Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Transkrypt

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
/ l
.\1r
n
--.
,
t
-/
v v '
i i't
|
ta L
'
Donaeaotrica
\;lfpiynqto daio
2 \ , uI it,i)
E MAJATKOWE
oswl.A
gmrnY
vL(.(..,cni^
i. 7*L'!r;r-f6
1..r!
mgr Dag a r a B
Fo{ptl
U'rraga:
''l
. Cscba sk:aieiaca csiviaccSiidrcEu
i
nia l<airiejz rubrlk.
7 ;e:oii
''
nns:-:.oceing
15t:il'tlw
i a{exinri,eegoin
eg o : p ratw6a_,stara n n eco i zup einego'.nr,7peinie-
atelskich
r u b r T k i n i e z : r a i c u i a , r r k c n k r e t n y m p r : : / p a c k u z : s t c s o w a n l a , n a l e z ' t ' . a r p i s a .c. n i e i c r r -
c:'r .
jes: okra3iicpr:'Tnalezncscpcszc:oqsin'1ch
cbo'aria:=na
sk:acnikowmaiat3. Cscbaskiadai4caos'.viacc:enie
makc'"rn1cn.
cccioco.rv i zcbowiazancc majqtku odrgbnego i majqtku objgtego rnatzenskq'rlspolncscia
jatkowa-.
3. Cs'wiacic:eniec sranie maiqtkcmlm dorTc:'/ maiqtku',nrk;aju i :a granicq.
obeimuie rownie: wier:'pelnoSci pienie:ne.
5. Os'"viacc:enie
c sqinie rnajatkow..rm
jawne, w c-ejci E zas iniornacje nieja,,vne
cotyc:ace aire6. lV c:ejci A os'wiacc:eniaz:v.ranesq ir':fcrmacje
su z:mie"zkaniaskiacajacegoos'wiacc:enieoraz miejsca poiozenia nieruc:'lcmosci.
Quspucill..,.l.ju..;!........tt.:.(t.Y.....:....(.#t{.*]*ai:.Q.{,L:.|...............-.............
\
( m i e i s ci-a' t r u c n i e n i as ,i a n o w i s x ol u b ; u n k c i a i
I
n
M ;:nn;::ni'
cio; nr:ani<:ri
, r e - = , ^ , -. , C r . . l i8a m a f C a . l9 9 0 f . O S a i l . . l 6 G a - C : tger - i i n n , / f i .(, D
: : . U . Z 2 C 0 l f . N f . 1. 1 2 .
i N" .r.z ' ! , a c z . r r c € i ,
: ; . . - ' , - s s , r ; ; . ' ; i o i ' . . : n i ; 2 i , = ; ; . , : d , i r i s z - . " " . . : = a , N r r 1 r 3 l ; ; : . ; ; : ;1
i '2
t !7! ,i =
: g c c r i e : a r i - 2 4 1 1i = i u s i a w y c s i v i a c c : : m , : = p o s i a c a m ' r u c i c c : a - c e w s k t a c n a i : : r , s x : e j ' . v s ; c i r ' l c s cni i a i a - i K c l v e r
i u c s l a n c w i a c e r - n c im a i a t e k c c r e i n v :
i.
" "':" "'
-
cbc=j: .--..n1J.e-----1ffPte-o!c:rn
iiocki pienie:nei!ror,acZtne'ru'rvaiucie
,/
-.cll:/7.<ery.
ra k,vct?:
t/-(.....
.....,:l
/
/
lt.
1.
z.
a
ill
l tt .
l .
? : s i a c a r : u c : : a i ' i, v s c c i k a c :h a : c l c ' , , v y c: : r : c : i a t e r nc n ' l i r : n y c l t s c c c r a , r u n ' 7 c, u: c c r : e c s l e c i c r c c w , , rKu : c r ' l c i u c ; 3 s i n r c i ai :-x ; e c s c b y- n a l e i TF c c a i l i c : b q i e m i t e n c au c i i a i c w :
..../l:1.9... .4I"l ft! t* t:kLy.
n
'i09'"
ucz'.a|1iesiancwia.pak:e:'rvieksrT
niz
uc:iatiw w scctce: ..r.?.*-e-...*i.a.tV.q.l.:t........
l
J
\
',,rrcku ubiegiymcccl'loc w w.lsckcsci:..(!!-(.-:-.!.*.k*.+.:1..
Z :agc iy't'..riu
csia-c:ra-ieci(elam)
/ 4
i - i : s i a c a r : , u c : i a i ' v ' , irnr n y c ; s' l c c : k a c :nl a n c l c w y c i -
n a i e : y p c i a c l i c : : q i e n l i t e n i au c ; i a r c , r ' / :
lv.
t .
F : s i a c a r na k : i e ' r ' rs c c i k : c l ; i a n c l c ' , v y cz: 'u: c : : a t e n r
- c n r i n n y c ic s c b p r a v r n y c :i u c : c = c s i q c i c r c c w , , , vk : i ^,7is:.
i ' l c : ' i u c : e s i n i C : a i a x : e c s c h ' r. r-
....n:u(....faEL*lkt at.
.s,s€1
/ .pr.ri2ari
* nta
ll ii cn :- :; qo ;i le- 'm, -i ^r e
arcir:
akcieie siancwia.cakierwiekseTnii i09,"akc;i w spoice:
,,-lLt--(-..(.h.:/.Ut.**...---.
