Pobierz plik - Akademia Pomorska w Słupsku

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik - Akademia Pomorska w Słupsku
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na realizację zadania pn:
Usługi konserwatorskie świadczone na rzecz Akademii Pomorskiej w Słupsku
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości poniżej progu określonego w art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający:
Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a,
tel. 059 84-05-303, fax 059 84-05-444, www.apsl.edu.pl
Zatwierdzam do realizacji:
Prof. nadzw. dr hab. Roman Drozd
Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku
Słupsk, luty 2016 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 22.12.2015 r. poz.
2164)
Szacunkowa wartość całości zamówienia nie przekracza wartości progu określonego w art.11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
I.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem niniejszego postępowania
nie jest zawarcie umowy ramowej na podst. art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwatorskich na rzecz Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
Klasyfikacja CPV:
50.00.00.00-5 usługi naprawcze i konserwacyjne
45.44.00.00-3 roboty malarskie i szklarskie
50.71.10.00-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
45.42.10.00-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
98.39.50.00-8 usługi ślusarskie
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy Pzp. Nie
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy
przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne,
użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o
równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
24 miesiące.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW:
1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówieniaWykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia SEP do
1KV,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których
mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w
pkt. 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Każdy z
Wykonawców samodzielnie powinien spełniać warunek określony w ust. 2 i 3.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale VII niniejszej SIWZ.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób
jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu oraz
wskazywać:
- jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
- jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. W przypadku oświadczeń, wniosków,
zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać
konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Magdalena Wyrwa: fax 059 84-05-444 [email protected]
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później, niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
Zamawiający udzieli wyjaśnień, przesyłając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej
(www.apsl.edu.pl).
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść
niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której jest udostępniona.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
VI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas
niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co
najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY:
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp – załącznik nr 2 do niniejszej
SIWZ;
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, z wykorzystaniem
wzoru – załącznika nr 3,
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i
dokumenty:
1)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do SIWZ;
2)
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.
1 pkt. 2 Pzp (załącznik nr 1);
Wyżej wymienione dokumenty musi złożyć każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stosuje się do
przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24
ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór zał. nr 4).
5. Formularz Oferty (załącznik nr 5).
Zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub
kopii poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie
potwierdzonych kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwość co do jej prawdziwości.
VIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle
według postanowień niniejszej Specyfikacji.
Oferta musi być sporządzona według wzoru Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej
Specyfikacji.
Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź
niezmywalnym atramentem.
Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone
w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był
opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i
opatrzone datami ich dokonania.
Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
IX. SPOSÓB OZNAKOWANIA OFERTY
Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanych w następujący sposób: „Oferta na Usługi konserwatorskie świadczone na rzecz Akademii Pomorskiej
w Słupsku"
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub
wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli
wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
X.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, p. nr 35 - Kancelaria Ogólna, do 07 marca 2016 r. do godz.
10.00. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o tym fakcie
oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć 07 marca 2016 r. o godz. 10.30,
do siedziby Zamawiającego – Biuro ds. Gospodarowania Majątkiem.
XI. WADIUM:
Odstąpiono.
XII.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Wykonawca jest zobowiązany podać cenę oferty w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2.Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, z
uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków oraz postanowień zawartych w SIWZ, wynikające wprost z
określonego zakresu rzeczowego, jak również inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia.
3. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem obowiązującej stawki podatku VAT, z
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
4. Wykonawcy zagraniczni (z krajów unijnych i krajów trzecich) nie podają stawki VAT, gdyż zgodnie z
prawodawstwem polskim podatek VAT uiszcza zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów:
a) w przypadku wykonawców z krajów unijnych, zamawiający w celu oceny oferty dolicza do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b) w przypadku wykonawców z krajów trzecich, zamawiający w celu oceny oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny cło według kodu taryfy celnej, którego zapłata leży również po stronie zamawiającego oraz podatek od
towarów i usług, który zamawiający ma obowiązek uiścić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawcy z
krajów trzecich nie ujmują cła w cenie netto.
