wraz z załącznikami nr 1-7 - BIP

Komentarze

Transkrypt

wraz z załącznikami nr 1-7 - BIP
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
G M I N A N O W Y D W Ó R G D AŃ S K I
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
Wykonanie projektów graficznych
oraz elementów promocyjnych
w ramach partnerskiego projektu
„Kampania Promocyjna Żuław”
ZP.RC/341-16/10
Zatwierdzam
BURMISTRZ
Tadeusz Studziński
Nowy Dwór Gdański, 23 lipca 2010 r.
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI
NIP:
REGON:
579-206-12-43
170747891
Adres:
ul. Wejhera 3
82-100 Nowy Dwór Gdański
Województwo Pomorskie
Tel.: (+48) 55 2472401
Faks: (+48) 55 2472405
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: http://www.bip.miastonowydwor.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie projektów graficznych oraz elementów promocyjnych
w ramach partnerskiego projektu „Kampania Promocyjna Żuław”
Wspólny słownik zamówień (CPV):
39294100-0
79800000-2
22462000-6
Artykuły informacyjne i promocyjne
Usługi drukowania i powiązane
Materiały reklamowe
1. Przedmiot zamówienia, obejmuje przygotowanie projektów graficznych, hasła promocyjnego oraz części
elementów promocyjnych dla 6 gmin – partnerów projektu „Kampania Promocyjna Żuław”, tj.: Gminy Nowy
Dwór Gdański, Gminy Cedry Wielkie, Gminy Nowy Staw, Gminy Stare Pole, Gminy Stegna, Gminy Suchy
Dąb:
1) Roll-up double: 1 projekt graficzny – wspólny dla wszystkich gmin oraz wykonanie 6 szt.;
2) Roll-up double: 6 projektów graficznych oraz wykonanie 6 szt.;
3) Folder: 1 projekt graficzny oraz wykonanie 6 000 szt.;
4) Album: 1 projekt graficzny oraz wykonanie 1 800 szt.;
5) Przewodnik turystyczny: 1 projekt graficzny oraz wykonanie 2 400 szt.;
6) Gadżety tematyczne:
a) Kalendarz trójdzielny (na lata 2011 - 2013 w jednym) – 1 projekt graficzny oraz wykonanie 600 szt.;
b) Długopis – 1 projekt oraz wykonanie 2 400 szt.;
c) Torba ekologiczna – 1 projekt oraz wykonanie 1 200 szt.;
d) Breloki – 1 projekt oraz wykonanie 1 200 szt.;
7) Projekty graficzne (same) dla:
a) Tablic informacyjnych – 41 szt.;
b) Dwustronnych witaczy wjazdowych – 5 szt.;
c) Drogowskazów – 55 szt.;
d) Tablicy wjazdowej do Nowego Dworu Gdańskiego – 1 szt.
2
2. Wszystkie opracowane projekty graficzne oraz wykonane elementy w ramach niniejszego zamówienia
muszą być w stałym układzie kompozycyjnym i kolorystycznym oraz muszą być spójne z logo opracowanym
dla projektu Kampania Promocyjna Żuław. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wkomponowania ww. logo we wszystkich reklamowych projektach;
2) opracowania hasła promującego Żuławy;
3) uzyskania akceptacji opracowanego hasła przez wszystkich partnerów projektu;
4) użycia nowego hasła w części opracowywanych projektach graficznych.
3. W zakres zamówienia wchodzą:
1) przygotowanie projektów graficznych elementów wymienionych w pkt 1 ppkt 1-7;
2) w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty – wykonanie, sprzedaż i dostarczenie
elementów wymienionych w pkt 1 ppkt 1-6;
- dla każdej z 6 gmin, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1
do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każda z sześciu części zamówienia
obejmuje przedmiot zamówienia w zakresie odpowiadającym danej gminie.
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż 2 miesiące od dnia podpisania umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zapewnią realizację zamówienia w oparciu
o wiedzę i doświadczenie wynikające z należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1) co najmniej trzech zamówień dla odbiorców z sektora finansów publicznych (każde zamówienie dla innego
odbiorcy), polegających na przygotowaniu projektów graficznych takich, jak np.: rollup-y, kalendarze, tablice
promocyjne, reklamowe, loga dla gmin, witacze, drogowskazy, długopisy, torby, breloki, o łącznej wartości
zamówień minimum 10 000,00 zł;
2) co najmniej trzech zamówień dla odbiorców z sektora finansów publicznych (każde zamówienie dla innego
odbiorcy), polegających na dostawie materiałów promocyjnych takich, jak np.: rollup-y, kalendarze, tablice
promocyjne, reklamowe, długopisy, torby, breloki, o łącznej wartości zamówień minimum 20 000,00 zł;
3) co najmniej dwóch zamówień dla odbiorców z sektora finansów publicznych (każde zamówienie dla innego
odbiorcy), polegających na przygotowaniu projektu graficznego, składzie i dostawie wydawnictw reklamowych
takich, jak: foldery, albumy i przewodniki turystyczne, o łącznej wartości zamówień minimum 10 000,00 zł.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy
przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 2.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem odpowiedzi Wykonawcy na wezwanie na podstawie art. 26
ust 3 ustawy Pzp, dla której obowiązuje wyłącznie forma pisemna (z zachowaniem pozostałych wymogów
opisanych w rozdz. X SIWZ).
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
udzieli wyjaśnień – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie później lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie
internetowej, na której udostępnił specyfikację.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SIWZ.
4. Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Kamila Bartosiak
– Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim.
5. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się wyłącznie w języku polskim.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
X. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają oni
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wynikać
z umowy lub z innej czynności prawnej i mieć formę pisemną. Jako dodatkowy dokument składają
wraz z ofertą oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczony jego odpis.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każda z sześciu części zamówienia
obejmuje przedmiot zamówienia w zakresie odpowiadającym danej gminie.
6. Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ;
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
na zewnątrz, zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego lub wpisem do ewidencji działalności
gospodarczej, albo przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być
podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2.
7. Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) wymienione w rozdz. VI SIWZ oświadczenia i dokumenty;
2) w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia;
3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo w oryginale lub jego odpis
poświadczony notarialnie, określające jego zakres i upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy oraz informację, że jest ono obowiązujące dla danego postępowania, podpisane przez osobę(-y)
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo
w oryginale lub jego odpis poświadczony notarialnie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego
lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, albo przez osobę (osoby) posiadającą stosowne
5
pełnomocnictwo, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
– przez ustanowionego przez nich pełnomocnika lub przez Wykonawców, których one dotyczą.
9. Złożone wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w rozdz. VI SIWZ, muszą być złożone w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na zasadach określonych w pkt 8).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, na których zasobach polega Wykonawca (na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
12. Ewentualne poprawki muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego lub wpisem do ewidencji
działalności gospodarczej albo przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo, a w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przez ustanowionego przez nich
pełnomocnika lub przez Wykonawców, których one dotyczą.
13. Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację
podpisującego (np. z użyciem pieczątki imiennej).
14. Zamawiający zaleca ponumerowanie i połączenie wszystkich stron oferty wraz z załączonymi
oświadczeniami i dokumentami.
15. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca dokona zastrzeżenia, że nie mogą być one
udostępniane. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, a Wykonawca
zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżone części oferty”.
Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert.
16. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych kopertach, zamkniętych w sposób
gwarantujący nienaruszalność, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:
ZP.RC/341-16/10
Wykonanie projektów graficznych oraz elementów promocyjnych
w ramach partnerskiego projektu „Kampania Promocyjna Żuław”
Koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy tak, aby w przypadku złożenia
oferty po terminie można ją było odesłać bez otwierania.
17. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami SIWZ
dotyczącymi oferty, a wewnętrzną i zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczyć napisem "ZMIANA"
lub "WYCOFANIE".
18. Niezależnie od wyniku postępowania, wszystkie koszty związane ze sporządzaniem oferty ponosi
Wykonawca.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3, w sekretariacie
(pokój nr 17). Termin składania ofert upływa dnia 11 sierpnia 2010 r., o godz. 11.00.
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 11 sierpnia 2010 r., o godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim
w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, pokój nr 18. Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz
6
adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena poszczególnych części zamówienia musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu ich realizacji.
2. Cena musi uwzględniać podatek VAT.
Zamawiający nie ma obowiązku wskazywania stawki podatku VAT w SIWZ, stąd też powinna ona
być przyjęta przez Wykonawcę w wysokości wynikającej z przepisów prawa podatkowego.
Jeżeli przedmiot zamówienia ma różnorodny charakter, dla zamówienia powinna być przyjęta jedna
stawka podatku VAT odpowiednia dla tego przedmiotu, który nadaje całości zasadniczy charakter.
3. Wykonawca deklarując wolę wykonania zamówienia za cenę ryczałtową podaną w formularzu ofertowym,
akceptuje w całości postanowienia niniejszej SIWZ wraz z załącznikami, w tym opis przedmiotu zamówienia,
co jest równoznaczne z pozbawieniem się możliwości żądania zapłaty za elementy, które wynikają z tego
opisu, a nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ceny.
4. Wykonawca określi cenę oferty w złotych polskich (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe
za realizację danej części zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością
do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
5. Cena oferty nie podlega waloryzacji.
6. Obliczając cenę oferty Wykonawca sporządzi dla każdej części zamówienia (odpowiadającej danej gminie)
arkusz obliczenia ceny – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, w oparciu o zakres
każdej części opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ. Arkusze nie są wymagane na etapie składania oferty,
a w przypadku ich załączenia nie będą badane przez Zamawiającego – za ostateczne i wiążące zostaną
uznane ceny podane w formularzu ofertowym.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamówienie na daną część zamówienia udzielone będzie Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą
ofertę, wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszą SIWZ.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował tylko
jednym kryterium – ceną (znaczenie kryterium – 100 %).
Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).
Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3. Sposób oceny ofert (w zakresie dotyczącym danej części zamówienia):
Każda oferta otrzyma odpowiednią liczbę punktów (LP), obliczoną według wzoru:
LP =
cena najtańszej oferty x 100 pkt
cena badanej oferty
Najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt (oferta
z najniższą ceną).
7
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną w zapisie liczbowym i słownie, Zamawiający uzna
za właściwą cenę podaną słownie.
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa
w pkt 1 ppkt 1) powyżej, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostanie
przesłane w inny sposób.
4. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w powyżej, jeżeli w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko
jedna oferta lub żadna oferta nie zostanie odrzucona oraz żaden Wykonawca nie zostanie wykluczony.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia
umowy.
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1, przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną lub faksem arkusze
obliczenia ceny dla każdej części zamówienia (6 szt.). Arkusze stanowiły będą załączniki do umowy.
7. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio dla każdej części zamówienia.
