Charakterystyka funduszu - Franklin Templeton Investments

Komentarze

Transkrypt

Charakterystyka funduszu - Franklin Templeton Investments
Franklin Templeton Investment Funds
Wartość rzeczywista
(„Core Value”)
Templeton BRIC Fund
Charakterystyka Funduszu
Informacje o funduszu
Data utworzenia
25 października 2005 r.
Styl inwestycyjny
Wartość rzeczywista
(„Core Value”)
Benchmark(i)
MSCI BRIC Index
CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU
Celem inwestycyjnym funduszu Templeton BRIC Fund (zwanego dalej
„Funduszem”) jest osiąganie wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie
przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe spółek (i) zarejestrowanych
lub mających siedzibę w Brazylii, Rosji, Indiach lub Chinach (także w Hongkongu
i Tajwanie) (czyli tzw. krajach „BRIC”) lub (ii) generujących znaczącą część swych
przychodów lub zysków lub utrzymujących znaczącą część swych aktywów na
rynkach BRIC.
Filozofia inwestycyjna zespołu Templeton Emerging Markets Group, jednego
z pionierów inwestowania na rynkach wschodzących, oparta na wartości spółek,
cierpliwości i indywidualnej analizie poszczególnych papierów, pozostaje spójna
w długoterminowej perspektywie.
Dr Mark Mobius
Prezes
„Uważamy, że spółki
z krajów należących do
grupy BRIC mają ogromny
potencjał do generowania
zysków. Atrakcyjność
funduszu Templeton BRIC
Fund wynika przede
wszystkim z dynamicznego
rozwoju gospodarek BRIC
oraz historycznie niskiej
korelacji pomiędzy rynkami
akcji tych krajów”.
DLACZEGO WARTO ZAINTERESOWAĆ SIĘ TYM FUNDUSZEM?
Pionier inwestowania na rynkach wschodzących
W obliczu głębokich przemian politycznych i strukturalnych zachodzących
w krajach rozwijających się, zespół Templeton Emerging Markets Group w 1987 r.
uruchomił pierwszy zamknięty fundusz koncentrujący się wyłącznie na rynkach
1
wschodzących — Templeton Emerging Markets Fund .
Doświadczony zespół zarządzających
Zespół Templeton Emerging Markets Group kierowany przez dr. Marka Mobiusa
(jednego z najbardziej doświadczonych inwestorów, działającego na rynkach
wschodzących od ponad 40 lat) pozostaje wierny tej samej filozofii inwestycyjnej,
którą stworzył Sir John Templeton ponad 70 lat temu.
Wsparcie potężnych zasobów zlokalizowanych na rynkach wschodzących
Zespół Templeton Emerging Markets Group aktywnie działa na rynkach lokalnych
dzięki wsparciu ponad 50 zarządzających portfelami inwestycyjnymi i analityków
rezydujących w 20 oddziałach na całym świecie, zapewniających szczegółową
wiedzę o trendach ekonomicznych w poszczególnych regionach.
Badanie potencjału spółek z krajów BRIC do długofalowego wzrostu
Utrzymujemy długi horyzont inwestycyjny i lokujemy kapitał w akcjach spółek
z krajów BRIC, które uważamy za niedoszacowane, oparte na solidnych
fundamentach, stale rosnące i zdolne do przetrwania w trudnych czasach.
Oceniając przedsiębiorstwa z krajów BRIC bierzemy pod uwagę szeroki wachlarz
kryteriów, takich jak prognozy rentowności, zwrot z kapitału, marże, wartość
aktywów, prognozy wzrostu czy potencjał do generowania przepływów
pieniężnych.
1. Templeton Emerging Markets Fund to zamknięty fundusz inwestycyjny, którego tytuły są w obrocie giełdowym i nie są dostępne w publicznej ofercie Franklin Templeton Distributors, Inc.
Ten fundusz nie jest ani zarejestrowany ani dopuszczony do obrotu w Luksemburgu i jest wymieniony wyłącznie w celach informacyjnych.
Wyłącznie do użytku dystrybutorów i klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.
Templeton BRIC Fund
FILOZOFIA INWESTYCYJNA I PROCES
INWESTYCYJNY
Filozofia inwestycyjna założonej w 1940 r. grupy Templeton
oparta jest na zdyscyplinowanym, ale jednocześnie
elastycznym inwestowaniu długoterminowym na podstawie
ukrytej wartości papierów. Nasze zasady działania na
rynkach wschodzących opierają się na trzech filarach, które
uważamy za kluczowe dla skutecznego inwestowania
w dłuższej perspektywie. Są to: wartość, cierpliwość
i indywidualne badania poszczególnych papierów.