Nie są przewidywane rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone w walutach obcych.
XIII.KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1. Cena – 98 %
2. Czas reakcji w przypadku nagłego wypadku od momentu zgłoszenia awarii w formie telefonicznej w
godzinach od 16.00 do 7.00 – 2 %
Ad 1.Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
C=
-----------------------------
x 98
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Ad.2
Kryterium „Czas reakcji”
Zamawiający wymaga, aby czas reakcji od momentu zgłoszenia nagłej awarii w godzinach od 16.00 do
7.00 w formie telefonicznej wynosił maksymalnie 1 godzinę (60 minut). Przyjmuje się, że czas przybycia
Wykonawcy może trwać w przedziale czasowym od min. 45 minut do max. 60 minut. Maksymalną
wartość punktową otrzyma Wykonawca, który określił w ofercie czas przybycia nie dłuższy niż 45 minut.
Ostateczna ilość punktów przyznanych ofercie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyliczona
zostanie wg wzoru:
Czas min.
CR = -------------------------------------------------------- x 2
Czas określony w ofercie badanej
Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów we wskazanych wyżej
kryteriach.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawią taki sam bilans obu kryteriów, wybierze ofertę z niższą ceną.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej
oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Zamawiający poprawi w ofercie (art. 87 ust. 2 ustawy Pzp):
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Nie złożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2) dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
XIV.UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane wyżej kryterium oceny ofert.
Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo
zamówień publicznych .
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,
d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta
Ogłoszenie zawierające informacje, o których mowa w pkt. a) Zamawiający umieści na stronie internetowej
www.apsl.edu.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
Jeśli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed
zawarciem umowy Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, najpóźniej w dniu jej podpisania, w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie,
b) zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy
Pzp,
d) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym,
e) z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel, zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od
kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia, czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione,
czy nie,
f) w przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej, niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do akceptacji projektu w/w dokumentu,
g) Zamawiający zwróci całość zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
1.
Przedmiotem umowy jest bieżąca konserwacja oraz drobne naprawy w zakresie określonym w SIWZ – w
2.
W dalszym ciągu umowy osoby wykonujące usługi w imieniu Wykonawcy zwane będą konserwatorami.
3.
Wykonawca jest zobowiązany do gotowości do świadczenia usług 7 dni w tygodniu całodobowo, z tym
nieruchomościach Zamawiającego w Słupsku.
że w godzinach od 16.00 do 7.00 zgłoszenia mogą obejmować wyłącznie wypadki nagłe, wymagające
natychmiastowych działań zabezpieczających Wymagany czas reakcji od momentu zgłoszenia w formie
telefonicznej – …….
4.
W przypadku nagłej konieczności zakupu materiałów i części, zakupu może dokonać Wykonawca z
środków własnych, po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Rozliczenie za zakupione materiały
będzie następować raz w miesiącu.
5.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty w mieniu Zamawiającego
powstałe w związku z wykonywanymi przez niego usługami, chyba że wykaże, iż mimo dołożenia
należytej staranności nie był w stanie zapobiec powstaniu szkody.
6.
Wyłączenie powyższej odpowiedzialności nie dotyczy szkód i strat powstałych na skutek
działania konserwatorów.
7.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki niewłaściwego wykonania usług będących
przedmiotem umowy również przed organami kontrolnymi. W szczególności dotyczy to Policji, Straży
Pożarnej i SANEPID-u.
8.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie właściwych przepisów dotyczących bhp, ppoż,
ochrony środowiska itp. przy wykonywaniu usług objętych niniejszą umową.
9.
Podczas wykonywania usługi Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, jakim
ulegną pracownicy Wykonawcy w czasie realizacji umowy.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w sprzęcie, czy tez urządzeniach
służących wykonaniu umowy, używanych przez Wykonawcę.
11. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj 24 miesiące, począwszy od 01 sierpnia 2016 roku.
12. Wcześniejsze rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie w drodze pisemnego wypowiedzenia
przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawca w sposób nienależyty wykonuje usługi będące przedmiotem
umowy.
13. W przypadku nienależytego wykonania usług będących przedmiotem zamówienia Zamawiający ma
prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o 2% ogólnej wartości usługi miesięcznej netto, za każdy
stwierdzony przypadek. Zgłoszenie nienależytego wykonania umowy musi być dokonane na piśmie, a
Wykonawca może złożyć zastrzeżenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia zastrzeżeń przez
Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę korygującą.
14. W przypadku powtarzających się co najmniej dwukrotnie zastrzeżeń co do właściwego wykonywania
usług przez Wykonawcę, Zamawiający niezależnie od obniżenia wynagrodzenie, o którym mowa w § 5
może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca.
15. Zastrzega się możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z 30- dniowym okresem wypowiedzenia, z
przyczyn ekonomicznych leżących po stronie Zamawiającego.
16. Zamawiający ma prawo kontroli jakości świadczonych usług określonych umową.
17. Za wykonanie swoich zadań Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………
……….zł brutto ( słownie ……………………………………………………………………………)
18. Wynagrodzenie płatne będzie w 24 (dwudziestu czterech) równych miesięcznych ratach każdego
miesiąca z dołu za miesiąc poprzedni.
19. Należność, o której mowa w ust. 2, Zamawiający wypłacać będzie Wykonawcy przelewem na rachunek
bankowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury.
20. Zamawiający prowadził będzie zeszyt zgłoszeń zadań do wykonania przez Wykonawcę.
21. Zgłoszenia dokonywane będą telefonicznie.
22. Wykonane usługi będą dokumentowane przez strony umowy.
23. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ustala się w wysokości – 10 % ceny
ofertowej brutto podanej w ofercie Wykonawcy.
24. Wniesienie i zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy odbędzie się na zasadach określonych
w art. 148 do 151 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
25. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie, wymagających dla swej ważności
formy pisemnej w postaci aneksu, na poniższych warunkach:
1)
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2)
w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
3)
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, wartość netto
wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w
aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem zmienionej stawki
podatku od towarów i usług.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie podwyższone lub zmniejszone o wartość, o jaką odpowiednio: wzrosną lub
zmaleją całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze zmian
wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych
bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy,
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami tych
osób.
26. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu wpływ:
a)
zmiany stawki podatku od towarów i usług lub
b)
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, lub
c)
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
na koszty wykonania zamówienia oraz przedstawić propozycję nowego wynagrodzenia z powołaniem
się na stosowne przepisy, z których wynikają ww zmiany.
27. Aneks powinien być zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu
przez Wykonawcę pisemnego udokumentowania, o którym mowa w ust. 4
Akceptacja istotnych postanowień umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia na Formularzu
Oferty.
XVII. ZAWARCIE UMOWY
1.
Umowa zostanie podpisana zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy .
2.
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy określonego w art. 23 ust 1 Pzp (Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia), Wykonawca ten przed podpisaniem umowy zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
3.
Termin i miejsce zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający
wyznaczy w powiadomieniu o wyborze oferty, z tym że umowa nie może być zawarta wcześniej niż po
upływie 5 dni licząc od dnia przesłania niniejszego powiadomienia faksem lub poczta elektroniczną albo
10 dni (jeżeli zostało przesłane w inny sposób), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) i pkt 3 lit. a)
ustawy Pzp.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz oryginału (do wglądu) i kserokopii
uprawnień SEP do 1 KV osoby wykonującej zamówienie.
XVIII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, opisu
sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z
postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenie oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy,
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp, albo w
terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone powyżej, wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub z zachowanie należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę do jego wniesienia.
XVIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XIX. INNE:
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu cywilnego.