8
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
Treść umowy w zakresie innym niż przedstawiony – obejmująca odpowiednie części zamówienia
(wzór obejmuje wszystkie) zostanie odpowiednio dostosowana, z zachowaniem istotnych postanowień
zawartych we wzorze.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp, tj.: odwołanie oraz skarga
do sądu.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
8. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności. Na czynności te, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, nie przysługuje odwołanie.
9. Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,
albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i 10 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9
13. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba
wydaje postanowienie.
14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem
Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne
z jej wniesieniem.
XVIII. Inne informacje
1. Zamawiający nie dopuszcza: składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, udzielenia zamówień uzupełniających,
prowadzenia rozliczeń w walutach obcych, aukcji elektronicznej oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XIX. Załączniki do SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 1
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
ZAŁĄCZNIK NR 2
- Formularz ofertowy;
ZAŁĄCZNIK NR 3
- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
ZAŁĄCZNIK NR 4
- Wzór wykazu dostaw;
ZAŁĄCZNIK NR 5
- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
ZAŁĄCZNIK NR 6
- Wzór Umowy;
ZAŁĄCZNIK NR 7
- Wzór arkusza obliczenia ceny.
10
ZAŁĄCZNIK NR 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część wspólna dla wszystkich gmin
Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie projektów graficznych oraz części elementów
promocyjnych dla 6 gmin – partnerów projektu „Kampania Promocyjna Żuław”, tj.: Gminy Nowy Dwór
Gdański, Gminy Cedry Wielkie, Gminy Nowy Staw, Gminy Stare Pole, Gminy Stegna, Gminy Suchy Dąb.
Wszystkie opracowane projekty graficzne oraz wykonane elementy w ramach niniejszego
zamówienia muszą być w stałym układzie kompozycyjnym i kolorystycznym oraz muszą być spójne z logo
opracowanym dla projektu Kampania Promocyjna Żuław. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wkomponowania ww. logo we wszystkich reklamowych projektach;
2) opracowania hasła promującego Żuławy;
3) uzyskania akceptacji opracowanego hasła przez wszystkich partnerów projektu;
4) użycia nowego hasła w części opracowywanych projektach graficznych.
Wszelkie teksty do wydawnictw zostaną opracowane przez Wykonawcę. Zamawiający przekaże
jedynie wskazówki, propozycje, podstawowe dane. Wydawnictwa powinny być oryginalne, dlatego też
niedopuszczalne jest kopiowanie z innych wydawnictw, stron internetowych, itd.
Zamawiający akceptuje wszelkie rozwiązania w zakresie nieobjętym opisem.
Opis poszczególnych elementów zamówienia:
1. Rollup double – pozwalający na zamontowanie grafik z obu stron kasety, rozmiar 100 x 200 cm, kaseta
z aluminium anodowanego na kolor stalowy, wydruk zwijany do wewnątrz, torba z uchwytem. Projekt
graficzny rollup (1 rodzaj) – przedstawiający spójną mapę poglądową gmin: Nowy Dwór Gdański, Cedry
Wielkie, Nowy Staw, Stare Pole, Stegna, Suchy Dąb. Projekt graficzny powinien zawierać, oprócz mapy
gmin, co najmniej: krótki opis każdej z w/w gmin, herb każdej z w/w gmin, logo opracowane dla projektu
Kampania Promocyjna Żuław, znaki promocyjne dofinansowania ze środków UE.
2. Rollup double – pozwalający na zamontowanie grafik z obu stron kasety, rozmiar 85 x 200 cm, kaseta
z aluminium anodowanego na kolor stalowy, wydruk zwijany do wewnątrz, torba z uchwytem. Projekt
graficzny rollup (6 rodzajów – dla każdej z gmin oddzielny projekt graficzny) powinien zawierać, oprócz mapy
danej gminy, co najmniej: krótki jej opis ze wskazaniem atrakcji turystycznych, herb gminy, logo opracowane
dla projektu Kampania Promocyjna Żuław, znaki promocyjne dofinansowanie ze środków UE.
3. Folder:
- format A4,
- środek 8 stron,
- papier kreda 170 g,
- druk 4/4,
- okładka papier kreda mat 250 g,
- druk 4/4,
- oprawa szyta zeszytowa.
W wydawnictwie należy zwrócić szczególną uwagę na walory turystyczne gmin-partnerów. W folderze musi
się znaleźć minimum: opis walorów turystycznych gmin, opis i wskazanie tras rowerowych na ich obszarze,
tras spływów kajakowych i innych tras rzecznych, opis najważniejszych obiektów zabytkowych Żuław, kwater
noclegowych, herbów i najważniejszych danych teleadresowych. W folderze muszą być również czytelne,
dobrej jakości fotografie wykonane przez Wykonawcę, ponadto logo opracowane dla projektu Kampania
Promocyjna Żuław oraz znaki promocyjne dofinansowania ze środków UE.
4. Album:
- format A4,
- min. 100 stron,
- papier kreda min. 150 g,
11
- druk 4/4,
- okładka twarda - druk 4/0,
- folia błyszcząca 1/0,
- oprawa twarda, szyta nićmi i klejona.
Album powinien zawierać min 150 kolorowych fotografii wykonanych przez Wykonawcę, podział na 6
gmin-partnerów ze wspólnym wstępem, część dotycząca każdej z gmin powinien zawierać opis i zdjęcia
dla minimum takich zagadnień jak: położenie geograficzne, historia, zabytki, atrakcje turystyczne
i rekreacyjne, życie kulturalne, tradycja i folklor, rekreacja i sport, trasy turystyczne i rowerowe, gospodarka,
wybrane projekty realizowane w gminie czy współpraca zagraniczna. Ponadto album powinien zawierać krótki
opis wszystkich sołectw każdego z partnerów – gmin wraz dokumentacją fotograficzną tych sołectw.
