Opis techniczny ODDYMANIE

Komentarze

Transkrypt

Opis techniczny ODDYMANIE
PROJEKT
projekt budowlany remontu instalacji oddymiania
klatek schodowych w starej części Szkoły
Podstawowej nr 171 w Warszawie przy ulicy Armii
Krajowej 39
OPRACOWANIE:
MGR INŻ. ARCH PIOTR KRAWIEC
Upr. Bud. MA/062/13
MIDAR Dariusz Michalczyk
ul. Polna 11 05-155 Leoncin
tel. 0 603 633 648 tel/fax 0 22 785 63 60
NIP 531-100-18-14 REGON 010869150
Maj 2014r
EGZ..................
SPIS TREŚCI:
- KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ
- KSEROKOPIE ZAŚWIADZCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY
- SPIS TREŚCI..............................................................................................................2
- CZĘŚĆ OPISOWA:
1. TEMAT OPRACOWANIA..............................................................................4
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.......................................................................4
3. LOKALIZACJA.................................................................................................4
4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC.................................................................4
5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ..............................................................5
6. UWAGI KOŃCOWE........................................................................................6
7. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW............................................................7
PROJEKT ELEKTRYCZNY
- CZĘŚĆ RYSUNKOWA :
RYS.1.
RYS.2.
RYS.3.
RYS.4.
RYS.5.
RYS.6.
RYS.7.
RYS.8
Rzut parteru – klatka schodowa 1
Rzut parteru – klatka schodowa 2
Rzut piętra – klatka schodowa 1
Rzut piętra – klatka schodowa 2
Rzut 2 piętra – klatka schodowa 1
Rzut 2 piętra – klatka schodowa 2
Przekrój – klatka schodowa 1
Zestawienie stolarki
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
RYS.9. Rzut 2 piętra – klatka schodowa 1
RYS.10. Rzut piętra – klatka schodowa 1
RYS.11. Rzut parteru – klatka schodowa 1
RYS.12. Rzut 2 piętra – klatka schodowa 2
RYS.13. Rzut piętra – klatka schodowa 2
RYS.14. Rzut parteru – klatka schodowa 2
RYS.15. Schemat oddymiania klatek
RYS.16. Schemat zasilenia centralki oddymiania MCR
2
1. TEMAT OPRACOWANIA
Treścią niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji oddymiania klatek
schodowych w starej części szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie przy ulicy Armii Krajowej 39
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawowe :
- zlecenie i wytyczne inwestora –
- oględzin budynku
- Inwentaryzacji i badań makroskopowych elewacji
- obowiązujących norm i przepisów
3. LOKALIZACJA
Budynek w którym przeprowadzone będą prace remontowe znajduje się w Warszawie przy ulicy
Armii Krajowej 39
4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC
Projektowane prace wykonane zostaną w budynku Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie , w
najstarszej jej części .
Ta część budynku wykonana jest w technologi tradycyjnej , murowanej.
Budynek jest podpiwniczony , z 3 kondygnacjami nadziemnymi, z nieużytkowym strychem.
Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie – blacha trapezowa.
Rzeczone klatki schodowe , zarówno biegi jak i spoczniki wykonane są z żelbetu. Pełnią one rolę
klatki ewakuacyjnej i obsługują wszystkie kondygnacje budynku.
Ze względu na niezgodne z przepisami wymiary klatek schodowych , na podstawie decyzji
komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej konieczne jest wydzielenie klatek
pożarowe, wraz z wykonaniem instalacji automatycznego ich oddymiania.
W tym celu korytarze zostaną zamknięte szklonymi ściankami z drzwiami o odporności ogniowej EI
30 . Również wymienione zostaną drzwi wejściowe do pomieszczeń znajdujących się wewnątrz
wydzielanej przestrzeni klatek schodowych i dojść do wyjść z budynku. Minimalna szerokość
skrzydeł w świetle to 90cm. Zaprojektowano drzwi jedno i dwuskrzydłowe. Drzwi w ciągach
komunikacyjnych należy wyposażyć w elektromagnetyczne zamki do blokowania ich w postaci
otwartej. Drzwi będą zwalniane za pomocą przycisku znajdującego się po obu stronach drzwi alba za
pomocą zaniku napięcia wywołanego przez centralkę instalacji oddymiającej MCR. Wszystkie drzwi
należy wyposażyć samozamykacze.
Okna znajdujących się na ostatniej kondygnacji klatek schodowych, zostaną wymienione na
atestowane okna oddymiające o wymiarach zewnętrznych 145x200cm. Powierzchnia czynna okien
powinna wynieść min. 5% powierzchni oddymianej klatki, w tym przypadku 1,85m2. Okna otwierać
się będą za pomocą zamontowanych siłowników na ścianę. Jedno będzie otwierać na prawą , drugie
na lewą stronę. Okna należy podłączyć do automatycznego systemu wykrywania dymu. Czujki dymu
umieszczone zostanę na każdej kondygnacji wydzielanych klatek schodowych. Całością instalacji
oddymiania sterować będzie centralka oddymiania MCR , umieszczonej na 2 piętrze klatki nr 1. Dla
każdego okna, na drugim piętrze umieszczony zostanie przycisk przewietrzania oraz ręczny
ostrzegacz pożarowy (ROP) do włączania instalacji w momencie zauważenia pożaru. Dodatkowo
ROP–y należy zamontować przy wyjściu z budynku.
Przy klatce nr 2 dodatkowo konieczne jest poszerzenie wyjścia z budynku do wymaganej prawem
