Więcej - Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze

Transkrypt

Więcej - Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Warszawa, dnia 09.01.2013 roku
Lechaa Consulting Sp. z o. o.
Biuro projektu „SZANSA DLA AKTYWNYCH”
ul. Puławska 1/35 (wejście do lokalu od ul. Chocimskiej)
02-515 Warszawa
tel. kom. 530-585-365
www.sda.lechaa.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze
Ul. Szkolna 7
26-400 Przysucha
Szanowni Państwo,
Zwracam
się
do
Państwa
z
uprzejmą
prośbą
o
wsparcie
realizowanego
przez
Lechaa Consulting Sp. z o.o. projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
na podstawie umowy podpisanej z Województwem Mazowieckim, w imieniu
którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Głównym celem projektu jest złagodzenie skutków restrukturyzacji i związanych z tym zwolnień wśród
pracowników, którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładów pracy przechodzących procesy
adaptacyjne i modernizacyjne oraz wśród pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych
zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy przechodzących procesy adaptacyjne
i modernizacyjne.
Prosimy o udostępnienie miejsca na tablicach ogłoszeń wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz
możliwość skorzystania z pomocy Państwa pracowników, którzy mogliby przekazywać informacje
potencjalnym uczestnikom Projektu.
Przewidziane wsparcie w ramach projektu obejmuje:
1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmujące:
- Poradnictwo psychologiczne (4 godziny * 100 osób) – spotkania indywidualne z doradcą, których celem
będzie skonstruowanie Indywidualnego Planu Działania
- Grupowe poradnictwo zawodowe (10 grup * 10 osób * 16 godzin) – spotkania grupowe z doradcą
mające na celu podniesienie kompetencji społecznych Uczestników/czek
- Doradztwo biznesowe (100 osób * 4 godziny) – indywidualne spotkania z doradcą biznesowym
1
Projekt „SZANSA DLA AKTYWNYCH” realizowany jest przez Lechaa Consulting Sp. z o. o. w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie umowy podpisanej
z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Lechaa Consulting Sp. z o.o.
www.lechaa.pl
NIP: 712-278-35-96,
Regon: 004182334,
Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000173751,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
udzielającym wsparcia w zakresie opracowania biznesplanu
- Szkolenia przekwalifikowujące „ABC Przedsiębiorczości” (10 grup * 10 osób * 56 godzin) – celem szkolenia
jest zdobycie przez Uczestników/czek wiedzy niezbędnej do założenia, obsługi i prowadzenia działalności
gospodarczej oraz prawidłowego sporządzenia biznesplanu
2. PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – w wyniku konkursu oceny
wniosków o udzielenie wsparcia finansowego mającego na celu ocenę najlepszych pomysłów na biznes
i biznesplanów zostanie wyłonione 60 osób, które otrzymają dotację na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w wysokości do 35 000 zł. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest ukończenie
wsparcia szkoleniowo-doradczego.
Projekt skierowany jest do 100 osób (w tym min. 60 kobiet) pracujących lub zamieszkujących na obszarze
woj. mazowieckiego. Adresatami wsparcia są osoby należące de jednej z 2 grup:
-50 osób zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przechodzącego/ych
procesy adaptacyjne i modernizacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do
projektu (dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie)
-50 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem
z pracy z przyczyn dotyczących
zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.
Pierwszeństwo udziału w projekcie przed osobami zagrożonymi zwolnieniem mają osoby przewidziane do
zwolnienia.
Z uwagi na fakt, że Państwa klientami / odbiorcami są adresaci/tki naszego projektu wierzymy, iż
skorzystanie z Państwa pomocy pozwoli nam na dotarcie do jak największej liczby potencjalnych
uczestników/czek Projektu a tym samym wsparcie przewidziane w ramach projektu pozwoli na rozwój
przedsiębiorczości w woj. mazowieckim a tym samym zmniejszenie stopy bezrobocia.
Z góry dziękujemy za zainteresowanie i wsparcie z Państwa strony.
Więcej informacji na temat projektów znajdą Państwo na stronie www.sda.lechaa.pl
Z poważaniem
Katarzyna Lendzion
2
Projekt „SZANSA DLA AKTYWNYCH” realizowany jest przez Lechaa Consulting Sp. z o. o. w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie umowy podpisanej
z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Lechaa Consulting Sp. z o.o.
www.lechaa.pl
NIP: 712-278-35-96,
Regon: 004182334,
Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000173751,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH
Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ do
35 000 zł?
Lechaa Consulting Sp. z o.o zaprasza do udziału w projekcie „SZANSA DLA AKTYWNYCH”
W ramach projektu zapewniamy wsparcie szkoleniowo-doradcze w skład którego wchodzą:
- Poradnictwo psychologiczne - Grupowe poradnictwo zawodowe
- Doradztwo biznesowe
- Szkolenia przekwalifikowujące „ABC Przedsiębiorczości”– celem szkolenia jest zdobycie przez
Uczestników/czek wiedzy niezbędnej do założenia, obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej
oraz prawidłowego sporządzenia biznesplanu
-PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – w wyniku konkursu oceny
wniosków o udzielenie wsparcia finansowego mającego na celu ocenę najlepszych pomysłów na
biznes i biznesplanów zostanie wyłonione 60 osób, które otrzymają dotację na rozpoczęcie
działalności gospodarczej w wysokości do 35 000 zł. Warunkiem koniecznym przystąpienia do
konkursu jest ukończenie wsparcia szkoleniowo-doradczego.
Projekt skierowany jest do 100 osób (w tym min. 60 kobiet) pracujących lub zamieszkujących na
obszarze woj. mazowieckiego.
Adresatami wsparcia są osoby należące de jednej z 2 grup:
-50 osób zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
przechodzącego/ych procesy adaptacyjne i modernizacyjne w okresie nie dłuższym niż
6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w
projekcie)
-50 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn
dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy
adaptacyjne i modernizacyjne. Pierwszeństwo udziału w projekcie przed osobami zagrożonymi
zwolnieniem mają osoby przewidziane do zwolnienia.
Dodatkowo zapewniamy: materiały szkoleniowe, poczęstunek, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
SZCZEGÓŁY NA STRONIE www.sda.lechaa.pl oraz w biurze projektu:
Lechaa Consulting Sp. z o. o.
Biuro projektu „Szansa dla aktynych”
ul. Puławska 1/35 (wejście do lokalu od ul. Chocimskiej)
02-515 Warszawa tel. kom. 530-585-365
3
Projekt „SZANSA DLA AKTYWNYCH” realizowany jest przez Lechaa Consulting Sp. z o. o. w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie umowy podpisanej
z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Lechaa Consulting Sp. z o.o.
www.lechaa.pl
NIP: 712-278-35-96,
Regon: 004182334,
Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000173751,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł

Podobne dokumenty