ogłoszenie o zamówieniu - BIP Urząd Miejski w Będzinie

Komentarze

Transkrypt

ogłoszenie o zamówieniu - BIP Urząd Miejski w Będzinie
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
1/ 26
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg
Faks (352) 29 29-42670
E-mail: [email protected] Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta
Będzina
Adres pocztowy:
ul. 11 Listopada 20
Miejscowość:
Będzin
Kraj:
Polska
Punkt
kontaktowy:
Osoba do
kontaktów:
Jacek Pawełek
E-mail:
[email protected]
Kod
pocztowy:
42-500
Tel.:
+48 322679134
Faks:
+48 322679134
Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.bedzin.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
2/ 26
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,
w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny
Ogólne usługi publiczne
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Środowisko
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne (proszę określić):
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak
nie
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
3/ 26
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)
a) Roboty budowlane
Wykonanie
b) Dostawy
Kupno
Zaprojektowanie i wykonanie
Dzierżawa
Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą
Najem
c) Usługi
Kategoria usługi: nr 27
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik II do dyrektywy 2004/18/
WE)
Leasing
Połączenie powyższych
form
Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych
Główne miejsce
realizacji dostawy
Główne miejsce świadczenia usług
Miasto Będzin
Kod NUTS
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba
LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej:
Okres w latach:
lub miesiącach:
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT:
LUB Zakres: między
Waluta:
a
Waluta:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::
4/ 26
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie terenów zieleni gminnej w 2011r. w rejonie I ( zestawienie
terenów zieleni zał. nr 9a do SIWZ ) i w rejonie II ( zestawienie terenów zieleni zał. nr 9b do SIWZ )
Część I – Rejon I
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wiosenne wygrabienie trawników wraz z zebraniem utylizacją i wywozem odpadów w miejsce
unieszkodliwienia.
2. Koszenie trawników zieleni miejskiej wraz z zebraniem odpadów, utylizacją i wywozem w miejsce
unieszkodliwienia.
3. Pielęgnacja trawników na terenach zieleni miejskiej.
4. Pielęgnacja żywopłotów wraz z zebraniem, utylizacją i wywiezieniem odpadów w miejsce ich unieszkodliwienia.
5. Pielęgnacja krzewów wraz z zebraniem, utylizacją i wywiezieniem odpadów w miejsce ich unieszkodliwienia.
6. Wiosenne i jesienne nasadzenia kwiatów wraz z materiałem oraz pielęgnacją nasadzonych kwiatów.
7. Obcinanie odrostów z drzew i przy drzewach wraz z zebraniem odpadów, utylizacją i wywozem ich w miejsce
unieszkodliwienia.
8. Jesienne grabienie liści wraz z zebraniem, transportem i utylizacją odpadów.
9. Korowanie drzew i krzewów korą sosnową.
10. Obcinanie brzegów trawnika przy krawężnikach wraz z zebraniem, utylizacją i wywiezieniem odpadów.
11.Wykonanie mis wokół drzew, krzewów.
12.Koszenie trawników (nieużytków) nie wymienionych w wykazie terenów.
13.Karczowanie krzewów wraz z zebraniem, utylizacją i wywiezieniem odpadów.
14.Utrzymanie małej architektury (ławki) na terenach zieleni miejskiej.
15.Utrzymanie alejek na terenach zieleni miejskiej.
16.Gracowanie alejek wraz z pozamiataniem po wykonaniu prac, z zebraniem, wywozem i utylizacją odpadów
w miejsce unieszkodliwiania.
17. Utrzymanie gospodarzy parków - Park Niska Syberka.
18. Rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z materiałem na terenach zieleni.
19. Zakładanie nowych trawników z materiałem na terenach zieleni .
20. Przesadzanie drzew.
Część II – Rejon II
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wiosenne wygrabienie trawników wraz z zebraniem utylizacją i wywozem odpadów w miejsce
unieszkodliwienia.
2. Koszenie trawników zieleni miejskiej wraz z zebraniem odpadów, utylizacją i wywozem w miejsce
unieszkodliwienia.
3. Pielęgnacja trawników na terenach zieleni miejskiej.
4. Pielęgnacja żywopłotów wraz z zebraniem, utylizacją i wywiezieniem odpadów w miejsce ich unieszkodliwienia.
5. Pielęgnacja krzewów wraz z zebraniem, utylizacją i wywiezieniem odpadów w miejsce ich unieszkodliwienia.
6. Wiosenne i jesienne nasadzenia kwiatów wraz z materiałem oraz pielęgnacją nasadzonych kwiatów.
7. Obcinanie odrostów z drzew i przy drzewach wraz z zebraniem odpadów, utylizacją i wywozem ich w miejsce
unieszkodliwienia.
