 4 – Głosowanie:
Za 6
Przeciw 0
Wstrzymało się 0
2. Informacja BAiPP na temat prac w aktualnych procedurach planistycznych
Na posiedzeniu zostały przekazane informacje dotyczące aktualnych procedur planistycznych
przeprowadzonych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
/Informacja stanowi załącznik nr 3 do Protokołu./
3. Wolne wnioski
Nie zgłoszono wolnych wniosków
Na tym spotkanie zostało zakończone. Ustalono termin kolejnego spotkania na dzień 17 września b.r.
Protokół sporządzili: Maria Zielińska i Sylwia Kośnik, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st.
Warszawy

Podobne dokumenty