Uhr - Polen.Pl

Transkrypt

Uhr - Polen.Pl
 www.polen.pl Deutsch(Niemiecki)
Ausprache (wymowa)
Polnisch(Polski)
Aussprache(wymowa)
Wie spät ist es ?
wi: spe:jt i:st es ?
Jaki mamy czas ?
ja:ky ma:moe tscha:ss
Wieviel Uhr ist es ?
wi:fil u:r is:t es ?
Która jest godzina ?
ktu:ra jae:sst godchy:na
(zu) spät
(cu:) spe:jt
(za) późno
sa pu:z'no
die Zeit
di ca:jt
czas
tscha:ss
der Montag
mon:tak
poniedziałek
ponjedchja:uek
der Dienstag/en
din:stak/din:stagen
wtorek/wtorki
wto:rek/wto:rki
der Mittwoch
mi:tfo:h
środa
ss'ro:da (fem.)
der Donnerstag
do:nerstak
czwartek/czwartki (mask.)
tschfa:rte:k / tschfa:rtky
der Freitag
fraj:tak
piątek / piątki (mask.)
pjon:tek / pjon:tky
der Samstag
zam:stak
sobota / soboty (fem.)
ssobo:ta / ssobo:toe
der Sonnanbend
zo:nabent
sobota (w Bawarii/Austrii)
ssobo:ta
der Sonntag
zon:tak
niedziela / niedziele (fem.)
nje:dchje:la / -le
der Tag
ta:k
dzień / dni (mask.)
dschje:n / dny:
der Vormittag
for:mitak
przedpoludnie
psche:t pou:dnje (neut.)
der Nachmittag (-e)
nah:mitak
popoludnie
popou:dnje (neut.)
der Mittag
mi:tak
poludnie
pou:dnje
am Mittag / am Vormittag/
a:m mi;taka:m fo:rnitak
w południe/ w przedpołudnie/
f pou:dnjef psche:dpou:dnje
am Nachmittag
a:m nah:mitak
popoludniu
po:pou:dnju
der Morgen
mo:rgen
ranek = poranek
ra:nek = po:ranek(mask.)
heute morgen
hoj:te mo:rgen
dziś rano
dchiss^ ra:no
morgen früh
mo:rgen frue
jutro rano
ju:tro ra:np
morgen
mo:rgen
jutro
ju:tro
Ich mache's morgen
Is' ma:hes mo:rgen
Zrobię to jutro
Sro:bje to: ju:tro
heute
hoj:te
dziś / dzisiaj
dchi:s'
gestern
gess:tern
wczoraj
wtscho:raj
gestern früh
gess:tern frue
wczoraj rano
wtscho:raj ra:no
gestern abend
gess:tern a:bent
wczoraj wieczorem
wtscho:raj wjetscho:rem
der Monat/ die Monate
mo:nat
miesiąc / -e
mje:sjon':tz /-e
die Woche / die Wochen
wo:he / -n
tydzień / tygodnie (mask./pl.)
toe:dchje'nj / toe:godnje
die Vorwoche
fo:rwohe
tydzień przed bieżącym
die Kalenderwoche
kalen:der wo:he
tydzień kalendarzowy
toe:dchjen kalendadsch:woe
diese Woche / diesen Monat
di:ze wo;he / di:zen mo;nat
w tym tygodniu /w tym miesiącu
f toe:m toego:dnju / mjesjon':tzu
(im) Januar
(im) ja:nuar
styczeń / w styczniu
stoe:tschen / f stoe:tschnju
(im) Februar
(im) fe:bruar
luty / w lutym
lu:toe / w lu:toem
(im) März
(im) me:rc
marzec / w marcu
ma:schetz / w ma:rtzu
(im) April
(im) apri:l
kwiecień / w kwietniu
kfje:tzjen / w kfje:tnju
(im) Mai
(im) ma:j
maj / w maju
ma:j /w ma:ju
(im) Juni
(im) ju:ni
czerwiec / 2 czerwcu
tsche:rwjetz / w tscher:fcu
(im) Juli
(im) ju:li
lipiec / w lipcu
li:pjetz / w li:ptzu
(im) August
(im) augu:st
sierpień / w sierpniu
sje:rpjenj / w sje:rpnju
(im) September
(im) sseptem:ber
wrzesień / we wrześniu
wrschae:sjenj / we: wrschae:s'nju
(im) Oktober
(im) okto:ber
październik / w pazdzierniku
paz'dchje:rnik / f paz'dchjerni:ku
(im) November
(im) nowem:ber
listopad / w listopadzie
lissto:pat / f listopa:dchje
(im) Dezember
(im) decem:ber
grudzień / w grudniu
gru:dschjen / w gru:dnju
das Jahr / die Jahre
ja:r / ja:re
rok / lata (mark.sing.) / (plur.)