Album ponadto musi zawierać: logo opracowane dla projektu Kampania Promocyjna Żuław oraz znaki
promocyjne dofinansowania ze środków UE.
5. Przewodnik turystyczny:
- skład i druk przewodnika turystycznego dot. Żuław – wspólny przewodnik dla 4 gmin żuławskich (Nowy
Dwór Gdański, Cedry Wielkie, Nowy Staw, Stegna), przewodnik podzielony tematycznie, nie jest wymogiem
podział ze względu na gminę,
- format A5,
- objętość 44 strony, okładka – 4 strony rozkładane,
- druk: środek – 4 + 4 (triada), okładka – 4+4 (triada), lakier offsetowy matowy, lakier uv punktowo,
- papier: środek – 135g kreda mat, okładka – 200g kreda,
- oprawa; bigowanie i zszywki,
- lakierowanie matowe,
- zdjęcia zostaną wykonane przez Wykonawcę.
6. Gadżety tematyczne:
a) Kalendarz trójdzielny (1 rodzaj) na lata 2011 - 2013 w jednym:
- format 330x780 cm, składany,
- główka sztywna 4/0 kolor,
- podkład sztywny 2/0 kolor,
- kalendaria standard w 2 kolorach z podziałem na 3 lata,
- projekt graficzny powinien zawierać co najmniej: nazwę każdej z gmin, logo opracowane dla projektu
Kampania Promocyjna Żuław, znaki promocyjne dofinansowanie ze środków UE, zdjęcia wykonane przez
Wykonawcę.
b) Długopis:
- plastikowy w kolorze srebrnym,
- korpus ozdobiony kolorowym elementem,
- klip w kolorze ozdobnego elementu,
- duży niebieski wkład,
- logo Żuław umieszczone na korpusie.
c) Torba ekologiczna, o wymiarach 42 cm x 38 cm:
- bawełniana z krótkimi, ale wygodnymi uchwytami,
- w kolorze białym,
- logo Żuław umieszczone z jednej strony torby.
d) Breloki:
- metalowe,
- łączące 2 funkcje: breloka i żetonu,
- na jednej stronie breloka umieszczone logo Żuław.
7. Projekty graficzne dla:
a) Tablic informacyjnych, o wymiarach min. 2,46 m x 1,81 m – każdy projekt graficzny musi zawierać
co najmniej 3 fotografie danej miejscowości autorstwa Zamawiającego, opis danej miejscowości
ze wskazaniem najistotniejszych informacji o niej, szczególnie pod kątem turystycznym i kulturowym,
sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego, mapkę poglądową wraz z legendą
z naniesionymi na niej najważniejszymi obiektami kulturowymi, turystycznymi, sporządzoną
przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego, odpowiednio dla miejscowości herb gminy,
w której się znajduje, logo opracowane dla projektu Kampania Promocyjna Żuław, znaki promocyjne
dofinansowania ze środków UE.
b) Witaczy wjazdowych – z podziałem na stronę wjazdową witacza i wyjazdową witacza. Każdy projekt
graficzny powinien zawierać odpowiednio nazwę gminy i jej herb, logo opracowane dla projektu Kampania
Promocyjna Żuław, znaki promocyjne dofinansowania ze środków UE.
12
c) Drogowskazów – projekty graficzne każdego z drogowskazów powinny zawierać co najmniej nazwę
podaną przez gminy, logo.
d) Tablicy wjazdowej do Nowego Dworu Gdańskiego. Tablica będzie podświetlona od dołu, wymiary tablicy:
12 m x 3 m, tablica będzie ustawiona na wysokości 3 m nad poziomem terenu. Projekt musi zawierać
co najmniej: nazwę miejscowości – Nowy Dwór Gdański, logo opracowane dla projektu Kampania
Promocyjna Żuław oraz znaki promocyjne dofinansowania ze środków UE.
Dot. pkt 1, 2, 6, 7:
Gotowe projekty należy dostarczyć na płycie DVD zapisane jako:
- pliki do edycji: AI lub CDR (kolory CMYK z załączonymi bitmapami 300dpi),
- pliki produkcyjne: EPS, PDF 4,0 (kolory CMYK z załączonymi bitmapami 300dpi),
- do podglądu: JPG (kolory RGB, rozdzielczość 72dpi).
Dot. pkt 3, 4, 5:
Gotowe projekty należy dostarczyć na płycie DVD zapisane jako:
- pliki do edycji: INesign lub QuarkXpress (kolory CMYK z dołączonymi bitmapami 300 dpi),
- pliki do podglądu: okładka jako JPG, cała publikacja jako PDF (kolory RGB, rozdzielczość 72 dpi).
Znaki promocyjne dofinansowanie ze środków unijnych powinny zostać zastosowane na projektach
graficznych zgodnie z zał. 12 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007 – 2013 (czerwiec 2010)
http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/pl/aktualnosci/przewodnik.
Wymagane przedstawienie potwierdzonej kserokopii licencji stosowanych programów.