Wartość: Naszym celem jest określanie faktycznej wartości
spółek oraz szacowanie zysków i przepływów pieniężnych,
jakie mogą wygenerować ich aktywa. Identyfikujemy akcje
dostępne po zaniżonych cenach, które nie oddają ich
rzeczywistej wartości określonej przez nas w badaniach.
Jako inwestorzy skoncentrowani na wartości i przyjmujący
długi horyzont inwestycyjny, skupiamy się na
zrównoważonych zyskach i poszukujemy atrakcyjnych
możliwości we wszystkich sektorach i na wszystkich rynkach
na całym świecie.
Cierpliwość: Na rynkach akcji często dominuje
krótkowzroczność i wpływ chwilowych emocji inwestorów, co
prowadzi do krótkoterminowych silnych wahań cen papierów.
Długoterminowe podejście Templetona pozwala na
ignorowanie krótkotrwałych zawirowań rynkowych i skupienie
się na fundamentalnej wartości poszczególnych akcji. Przez
skrupulatne badania określamy rzeczywistą wartość spółek
i cierpliwie czekamy na szansę nabycia ich udziałów po
korzystnych cenach. Szczegółowość prowadzonych analiz
daje nam przekonanie o słuszności decyzji o oczekiwaniu na
uznanie przez rynek rzeczywistej wartości spółki, którą
wcześniej pozyskaliśmy do naszego portfela.
Szczegółowe badania poszczególnych papierów: Przez
kompleksową i wnikliwą analizę fundamentalną oceniamy
długoterminowe perspektywy poszczególnych spółek
i warunki niezbędne do uznania ich wartości przez rynek.
Koncentracja Templetona na własnych badaniach prowadzi
nasz proces inwestycyjny w kierunku pozwalającym
odkrywać możliwości inwestycyjne wszędzie tam, gdzie
mogą się pojawić.
Proces inwestycyjny zespołu Templeton Emerging Markets
Group obejmuje pięć etapów:
Krok 1: Identyfikacja potencjalnych okazji
Zespół Templetona nie uznaje żadnych granic przy
poszukiwaniu wartości, dlatego potrafimy odkrywać okazje
wszędzie tam, gdzie się pojawiają. Dzięki analizie ilościowej,
ocenie jakościowej i rozległemu doświadczeniu naszych
analityków zawężamy wachlarz potencjalnych celów
inwestycyjnych do niewielkiej grupy papierów zasługujących
na szczegółową analizę. Nasze doświadczenie to
najskuteczniejsze narzędzie selekcji.
Krok 2: Szczegółowa analiza fundamentalna
Proces inwestycyjny Templetona oparty jest na szczegółowej
analizie fundamentalnej. Nasi analitycy to regionalni/krajowi
eksperci mający rozległą wiedzę o wszelkich aspektach
swoich specjalizacji. Co więcej, analitycy specjalizujący się
w poszczególnych sektorach są odpowiedzialni za
podstawową selekcję akcji z najważniejszych sektorów
globalnych, a także za makroekonomiczne analizy trendów
i konkurencyjności w tych sektorach.
Analitycy Templetona prowadzą wnikliwą analizę
fundamentalną wszystkich pomysłów na nowe inwestycje
w celu zweryfikowania, czy dane udziały dostępne są
z odpowiednim rabatem w stosunku do realnej wartości
spółki w znormalizowanej pięcioletniej perspektywie. Analiza
obejmuje szczegółową ocenę sprawozdań finansowych
wybranej spółki, a zwłaszcza takich czynników jak cena do
zysków, cena do przepływów pieniężnych, zadłużenie do
kapitału własnego, cena do wartości księgowej czy stopę
dywidendy, a także kapitalizacja rynkowa i płynność.
Oceniamy także konkurencyjność spółki na tle podobnych
przedsiębiorstw oraz przeprowadzamy analizę jakości
zarządu, struktury własności, ładu korporacyjnego oraz
zaangażowania w budowanie wartości dla akcjonariuszy.
W tym celu odwiedzamy 850–1000 spółek rocznie,
spotykając się z zarządami przedsiębiorstw, a także ich
konkurentami, dostawcami i klientami.