8. Jesienne grabienie liści wraz z zebraniem, transportem i utylizacją odpadów.
9. Korowanie drzew i krzewów korą sosnową.
10. Obcinanie brzegów trawnika przy krawężnikach wraz z zebraniem, utylizacją i wywiezieniem odpadów.
11.Wykonanie mis wokół drzew, krzewów.
12.Koszenie trawników (nieużytków) nie wymienionych w wykazie terenów.
13.Karczowanie krzewów wraz z zebraniem, utylizacją i wywiezieniem odpadów.
14.Utrzymanie małej architektury (ławki) na terenach zieleni miejskiej.
15.Utrzymanie alejek na terenach zieleni miejskiej.
16.Gracowanie alejek wraz z pozamiataniem po wykonaniu prac, z zebraniem, wywozem i utylizacją odpadów
w miejsce unieszkodliwiania.
17. Utrzymanie gospodarzy parków - Park Warpie, Park Góra Zamkowa.
18. Rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z materiałem na terenach zieleni j.
19. Zakładanie nowych trawników z materiałem na terenach zieleni .
20. Przesadzanie drzew.
OPIS WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1.Wiosenne wygrabienie trawników wraz z zebraniem utylizacją i wywozem odpadów w miejsce unieszkodliwienia:
polega na wygrabieniu liści na terenach zieleni gminnej ( również spod żywopłotów i krzewów - każdorazowo
zlecane przez Zamawiającego) zebraniu zgrabionych liści pod koniec każdego dnia (nie dopuszcza się
pozostawienia zgrabionych liści w pryzmach na następny dzień) i przetransportowanie ich do miejsca
5/ 26
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
unieszkodliwienia. Podczas wygrabienia liści należy zebrać i zutylizować wszystkie inne odpady znajdujące się na
terenie gdzie prowadzone są prace. Zamawiający nie dopuszcza mechanicznego wydmuchiwania liści z terenów
zielonych, oraz zbierania ich urządzeniami typu ssącego.
2.Koszenie trawników zieleni miejskiej wraz z zebraniem odpadów, utylizacją i wywozem w miejsce
unieszkodliwienia: polega na koszeniu trawy, chwastów i samosiejek na terenach zieleni miejskiej o podłożu
płaskim oraz na skarpach wraz z transportem i utylizacją odpadów ( każdorazowo zlecane przez Zamawiającego).
Trawa po przycięciu nie może być dłuższa niż 5 cm. Koszenie obejmuje również wykoszenie trawy, chwastów i
samosiejek spod żywopłotów oraz na całej powierzchni zielonej w 100%. Koszenie terenów odbywać będzie się
7- krotnie, chyba że nie będzie potrzebne ze względu na warunki pogodowe (np. susza). Skoszona trawa musi
zostać ręcznie wygrabiona, załadowana na środek transportu i wywieziona w miejsce utylizacji w tym samym
dniu, w którym została skoszona. Nie dopuszcza się pryzmowania skoszonej trawy i pozostawienie jej do dnia
następnego na terenie zielonym. Grabienie skoszonej trawy itp. polega na zebraniu odpadu zielonego jak również
innych odpadów komunalnych, które po skoszeniu znajdują się na terenie zielonym (śmieci, drobne gałęzie
itp.). Dopuszcza się stosowanie urządzeń ssących jednakże po użyciu takiego urządzenia trawnik musi zostać
wygrabiony ręcznie (dotyczy również pozycji nr 12 kosztorysu ofertowego załącznik nr 6a, 6b do SIWZ).
3. Pielęgnacja trawników na terenach zieleni miejskiej: polegać będzie na dosianiu nasion traw w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego oraz nawożeniu trawników nawozami sztucznymi (np. azofoska).
4. Pielęgnacja żywopłotów wraz z zebraniem, utylizacją i wywiezieniem odpadów w miejsce ich unieszkodliwienia:
pielęgnacja żywopłotów polegać będzie na przycięciu przyrostu z trzech stron (góra i dwa boki) wycięciu chwastów
i samosiewów znajdujących się w żywopłocie zebraniu przyciętego odpadu zielonego i jego transporcie wraz z
utylizacją (każdorazowo na zlecenie Zamawiającego). Przewidywana ilość przycinania żywopłotu - dwukrotnie w
czasie trwania umowy. Nie dopuszcza się na płaszczyznach żywopłotu występowania wgłębień i nierówności po
przycięciu.