XX. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU SĄ:
Nr
Nazwa załącznika:
1
Opis przedmiotu zamówienia
2
Oświadczenie
3
Wykaz osób
4
Oświadczenie o grupie kapitałowej
5
Formularz oferty
Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
Wykaz budynków i pomieszczeń Akademii Pomorskiej w Słupsku objętych przedmiotem
I.
zamówienia
Nazwa i adres obiektu
powierzchnie
biurowe
m²
powierzchnie
dydaktyczne
m²
Korytarze,
pomieszczenia
sanitarne,
socjalne, inne
m²
Ogółem
m²
Budynek Wydziału FilologicznoHistorycznego łącznie z małą salą
gimnastyczną,
Słupsk ul. Arciszewskiego 22 a
888
1.146
1.172
3.206
Budynek Wydziału MatematycznoPrzyrodniczego, Słupsk
ul. Arciszewskiego 22 a
632
1.528
968
3.128
Budynek Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego tzw .duża sala
gimnastyczna, Słupsk
ul .Arciszewskiego 22 a
192
714
181
1.087
Biblioteka Uczelniana ,Słupsk
ul. Arciszewskiego 22a
231
2.247
1.038
3.516
Budynek Katedry Bezpieczeństwa
Narodowego Słupsk
ul. Arciszewskiego 22a
266
738
544
1.548
Budynek Instytutu Muzyki Słupsk
ul. Partyzantów 27
91
559
418
1.068
Budynek Instytutu Geografii Słupsk
ul. Partyzantów 27a
268
358
426
1.052
Budynek Instytutu Neofilologii i
Studium Informatyki, Słupsk
ul. Słowiańska 8
198
816
668
1.682
Budynek dydaktyczny Akademii
Pomorskiej w Słupsku
ul. Bohaterów Westerplatte 64
944
1.722
1.701
4.367
44
81
10
135
90
-
-
90
12 Pion Ochrony w DS.-1,DS.-3
31
-
-
31
13 Archiwum Uczelniane DS.-4
42
-
206
248
-
254
1.847
2.101
3.917
10.163
9.179
23.259
lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
Zielnik Instytutu Biologii w budynku
DS.-1 Słupsk ul. Arciszewskiego
22a
Wydawnictwa Uczelniane w
budynku DS.-1 , Słupsk
ul. Arciszewskiego 22a
Budynek hurtownia / Instytut
Pedagogiki PS/ Plastyka
Ogółem
II. Wykaz terenów zewnętrznych Akademii Pomorskiej w Słupsku objętych przedmiotem zamówienia
Powierzchnia w m²
Lp.
Nazwa posesji
1.
Arciszewskiego 22 kampus
62 000
2.
Westerplatte 64
11 623
3.
Słowiańska 8
2 616
4.
Partyzantów 27
1 016
Ogółem
77 255
III. Rodzaj i zakres wykonywanych usług:
1.
Usługa świadczona przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie umowy.
2.
Gotowość do świadczenia usług 7 dni w tygodniu całodobowo, z tym, że w godzinach od 16.00 do 7.00
zgłoszenia mogą obejmować wyłącznie wypadki nagłe, wymagające natychmiastowych działań
zabezpieczających. Wymagany czas reakcji od momentu zgłoszenia w formie telefonicznej –
maksymalnie 1 godzina.
3.
Zgłoszenie awarii do natychmiastowej realizacji będzie odbywało się telefonicznie.
4.
Zgłoszenia drobnych usterek i prac konserwatorskich będą zapisywane przez pracowników Uczelni w
dzienniku awarii i usterek znajdujących się na portierniach w poszczególnych obiektach.
5.
W przypadku braku możliwości natychmiastowego usunięcia usterki, Zleceniobiorca zobowiązany jest do
zabezpieczenia usterki w sposób, który pozwoli na uniknięcie strat materialnych.
6.
Wymagana jest obecność na terenie Uczelni co najmniej dwóch przedstawicieli Wykonawcy, od
poniedziałku
do
piątku,
w
godz.
