oświadczenie o spełnianiu kryteriów małego lub mikro

Komentarze

Transkrypt

oświadczenie o spełnianiu kryteriów małego lub mikro
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MAŁEGO LUB MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWA
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Projektu:
„ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWANIE”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 realizowanego przez:
Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw na podstawie
umowy nr POKL-08-01-01-20-013/12-00 zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i status prawny przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie)
OŚWIADCZA, ŻE PRZEDSIĘBIORSTWO, W CO NAJMNIEJ JEDNYM Z DWÓCH OSTATNICH LAT OBROTOWYCH
1
:
- ZATRUDNIAŁO ŚREDNIO ROCZNIE ……………………………..… pracowników oraz
- OSIĄGNĘŁO ROCZNY OBRÓT NETTO ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług oraz operacji finansowych
(właściwe zaznaczyć):
 do 2 mln EUR
 od 2 do 10 mln EUR
 od 10 do 50 mln EUR
 ponad 50 mln EUR
- OSIĄGNĘŁO CAŁKOWITY BILANS (właściwe zaznaczyć):
 do 2 mln EUR
 od 2 do 10 mln EUR
 od 10 do 43 mln EUR
 ponad 43 mln EUR
1
W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, odpowiednie dane pochodzą
z oceny dokonanej w dobrej wierze w trakcie roku obrachunkowego.
Projekt „Energooszczędne Budowanie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Biuro projektu: ul. Suraska 1 lok. 108, 15-093 Białystok, tel.: (85) 875 61 46, e-mail: [email protected], www.irp-fundacja.pl/budowanie
- TYP PRZEDSIĘBIORSTWA (właściwe zaznaczyć):
 przedsiębiorstwo niezależne2
 przedsiębiorstwo partnerskie3
 przedsiębiorstwo związane4
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZEDSIĘBIORSTWO NALEŻY DO NASTĘPUJĄCEJ KATEGORII (właściwe zaznaczyć):

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
Oświadczenie sporządzone zostało z uwzględnieniem wszystkich warunków określonych w Załączniku do Rozporządzenia
Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) oraz w Podręczniku: Zasady
udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego.
OŚWIADCZAM, ŻE DANE ZAWARTE W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU SĄ ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM
………………………………………………………
Miejscowość i data
……………………………..………………………………………
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
2
PRZEDSIĘBIORSTWO JEST NIEZALEŻNE, jeśli:
– nie posiada 25% lub więcej udziałów lub głosów w innym przedsiębiorstwie,
– inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne nie posiadają, samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami
związanymi lub podmiotami publicznymi 25% lub więcej udziałów lub głosów w przedsiębiorstwie,
– nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych i nie jest ujęte w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, które sporządza
sprawozdania skonsolidowane.
3
PRZEDSIĘBIORSTWO JEST PARTNEREM DRUGIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, jeśli:
– posiada 25% lub więcej udziałów lub głosów w drugim przedsiębiorstwie lub drugie przedsiębiorstwo posiada 25% lub więcej udziałów lub
głosów w przedsiębiorstwie,
– przedsiębiorstwa nie są przedsiębiorstwami związanymi, w poniższym rozumieniu, co oznacza, miedzy innymi, że głosy jednego
przedsiębiorstwa w drugim nie przekraczają 50% łącznej liczby głosów,
– przedsiębiorstwo wnioskodawcy nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych, obejmujących, na zasadzie konsolidacji, dane
innego przedsiębiorstwa oraz nie jest ujęte, na zasadzie konsolidacji, w sprawozdaniach skonsolidowanych innego przedsiębiorstwa lub
przedsiębiorstwa z nim związanego.
4
PRZEDSIĘBIORSTWO JEST PRZEDSIĘBIORSTWEM ZWIĄZANYM, gdy zobowiązane jest do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub
jest ono ujęte, w drodze konsolidacji, w sprawozdaniach innego przedsiębiorstwa, które jest zobowiązane do sporządzania sprawozdań
skonsolidowanych.
Projekt „Energooszczędne Budowanie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Biuro projektu: ul. Suraska 1 lok. 108, 15-093 Białystok, tel.: 727 400 869, e-mail: [email protected], www.irp-fundacja.pl/budowanie

Podobne dokumenty