KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH_. HEP II

Transkrypt

KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH_. HEP II
E.I.B. ROBERT BULZACKI
01-248 WARSZAWA UL. JANA KAZIMIERZA 16
KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJE GRZEWCZE I CHŁODNICZE
45300000-0
45331000-6
45331100-7
45310000-3
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty instalacyjne w budynkach
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania
Roboty instalacyjne elektryczne
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBÓT
ADRES WYKONAWCY
BRANŻA
: Modernizacja i rozbudowa Oddziału Hepatologii SPCSK W WARSZAWIE
: ul. Banacha 1a, Blok B - II piętro
: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
: 02-097 Warszawa, ul. S. Banacha 1a
: E.I.B. ROBERT BULZACKI
: 01-248 WARSZAWA, UL. JANA KAZIMIERZA 16
: SANITARNA
DATA OPRACOWANIA
Stawka roboczogodziny
: 07.2014
: 0,00 zł
:
NARZUTY
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
: 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
07.2014
Data zatwierdzenia
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
Opis
jm
Koszt
R
jedn.
1
ROBOTY DEMONTAŻOWE - KATEGORIA ROBÓT CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1 Pozycja niekata- Spuszczenie i napełnienie instalacji wodą
r-g
d.1 logowa
obmiar = 32 r-g
wycena indywidualna
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
r-g
32,0000
0,0000
0,00
1 r-g/r-g
Razem z narzutami:
0,0000
Cena jednostkowa:
0,00
0,0000
2 KNR 4-02 0506- Demontaż rurociągu stalowego c.o. o połączeniach
m
d.1 01 z.o. 2.8.
spawanych o śr. 10-15 mm
9901-08
obmiar = 255-110,1 = 144,900 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
r-g
31,9505
0,0000
0,00
0,21*1,05=0,2205 r-g/m
-- M -2*
materiały pomocnicze
%
10,0000
0,0000
10 %(od R)
Razem z narzutami:
0,0000
Cena jednostkowa:
0,00
0,0000
3 KNR 4-02 0520- Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pokpl.
d.1 02 z.o. 2.8.
wierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2
9901-08
obmiar = 63-35 = 28,000 kpl.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
r-g
14,1120
0,0000
0,00
0,48*1,05=0,504 r-g/kpl.
-- M -2*
materiały pomocnicze
%
10,0000
0,0000
10 %(od R)
Razem z narzutami:
0,0000
Cena jednostkowa:
0,00
0,0000
4 KNR-W 4-02
Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego
kpl.
d.1 0521-02
obmiar = 3 kpl.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
r-g
1,5000
0,0000
0,00
0,5 r-g/kpl.
Razem z narzutami:
0,0000
Cena jednostkowa:
0,00
0,0000
5 KNR-W 4-02
Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15-20 mm
szt.
d.1 0512-01
obmiar = 66-35 = 31,000 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
r-g
5,2700
0,0000
0,00
0,17 r-g/szt.
Razem z narzutami:
0,0000
Cena jednostkowa:
0,00
0,0000
6 KNR 4-02 0512- Demontaż dwuzłączki o śr. 15 mm
szt.
d.1 01
obmiar = 66-35 = 31,000 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
r-g
5,2700
0,0000
0,00
0,17 r-g/szt.
-- M -2*
materiały pomocnicze
%
10,0000
0,0000
10 %(od R)
Razem z narzutami:
0,0000
Cena jednostkowa:
0,00
0,0000
7 KNR 4-04 1107- Transport złomu samochodem skrzyniowym z załat
d.1 01
dunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km
obmiar = 1,5-0,795 = 0,705 t
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
r-g
1,2056
0,0000
0,00
1,71 r-g/t
-- S -2*
Ciągnik kołowy 37kW (1)
m-g
0,4230
0,0000
0,6 m-g/t
Razem z narzutami:
0,0000
Cena jednostkowa:
0,00
0,0000
8 KNR 4-04 1107- Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodat
d.1 04
tek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km , odległość
14 km
Krotność = 14
obmiar = 1,5-0,795 = 0,705 t
-- S -1*
Ciągnik kołowy 37kW (1)
m-g
0,2566
0,0000
0,026*14=0,364 m-g/t
Razem z narzutami:
0,0000
Cena jednostkowa:
0,00
0,0000
-2Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
M
S
0,0000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
PODSUMOWANIE
ROBOTY DEMONTAŻOWE - KATEGORIA ROBÓT CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
RAZEM
Robocizna
Materiały
Sprzęt
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie: zero i 00/100 zł
-3Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
2 45331000-6
2.1
9 KNR-W 2-15
d.2.1 0404-01
analogia
1*
2*
3*
4*
5*
6*
Opis
jm
Instalacja CO
Instalacja
Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych
(STABI) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach
obmiar = 393-9 = 384,000 m
-- R -robocizna
0,33 r-g/m
-- M -Rurociągi z rur polipropylenowych z wkladką stabilizującą o połączeniach zgrzewanych, o średnicy
20mm
1,1 m/m
kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
0,58 szt./m
uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 20 mm
1,43 szt./m
materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
-- S -środek transportowy
0,0016 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
10 KNR-W 2-15
Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn.
d.2.1 0429-01
20 mm do grzejników
obmiar = poz.19 = 30,000 kpl.