7:30
do
15:30,
w
celu
wykonywania
usługi
i natychmiastowego reagowania na drobne naprawy i awarie.
7.
Wykonawca jest także zobowiązany do obsługi technicznej wszystkich imprez edukacyjno-kulturalnych
organizowanych i współorganizowanych przez Uczelnię na jej terenie, jak również poza jej siedzibą.
8.
Usługi hydrauliczne obejmują:
a)
w sieci wodnej:
- zapewnienie stałego przepływu wody do odbiorników i kranów czerpalnych w budynkach uczelni,
- eliminowanie pojawiających się awarii sieci wodociągowej,
b)
w sieci kanalizacyjnej:
- utrzymywanie drożności sieci kanalizacyjnej w budynkach oraz kanałach na terenach zewnętrznych,
wymienionych w pkt.I i II opisu przedmiotu zamówienia,
c)
w sieci ciepłowniczej:
- nadzór nad prawidłową pracą urządzeń ciepłowniczych, regulacja i odpowietrzanie odbiorników ciepła,
- wymiana uszkodzonych elementów między innymi; rur, grzejników, termostatów, odpowietrzników
zaworów
d)
w odbiornikach wody zainstalowanych w budynkach;
- dbanie o prawidłowe działanie: sedesów, umywalek, baterii, zlewów, przepływomierzy elektrycznych,
e)
Wykonawca jest zobowiązany do stałego monitorowania instalacji ciepłowniczej i sieci wodkan, oraz prowadzenie systematycznych działań zapobiegających zagrożeniom awarii oraz
usuwanie ich przyczyny.
9. Usługi elektryczne obejmują:
a)
konserwację rozdzielni wolnostojących, w tym:
- szaf rozdzielczych,
- wymianę uszkodzonych podzespołów, usuwanie awarii elektroenergetycznych.
b) konserwację sieci energetycznej – kablowej, w tym:
- sprawdzanie i konserwowanie przyłącza do budynków,
- drobne naprawy instalacji w przypadkach wystąpienia awarii.
c)
konserwację zewnętrzną sieci oświetleniowej, w tym:
- konserwację oświetlenia zewnętrznego,
- wymianę uszkodzonych żarówek, wyłączników zmierzchowych, styczników i reflektorów.
d) konserwację instalacji elektrycznej – wewnątrz budynków, w tym:
- konserwację tablic elektrycznych wnętrzowych – wymiana bezpieczników, wyłączników i urządzeń
sterujących,
- montaż oświetlenia – wykonywanie drobnych instalacji elektrycznych,
- drobne naprawy sprzętu elektrycznego typu: wentylatory, niszczarki, przedłużacze, przełączniki, oprawy
oświetleniowe itp,
- wypisywanie orzeczeń technicznych na kasowany sprzęt elektryczny,
- stałe monitorowanie urządzeń elektrycznych oraz prowadzenie systematycznych działań
zapobiegających zagrożeniom, awariom oraz usuwanie ich przyczyn.
10. Prace konserwatorskie, jak na przykład: stolarskie, ślusarskie, szklarskie, obejmujące
między innymi:
- montaż i naprawę mebli biurowych i szkolnych, drzwi, okien, itp.
- mocowanie tablic, gablot i innych pomocy ściennych,
- przenoszenie mebli,
- montaż nowych mebli,
- montaż i naprawa rolet i karniszy okiennych,
- montaż drobnych urządzeń sanitarnych,
- montaż i naprawa wieszaków, obrazów i drobnego wyposażenia pomieszczeń,
- wykonywanie innych prac konserwatorskich wyżej nie wymienionych.
