Przyjęcie zaliczki podczas zawieszenia działalności

Transkrypt

Przyjęcie zaliczki podczas zawieszenia działalności
Data:
Autor:
2013-10-03
Ewa Szpytko-Waszczyszyn
Przyjęcie zaliczki podczas zawieszenia działalności
Ogólne zasady dotyczące zawieszenia działalności mówią, że podczas jego trwania przedsiębiorca nie może
prowadzić działalności gospodarczej, a więc i wykonywać czynności związanych z podstawowym profilem
działalności, ani osiągać bieżących przychodów z tej działalności. Jednak nie wszystkie działania są zabronione.
Podczas zawieszenia przedsiębiorca może, między innymi, wykonywać wszelkie czynności niezbędne do
zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Czy zatem przyjmowanie zaliczek/zadatków na poczet
przyszłych okresów, w których działalność będzie odwieszona (np. rozpocznie się sezon) jest dozwolone?
Jak wspomniano na wstępie, ustawodawca zezwolił przedsiębiorcy na wykonywanie wszelkich czynności
niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Czynności te muszą być jednak niezbędne i nie
powinny wykraczać poza ten zakres. Naruszenie kwestii “niezbędności” mogłoby spowodować, że dokonana
podczas zawieszenia czynność będzie niezgodna z prawem. Co więcej, spowodowanie osiągnięcia ewentualnych
przychodów poza finansowymi, czy wynikającymi z działalności prowadzonej jeszcze przed zawieszeniem
wykonywania działalności gospodarczej również naruszałoby przepisy ustawy.
Jak stanowi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, zakres czynności dopuszczalnych podczas zawieszenia
działalności określa art. 14a ust 4 pkt 1-7.
Polecamy
Zawieszenie działalności a podatek VAT
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia
wykonywania działalności gospodarczej;
3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i
administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania
działalności gospodarczej;
5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania
działalności gospodarczej;
7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność
gospodarczą.
Przejaw każdej innej aktywności poza wskazanymi powyżej byłby uznawany za naruszenie przepisów ustawy. Jak
zatem regulacje te odnieść do kwestii praktycznych?
Pytanie szczególnie nurtuje osoby prowadzące działalność sezonową np. wynajem domków letniskowych czy
organizacja wycieczek. Standardową czynnością przedsiębiorców prowadzących działalność o takim charakterze
jest przyjmowanie od klientów zaliczek na poczet przyszłego wykonania usług. Głównie ze względu na politykę
rezerwacji, która bezwzględnie ma na celu zabezpieczenie osiągania przychodów z działalności o charakterze
sezonowym. Na gruncie podatku dochodowego rozliczanego na zasadach ogólnych czy też karty podatkowej
otrzymanie zaliczki zwykle nie powoduje powstania przychodu (art. 14 ust. 3 pkt 1 updof), a obowiązek podatkowy
powstaje jedynie na gruncie podatku VAT (co dotyczy czynnych podatników VAT). Skoro w związku z otrzymaną
09-03-2017
1/2
Data:
Autor:
2013-10-03
Ewa Szpytko-Waszczyszyn
zaliczką nie powstaje przychód, a jej przyjęcie, w tym przypadku, ma na celu zabezpieczenie źródła przychodów to
można by uznać, że podczas okresu zawieszenia działalności dopuszcza się przyjmowanie zaliczek na poczet
przyszłych usług jeżeli z ich charakteru wynika, iż stanowią one niezbędne czynności prowadzące do
zabezpieczenia otrzymania przyszłych przychodów. Jak wynika z praktyki gospodarczej pobrana zaliczka daje dużo
większą pewność, iż rezerwujący usługę klient z niej skorzysta i się nie rozmyśli. Zaliczka bowiem nie ma charakteru
zwrotnego. Stanowi więc dla przedsiębiorcy z pewnością formę zabezpieczenia.
Powyższe potwierdza wydana w dniu 9 kwietnia 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja
indywidualna (ITPB1/415-56/13/WM) w której stwierdzono:
(...) w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, w którym to Wnioskodawca nie świadczy
usług wynajmu miejsc noclegowych i krótkotrwałego zakwaterowania oraz nie osiąga bieżących przychodów z
pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały
okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia.
Przyjmowanie rezerwacji na sezon, w którym wynajmowane są przez Wnioskodawcę domki letniskowe oraz
przyjmowanie zaliczek na poczet tych rezerwacji, można uznać za czynności niezbędne do zachowania lub
zabezpieczenia źródła przychodów, bowiem niewątpliwie są to czynności mające na celu pełne wykorzystanie w
okresie sezonu posiadanych przez Wnioskodawcę miejsc noclegowych.
Zatem opisane we wniosku czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w okresie zawieszenia wykonywania
działalności gospodarczej, nie powodują konieczności podejmowania przez Niego działalności gospodarczej i
zapłaty podatku w formie karty podatkowej.
W kwestii zatem przyjmowania zaliczek podczas zawieszonej działalności i zgodności z prawem decydował będzie
przede wszystkim charakter przyjętej zapłaty.
© Copyright | Wszystkie prawa zastrzeżone 2006-2017 Web INnovative Software Sp. z o.o., Bolesława Krzywoustego 105/21
51-166 Wrocław, [email protected] KRS 0000342082, NIP 8982167294, Kapitał 60 000zł
09-03-2017
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
2/2