13
Opis poszczególnych części zamówienia
Część I – Gmina Nowy Dwór Gdański
I. Projekty graficzne i wykonanie:
1. Rollup double: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie: 1 szt.;
2. Rollup double: 1 projekt (dla Nowego Dworu Gdańskiego), wykonanie: 1 szt.;
3. Folder: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie:1 000 szt.;
4. Album: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie: 300 szt.;
5. Przewodnik turystyczny: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie: 600 szt.;
6. Gadżety tematyczne:
a) Kalendarz trójdzielny (1 rodzaj dla wszystkich gmin) na lata 2011-2013 w jednym – wykonanie:100 szt.;
b) Długopis – wykonanie: 400 szt.;
c) Torba ekologiczna – wykonanie: 200 szt.;
d) Breloki – wykonanie: 200 szt.
II. Projekty graficzne (same) dla:
1. Tablic informacyjnych – 9 szt.: Cyganek, Kmiecin, Marzęcino, Nowy Dwór Gdański, Marynowy, Tuja,
Stawiec, Orłowo, Lubieszewo;
2. Dwustronnych witaczy wjazdowych – 1 szt.;
3. Drogowskazów – 8 szt.;
4. Tablicy wjazdowej do Nowego Dworu Gdańskiego – 1 szt.;
Część II – Gmina Cedry Wielkie
I. Projekty graficzne i wykonanie:
1. Rollup double: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie: 1 szt.;
2. Rollup double: 1 projekt (dla Cedr Wielkich), wykonanie: 1 szt.;
3. Folder: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie:1 000 szt.;
4. Album: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie: 300 szt.;
5. Przewodnik turystyczny: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie: 600 szt.;
6. Gadżety tematyczne:
a) Kalendarz trójdzielny (1 rodzaj dla wszystkich gmin) na lata 2011-2013 w jednym – wykonanie:100 szt.;
b) Długopis – wykonanie: 400 szt.;
c) Torba ekologiczna – wykonanie: 200 szt.;
d) Breloki – wykonanie: 200 szt.
II. Projekty graficzne (same) dla:
1. Tablic informacyjnych – 7 szt.: Cedry Wielkie, Długie Pole, Trutnowy, Cedry Małe, Błotnik, Koszwały,
Leszkowy;
2. Dwustronnych witaczy wjazdowych – 1 szt.;
Część III – Gmina Nowy Staw
I. Projekty graficzne i wykonanie:
1. Rollup double: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie: 1 szt.;
2. Rollup double: 1 projekt (dla Nowego Stawu), wykonanie: 1 szt.;
3. Folder: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie:1 000 szt.;
4. Album: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie: 300 szt.;
5. Przewodnik turystyczny: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie: 600 szt.;
6. Gadżety tematyczne:
a) Kalendarz trójdzielny (1 rodzaj dla wszystkich gmin) na lata 2011-2013 w jednym – wykonanie:100 szt.;
b) Długopis – wykonanie: 400 szt.;
c) Torba ekologiczna – wykonanie: 200 szt.;
d) Breloki – wykonanie: 200 szt.
II. Projekty graficzne (same) dla:
1. Tablic informacyjnych – 5 szt.: Myszewo, Chlebówka, Świerki, Tralewo, Nowy Staw;
2. Dwustronnych witaczy wjazdowych – 1 szt.;
3. Drogowskazów – 47 szt.;
14
Część IV – Gmina Stare Pole
I. Projekty graficzne i wykonanie:
1. Rollup double: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie: 1 szt.;
2. Rollup double: 1 projekt (dla Starego Pola), wykonanie: 1 szt.;
3. Folder: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie:1 000 szt.;
4. Album: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie: 300 szt.;
5. Przewodnik turystyczny: nie dotyczy;
6. Gadżety tematyczne:
a) Kalendarz trójdzielny (1 rodzaj dla wszystkich gmin) na lata 2011-2013 w jednym – wykonanie:100 szt.;
b) Długopis – wykonanie: 400 szt.;
c) Torba ekologiczna – wykonanie: 200 szt.;
d) Breloki – wykonanie: 200 szt.
II. Projekty graficzne (same) dla:
1. Tablic informacyjnych – 12 szt.: Janówka, Kaczynos, Klecie, Kławki, Kraszewo, Królewo, Krzyżanowo,
Stare Pole, Szaleniec, Szlagnowo, Ząbrowo, Złotowo;
2. Dwustronnych witaczy wjazdowych – 1 szt.;
Część V – Gmina Stegna
I. Projekty graficzne i wykonanie:
1. Rollup double: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie: 1 szt.;
2. Rollup double: 1 projekt (dla Stegny), wykonanie: 1 szt.;
3. Folder: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie:1 000 szt.;
4. Album: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie: 300 szt.;
5. Przewodnik turystyczny: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie: 600 szt.;
6. Gadżety tematyczne:
a) Kalendarz trójdzielny (1 rodzaj dla wszystkich gmin) na lata 2011-2013 w jednym – wykonanie:100 szt.;
b) Długopis – wykonanie: 400 szt.;
c) Torba ekologiczna – wykonanie: 200 szt.;
d) Breloki – wykonanie: 200 szt.
Część VI – Gmina Suchy Dąb
I. Projekty graficzne i wykonanie:
1. Rollup double: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie: 1 szt.;
2. Rollup double: 1 projekt (dla Suchego Dębu), wykonanie: 1 szt.;
3. Folder: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie:1 000 szt.;
4. Album: 1 projekt (wspólny dla wszystkich gmin), wykonanie: 300 szt.;
5. Przewodnik turystyczny: nie dotyczy;
6. Gadżety tematyczne:
a) Kalendarz trójdzielny (1 rodzaj dla wszystkich gmin) na lata 2011-2013 w jednym – wykonanie:100 szt.;
b) Długopis – wykonanie: 400 szt.;
c) Torba ekologiczna – wykonanie: 200 szt.;
d) Breloki – wykonanie: 200 szt.