11. Prace malarskie i drobne prace budowlane obejmują:
- uzupełnianie ubytków tynku, malowanie powierzchni ścian do 2000 m² wraz
ze szpachlowaniem i gipsowaniem,
- naprawa i wymiana uszkodzonych i zużytych wykładzin oraz listew przypodłogowych
i narożników,
- uzupełnianie ubytków glazury, terakoty do 300 m², w tym również na tarasach i schodach
zewnętrznych,
- wykonywanie innych prac nie objętych zakresem konserwacji:
- drobne prace porządkowe,
- montaż, naprawa i renowacja ogrodzenia do 100 mb,
- renowacja elewacji budynków do. 300 m²,
- czyszczenie rynien i spustów,
- inne drobne prace remontowo budowlane nie wymienione powyżej, a wynikające z bieżącej potrzeby
napraw.
.
IV. Informacje uzupełniające:
1. Materiały do konserwacji zakupuje Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
2. W przypadku nagłej konieczności usunięcia awarii, zakupu materiałów i części, może dokonać Wykonawca
ze środków własnych, po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Rozliczenie za zakupione materiały
nastąpi po przedstawieniu i zaakceptowaniu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego starannego wykonania przydzielonego zamówienia, oraz
świadczenia wysokiej jakości usługi.
4. Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania pracownikiem posiadającym uprawnienia SEP
do 1KW (przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do przedstawienia tych uprawnień).
5. Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania środkami transportu w celu sprawnej realizacji
przedmiotu zamówienia.
6. Pracami ze strony Zamawiającego koordynuje wyznaczony przedstawiciel Uczelni.
7. W dniu podpisania realizacji zamówienia Uczelnia przekaże do dyspozycji Wykonawcy
pomieszczenie socjalne.
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na
Usługi konserwatorskie świadczone na rzecz Akademii Pomorskiej w Słupsku
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że
spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
b)
Posiadania wiedzy i doświadczenia;
c)
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d)
Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek
zawartych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.
U. z 22.12.2015r. poz. 2164.)
……………………..dnia…………………………..
…………………………………………….
Podpisano (imię, nazwisko i podpis)
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we właściwym upoważnieniu
Załącznik nr 3
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
lp
Imię i nazwisko
Informacja na temat
Zakres
Informacja o
kwalifikacji,
wykonywanych
podstawie do
doświadczenia i
czynności
dysponowania
wykształcenia
osobami
Oświadczamy, że wyżej wymieniona osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada
wymagane uprawnienia, tj. uprawnienia SEP do 1KV.
Pouczenie:
Art. 297 Kodeks karny: kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
………………..,dn………………….
Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Załącznik nr 4
(pieczęć wykonawcy)
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
1.
składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z
dnia
16
lutego
2007
r.
O
ochronie
konkurencji
i
konsumentów
(Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
1.
2.
3.
…..
………………..,dn………………….
………………………………………………….
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
2.
informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
………………..,dn………………….
………………………………………………….
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2
Załącznik nr 5
………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
Formularz Oferty
My, niżej podpisani……………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Usługi konserwatorskie świadczone na rzecz
Akademii Pomorskiej w Słupsku” składamy niniejszą ofertę.
Oferujemy realizację zamówienia za cenę ofertową* :
Cena …………….………………………………………………………………………………………… ………. brutto
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………..……)
w tym VAT:…………………..
(słownie:…………………………………………………….…………………………….)
Czas reakcji na nagłą awarię w godzinach od 16.00 do 7.00:………………………………….(min.45 minut, max. 60
min).
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia udostępnioną przez
Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
2. Z naszej strony realizację zamówienia koordynować będzie:
..…………………………………………tel…………..……fax…………….…….., e-mail……………….………….
3. Oferta zawiera /nie zawiera ** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
………………………………………………………………………………..……………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w
dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
7.Ofertę niniejszą składamy na……..kolejno ponumerowanych stronach.
8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1)…………………………………………………………………..
2)………………………………………………………………….
3)…………………………………………………………………..
4)…………………………………………………………………
…………………..,dn………………………
…………………………………………..
podpis upoważnionego przedstawiciela
*cena ofertowa – całkowita wartość umowy uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ,
**niepotrzebne skreślić.