5. Pielęgnacja krzewów wraz z zebraniem, utylizacją i wywiezieniem odpadów w miejsce ich unieszkodliwiania:
Odmładzanie krzewów – polegać będzie na wycięciu starszych i suchych gałęzi w części dolnej lub przyziemnej
w celu pobudzenia rośliny do wydania młodych liczniejszych pędów wraz z zebraniem transportem odpadów
zielonych w miejsce ich unieszkodliwienia. Cięcie krzewów polegać będzie na formowaniu krzewów zgodnie z
ich naturalnym pokrojem.
6. Wiosenne i jesienne nasadzenia kwiatów wraz z materiałem oraz pielęgnacją nasadzonych kwiatów:
- polega na zlikwidowaniu starych kwietników, wywiezieniu starego materiału zielonego, nawiezieniu ziemi
urodzajnej w ilości minimum 15 cm ponad stan trawnika, nasadzeniu kwiatów w ilości 48 szt. na m2, pielęgnacji
nasadzonych kwiatów przez cały okres (od wiosny do jesieni - podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie).
- kwiaty nasadzane w okresie wiosennym: pelargonia stojąca, begonia stale kwitnąca, kanna, starzec, aksamitka,
petunia (gatunek I).
- kwiaty nasadzane w okresie jesiennym : bratek różnokolorowy (gatunek I).
UWAGA!!!
Pielęgnacja kwiatów (podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie – zapewnienie materiałów i wody leży po stronie
wykonawcy ): prace zlecane będą wielokrotnie w zależności od potrzeb.
7. Obcinanie odrostów z drzew i przy drzewach wraz z zebraniem odpadów, utylizacją i wywozem ich w miejsce
unieszkodliwienia: polega na obcięciu przyrostu jednorocznego na drzewach i wokół drzew (obcięcie odrostów na
drzewach do wysokości 3 m od ziemi), po obcięciu odrostów należy w tym samym dniu zebrać i wywieźć odpad
zielony do miejsca utylizacji. Nie dopuszcza się pozostawienie odciętego odpadu zielonego zalegającego wokół
drzew na następny dzień.
8. Jesienne grabienie liści wraz z zebraniem, transportem i utylizacją odpadów: polega na grabieniu liści na
terenach zieleni miejskiej ( również spod żywopłotów i krzewów) każdorazowo zlecone przez Zamawiającego wraz
z transportem i utylizacją w miejsce unieszkodliwiania odpadów. Na zleconej powierzchni grabienie liści odbywać
się będzie sukcesywnie (od momentu zlecenia do wygrabienia ostatniego liścia lub do momentu przykrycia terenu
zielonego warstwą śniegu).
Dopuszcza się stosowanie urządzeń ssących w celu usunięcia liści z terenów zielonych. Zebranie zgrabionych
liści musi odbywać się pod koniec każdego dnia (nie dopuszcza się pozostawienia zgrabionych liści w pryzmach
na następny dzień) wraz z przetransportowaniem ich do miejsca unieszkodliwienia. Podczas wygrabienia liści
należy zebrać i zutylizować wszystkie inne odpady znajdujące się na zleconym terenie.
9. Wykonanie mis wokół drzew i krzewów: polega na przekopaniu gleby w skupinach krzewów, żywopłotów, misek
przy pojedynczych krzewach, z pieleniem, załadunkiem i wywozem zebranych chwastów i zanieczyszczeń do
miejsca unieszkodliwiania odpadów.
10. Korowanie drzew i krzewów korą sosnową: polega na wybraniu starej warstwy kory wokół drzew i krzewów
i wyścieleniu nową korą sosnową wokół drzew i krzewów. Starą korę należy zebrać i wywieźć w miejsce
unieszkodliwienia odpadów.
11. Obcinanie brzegów trawnika przy krawężnikach: polega na obcinaniu brzegów trawnika łopatą, zgrabieniu
darni i wywozie zebranych zanieczyszczeń do miejsca składowania odpadów w celu unieszkodliwienia.
6/ 26
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
12. Koszenie trawników (nieużytków) nie wymienionych w wykazie terenów: Opis pozycji znajduje się w pozycji 2.
13. Karczowanie krzewów wraz z zebraniem, utylizacją i wywiezieniem odpadów:
polega m.in. na usuwaniu krzewów suchych i obumierających. Po zakończeniu prac odpady należy zebrać i
wywieźć w miejsce unieszkodliwiania odpadów.