Analizując pomysły na nowe inwestycje, bierzemy pod uwagę
znormalizowane dane o zyskach, aby poznać perspektywy
spółki w całym cyklu rynkowym. Analitycy dokonują
szczegółowej oceny trendów oraz analizy przepływów
gotówkowych i potencjału wzrostu wartości aktywów
w długiej perspektywie. Ocenie podlega wartość godziwa
przedsiębiorstwa oszacowana na podstawie prognoz
rentowności, a także jej stosunek do aktualnej ceny akcji.
Nasze podejście do oceny rzeczywistej fundamentalnej
wartości spółki jest zdyscyplinowane, ale jednocześnie
elastyczne. Stosujemy jednoznacznie zdefiniowane kryteria
dla wszystkich papierów, ale nasi analitycy wykorzystują
różne koncepcje i narzędzia pozwalające wyszukiwać
wartość ukrytą w różnych sektorach rynku. W wyniku
szczegółowych analiz spektrum potencjalnych inwestycji
ograniczone zostaje do grupy kandydatów do krótkiej listy
spółek, w jakie możemy inwestować. Lista propozycji
inwestycyjnych to zatwierdzona przez zespół Templeton
Emerging Markets Group lista akcji rekomendowanych do
kupna (mocna lub zwykła rekomendacja), sprzedaży lub
utrzymania w portfelu.
Lista ta zawiera spółki uznane przez zespół Templeton
Emerging Markets Group za niedoceniane przez rynek
i najbardziej niedoszacowane w stosunku do ich perspektyw
rozwoju. Obowiązujące w Templeton zasady pracy
zespołowej gwarantują, że każda spółka staje się
przedmiotem wewnętrznej dyskusji i oceny.
Wyłącznie do użytku dystrybutorów i klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.
2
Templeton BRIC Fund
Krok 3: Ocena zespołowa
Stosowana w Templeton zespołowa kultura pracy pozwala
wykorzystywać doświadczenie całej grupy Templeton
Emerging Markets Group na potrzeby prowadzonych badań.
Badania akcji z określonego spektrum inwestycyjnego leżą
w podstawowym zakresie obowiązków analityka, ale
w analizach każdej spółki biorą udział także wyznaczony
analityk wspierający, który dokonuje własnego przeglądu
przeprowadzonych analiz, analityk sektorowy (gdy ma to
uzasadnienie), zespół ds. analiz regionalnych, a także
zarządzający portfelami inwestycyjnymi, którzy mają
ekspozycję na dane papiery.
Analityk jest odpowiedzialny za ostateczną rekomendację
akcji na podstawie informacji zwrotnych będących rezultatem
procesu oceny zespołowej. Za nadzór w tym zakresie
odpowiedzialny jest Stephen Dover, CIO w TEMG, a także
dyrektorzy tworzący podstawowy zespół kierowniczy, który
zapewnia prawidłowy przebieg procesu analitycznego
i inwestycyjnego oraz ustala kierunek inwestycyjny, w jakim
podąża zespół Templeton Emerging Markets Group.
Krok 4: Budowa portfela
W Templeton wierzymy, że najlepsze decyzje inwestycyjne
podejmowane są na podstawie zbiorowej wiedzy całego
zespołu analitycznego. Podstawą naszego podejścia jest
własna analiza rynku, a w procesie budowania portfela
wykorzystywane są pomysły wszystkich zarządzających
portfelami i analityków realizowane w ramach ściśle
określonej strategii.
Portfel budowany jest na podstawie szczegółowych analiz,
poprzez indywidualną selekcję akcji pod kątem wyceny
długoterminowej i bieżącego dochodu. Interesują nas przede
wszystkim atrakcyjne wyceny poszczególnych papierów,
dlatego w przypadku budowy portfela nie staramy się
odwzorowywać jakiegokolwiek benchmarku. Krajowa
i sektorowa struktura portfela jest zatem pochodną
szczegółowej indywidualnej selekcji. Analizy
makroekonomiczne i sektorowe opracowywane przez
specjalistę ds. strategii inwestycyjnej oraz analityków
sektorowych są wykorzystywane na potrzeby dostosowania
portfela do trendów makroekonomicznych mających wpływ
na krajobraz inwestycyjny w obszarze rynków wschodzących.
Wybierając akcje, zarządzający portfelem ma swobodę
działania ograniczoną jednak ramowymi wymogami, które
mają zapewnić wszystkim klientom odpowiednią spójność
i dywersyfikację.
