W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI

Komentarze

Transkrypt

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
VI Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie VI Ns 1122/16
z wniosku Beaty Terej o uznanie za zmarłą Eugenię Służewską, z domu
Kwiatkowską, c. Kazimierza i Zofii urodzoną w Kalwarii, która
w dniu 22 czerwca 1920 r. w Warszawie zawarła związek małżeński
z Zygmuntem Władysławem Służewskim, której ostatnie miejsce
zamieszkania znajdowało się w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 81
m. 21. Wzywa się zaginionego oraz wszystkich, którzy mają jakiekolwiek
wiadomości o zaginionym, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się
ogłoszenia przekazali posiadane informacje Sądowi, w przeciwnym razie
zaginiony zostanie uznany za zmarłego.