14. Utrzymanie małej architektury na terenach zieleni miejskiej: polega na utrzymaniu we właściwym stanie
technicznym i estetycznym ławek:
-malowanie ławek: polega na wyszlifowaniu starej powłoki lakierniczej i pomalowanie ławek lakiero – bejcą w
istniejącym kolorze . Elementy metalowe należy odnowić farbą olejną w istniejącym kolorze. (w cenę należy
wliczyć wszystkie materiały, farbę, papier ścierny itp.).
-wymiana uszkodzonych desek na nowe wraz z ich pomalowaniem: polega na zakupie zgodnie z wymiarami ławki,
łącznie ze śrubami do prawidłowego zamocowania deski, wymianie zniszczonej deski oraz pomalowanie całej
ławki zgodnie z istniejącymi kolorami. Deski z demontażu należy zebrać i przewieźć w miejsce unieszkodliwiania
odpadów. W cenę naprawy ławek należy doliczyć wszystkie potrzebne materiały takie jak deski, śruby, farby itp.
-demontaż zdewastowanych ławek (demontaż fundamentów) : polega na demontażu ławek wskazanych przez
Zamawiającego, zebraniu wszystkich elementów oraz powstałych odpadów, załadowanie i przewiezienie ich w
miejsce unieszkodliwiania odpadów.
15. Ręczne zamiatanie alejek na terenach zieleni miejskiej: polega na usuwaniu śmieci z alejek poprzez
zamiatanie z wywozem i utylizacją odpadów.
16. Gracowanie alejek wraz z pozamiataniem po wykonaniu prac z zebraniem, wywozem i utylizacją odpadów
w miejsce unieszkodliwiania: polega na ścięciu darni na alejkach po wewnętrznej stronie krawężników o ile w
danym miejscu istnieją krawężniki i innych terenach wskazanych przez Zamawiającego, dokładnym pozamiataniu
terenu na którym odbywało się darniowanie, zebraniu odpadów i przewiezieniu ich w miejsce unieszkodliwiania
odpadów. Nie dopuszcza się pozostawienia odpadów na dzień następny.
17. Utrzymanie gospodarzy parków i zieleńców: polega na dysponowaniu w okresie daty zawarcia umowy do
31 października pracownikiem fizycznym, który w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00
– 15:00 (Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin pracy gospodarza parku w zależności od potrzeb)
będzie przebywał na zleconym terenie i do jego obowiązków należeć będzie zamiatanie alejek, zamiatanie
piasku, utrzymanie powierzonego terenu w należytej czystości, informowanie Zamawiającego o zagrożeniach,
które występują w terenie (powalone drzewa, złamane konary, akty wandalizmu na placach zabaw itp). Wszystkie
zebrane śmieci, papiery itp. należy wrzucać do koszy znajdujących się na terenie, na którym przebywa gospodarz.
W okresie daty zawarcia umowy do 31 października gospodarz będzie również zobowiązany do zbierania śmieci
na powierzonym terenie. Ponadto każdy gospodarz musi być wyposażony w środek łączności (telefon komórkowy)
poprzez który będzie możliwy obopólny kontakt.
Wykaz ilości gospodarzy parków w poszczególnych rejonach
W REJONIE I - 1 gospodarz: 1 osoba Park Niska Syberka
W REJONIE II - 2 gospodarzy: 1 osoba Park Warpie, 1 osoba Park Góra Zamkowa
18. Rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z materiałem na terenach zieleni gminnej: polega na zakupie i rozścieleniu
ziemi urodzajnej na terenach płaskich, skarpach w celu wyrównania terenu.
19. Zakładanie nowych trawników z materiałem na terenach zieleni gminnej: polega na dostarczeniu i
rozplantowaniu ziemi urodzajnej, dostarczeniu i wysiewie nasion trawy, zahakowanie i uwałowanie powierzchni
oraz podlewanie (materiał Wykonawcy).
20. Przesadzanie drzew: polega na wykopaniu drzew wraz z bryłą korzeniową, transporcie w miejsce ich
posadzenia, posadzenie, pielęgnację drzewa wraz z wykonaniem odciągów linowych. W celu posadzenia dużych
drzew Zamawiający specjalistycznego sprzętu, tj. przesadzarki.
UWAGA !!!
1.Wykonawca do realizacji niniejszego zamówienia musi zapewnić odpowiednia ilość pracowników fizycznych,
zapewniającą prawidłowe wykonanie czynności wymienionych powyżej.