szerokości w świetle 120cm. W tym celu istniejące nadproże należy zastępić nadprożem wykonanym
z dwóch belek stalowych dwuteowych PE 180 o długości L=1,80m. Belki należy skręcić ze sobą za
3
pomocą śrub M16 co 60 cm.
WYTYCZNE ODNOŚNIE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ.
−
ściany działowe – murowane z cegły pełnej , lub pustaka ceramicznego o grubości 12cm,
obustronnie tynkowana.
- drzwi – ścianki szklone, aluminiowe, lub stalowe o odporności ogniowej EI 30. Kolor drzwi biały.
Drzwi wyposażyć w samozamykacz i elektromagnetyczne zamki do blokowania skrzydeł w pozycji
otwartej.
- Drzwi do sal lekcyjnych drewniane , o odporności ogniowej EI 30, wyposażone w samozamykacze.
Dodatkowo drzwi do pokoju biurowego , poddasza, sklepiku i do piwnicy wyposażyć w zamek typu
Yale.
- ściany należy pomalować farbą emulsyjną akrylową, odporną na zmywanie w kolorze jakim są
obecnie pomalowane ściany klatki schodowej i korytarzy.
ZAGADNIENIA P-POŻ
W ramach zabezpieczeń p.poż. projektowanej przebudowy należy wykonać :
−
drzwi wydzielające klatki schodowe o odporności ogniowej EI 30,
−
zamontować dwa oknna oddymiające z automatyczną instalacją oddymiającą sterowaną
centralką oddymiającą
−
przejścia instalacji przez strefę pożarową musi być zabezpieczone o odporności ogniowej
równej przechodzonej strefy.
Szczegóły instalacji automatycznego oddymiania klatki schodowej zawiera projekt elektrycznym
5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ
Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla
robót przy wykonaniu wydzielenia p.pożarowego klatek schodowych.
Informacja opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
A. Zakres robót oraz kolejność realizacji:
1. Przygotowanie terenu budowy , wraz z zabezpieczeniem terenu.
2. wykonanie projektowanych prac budowlanych.
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się następujące etapy jej realizacji:
- przygotowanie frontu robót i zabezpieczenie terenu prac
- wykonanie prac budowlanych
- wykonanie prac wykończeniowych.
B. Określenie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych
Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może stanowić:
- prace rozbiórkowe
- prace prowadzone na rusztowaniach
- prace prowadzone przy instalacjach (prąd, itd.)
Dlatego też niezbędne jest prowadzenie robót pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z
koniecznością przestrzegania przepisów BHP
4
C. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji inwestycji
Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót opisanych w pkt.
B należy do obowiązków kierownika budowy i powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Pracownicy do prac montażowych instalacje powinni mieć zaliczone przeszkolenie i
doświadczenie przy montażu na wcześniej prowadzonych budowach, jak również potwierdzone
uprawnienia jeżeli taki są wymagane.
Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP.
D. Wskazanie środków technicznych do zapobiegania wypadkom.
Plan BIOZ powinien być opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
Plan BIOZ powinien zawierać :
- określenie sprzętu i zabezpieczeń indywidualnych pracowników pracujących przy pracach
niebezpiecznych
- informacje dotyczące rozmieszczenia środków p.pożarowych , oraz informacje dotyczącą adresu
właściwego terenowego Nadzoru Budowlanego, Służby Zdrowia, Policji , a także zasad
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych.
- ogrodzenie obszaru prac przed osobami postronnymi
- rusztowania powinny być systemowe, posiadające atest, montowane zgodnie z instrukcją
producenta i sprawdzone przed rozpoczęciem na nich prac.
- stosować robocze wyposażenie ochronne (odzież,rękawice, kaski, okulary ochronne, osłony
spawalnicze itd.)
- na tablicy budowy należy umieścić numery telefonów do Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia
Ratunkowego
- na terenie budowy należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym i oznakowanym miejscu
apteczkę z podstawowymi środkami i lekami
6.
UWAGI KOŃCOWE
6.1
Prace przy rozbudowie budynku należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, a
wszelkie zmiany muszą uzyskać zgodę projektanta.
6.2
Z niniejszą dokumentacją musi się zapoznać Wykonawca Robót i Inspektor Nadzoru
Budowlanego
6.3
Całość prac należy wykonać zgodnie z normami i przepisami pod kontrolą uprawnionych
osób.
6.4
Wszystkie materiały i montowane wyposażenie techniczne musi posiadać niezbędne aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodne z polskimi normami i wymagane atesty higieniczne.
6.5
Po zakończeniu etapów prac należy przeprowadzić niezbędne próby i pomiary.
6.6
Prace podlegające zakryciu należy zgłaszać do odbioru.
6.7
Podczas prac należy sporządzić dokumentację po wykonawczą i opracować protokoły
zdawczo - odbiorcze
6.8
Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP
5
OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U.
nr. 207 poz. 2016) z późniejszymi zmianami.
Oświadczam
że projekt budowlany remontu instalacji oddymiania klatek schodowych w starej części
Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie przy ulicy Armii Krajowej 39
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzy technicznej ,
OPRACOWAŁ :
MGR INŻ. ARCH. PIOTR KRAWIEC
UPR. BUD. NR 2248/63
Maj 2014r
6