-- R -1*
robocizna
0,66 r-g/kpl.
-- M -2*
kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
1 kpl./kpl.
3*
kształtki z PP gw 20-1/2"
1 szt./kpl.
4*
tarczki ochronne
1 szt./kpl.
5*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
11 KNR-W 7-12
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do
d.2.1 0103-04
drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy
zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni
B)
obmiar = 0,001*3,14*(9*21,3)-0,565 = 0,037 m2
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,682 r-g/m2
-- M -2*
materiały pomocnicze
2,5 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
12 KNR 7-12 0105- Odtłuszczanie rurociągów
d.2.1 04
obmiar = poz.11+0 = 0,037 m2
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,0399 r-g/m2
-- M -2*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
13 KNR 7-12 0207- Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termod.2.1 04
odpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57
mm
obmiar = poz.11 = 0,037 m2
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,2378 r-g/m2
-- M -2*
farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do
400 stopni C srebrzysto-szara'
0,15 dm3/m2
3*
materiały pomocnicze
0,9 %(od M)
-4Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
Koszt
jedn.
R
M
S
m
r-g
126,7200
0,0000
0,00
m
422,4000
0,0000
0,00
szt.
222,7200
0,0000
0,00
szt.
549,1200
0,0000
0,00
%
1,5000
0,0000
0,00
m-g
0,6144
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
kpl.
r-g
19,8000
0,0000
0,00
kpl.
30,0000
0,0000
0,00
szt.
30,0000
0,0000
0,00
szt.
30,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m2
r-g
0,0252
0,0000
%
2,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m2
r-g
0,0015
0,0000
%
1,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
m2
r-g
0,0088
0,0000
0,00
dm3
0,0056
0,0000
0,00
%
0,9000
0,0000
0,00
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
Opis
jm
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
14 KNR-W 2-15
Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych d.2.1 0128-02
3-krotne
Krotność = 3
obmiar = poz.9 = 384,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,0556*3=0,1668 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
15 KNR-W 2-15
Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
d.2.1 0436-01
ogrzewania (na gorąco)
obmiar = 141 urz.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,357 r-g/urz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
16 KNR-W 2-15
Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i
d.2.1 0406-02
miedzianych w budynkach niemieszkalnych(robocizna)
Krotność = 2
obmiar = poz.9 = 384,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,0955*2=0,191 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
17 KNR-W 2-15
Zawory grzejnikowe termostatyczne TRV-2S K o śr.
d.2.1 0412-02
nominalnej 15 mm
obmiar = 30 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,267 r-g/szt.
-- M -2*
Zawory grzejnikowe termostatyczne TRV-2S K o śr.
nominalnej 15 mm
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
18 KNR-W 2-15
Zawory grzejnikowe termostatyczne V-EXACT II-O
d.2.1 0412-02
o śr. nominalnej 15 mm
obmiar = 6-4 = 2,000 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,267 r-g/szt.
-- M -2*
Zawory grzejnikowe termostatyczne V-EXACT II-O
o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
19 KNR-W 2-15
Zawory grzejnikowe powrotne REGULUX K-O o śr.
d.2.1 0412-02
nominalnej 15 mm
obmiar = 30 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,267 r-g/szt.
-- M -2*
Zawory grzejnikowe powrotne REGULUX K-O o śr.
nominalnej 15 mm
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
20 KNR-W 2-15
Głowica termostatyczna
d.2.1 0412-02
obmiar = 30 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,267 r-g/szt.
-- M -2*
Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym
1 szt/szt.
-5Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
Koszt
jedn.
0,0000
R
M
0,0000
S
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
64,0512
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
urz.
r-g
50,3370
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
m
r-g
73,3440
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
szt.
r-g
8,0100
0,0000
0,00
szt.
30,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,5340
0,0000
0,00
szt.
2,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
8,0100
0,0000
0,00
szt.