Krok 5: Ocena i analiza źródeł wyników, bieżące
utrzymanie portfela
Templeton aktywnie zarządza portfelami klientów, dbając
o to, aby ich struktura odzwierciedlała naszą filozofię
i podejście inwestycyjne. Jest to możliwe dzięki
zaangażowaniu całego zespołu w bieżące analizy
fundamentalne i zarządzanie ryzykiem. Zarządzający
portfelami ściśle współpracują z kilkoma zespołami
wewnętrznymi w celu właściwego monitorowania portfeli
i zarządzania ryzykiem. Wsparcie tych zespołów ma
niezwykle istotne znaczenie dla procesu zarządzania
portfelem.
PROCES INDYWIDUALNEJ SELEKCJI PAPIERÓW
Lista propozycji inwestycyjnych jest punktem wyjścia do
wszystkich zakupów i jest przekazywana wszystkim
analitykom i zarządzającym portfelami. Dla każdej pozycji na
liście określane są docelowe kursy kupna i sprzedaży.
-
’
KROK 5
Ocena i
utrzymanie portfela
Bieżąca analiza wyceny
Dyscyplina sprzedaży
Cotygodniowe przeglądy
i analiza ryzyka
KROK 4
Budowa portfela
Parametry inwestycyjne
Model alokacji
Dywersyfikacja porfela
Ciągłe przeglądy
KROK 3
Ocena zespołowa
KROK 2
Indywidualne
- analizy
fundamentalne
KROK 1
Identyfikacja
potencjalnych okazji
Ocena i zatwierdzenie
przez zespół
Włączenie na listę rekomendac
Analiza ilościowa
Analiza jakościowa
Dane sektorowe / krajowe
Wstępna selekcja
Kontakty globalne
Lista główna
BUDOWA PORTFELA
Templeton nie korzysta z portfeli modelowych. Wszystkie
portfele budowane są na podstawie zatwierdzonej listy
spółek tworzącej bazę danych Templetona dotyczących
rynków wschodzących. Zarządzający portfelami wybierają
akcje z listy propozycji inwestycyjnych, czyli spółek, które
nasi analitycy uznają za najbardziej niedoszacowane
w stosunku do ich długoterminowych perspektyw
biznesowych. Akcje każdej ze spółek mają swoją docelową
wycenę ustaloną przez analityka odpowiedzialnego za
wydanie rekomendacji dla danego papieru wartościowego.
Decyzja o zakupie zapada wówczas, gdy cena zejdzie
poniżej ustalonego progu.
Akcje są sprzedawane, kiedy:
• wycena jest wyższa niż ustalona przez nas faktyczna
wartość,
• większą wartość przedstawiają inne podobne papiery
wartościowe lub
• w spółce zachodzą istotne zmiany mające wpływ na nasze
prognozy.
Wyłącznie do użytku dystrybutorów i klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.
3
Templeton BRIC Fund
Wszystkie pozycje podlegają regularnym przeglądom
mającym na celu potwierdzenie, że rekomendacje są
aktualne i precyzyjnie odzwierciedlają fundamentalną
wartość spółek. W ten sposób wszystkie decyzje o zakupie
i sprzedaży wynikają zawsze z bieżącej analizy
fundamentalnej.
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Fundusz kieruje się określonymi wytycznymi i wymogami
inwestycyjnymi ustalanymi przez zarząd Franklin Templeton
Investment Funds i weryfikowanymi kwartalnie w celu
zapewnienia prawidłowego zarządzania ryzykiem.
Ograniczenia dotyczące selekcji papierów
Zarządzający portfelem mają swobodę w doborze akcji do
portfela, muszą jednak przy tym trzymać się listy
zatwierdzonych propozycji inwestycyjnych i ogólnych
wytycznych.
Klasy aktywów
Fundusz inwestuje przede wszystkim w udziałowe papiery
wartościowe spółek zarejestrowanych lub prowadzących
kluczową działalność w Brazylii, Rosji, Indiach lub Chinach
(włącznie z Hongkongiem i Tajwanem). Fundusz może
jednak także inwestować w innego rodzaju zbywalne papiery
wartościowe, w tym w papiery dłużne, instrumenty o stałym
dochodzie oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Limity krajowe/regionalne i sektorowe
Fundusz powinien inwestować co najmniej 67% swych
aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty
reprezentujące region inwestycyjny krajów BRIC.