II. Projekty graficzne (same) dla:
1. Tablic informacyjnych – 8 szt.: Krzywe Koło, Suchy Dąb, Grabiny - Zameczek, Wróblewo, Osice, Steblewo,
Koźliny, Ostrowite;
2. Dwustronnych witaczy wjazdowych – 1 szt.;
15
ZAŁĄCZNIK NR 2
..........................................., dnia ............................... r.
Miejscowość
Data
OFERTA
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa: GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI
Adres: 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3
WYKONAWCA *
Nazwa:
1.
Adres:
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – powtórzyć i wypełnić dla każdego Wykonawcy
DANE KONTAKTOWE *
Adres:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail:
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wpisać dane kontaktowe pełnomocnika,
ustanowionego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp
Składając ofertę w postępowaniu ZP.RC/340-16/10:
Wykonanie projektów graficznych
oraz elementów promocyjnych
w ramach partnerskiego projektu
„Kampania Promocyjna Żuław”
16
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Część I (Gmina Nowy Dwór Gdański):
cena (brutto): ...................................................................................... zł
słownie (brutto): …………………………………………………………………………..……………………… zł
Część II (Gmina Cedry Wielkie):
cena (brutto): ...................................................................................... zł
słownie (brutto): …………………………………………………………………………..……………………… zł
Część III (Gmina Nowy Staw):
cena (brutto): ...................................................................................... zł
słownie (brutto): …………………………………………………………………………..……………………… zł
Część IV (Gmina Stare Pole):
cena (brutto): ...................................................................................... zł
słownie (brutto): …………………………………………………………………………..……………………… zł
Część V (Gmina Stegna):
cena (brutto): ...................................................................................... zł
słownie (brutto): …………………………………………………………………………..……………………… zł
Część VI (Gmina Suchy Dąb):
cena (brutto): ...................................................................................... zł
słownie (brutto): …………………………………………………………………………..……………………… zł
2. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia podpisania
umowy.
3. Oświadczamy, że akceptujemy zaproponowane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia okres
gwarancji oraz warunki płatności.
4. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy
i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Następujące części niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom: *
Lp.
Nazwa części zamówienia
1.
* Wypełnić jeżeli dotyczy; w razie potrzeby dodać kolejne wiersze
8. Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że dla potrzeb
niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowiliśmy pełnomocnika, którym jest: *
………………………………………………………………………………………………………………………………
* Dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
..........................................................................
Imię, nazwisko, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy
17
ZAŁĄCZNIK NR 3
..........................................., dnia ............................... r.
Miejscowość
Data
.....................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.RC/340-16/10: Wykonanie projektów graficznych
oraz elementów promocyjnych w ramach partnerskiego projektu „Kampania Promocyjna Żuław”
OŚWIADCZENIE *
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
..........................................................................
Imię, nazwisko, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie to składa i podpisuje ustanowiony przez nich
pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie lub wszyscy Wykonawcy wspólnie
18
ZAŁĄCZNIK NR 4
..........................................., dnia ............................... r.
Miejscowość
Data
.....................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
Wykaz dostaw
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
Nazwa zamówienia
Wartość
Przedmiot
Data
wykonani
a
Odbiorca
Zamówienie dla odbiorcy z sektora finansów
publicznych, polegające na przygotowaniu
projektów graficznych takich, jak np.: rollup-y,
kalendarze, tablice promocyjne, reklamowe,
loga dla gmin, witacze, drogowskazy,
długopisy, torby, breloki
Zamówienie dla odbiorcy z sektora finansów
publicznych, polegające na przygotowaniu
projektów graficznych takich, jak np.: rollup-y,
kalendarze, tablice promocyjne, reklamowe,
loga dla gmin, witacze, drogowskazy,
długopisy, torby, breloki
Zamówienie dla odbiorcy z sektora finansów
publicznych, polegające na przygotowaniu
projektów graficznych takich, jak np.: rollup-y,
kalendarze, tablice promocyjne, reklamowe,
loga dla gmin, witacze, drogowskazy,
długopisy, torby, breloki
Zamówienie dla odbiorcy z sektora finansów
publicznych, polegające na dostawie
materiałów promocyjnych takich, jak np.:
rollup-y, kalendarze, tablice promocyjne,
reklamowe, długopisy, torby, breloki
Zamówienie dla odbiorcy z sektora finansów
publicznych, polegające na dostawie
materiałów promocyjnych takich, jak np.:
rollup-y, kalendarze, tablice promocyjne,
reklamowe, długopisy, torby, breloki
Zamówienie dla odbiorcy z sektora finansów
publicznych, polegające na dostawie
materiałów promocyjnych takich, jak np.:
rollup-y, kalendarze, tablice promocyjne,
reklamowe, długopisy, torby, breloki
Zamówienie dla odbiorcy z sektora finansów
publicznych, polegające na przygotowaniu
projektu graficznego, składzie i dostawie
wydawnictw reklamowych takich, jak: foldery,
albumy i przewodniki turystyczne
Zamówienie dla odbiorcy z sektora finansów
publicznych, polegające na przygotowaniu
projektu graficznego, składzie i dostawie
wydawnictw reklamowych takich, jak: foldery,
albumy i przewodniki turystyczne
Załączam dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
..........................................................................
Imię, nazwisko, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy
19
ZAŁĄCZNIK NR 5
..........................................., dnia ............................... r.