30,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
8,0100
0,0000
szt
30,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
3*
Podstawa
Opis
jm
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
21 KNR-W 4-01
Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach
d.2.1 0341-03
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 32 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,51 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
22 KNR AT-13
Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłod.2.1 0105-07
że z cegły
obmiar = 45 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,3478 r-g/m
-- M -2*
Zaprawa cementowo-wapienna M 2
0,0009 m3/m
3*
materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
23 KNR 4-01 0324- Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2
d.2.1 04
ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'
obmiar = poz.21 = 32,000 m
-- R -1*
robocizna
0,68 r-g/m
-- M -2*
cegła budowlana pełna
8 szt./m
3*
cement portlandzki 35 bez dodatków
0,0011 t/m
4*
wapno suchogaszone
0,00067 t/m
5*
piasek do zapraw
0,006 m3/m
6*
woda z rurociągu
0,003 m3/m
7*
materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
-- S -8*
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,01 m-g/m
9*
wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0,04 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
24 KNR 4-01 0326- Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg.
d.2.1 02
z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
obmiar = poz.22 = 45,000 m
-- R -1*
robocizna
0,77 r-g/m
-- M -2*
cegła budowlana pełna
8 szt./m
3*
cement portlandzki 35 bez dodatków
0,00079 t/m
4*
wapno suchogaszone
0,00044 t/m
5*
piasek do zapraw
0,004 m3/m
6*
woda z rurociągu
0,002 m3/m
7*
materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
-- S -8*
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,01 m-g/m
9*
wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0,04 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
-6Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
0,5000
Koszt
jedn.
0,0000
R
M
S
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
48,3200
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
m
r-g
15,6510
0,0000
0,00
m3
0,0405
0,0000
0,00
%
1,5000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
21,7600
0,0000
0,00
szt.
256,0000
0,0000
0,00
t
0,0352
0,0000
0,00
t
0,0214
0,0000
0,00
m3
0,1920
0,0000
0,00
m3
0,0960
0,0000
0,00
%
1,5000
0,0000
0,00
m-g
0,3200
0,0000
0,00
m-g
1,2800
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
34,6500
0,0000
0,00
szt.
360,0000
0,0000
0,00
t
0,0356
0,0000
0,00
t
0,0198
0,0000
0,00
m3
0,1800
0,0000
0,00
m3
0,0900
0,0000
0,00
%
1,5000
0,0000
0,00
m-g
0,4500
0,0000
0,00
m-g
1,8000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
25 KNR-W 4-01
d.2.1 0335-09
1*
Opis
jm
Nakłady
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1
ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 12 szt.
-- R -Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,5 r-g/szt.
szt.
r-g
6,0000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
26
Roboty uzupełniające, pomiary, okablowanie, regu- szt
d.2.1 kalk. własna
lacja itd.
obmiar = 1 szt
-- R -1*
robocizna
r-g
100 r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
Koszt
jedn.
0,0000
R
M
S
0,00
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
PODSUMOWANIE
RAZEM
Robocizna
Materiały
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie: zero i 00/100 zł
-7Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Instalacja
Sprzęt
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
2.2
27 KNR-W 2-15
d.2.2 0418-03
1*
2*
3*
4*
Opis
jm
Grzejniki
Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600szt.
900 mm i długości do 1600 mm - CN-11K-60 0,52m
obmiar = 1 szt.
-- R -Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
r-g
1,19 r-g/szt.
-- M -grzejniki stalowe CN-11K-60 0,52m z kompletem
szt.
zawieszeń
1 szt./szt.
materiały pomocnicze
%
1 %(od M)
-- S -Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
m-g
0,12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
28 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600d.2.2 0418-03
900 mm i długości do 1600 mm - CN-11K-60 0,92m
obmiar = 1 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,19 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe CN-11K-60 0,92m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -4*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
29 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300d.2.2 0418-01
500 mm i długości do 1600 mm - CNH-10-50 0,40m
w wykonaniu higienicznym z komletem zawieszeń
obmiar = 1 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,15 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe CNH-10-50 0,40m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -4*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,11 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
30 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300d.2.2 0418-01
500 mm i długości do 1600 mm - CNH-10-50 0,52m
w wykonaniu higienicznym z komletem zawieszeń
obmiar = <1>0 = 0,000 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,15 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe CNH-10-50 0,52m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -4*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,11 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
31 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300d.2.2 0418-01
500 mm i długości do 1600 mm - CNH-10-50 0,60m
w wykonaniu higienicznym z komletem zawieszeń
obmiar = 3 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,15 r-g/szt.
-- M --8Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
Koszt
jedn.
R
M
S
1,1900
0,0000
0,00
1,0000
0,0000
0,00
1,0000
0,0000
0,00
0,1200
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
1,1900
0,0000
0,00
szt.
