zapisz projekt jako PDF

Komentarze

Transkrypt

zapisz projekt jako PDF
Opis projektu
tytuł projektu: Pierwszy w Polsce Oddział Szpitalny
Medycyny Regeneracyjnej z
zastosowaniem komórek macierzystych zintegrowany blok operacyjny
nazwa beneficjenta: Medical Magnus Sp. z o.o.
województwo: małopolskie
powiat: m. Kraków
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego
działanie: III.2. Podnoszenie innowacyjności i
konkurencyjności przedsiębiorstw
dziedzina: brak
wartość projektu: 2 585 000.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 944 078.60 zł
ocena:
sektor: rozwój firm
punktor projekt realizowany
w latach 2007-2013
Medycyna precyzyjna to podejście, w którym lekarze dysponujący wiedzą o predyspozycjach
genetycznych pacjenta mogą zaproponować spersonalizowaną terapię – dopasowaną do
konkretnego przypadku. W momencie, kiedy cena odczytu wszystkich genów człowieka spadła
poniżej 4000 PLN rozpoczął się wyścig o to, kto pierwszy wdroży predykcyjną i diagnostyczną
moc sekwencjonowania genomu do opieki zdrowotnej. Obecnie największym wyzwaniem jest
uzyskanie zdolności do szybkiego i taniego sekwencjonowania zintegrowanego z
zaawansowaną analizą wyników. Pomimo postępu wiedzy dotyczącej genomu proces
wprowadzania informacji o genach pacjenta do praktyki klinicznej jest bardzo powolny. Idea
medycyny precyzyjnej wymaga rozbudowy innowacyjnych systemów interpretacji genomu,
posiadających możliwość generowania raportów diagnostycznych dla wielu jednostek
chorobowych. Celem projektu jest wdrożenie informatycznej platformy, która będzie
automatycznie przeszukiwała dostępne źródła informacji genetycznej oraz bazy zawierające
funkcjonalne opisy genomu człowieka. Wynikiem przeszukiwania będzie ustrukturyzowana
wiedza, która następnie będzie podstawą produkcji automatów generujących klinicznie
użyteczne raporty diagnostyczne - GeneTraps. Każdy z tych raportów będzie poświęcony
odrębnej jednostce chorobowej lub efektom działania jednego leku. Dzięki raportom
generowanym przez GeneTraps lekarz wybranej specjalizacji będzie mógł pozyskać
interesującą go informację bez konieczności wgłębiania się w metodykę analizy genomu.
Wytworzony silnik informatyczny będzie wyszukiwał i automatycznie aktualizował dostępne
zbiory danych. Podstawowe narzędzia będą następnie grupowane w zestawy związane z
poszczególnymi jednostkami chorobowymi. Wsparcie diagnostyki wynikające z wdrożenia
projektu GeneTraps będzie miało wymierny efekt w postaci przyspieszenia procedur i decyzji
medycznych. Wyniki projektu zostaną wdrożone w formie usług świadczonych przez
przedsiębiorstwo intelliseq na terenie RP oraz zagranicą.

Podobne dokumenty