2. Kierownik prac odpowiedzialny będzie za prawidłowe wykonywanie zleceń, podpisywanie protokołów
odbioru wykonanych prac oraz uczestnictwo w czynnościach kontrolnych wykonywanych przez przedstawicieli
Zamawiającego. Kierownik prac musi być dyspozycyjny w czasie prowadzonych prac w godzinach od 7:30
do 15:30 od poniedziałku do piątku na terenie miasta Będzina i zgłaszać się do Urzędu na każde wezwanie
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego bez zbędnej zwłoki w ciągu 1 godziny od powiadomienia
telefonicznego ( na numer firmowy telefonu stacjonarnego i faksu Wykonawcy bądź na numer telefonu
kontaktowego do kierownika prac).
3.Wszyscy pracownicy oraz sprzęt przeznaczony do realizacji zamówienia podczas pracy na terenach zielonych
miasta Będzina muszą:
- w przypadku pracowników mieć założone kamizelki odblaskowe z logo firmy ( logo firmy musi zawierać adres
i numer kontaktowy Wykonawcy),
7/ 26
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
- w przypadku sprzętu - czytelna informacje umieszczoną na pojeździe zawierającym nazwę Wykonawcy, adres
i numer telefonu kontaktowego.
4. Zamawiający wymaga dysponowania 1 samochodem do odbioru i kontroli prac, który winien być wyposażony
w dwa miejsca dla Zamawiającego i jedno miejsce dla Kierownika prac odpowiedzialnego za czynności kontrolne
i odbiory prac. Odbiory prac odbywać się będą po telefonicznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego
do stawienia się w Urzędzie Miejskim w Będzinie, celem przeprowadzenia prac odbiorowych. Koszty transportu i
koszty związane z czynnościami odbioru i kontroli prac Wykonawca winien wliczyć w cenę oferty.
5.Prace każdorazowo będą zlecane wpisem do dziennika prac określających termin rozpoczęcia, zakończenia i
odbioru prac.
6.Dyspozycyjność przy wykonywaniu prac z zakresu bieżącego utrzymania zieleni:
- prace należy rozpocząć nie później niż 4 godz. od wpisu do dziennika robót , w sytuacjach szczególnych prace
powinny być podjęte w 2 godz. od momentu wpisu do dziennika robót.
Zakończenie prac zgodnie z terminem wpisu do dziennika prac. Kierownik robót prowadzący prace winien być
dyspozycyjny (dostępny) w ciągu całego dnia na terenie prowadzonych prac (rejonach).
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
8/ 26
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot
77310000
Dodatkowe przedmioty
77314100
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
77342000
77312000
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak
nie
II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)
tak
nie
Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak
nie
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
1005000.00zł
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta: PLN
930 555,56
LUB Zakres: między
a
Waluta:
II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak
nie
Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach:
lub dniach:
(od udzielenia zamówienia)
Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy):
lub Zakres: między
a
Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach:
lub dniach:
(od udzielenia zamówienia)
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 7
lub dniach:
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
(od udzielenia zamówienia)
9/ 26
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Zakończenie
(dd/mm/rrrr)
Formularz standardowy 2 — PL
10/ 26
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
1.Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu obowiązany jest wnieść wadium w PLN stosownie do
art.45 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm. ) w wysokości:
DLA CZĘŚCI I:
-10 000,00zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
DLA CZĘŚCI II:
-10 000,00zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
2.Wykonawca wnoszący wadium w formie pieniężnej winien przelać je na konto:
ING Bank Śląski S.A O/Będzin nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087 z dopiskiem Wadium na zadanie: Bieżące
utrzymanie zieleni w rejonie I i II CZĘŚĆ…
( odpowiednio w zależności, w której Wykonawca składa ofertę)
3.W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych, oryginał wadium należy złożyć w Urzędzie Miejskim
w Będzinie Biuro Zamówień Publicznych pok.117 ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin.
4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu, UWAGA! Za termin wniesienia wadium w tej formie uważa się termin wpływu środków pieniężnych
na konto Zamawiającego.
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. Zm.).
5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp.
8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.Zamawiajacy zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 7 niniejszej części SIWZ , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
12.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala wynagrodzenie częściowe
każdorazowo ustalane w oparciu o ceny jednostkowe.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
Zaleca się zawiązanie konsorcjum.
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
11/ 26
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak
nie
Jeżeli tak, opis szczególnych warunków
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
DLA OBYDWU CZĘŚCI:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Wymaga się:
a) posiadania aktualnych zezwoleń wynikających z przepisów:
- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. nr 236 poz. 2008 ze zm.) tj. zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
gminy Będzin,
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty należy dołączyć stosowne dokumenty.
- ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 ze zm.) tj. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
transportu odpadów.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty należy dołączyć stosowne dokumenty.
DLA OBYDWU CZĘŚCI:
2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
UWAGA!!!