Miejscowość
Data
.....................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.RC/340-16/10: Wykonanie projektów graficznych
oraz elementów promocyjnych w ramach partnerskiego projektu „Kampania Promocyjna Żuław”
OŚWIADCZENIE *
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759).
..........................................................................
Imię, nazwisko, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa i podpisuje każdy z Wykonawców osobno
20
ZAŁĄCZNIK NR 6
UMOWA NR ZP.RC/342-…/10
zawarta w dniu … ……………… 2010 r., pomiędzy:
Gminą Nowy Dwór Gdański
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański,
NIP: 579-206-12-43,
reprezentowaną przez:
1. Tadeusza Studzińskiego – Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Pałubickiej,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a: ………………………… ,
reprezentowanym przez:
1. ……………… ,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.
§1
1. Działając w imieniu własnym oraz – na mocy Umowy Partnerstwa z dnia 16 października 2008 r.
w przedmiocie współpracy Gmin z rejonu Żuław w zakresie opracowania i realizacji projektu pn. „Kampania
Promocyjna Żuław” – gmin: Cedry Wielkie, Nowy Staw, Stare Pole, Stegna i Suchy Dąb, w następstwie
wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, nr postępowania ZP.RC/340-16/10, Zamawiający zleca, a Wykonawca
przyjmuje do realizacji zamówienie pn.:
Wykonanie projektów graficznych oraz elementów promocyjnych
w ramach partnerskiego projektu „Kampania Promocyjna Żuław”.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje przygotowanie projektów graficznych, hasła
promocyjnego oraz części elementów promocyjnych dla 6 gmin – partnerów projektu „Kampania Promocyjna
Żuław”, tj.: Gminy Nowy Dwór Gdański, Gminy Cedry Wielkie, Gminy Nowy Staw, Gminy Stare Pole, Gminy
Stegna, Gminy Suchy Dąb:
1) Roll-up double: 1 projekt graficzny – wspólny dla wszystkich gmin oraz wykonanie 6 szt.;
2) Roll-up double: 6 projektów graficznych oraz wykonanie 6 szt.;
3) Folder: 1 projekt graficzny oraz wykonanie 6 000 szt.;
4) Album: 1 projekt graficzny oraz wykonanie 1 800 szt.;
5) Przewodnik turystyczny: 1 projekt graficzny oraz wykonanie 2 400 szt.;
6) Gadżety tematyczne:
a) Kalendarz trójdzielny (na lata 2011 - 2013 w jednym) – 1 projekt graficzny oraz wykonanie 600 szt.;
b) Długopis – 1 projekt oraz wykonanie 2 400 szt.;
c) Torba ekologiczna – 1 projekt oraz wykonanie 1 200 szt.;
d) Breloki – 1 projekt oraz wykonanie 1 200 szt.;
7) Projekty graficzne (same) dla:
a) Tablic informacyjnych – 41 szt.;
b) Dwustronnych witaczy wjazdowych – 5 szt.;
c) Drogowskazów – 55 szt.;
d) Tablicy wjazdowej do Nowego Dworu Gdańskiego – 1 szt.
21
3. Wszystkie opracowane projekty graficzne oraz wykonane elementy w ramach niniejszego zamówienia
muszą być w stałym układzie kompozycyjnym i kolorystycznym oraz muszą być spójne z logo opracowanym
dla projektu Kampania Promocyjna Żuław. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wkomponowania ww. logo we wszystkich reklamowych projektach;
2) opracowania hasła promującego Żuławy;
3) uzyskania akceptacji opracowanego hasła przez wszystkich partnerów projektu;
4) użycia nowego hasła w części opracowywanych projektach graficznych.
4. W zakres zamówienia wchodzą:
1) przygotowanie projektów graficznych elementów wymienionych w ust. 2 pkt 1-7;
2) w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty – wykonanie, sprzedaż i dostarczenie
elementów wymienionych w ust. 2 pkt 1-6;
- dla każdej z 6 gmin, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1
do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
§2
1. Termin wykonania zamówienia strony ustalają na: nie dłużej niż 2 miesiące od dnia podpisania umowy.
2. Każda z gmin w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże Wykonawcy drogą
elektroniczną informacje i materiały – w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji i materiałów, o których mowa w ust. 1,
przedstawi każdej z gmin trzy różne propozycje projektów dla każdego z elementów zamówienia,
przygotowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Każda z gmin zaakceptuje jedną (dla każdego z elementów zamówienia) z propozycji projektów w terminie
nie dłuższym niż 7 dni od daty ich otrzymania.
5. Gminy zastrzegają sobie prawo przedstawienia uwag dotyczących wybranej przez siebie (dla każdego
z elementów zamówienia) propozycji projektu. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić poprawione
projekty – uwzględniające uwagi danej gminy – w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania. Gmina zaakceptuje
poprawione projekty nie później niż w ciągu 3 dni.
6. Do czynności wynikających lub mogących wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy oraz
nadzoru nad jej realizacją, z zastrzeżeniem postanowień § 3, Zamawiający upoważnia Kamilę Bartosiak
– Referat Rozwoju i Promocji, Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdański, tel.: 55 2472788,
e-mail: [email protected]
§3
1. Każda z gmin samodzielnie odpowiada za: uzgodnienia, o których mowa w § 2, odbiór przedmiotu
zamówienia i rozliczenia z Wykonawcą w zakresie dotyczącym części przedmiotu zamówienia przypadającej
jej zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 2.