Minimalne/maksymalne wielkości pozycji
W danym momencie, w portfelu Funduszu powinno być
średnio 50–100 pozycji. Średni rozmiar pozycji w portfelu
Funduszu powinien mieścić się w przedziale 1–6% i nie
powinien przekraczać elastycznego maksimum ustalonego
na poziomie 10%.
zapewnienia niezbędnej spójności wszystkie portfele
budowane są w ramach dynamicznych przedziałów
sektorowych i według zatwierdzonych list papierów, w które
można inwestować.
Templeton koncentruje się na trzech rodzajach ryzyka:
• Ryzyko papierów wartościowych niwelowane jest przede
wszystkim poprzez wysokiej jakości badania prowadzone
przez zespół Templetona. Metodologia zdyscyplinowanej
sprzedaży także przyczynia się do minimalizowania ryzyka
związanego z konkretnymi instrumentami.
• Ryzyko portfela niwelowane jest poprzez budowanie
zdywersyfikowanych portfeli funduszy na podstawie
rozległej wiedzy i analiz zespołu Templetona. Podczas
cotygodniowych spotkań zarządzający portfelem mogą
skonfrontować swoje koncepcje z całym zespołem oraz
wewnętrznymi wytycznymi oraz upewnić się, że wszystkie
portfele niezmiennie odzwierciedlają najlepsze praktyki
inwestycyjne Templetona.
• Ryzyko operacyjne minimalizowane jest poprzez
stosowanie zasad należytej staranności przez
zarządzających portfelem oraz oddzielenie wszystkich
kluczowych inwestycji i powiązanych z nimi funkcji.
Kompleksowy system kontroli obejmujących różne
niezależne grupy gwarantuje ścisłe przestrzeganie
wszystkich wytycznych i ograniczeń inwestycyjnych.
Ponadto rynkowe, polityczne i ekonomiczne czynniki ryzyka
także są brane pod uwagę zarówno na etapie badań akcji
przez analityków, którzy uwzględniają czynniki polityczne,
ekonomiczne i walutowe w swych prognozach finansowych
i rekomendacjach, jak i w fazie budowy portfela poprzez
wymianę wiedzy i komunikację pomiędzy specjalistami ds.
strategii makroekonomicznej i analitykami sektorowymi
a zarządzającymi portfelem.
Polityka dotycząca gotówki
Celem zarządzających portfelem jest utrzymywanie
wszystkich środków ulokowanych w inwestycjach przez cały
czas, a udział pozycji gotówkowych w portfelu nie powinien
przekraczać 10%.
Polityka walutowa
Fundusz nie stosuje aktywnego hedgingu walutowego.
Limity kapitalizacji
Ogólnie rzecz biorąc nie ma żadnych ustalonych wytycznych
co do minimalnej kapitalizacji rynkowej spółek dodawanych
do portfela. Niemniej jednak, mając na uwadze niezbędną
płynność, zespół koncentruje się na spółkach o kapitalizacji
rynkowej na poziomie co najmniej 300 mln USD
i generujących dzienne obroty na poziomie co najmniej
3 mln USD.
Zarządzanie ryzykiem jest integralną częścią wszystkich
aspektów procesu inwestycyjnego Funduszu. W celu
Wyłącznie do użytku dystrybutorów i klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.
4
Templeton BRIC Fund
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH PORTFELEM
Templeton Emerging Markets Group stosuje zespołowe
podejście do zarządzania swymi funduszami rynków
wschodzących.
Ponad 50 zarządzających funduszami i analityków
wchodzących w skład zespołu Templeton Emerging Markets
Group pracuje w 20 oddziałach zlokalizowanych na różnych
rynkach wschodzących, co zapewnia im dostęp do lokalnych
zasobów i możliwość nawiązywania lokalnych kontaktów.
Dennis Lim
Starszy wiceprezes wykonawczy
Specjalista ds. strategii inwestowania na rynkach
wschodzących
Templeton Emerging Markets Group
Dennis Lim to starszy wiceprezes wykonawczy, starszy
dyrektor zarządzający oraz specjalista ds. strategii
inwestowania na rynkach wschodzących w Templeton
Emerging Markets Group. W ramach wykonywania swych
obowiązków koncentruje się na opracowywaniu,
syntetyzowaniu i rozpowszechnianiu analiz
makroekonomicznych w obrębie zespołu Templeton
Emerging Markets Group oraz współpracy z różnymi
platformami inwestycyjnymi działającymi w obrębie Franklin
Templeton.
Przed dołączeniem do Franklin Templeton w 1990 r. Dennis
Lim pracował dla singapurskiego Ministerstwa Rozwoju
Narodowego. Pracę w branży usług finansowych rozpoczął
w 1984 r.