Jeżeli kwoty w dokumentach określone są w walucie innej niż w złotych polskich, Zamawiający dokona ich
przeliczenia na polskie złote według Tabeli kursów średnich walut obcych ogłoszonego przez Narodowy bank
Polski w dniu wszczęcia postępowania.
DLA OBYDWU CZĘŚCI:
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego;
3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
12/ 26
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźba kary.
DLA OBYDWU CZĘŚCI:
4.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający żąda, następujących dokumentów:
4.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 4 do
SIWZ.
4.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp(na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
4.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
4.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
DLA OBYDWU CZĘŚCI:
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali
się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu
nie utrudni uczciwej konkurencji;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie
okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
DLA OBYDWU CZĘŚCI:
6.Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą:
6.1.Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub
13/ 26
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
według druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem
np. konsorcjum.
6.2. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z
zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, w tym wynikające z art. 23 ust.2ustawy Pzp.
6.3. Zestawienie cen (na lub wg druku stanowiącym załącznik nr 6a dla Rejonu I lub 6b dla Rejonu II do SIWZ.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
DLA OBYDWU CZĘŚCI:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający nie ocena spełniania odbędzie się na podstawie złożonego
wprowadza żadnych szczegółów,
oświadczenia.
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Wymaga się wykazania usług w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane
należycie.
2.
dysponowania
odpowiednim
potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
a)Wymaga się wykazania narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
b) Wymaga się wykazania osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych,
doświadczenia
i
wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
Ad.1 Dla część I zamówienia:
Wymaga się wykazania 1 usługi o wartości minimum
225 000,00 zł, w tym:
- w zakresie koszenia trawników wraz z
zebraniem odpadów, utylizacją i wywozem w miejsce
unieszkodliwienia na powierzchni minimum 40 ha o
wartości minimum 180 000,00 zł i w zakresie grabienia
liści wraz z zebraniem odpadów, utylizacją i wywozem
w miejsce unieszkodliwienia o wartości minimum 15
000,00 zł i w zakresie pielęgnacji żywopłotów wraz z
zebraniem odpadów, utylizacją i wywozem w miejsce
unieszkodliwienia o wartości minimum 30 000,00 zł.
Dla część II zamówienia:
Wymaga się wykazania 1 usługi o wartości minimum
225 000,00 zł, w tym:
- w zakresie koszenia trawników wraz z
zebraniem odpadów, utylizacją i wywozem w miejsce
unieszkodliwienia na powierzchni minimum 40 ha o
wartości minimum 180 000,00 zł i w zakresie grabienia
liści wraz z zebraniem odpadów, utylizacją i wywozem
w miejsce unieszkodliwienia o wartości minimum 15
000,00 zł i w zakresie pielęgnacji żywopłotów wraz z
zebraniem odpadów, utylizacją i wywozem w miejsce
unieszkodliwienia o wartości minimum 30 000,00 zł.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty
należy dołączyć:
Wykaz wykonanych jak również wykonywanych usług
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w
tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie (na lub wg druku stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ).
Wykonawca może wykazywać się realizacją usług w
zakresie już wykonanym, w sytuacji jednak, gdy całe
świadczenie nie zostało zrealizowane. Wartość usług
oraz dokumenty potwierdzające ich należytą realizację
14/ 26
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
powinny dotyczyć zakresu już zrealizowanego, a nie
objętego umową, który jeszcze nie został wykonany.
Ad.2
a) Warunek dysponowania zostanie spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże:
Dla część I zamówienia:
1.Samochód
wykorzystywany
do
czynności
kontrolnych z minimum dwoma miejscami dla
Zamawiającego oraz minimum jednym dla Wykonawcy
- 1 szt.
2.Samochód dostawczy do 3,5 t- 1 szt.
3.Ciągnik rolniczy z przyczepą lub samochód
ciężarowy do wywozu skoszonej trawy, wygrabionych
liści - 1 szt.
4.Kosy spalinowe - 10 szt.
5.Ciągnik z kosiarką rotacyjną - 1 szt.
6.Kosiarki spalinowe samojezdne – 5 szt.
7.Grabie, motyki, widły oraz inny niezbędny sprzęt
ręczny- w ilości niezbędnej do realizacji zamówienia
Dla część II zamówienia:
1.Samochód
wykorzystywany
do
czynności
kontrolnych z minimum dwoma miejscami dla
Zamawiającego oraz minimum jednym dla Wykonawcy
- 1 szt.
2.Samochód dostawczy do 3,5 t- 1 szt.
3.Ciągnik rolniczy z przyczepą lub samochód
ciężarowy do wywozu skoszonej trawy, wygrabionych
liści - 1 szt.