ro:k / la:ta
das Jahrhundert
ja:rhun:dert
wiek (=100 lat)
wje:k (=100 la:t)
das Jahrtausend
ja:rtau:zent
tysiąclecie
toe:sjontz le:tzje
das Alter
al:ter
wiek (np. człowieka)
wje:k
im Alter von 2 Jahren
im al:ter fon zfa:j ja:ren
w wieku dwóch lat
w:je:ku dfu:h la:t
(im) Sommer
(im) zo:mer
lato / w lecie
la:to / w le:tzje
(im) Winter
(im) win:ter
zima / w zimie
si:ma / w si:mje
(im) Frühling
(im) frue:link
wiosna / na wiosnę
wjo:ssna / na: wjo:ssne
(im) Herbst
he:rpst
jesień / na jesienią
je:sjen / jesje:njon
das Wochenende
wo:hen en:de
weekend
ui:kent
die Stunde
sztun:de
godzina
godchi:na
die Sekunde
zekun:de
sekunda (fem.)
ssekun:da
die Minute
minu:te
minuta
minu:ta
die Uhr
u:o
godzina / zegarek
godchi:na / sega:rek
Wieviel Uhr ist es?
wi:fil u:o yst es ?
Która jest godzina ?
ktu:ra jae:sst godchy:na
Wie spät ist es ?
wi: spe:jt yst ess ?
Która jest godzina ?
ktu:ra jae:sst godchy:na
Du hast eine tolle Uhr !
du: ha;sst aj:ne to:le u:o
Masz fajny zegarek !
ma:sch faj:noe sega:rek
Es ist zwei Uhr.
ess y:st zfa:j u:o
Jest druga (godzina).
je:sst dru:ga godchi:na
Es ist Viertel nach sechs.
ess y:st fi:rtel na:h ze:ks
Jest kwadrans po szóstej.
je:sst kfa:drans po schu:sstej
halb elf
ha:lp el:f
wpół do jedynastej
fpu:l do jedoenass:tej
zehn nach sieben
ce:jn na:h zi:ben
Dziesięć po siódmej.
dche:sjentz po ssiu:dmej
vier nach halb sechs
fi:er na:h ha:lp ze:ks
Cztery po wpół do szóstej.
tschte:roe po fpul do schu:sstej
Deutsch
Ausprache
Polnisch
Aussprache
(Niemiecki)
(wymowa)
(Polski)
(wymowa)
Wie spät ist es ?
wi: spe:jt i:st es ?
Jaki mamy czas ?
ja:ky ma:moe tscha:ss
Wieviel Uhr ist es ?
wi:fil u:r is:t es ?
Która jest godzina ?
ktu:ra jae:sst godchy:na
(zu) spät
(cu:) spe:jt
(za) późno
sa pu:z'no
die Zeit
di ca:jt
czas
tscha:ss
der Montag
mon:tak
poniedziałek
ponjedchja:uek
der Dienstag/en
din:stak/din:stagen
wtorek/wtorki
wto:rek/wto:rki
der Mittwoch
mi:tfo:h
środa
ss'ro:da (fem.)
der Donnerstag
do:nerstak
czwartek/czwartki (mask.)
tschfa:rte:k / tschfa:rtky
der Freitag
fraj:tak
piątek / piątki (mask.)
pjon:tek / pjon:tky
der Samstag
zam:stak
sobota / soboty (fem.)
ssobo:ta / ssobo:toe
der Sonnanbend
zo:nabent
sobota (w Bawarii/Austrii)
ssobo:ta
der Sonntag
zon:tak
niedziela / niedziele (fem.)
nje:dchje:la / -le
der Tag
ta:k
dzień / dni (mask.)
dschje:n / dny:
der Vormittag
for:mitak
przedpoludnie
psche:t pou:dnje (neut.)
der Nachmittag (-e)
nah:mitak
popoludnie
popou:dnje (neut.)
der Mittag
mi:tak
poludnie
pou:dnje
am Mittag /
a:m mi;tak
w południe/
f pou:dnje
am Vormittag/
a:m fo:rnitak
w przedpołudnie/
f psche:dpou:dnje
am Nachmittag
a:m nah:mitak
popoludniu
po:pou:dnju
der Morgen
mo:rgen
ranek = poranek
ra:nek = po:ranek(mask.)