Dennis Lim uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie
w Wisconsin w stanie Milwaukee oraz ukończył studia
licencjackie na Narodowym Uniwersytecie Singapuru.
Pracował dla Stowarzyszenia Zarządzających Inwestycjami
w singapurskim Komitecie Wykonawczym i jest członkiem
panelu ekspertów przy rządowym Departamencie ds.
Stosunków Handlowych w Singapurze. Biegle włada
językiem angielskim, mandaryńskim i malajskim.
Dr Mark Mobius
Prezes
Templeton Emerging Markets Group
Dr Mark Mobius, prezes Templeton Emerging Markets
Group, od ponad 40 lat inwestuje na rynkach wschodzących
całego świata. Dołączył do Franklin Templeton w 1987 r.,
jako prezes Templeton Emerging Markets Fund, Inc.
Jest autorem książek: „Trading with China”, „The Investor’s
Guide to Emerging Markets”, „Mobius on Emerging Markets”,
„Passport to Profits”, „Equities — An Introduction to the Core
Concepts”, „Mutual Funds — An Introduction to the Core
Concepts”, „Foreign Exchange — An Introduction to the Core
Concepts”, „Bonds — An Introduction to the Core Concepts”,
„Mark Mobius — An Illustrated Biography” oraz „The Little
Book of Emerging Markets”.
W 2006 r. magazyn Asiamoney zaliczył dr. Mobiusa do stu
najpotężniejszych i najbardziej wpływowych osób na świecie
w swym rankingu „Top 100 Most Powerful and Influential
People”. Według Asiamoney, dr Mobius to „jeden
z najbardziej znanych inwestorów w regionie, uważany przez
wielu przedstawicieli branży finansowej za jednego
z najbardziej skutecznych inwestorów specjalizujących się
w rynkach wschodzących na przestrzeni ostatnich 20 lat.
Pomimo trudnego okresu podczas kryzysu finansowego
dziewięć lat temu, Mark Mobius nadal cieszy się ogromnym
poważaniem świata inwestycyjnego i ma wpływ na kierunek
inwestycji wartych miliardy dolarów”. Nagrody i wyróżnienia
otrzymane przez dr. Mobiusa to, między innymi, (1) miejsce
w rankingu „50 Most Influential People” opublikowanym przez
magazyn Bloomberg Markets Magazine w 2011 r., (2)
nagroda „2010 Africa Investor Index Series Awards”
przyznana przez magazyn African Investor, (3) tytuł
„Emerging Markets Equity Manager of the Year 2001”
przyznany przez International Money Marketing, (4) miejsce
w rankingu „Ten Top Money Managers of the 20th Century”
opracowanym na podstawie ankiety zorganizowanej przez
Carson Group w 1999 r., (5) nagroda „Number One Global
Emerging Market Fund” przyznana w plebiscycie
organizowanym przez Reuters w 1998 r., (6) nagroda „1994
First in Business Money Manager of the Year” przyznana
przez CNBC, (7) nagroda „Closed-End Fund Manager of the
Year” przyznana w 1993 r. przez Morningstar oraz (8)
nagroda „Investment Trust Manager of the Year 1992”
przyznana przez Sunday Telegraph.
Dr Mark Mobius ukończył studia licencjackie i magisterskie
na Uniwersytecie w Bostonie oraz otrzymał stopień doktora
ekonomii i nauk politycznych w MIT (Instytucie
Technologicznym w Massachusetts).
Wyłącznie do użytku dystrybutorów i klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.
5
Templeton BRIC Fund
CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Informacje natury prawnej
Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa
funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Funds. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Z uwagi na
błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe, Franklin Templeton Investments nie zobowiązuje się do uaktualniania niniejszego materiału.
Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu
o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim sprawozdaniu rocznym lub
półrocznym (o ile było opublikowane później).
Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty.
Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły
uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny).
Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych. Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się
z typowym dla nich ryzykiem, które może zwiększać ogólne ryzyko dla całego portfela Funduszu; szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie Funduszu oraz
w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny).
Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa
Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela
Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.
Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji
pobocznych. Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie
publikacji.
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, „Kluczowych informacji dla inwestorów” oraz
sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać za darmo od Templeton Asset
Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: +48 22 337 13 50; faks: +48 22 337 13 70.
Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier.
© 2016 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wyłącznie do użytku dystrybutorów i klientów profesjonalnych.
Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. E
© 2016 r., Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
05-16