4.Kosy spalinowe - 10 szt.
5.Ciągnik z kosiarką rotacyjną - 1 szt.
6.Kosiarki spalinowe samojezdne – 5 szt.
7.Grabie, motyki, widły oraz inny niezbędny sprzęt
ręczny- w ilości niezbędnej do realizacji zamówienia
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty
należy dołączyć:
Wykaz narzędzi , wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami (na lub wg druku
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ ).
b) Warunek dysponowania zostanie spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże:
Dla część I zamówienia:
Warunek dysponowania zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże:
- min.1 osobę na stanowisko kierownika prac
posiadającego minimum średnie wykształcenie
ogrodnicze i minimum 5 letni staż pracy w ogrodnictwie
lub przy zakładaniu i pielęgnacji terenów zielonych oraz
minimum 3 letnim stażem jako kierownik prac.
Dla część II zamówienia:
Warunek dysponowania zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże:
- min.1 osobę na stanowisko kierownika prac
posiadającego minimum średnie wykształcenie
ogrodnicze i minimum 5 letni staż pracy w ogrodnictwie
lub przy zakładaniu i pielęgnacji terenów zielonych oraz
minimum 3 letnim stażem jako kierownik prac.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty
należy dołączyć:
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
15/ 26
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami (na lub wg druku stanowiącym załącznik nr 7
do SIWZ ).
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o
których mowa powyżej polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp to w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia).
Ocena spełnienia warunków wymaganych od
Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez
Wykonawcę.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak
nie
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
16/ 26
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak
nie
Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi
tak
nie
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
17/ 26
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
Negocjacyjna
Kandydaci zostali już zakwalifikowani
tak
nie
Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców Informacje
Dodatkowe
Negocjacyjna przyspieszona
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców
LUB Przewidywana minimalna liczba
a , jeżeli właściwe, maksymalna liczba
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert
tak
nie
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
18/ 26
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))
Najniższa cena
LUB
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą
lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag
nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w
dokumencie opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
Waga
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak
nie
Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
BZP.271.28.2011
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak
nie
Jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.:
z dnia
(dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 12/05/2011 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 09:00
Dokumenty odpłatne
tak
nie
Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe):
Warunki i sposób płatności:
Waluta:
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
19/ 26
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 12/05/2011 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 09:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:
(dd/mm/rrrr)
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
ES CS DA DE ET EL EN FR IT
LV LT
HU MT NL PL PT SK SL FI
SV BG GA RO
inny:
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do:
(dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach:
LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/05/2011 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 10:00
Miejsce (jeżeli dotyczy): Urząd Miejski w Będzinie Biuro Zamówień Publicznych pok.101 42-500 Będzin ul. 11
Listopada 20
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
tak
nie
20/ 26
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak
nie
Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2012 rok
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
tak
nie
Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
od daty zawarcia umowy do 31.12.2011r.
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:
Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy:
ul.Postępu 17
Miejscowość:
Warszawa
Kod
pocztowy:
02-676
Kraj:
Polska
Tel.:
+48 224587801
Faks:
+48 224587800
E-mail:
Adres internetowy (URL):
http://uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:
Kod
pocztowy:
Kraj:
Tel.:
E-mail:
Faks:
Adres internetowy (URL):
VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
21/ 26
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:
Kod
pocztowy:
Kraj:
Tel.:
E-mail:
Faks:
Adres internetowy (URL):
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
01/04/2011 (dd/mm/rrrr)
22/ 26
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:
Kod
pocztowy:
Kraj:
Punkt kontaktowy:
Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail:
Faks:
Adres internetowy (URL):
II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW)
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:
Kod
pocztowy:
Kraj:
Punkt kontaktowy:
Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail:
Faks:
Adres internetowy (URL):
III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:
Kod
pocztowy:
Kraj:
Punkt kontaktowy:
Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail:
Adres internetowy (URL):
Faks:
23/ 26
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
ZAŁĄCZNIK B (1)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 1 NAZWA Rejon I
1) KRÓTKI OPIS
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wiosenne wygrabienie trawników wraz z zebraniem utylizacją i wywozem odpadów w miejsce
unieszkodliwienia.
2. Koszenie trawników zieleni miejskiej wraz z zebraniem odpadów, utylizacją i wywozem w miejsce
unieszkodliwienia.
3. Pielęgnacja trawników na terenach zieleni miejskiej.
4. Pielęgnacja żywopłotów wraz z zebraniem, utylizacją i wywiezieniem odpadów w miejsce ich
unieszkodliwienia.
