ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej przekraczającej

Transkrypt

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej przekraczającej
Załącznik nr 6
do zarządzenia Nr 15
Dyrektora PCPR w Łowiczu
z dnia 18 kwietnia 2014r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej przekraczającej 5.000 zł netto,
a nieprzekraczającej 30.000 euro netto
1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz
Regon:
NIP:
Tel./fax
e-mail:
750196838
834159319
(046) 837 03 44
[email protected]
zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia:
zorganizowanie pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych (jednodniowego)
łącznie dla 100 osób (w tym: 96 dzieci, 4 osoby opieki – pracownicy PCPR w Łowiczu)
Piknik integracyjny może być zorganizowany w Łowiczu lub w innej miejscowości
położonej na terenie powiatu łowickiego/województwa łódzkiego. W tym wypadku
Wykonawca pokrywa koszty związane z dowozem 100 osób plus opiekunów dzieci –
rodziców zastępczych (ok. 40 osób).
Preferowane jest, aby piknik był zorganizowany na świeżym powietrzu. W przypadku
niepogody - Wykonawca zabezpiecza rozwiązanie alternatywne tj. lokal zadaszony,
bezpieczny oraz alternatywny program pikniku.
Wykonawca we własnym zakresie ma obowiązek zagwarantować:
- program kulturalno-rozrywkowy dla dzieci np. zaprosi animatora lub instytucję
organizującą w/w program, osobę odpowiedzialną za poprowadzenie zabawy dla
dzieci (oprawa muzyczna, wodzirej, poprowadzenie konkursów).
- usługę gastronomiczną w skład której preferowane są przekąski z grilla wraz z
przystawkami i dodatkami, soki butelkowe i woda dla każdego uczestnika pikniku w
ilości nie mniejszej niż 1 l na osobę, dla 100 uczestników pikniku (soki i woda
produkowane przez znane i ogólnodostępne marki)
- ciasto – w ilości: bez ograniczeń dla uczestników i ich opiekunów ok. 140 osób (min.
3 rodzaje)
- dodatkowe atrakcje typu: wata cukrowa, popcorn, dmuchane zamki, malowanie
twarzy, przejażdżka końmi, inne według uznania wykonawcy,
- nagrody w konkursach stosując zasadę, że każde dziecko powinno otrzymać co
najmniej jedną nagrodę.
W przypadku imprezy plenerowej Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować
bezpieczne warunki pobytu z dostępem do pełnego węzła sanitarnego (toalety,
umywalki, bieżąca woda, mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe). W
przypadku miejsca pikniku poza Łowiczem - Wykonawca zapewnia dojazd do
wskazanego miejsca jak i powrót.
Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć wszystkich uczestników imprezy
integracyjnej.
Piknik integracyjny może być zorganizowany na terenie miasta Łowicza, powiatu
łowickiego/województwa łódzkiego
W 2014r. piknik integracyjny dla rodzin zastępczych
przeznaczony jest dla
mieszkańców powiatu łowickiego i jest realizowany zgodnie z założeniami
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach
Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem dla
100 osób (dzieci i opiekunów).
3. Termin składania ofert: 19 maj 2014r. do godziny 12.00
4. Miejsce lub sposób złożenia oferty:
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
2) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3) W formularzu ofertowym należy wskazać: cenę oferty netto oraz brutto za całą usługę
oraz poszczególne elementy. Ceny muszą być podane cyfrą i słownie.
4) Suma poszczególnych składników/elementów daje całkowitą cenę/wartość oferty.
5) W formularzu ofertowym należy osobno wskazać cenę: cateringu
koszt oprawy muzycznej (jeśli będzie), koszt ubezpieczenia uczestników, koszt
transportu (w przypadku, gdy piknik odbywać się będzie poza miastem, pozostałe koszty
związane z organizacją pikniku.
6) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7) Ofertę należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera (liczy się
data i godzina dostarczenia oferty do PCPR w Łowiczu, nie zaś data stempla
pocztowego) w zaklejonej kopercie z zamieszczoną nazwą i adresem oferenta oraz
adnotacją „Nie otwierać przed 19 maja 2014r. do godziny 12. „Oferta na zorganizowanie
pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych realizowana w ramach projektu PO KL
UMIEM WIĘCEJ”.
8) Za ważną uznaje się ofertę, która została zarejestrowana w sekretariacie PCPR w
terminie wskazanym powyżej.
Miejsce złożenia oferty:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe warunki udziału w zamówieniu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 30.
Osoba do kontaktu: P. Małgorzata Janicka tel. 837 03 44.
Opis kryteriów oceny oferty i ich znaczenie
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów
(ogólnie w skali 100 pkt)
1) cena – 50 pkt
ilość punktów przyznanych danej ofercie będzie wyliczana według następującego
wzoru:
najniższa oferowana cena brutto
----------------------------------------- x 100% x 50 pkt
cena z oferty badanej
Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 50 pkt.
2) atrakcyjność programu pobytu – 35 pkt
3) doświadczenie w rozliczeniach
integracyjnych – 15 pkt.
związanych
z
finansowaniem
imprez
Doświadczenie w rozliczeniach związanych z finansowaniem imprez integracyjnych =
ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną/oferta z uzyskaną max ilością punktów
x 100% x 15 pkt
0 imprez – 0 pkt
od 1- 3 imprez - 6 punktów
od 4 do 6 imprez – 10 punktów
od 7 i więcej imprez – 15 pkt
na potwierdzenie należycie wykonanej usługi należy załączyć dokumenty (np. referencje lub protokół
odbioru) potwierdzające, że usługa/usługi została/-y wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku nie podłączenia referencji/protokołu odbioru – usługa nie będzie brana pod uwagę przy
ocenie
Ustalone kryteria nie podlegają zmianie w trakcie prowadzonego postępowania.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska
największą ilość punktów.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do
wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom
6. Wymagania, jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i
oświadczeń (np.: koncesje, zezwolenia, zaświadczenia, licencje):
Wszystkie dokumenty zamieszczono w „formularzu ofertowym”
7. Warunki gwarancji: terminowe i należyte wykonanie usługi
8. Warunki serwisu: nie dotyczy
9. Warunki transportu:
W przypadku organizacji pikniku poza miastem Łowiczem – Oferent zapewnieni
transport dla wszystkich uczestników– 140 osób (dzieci + opieka + rodziny zastępcze)
sprawnym środkiem transportu wraz z ubezpieczeniem uczestników pikniku do miejsca
zorganizowania pikniku integracyjnego i powrót do Łowicza.
10. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści
(jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy):
załącznik do „FORMULARZA OFERTOWEGO”
11. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
…………………………………………
(podpis Kierownika Zamawiającego)
Łowicz, dnia 07.05.2014r.