heute morgen
hoj:te mo:rgen
dziś rano
dchiss^ ra:no
morgen früh
mo:rgen frue
jutro rano
ju:tro ra:np
morgen
mo:rgen
jutro
ju:tro
Ich mache's morgen
Is' ma:hes mo:rgen
Zrobię to jutro
Sro:bje to: ju:tro
heute
hoj:te
dziś / dzisiaj
dchi:s'
gestern
gess:tern
wczoraj
wtscho:raj
gestern früh
gess:tern frue
wczoraj rano
wtscho:raj ra:no
gestern abend
gess:tern a:bent
wczoraj wieczorem
wtscho:raj wjetscho:rem
der Monat/ die Monate
mo:nat
miesiąc / -e
mje:sjon':tz /-e
die Woche / die Wochen
wo:he / -n
tydzień / tygodnie (mask./pl.)
toe:dchje'nj / toe:godnje
die Vorwoche
fo:rwohe
tydzień przed bieżącym
die Kalenderwoche
kalen:der wo:he
tydzień kalendarzowy
toe:dchjen kalendadsch:woe
diese Woche / diesen Monat
di:ze wo;he / di:zen mo;nat
w tym tygodniu /w tym miesiącu
f toe:m toego:dnju / mjesjon':tzu
(im) Januar
(im) ja:nuar
styczeń / w styczniu
stoe:tschen / f stoe:tschnju
(im) Februar
(im) fe:bruar
luty / w lutym
lu:toe / w lu:toem
(im) März
(im) me:rc
marzec / w marcu
ma:schetz / w ma:rtzu
(im) April
(im) apri:l
kwiecień / w kwietniu
kfje:tzjen / w kfje:tnju
(im) Mai
(im) ma:j
maj / w maju
ma:j /w ma:ju
(im) Juni
(im) ju:ni
czerwiec / 2 czerwcu
tsche:rwjetz / w tscher:fcu
(im) Juli
(im) ju:li
lipiec / w lipcu
li:pjetz / w li:ptzu
(im) August
(im) augu:st
sierpień / w sierpniu
sje:rpjenj / w sje:rpnju
(im) September
(im) sseptem:ber
wrzesień / we wrześniu
wrschae:sjenj / we: wrschae:s'nju
(im) Oktober
(im) okto:ber
październik / w pazdzierniku
paz'dchje:rnik / f paz'dchjerni:ku
(im) November
(im) nowem:ber
listopad / w listopadzie
lissto:pat / f listopa:dchje
(im) Dezember
(im) decem:ber
grudzień / w grudniu
gru:dschjen / w gru:dnju
das Jahr / die Jahre
ja:r / ja:re
rok / lata (mark.sing.) / (plur.)
ro:k / la:ta
das Jahrhundert
ja:rhun:dert
wiek (=100 lat)
wje:k (=100 la:t)
das Jahrtausend
ja:rtau:zent
tysiąclecie
toe:sjontz le:tzje
das Alter
al:ter
wiek (np. człowieka)
wje:k
im Alter von 2 Jahren
im al:ter fon zfa:j ja:ren
w wieku dwóch lat
w:je:ku dfu:h la:t
(im) Sommer
(im) zo:mer
lato / w lecie
la:to / w le:tzje
(im) Winter
(im) win:ter
zima / w zimie
si:ma / w si:mje
(im) Frühling
(im) frue:link
wiosna / na wiosnę
wjo:ssna / na: wjo:ssne
(im) Herbst
he:rpst
jesień / na jesienią
je:sjen / jesje:njon
das Wochenende
wo:hen en:de
weekend
ui:kent
die Stunde
sztun:de
godzina
godchi:na
die Sekunde
zekun:de
sekunda (fem.)
ssekun:da
die Minute
minu:te
minuta
minu:ta
die Uhr
u:o
godzina / zegarek
godchi:na / sega:rek
Wieviel Uhr ist es?
wi:fil u:o yst es ?
Która jest godzina ?
ktu:ra jae:sst godchy:na
Wie spät ist es ?
wi: spe:jt yst ess ?
Która jest godzina ?
ktu:ra jae:sst godchy:na
Du hast eine tolle Uhr !
du: ha;sst aj:ne to:le u:o
Masz fajny zegarek !
ma:sch faj:noe sega:rek
Es ist zwei Uhr.
ess y:st zfa:j u:o
Jest druga (godzina).
je:sst dru:ga godchi:na
Es ist Viertel nach sechs.
ess y:st fi:rtel na:h ze:ks
Jest kwadrans po szóstej.
je:sst kfa:drans po schu:sstej
halb elf
ha:lp el:f
wpół do jedynastej
fpu:l do jedoenass:tej
zehn nach sieben
ce:jn na:h zi:ben
Dziesięć po siódmej.
dche:sjentz po ssiu:dmej
vier nach halb sechs
fi:er na:h ha:lp ze:ks
Cztery po wpół do szóstej.
tschte:roe po fpul do schu:sstej