5. Pielęgnacja krzewów wraz z zebraniem, utylizacją i wywiezieniem odpadów w miejsce ich unieszkodliwienia.
6. Wiosenne i jesienne nasadzenia kwiatów wraz z materiałem oraz pielęgnacją nasadzonych kwiatów.
7. Obcinanie odrostów z drzew i przy drzewach wraz z zebraniem odpadów, utylizacją i wywozem ich w miejsce
unieszkodliwienia.
8. Jesienne grabienie liści wraz z zebraniem, transportem i utylizacją odpadów.
9. Korowanie drzew i krzewów korą sosnową.
10. Obcinanie brzegów trawnika przy krawężnikach wraz z zebraniem, utylizacją i wywiezieniem odpadów.
11.Wykonanie mis wokół drzew, krzewów.
12.Koszenie trawników (nieużytków) nie wymienionych w wykazie terenów.
13.Karczowanie krzewów wraz z zebraniem, utylizacją i wywiezieniem odpadów.
14.Utrzymanie małej architektury (ławki) na terenach zieleni miejskiej.
15.Utrzymanie alejek na terenach zieleni miejskiej.
16.Gracowanie alejek wraz z pozamiataniem po wykonaniu prac, z zebraniem, wywozem i utylizacją odpadów
w miejsce unieszkodliwiania.
17. Utrzymanie gospodarzy parków - Park Niska Syberka.
18. Rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z materiałem na terenach zieleni .
19. Zakładanie nowych trawników z materiałem na terenach zieleni .
20. Przesadzanie drzew.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot
77310000
Dodatkowe przedmioty
77314100
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
77342000
77312000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
549850.50 zł
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta: PLN
509 120,37
LUB Zakres: między
a
Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach:
lub dniach: 7
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
(od udzielenia zamówienia)
24/ 26
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Zakończenie
(dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
od daty zawarcia umowy do 31.12.2011r.
Formularz standardowy 2 — PL
25/ 26
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Formularz standardowy 2 — PL
ZAŁĄCZNIK B (2)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 2 NAZWA Rejon II
1) KRÓTKI OPIS
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wiosenne wygrabienie trawników wraz z zebraniem utylizacją i wywozem odpadów w miejsce
unieszkodliwienia.
2. Koszenie trawników zieleni miejskiej wraz z zebraniem odpadów, utylizacją i wywozem w miejsce
unieszkodliwienia.
3. Pielęgnacja trawników na terenach zieleni miejskiej.
4. Pielęgnacja żywopłotów wraz z zebraniem, utylizacją i wywiezieniem odpadów w miejsce ich
unieszkodliwienia.
5. Pielęgnacja krzewów wraz z zebraniem, utylizacją i wywiezieniem odpadów w miejsce ich unieszkodliwienia.
6. Wiosenne i jesienne nasadzenia kwiatów wraz z materiałem oraz pielęgnacją nasadzonych kwiatów.
7. Obcinanie odrostów z drzew i przy drzewach wraz z zebraniem odpadów, utylizacją i wywozem ich w miejsce
unieszkodliwienia.
8. Jesienne grabienie liści wraz z zebraniem, transportem i utylizacją odpadów.
9. Korowanie drzew i krzewów korą sosnową.
10. Obcinanie brzegów trawnika przy krawężnikach wraz z zebraniem, utylizacją i wywiezieniem odpadów.
11.Wykonanie mis wokół drzew, krzewów.
12.Koszenie trawników (nieużytków) nie wymienionych w wykazie terenów.
13.Karczowanie krzewów wraz z zebraniem, utylizacją i wywiezieniem odpadów.
14.Utrzymanie małej architektury (ławki) na terenach zieleni miejskiej.
15.Utrzymanie alejek na terenach zieleni miejskiej.
16.Gracowanie alejek wraz z pozamiataniem po wykonaniu prac, z zebraniem, wywozem i utylizacją odpadów
w miejsce unieszkodliwiania.
17. Utrzymanie gospodarzy parków - Park Warpie, Park Góra Zamkowa.
18. Rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z materiałem na terenach zieleni .
19. Zakładanie nowych trawników z materiałem na terenach zieleni .
20. Przesadzanie drzew.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot
77310000
Dodatkowe przedmioty
77314100
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
77342000
77312000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
455147.00 zł
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta: PLN
421 432,40
LUB Zakres: między
a
Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach:
lub dniach: 7
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
(od udzielenia zamówienia)
26/ 26
ENOTICES_Jacek_P 01/04/2011- ID:2011-046910
Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie I i II
Zakończenie
(dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
od daty zawarcia umowy do 31.12.2011r.
Formularz standardowy 2 — PL