-------- ----;-7-----" """'
7
...::.........
-":.'"""''"""'
'
=-n
a,rrr.ir, ^-:^^^^t^-t-t^-\
!7 iicLU
!'/Luruosia-gna.iem(?iam)'ar;'cku
ubiegryra coc:icc w wysckcsci:.-,(/.!/-(.t.!i-(l/.t..!.+t.
/ /'/
2' Fcsiacamakciew 166r7ci
- nalei.Tpccac lic:re i emitenta:kcii.
sooikac:rl''ianclowycn
1
/
?
,/
Z iego rytutucsia-gna.tem(gtam)
w i'ckuubiegiymooc;roc
w wysoko6ct:......r,:?.ly:i.€:.L:-(/:*t...1.rr.........--.-.-....
,
u
/
t
\1.
(nabyimoi mai2onek,zw'1ia-c:iniemmienia praTnaleznego jego
Nabyiern(am)
cio
maia_rku
ocrqbnego)cc Skarbu Pansura,innej pansiwoweioscby prawnej,jecnosteksamoea-cuien4orialnego,ici
eryia-zklw
lJb ocj kcmunalnejcscby prawneinasiecuia-ce
rnienie,ktore poilegalo zbrTc:u-w
drocze pr:erar-Gu-nalez,/poiac cois mie-
l
:
:Il::::l-iTlll-7.aa;r;t:n:;::
,/
1 /t
' ' ? : c ' a a c z ?c : i a t a i l c s c 3 c s : c c a i . : : . ' : : a i e : ' 7 : o c a c : c r n e p r a , r y n a . i p r : e c m i c t c : i a : a i n c s c : ' ; : . 4 . ! t . g . . f l . : / - ( : { L ( r r
/
- cscbisc:e
-,ruscilnie z inn'ymicscbami....,1it€-..-.ftZsZ:.,..(.+..da.[,
...-... ..
L.
7 iz-a
t\ r/ r f! rq rrsi r r
vlt.
\rVsccikac;rn-n"1owr7c:l
(nalrua,siecziba
-
iec:arn
-
c -. s , , ,k
? ^cmm
i ciisi j i rr ae' '. ,, i' -, .r,ii z
- ^' 7
i i nte
^ j(oc
r e v \ v . , ,ae:-' a. vn i,.,:A
k:ecy):..-../y]A..(.-.r1.%Ig.ylc--..
r-ien|lea
r=atr
azl-^.^-^t
| ^)
--!t-"'-"'
-
'"'-""""
teci:.n
tJ
- !sye !/rs' q vi' c-u'a-tem(eiam)w rcku ubiegiym ciccncd w wrTsokos
ci:---.-.fu-...-fkfu.g.-;.::r-.--...-..---.
r
/
Y
lub innei cziaiaincici zarobkc'wejiub zziEc,: pccaniefi k'.vctuz'/? ccc:jocy csia.gane::7ruiu;at:'Jcnienia
....f*).I:au.W.......r.lt.!1..i.(..r---2-(-t--L-/:-------....cJ..q.(t.cr...
.,-e
\ , q v r -r ir t. :\ .
.{-CL
= i c n i ; : l r .' re. e . r ! l r reg2{ -u .
;' lCl trC, i' IUU€l
I M
ti
1 C l , C n -4 .r ivn\ r/ yv 'cr l
^r , NJ 7v G
- al <
! uaJ :v1. 1 -P. v1v1r , 1/ 4, 1
= :j c i l v v v v
wUUNU,r/.
^ r - -t /. . ? c . k ' - . 1 v: C
- l i- a : : C W
rru! '
ri Y
-ee'\v
|T:gC:faniC--r7Ci naie:'7
................:..........-..-ii....j""''
:r
^l.a,ei=z=ri=
^ionic:^^
^ jia-K: ,i ci ^: l ^ - ^ . - - 1 . ,
acsaaly
a
F ,^,-.e-c^2
':n nnn :i^n/.!.
I t t r a ' n a a ', /\ ^v -(v- ,( t ,JNv : L. r/ vur ic;-;4i \tut r ;6 ji qeNkr irm
rr
,U' C- -c il o
inng
s.v'
I
v
narnr.,l-i
\ ^ / j - 1 / n . i: = C i a C f ' . i e l =
c7l -c il -r =: e
i i rnsi!cr r' 'n
t<i?'.'Lf'l i ..n;'.,C:<i Cf ;;
w
igi
v Y ii sar k
\t!l
w
r:k:si:il'
r t ' r/ s
vv'\vve' /,
''1""""""""
',nfafUnki,
{v--Jv
e
Z g o d n i e z a r t . 2 4 i u s t ' 1 u s t a w y z d n 142,
i a 0 8poz'
m a 1591
rca1990r.
Nr
20.01ri
o samorzqdziegminnym fOi.U.
majqtkowym
z po2n.zm.)inf6rmacjezawartew o6wiadczeniu
adresie zamieszkania
Sa jawne, z Wylaczenieminformacjio
skladajqcegooSwiadczenieorazomiejscupolozenia
nieruchomoSci.
ir na coistawie an- 233 5
Fcw.yzsze
cs'wiaic:eniesk:aiam s',viaccci'7\a),
p r a w c y l u b ; a t a j e n i ep r a w i y g r o z ik a r a p o z r a w i e n i aw c l n o s c i .
(mielscowosc,ciara)
'1
Kccersu kar:iegc:: cccanie nie-