2. Przedstawicielami poszczególnych gmin, upoważnionymi do ich reprezentowania są:
1) Gmina Nowy Dwór Gdański:
Kamila Bartosiak, tel.: (55) 2472788, e-mail: [email protected],
2) Gmina Cedry Wielkie:
Ewelina Paracka, tel.: (58) 6836164, e-mail: [email protected],
3) Gmina Nowy Staw:
Marzena Jaroszewska, tel.: (55) 2715100, e-mail: [email protected],
22
4) Gmina Stare Pole:
Janusz Salamonik, tel.: (55) 2713532, [email protected],
5) Gmina Stegna:
Romuald Drynko, (55) 2610567, [email protected], [email protected],
6) Gmina Suchy Dąb:
Katarzyna Górska, tel.: (58) 6828685, e-mail: [email protected]
§4
1. Przedmiot zamówienia zostanie przekazany do użytku w stanie gotowym. Z czynności odbioru zamówienia
będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
2. W odbiorach poszczególnych części przedmiotu zamówienia uczestniczyć będą przedstawiciele danej
gminy oraz przedstawiciele Wykonawcy.
3. Wykonawca zgłosi danej gminie gotowość do odbioru na 3 dni przed datą dostawy celem ustalenia jego
terminu.
4. Gmina może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie trwania tych czynności
ujawniono istnienie wad, aż do czasu usunięcia stwierdzonych wad.
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia przez
gminę.
§5
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają zgodnie z ceną oferty Wykonawcy
na kwotę: …………………… zł brutto (słownie: …………………… zł), w tym: cena netto: …………………… zł
+ VAT …………………… zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone przez każdą z gmin w wysokości
odpowiadającej wartości części przedmiotu zamówienia przypadającej jej zgodnie z postanowieniami
§ 1 ust. 2, tj:
1) Gmina Nowy Dwór Gdański: …………………… zł,
2) Gmina Cedry Wielkie:
…………………… zł,
3) Gmina Nowy Staw:
…………………… zł,
4) Gmina Stare Pole:
…………………… zł,
5) Gmina Stegna:
…………………… zł,
6) Gmina Suchy Dąb:
…………………… zł.
3. Podstawę wypłaty wynagrodzenia przez każdą z gmin, w wysokościach określonych w ust. 2, stanowiły
będą faktury wystawione odpowiednio na:
1) Gmina Nowy Dwór Gdański,
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, NIP: 579 206 12 43,
2) Gmina w Cedry Wielkie,
ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, NIP: 593 19 10 037,
23
3) Urząd Miejski w Nowym Stawie,
ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw, NIP: 579 00 15 090,
4) Gmina Stare Pole,
ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, NIP: 579 205 83 18,
5) Gmina Stegna,
ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, NIP: 579 206 96 87,
6) Urząd Gminy w Suchym Dębie,
ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, NIP: 593 10 90 485.
3. Podstawę wystawienia danej faktury stanowić będzie należyte wykonanie odpowiedniej części przedmiotu
zamówienia.
4. Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze, w ciągu 30 dni od daty
przedłożenia gminie prawidłowo wystawionej faktury.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy dzień zwłoki w należytym wykonaniu przedmiotu zamówienia, w odniesieniu do terminu
określonego w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,1 % wartości zamówienia,
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 20 %
wartości zamówienia,
3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad po przekroczeniu terminu określonego w § 4 ust. 5 – w wysokości
0,1 % wartości zamówienia.
2. Wykonawca upoważnia gminy do potrącenia należnych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
3. W każdym przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części
zamówienia powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych
przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia pełnego
odszkodowania na zasadach ogólnych. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Zamawiający utraci
całość lub część przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013.
§7
1. Na czas trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej
umowy.
2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń
zaistniałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
§8
1. Wykonawca udziela 6-cio miesięcznej, licząc od daty dokonania obioru bez zastrzeżeń, gwarancji
na przedmiot zamówienia. Gwarancja dotyczy w szczególności trwałości użytych materiałów oraz
zastosowanego na nich nadruku.
2. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nieusunięcie (naprawa bądź
24
wymiana) przez Wykonawcę w terminie ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia przez gminę, gmina może
nałożyć na Wykonawcę karę w wysokości 20% wartości dotkniętych wadą elementów zamówienia.
§9
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy
na osobę trzecią.
2. Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do przedmiotu
niniejszej umowy nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. Na mocy
niniejszej umowy Wykonawca przenosi bezpłatnie na gminy prawa majątkowe do przedmiotu umowy
na wszystkich polach eksploatacji.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy muszą być zgodne z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
Prawo zamówień publicznych.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę niniejszą sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach: siedem dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
25
ZAŁĄCZNIK NR 7
ARKUSZ OBLICZENIA CENY
Część … – Gmina ………………
Lp.
Nazwa
Cena jednostkowa
(zł/szt.)
Koszt projektu
graficznego
Koszt
wykonania *
Koszt. składu *
Wartość
ogółem
Rollup double
1. (projekt wspólny
dla wszystkich gmin)
Rollup double
2.
(projekt dla danej gminy)
3. Folder
4. Album
5. Przewodnik turystyczny
Gadżety tematyczne:
a) Kalendarz trójdzielny
6. b) Długopis
c) Torba ekologiczna
d) Breloki
Projekty graficzne dla:
a) Tablic informacyjnych
7.
b) Witaczy wjazdowych
c) Drogowskazów
d) Tablicy wjazdowej
do Nowego Dworu Gdańskiego
RAZEM:
* Jeżeli dotyczy
26