Tabela Nr 11 Dział Rozdział Plan według uchwały budżetowej Plan

Komentarze

Transkrypt

Tabela Nr 11 Dział Rozdział Plan według uchwały budżetowej Plan
Tabela Nr 11
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY LIPIANY DLA PODMIOTÓW NIE
ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU
Dział Rozdział
010
01008
Treść
Plan
według
uchwały
budżetowej
Plan po
zmianach
Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
3 500,00
0,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
19 500,00
15 500,00
14 490,00
15 500,00
15 500,00
14 490,00
4 000,00
0,00
0,00
93 200,00
93 200,00
92 000,00
93 200,00
93 200,00
92 000,00
112 700,00
110 700,00
108 490,00
Melioracje wodne
Konserwacja urzadzeń melioracji wodnych
Turystyka
630
Zadania w zakresie upowszechniania turystki
Wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania
63003 turystyki ze szczególnym uwzględnieniem działań
promujących gminę
Organizacja imprez turystycznych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich
oraz profesjonalnych projektów i programów o
szczególnym znaczeniu edukacyjnym obejmującym
różne obszary kultury
Organizacja środowiskowych imprez kulturalnych, w
tym propagujących pozytywne wartości społeczne dla
92105 młodzieży i osób dorosłych
Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych dla
dorosłych, dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
Wspieranie zadań związanych z ochoną dziedzictwa
narodowego i kulturowego
Przeglady twórczości amatorskiej, konkursy, plenery i
wystawy
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
92120 Wspieranie zadań związanych z ochroną zabytków
architektury
Kultura fizyczna
926
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Organizacja przedsięwzięć i programów w zakresie
usportowienia poprzez prowadzenie zajęć
szkoleniowych w zakresie różnych dyscyplin sportu
92605
Przygotowanie zawodników klubów i stowarzyszeń do
rywalizacji sportowej, w tym do udziału w
organizowanych przez związki sportowe rozgrywkach i
turniejach
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, między
innymi w wakacje i ferie zimowe
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla
mieszkańców gminy
Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej
pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w
zakresie różnych dyscyplin sportu młodzieżowego
OGÓŁEM