1,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
m-g
0,1200
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
1,1500
0,0000
0,00
szt.
1,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
m-g
0,1100
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,0000
0,0000
0,00
szt.
0,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
m-g
0,0000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
szt.
r-g
3,4500
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
2*
3*
4*
Podstawa
Opis
jm
grzejniki stalowe CNH-10-50 0,60m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,11 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
32 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300d.2.2 0418-01
500 mm i długości do 1600 mm - CNH-10-50 0,72m
w wykonaniu higienicznym z komletem zawieszeń
obmiar = 1 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,15 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe CNH-10-50 0,72m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -4*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,11 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
33 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300d.2.2 0418-01
500 mm i długości do 1600 mm - CNH-10-50 0,92m
w wykonaniu higienicznym z komletem zawieszeń
obmiar = 11 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,15 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe CNH-10-50 0,92m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -4*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,11 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
34 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300d.2.2 0418-01
500 mm i długości do 1600 mm - CNH-10-50 1,00m
w wykonaniu higienicznym z komletem zawieszeń
obmiar = 1 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,15 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe CNH-10-50 1,00m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -4*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,11 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
35 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300d.2.2 0418-01
500 mm i długości do 1600 mm - CNH-10-50 1,12m
w wykonaniu higienicznym z komletem zawieszeń
obmiar = 1 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,15 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe CNH-10-50 1,12m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -4*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,11 m-g/szt.
-9Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
szt.
3,0000
Koszt
jedn.
0,0000
%
1,0000
0,0000
m-g
0,3300
0,0000
R
M
S
0,00
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
1,1500
0,0000
0,00
szt.
1,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
m-g
0,1100
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
12,6500
0,0000
0,00
szt.
11,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
m-g
1,2100
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
1,1500
0,0000
0,00
szt.
1,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
m-g
0,1100
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
1,1500
0,0000
0,00
szt.
1,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
m-g
0,1100
0,0000
0,00
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
Opis
jm
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
36 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500
d.2.2 0418-05
mm i długości do 1600 mm CNH-20-50 0,40m w
wykonaniu higienicznym z komletem zawieszeń
obmiar = 1 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,39 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe CNH-20-50 0,40m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -4*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,21 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
37 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500
d.2.2 0418-05
mm i długości do 1600 mm CNH-20-50 0,52m w
wykonaniu higienicznym z komletem zawieszeń
obmiar = 1 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,39 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe CNH-20-50 0,52m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -4*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,21 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
38 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500
d.2.2 0418-05
mm i długości do 1600 mm CNH-20-50 0,60m w
wykonaniu higienicznym z komletem zawieszeń
obmiar = 1 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,39 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe CNH-20-50 0,60m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -4*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,21 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
39 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500
d.2.2 0418-05
mm i długości do 1600 mm CNH-20-50 0,72m w
wykonaniu higienicznym z komletem zawieszeń
obmiar = 2 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,39 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe CNH-20-50 0,72m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -4*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,21 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
40 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500
d.2.2 0418-05
mm i długości do 1600 mm CNH-20-50 1,00m w
wykonaniu higienicznym z komletem zawieszeń
obmiar = 3 szt.
-- R --
Koszt
jedn.
0,0000
R
M
0,0000
S
0,0000
0,0000
szt.
r-g
1,3900
0,0000
szt.
1,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
m-g
0,2100
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
1,3900
0,0000
szt.
1,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
m-g
0,2100
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
1,3900
0,0000
szt.
1,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
m-g
0,2100
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
2,7800
0,0000
szt.
2,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
m-g
0,4200
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
szt.
- 10 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
0,0000
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
1*
2*
3*
4*
Podstawa
Opis
jm
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,39 r-g/szt.
-- M -grzejniki stalowe CNH-20-50 1,00m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,21 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
41 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500
d.2.2 0418-05
mm i długości do 1600 mm CNH-20-50 1,12m w
wykonaniu higienicznym z komletem zawieszeń
obmiar = 0 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,39 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe CNH-20-50 1,12m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -4*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,21 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
42 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500
d.2.2 0418-05
mm i długości do 1600 mm CNH-20-50 1,20m w
wykonaniu higienicznym z komletem zawieszeń
obmiar = 8-6 = 2,000 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,39 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe CNH-20-50 1,20m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -4*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,21 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
43 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500
d.2.2 0418-05
mm i długości do 1600 mm CNH-20-50 1.32m w
wykonaniu higienicznym z komletem zawieszeń
obmiar = 0 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,39 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe CNH-20-50 1.32m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -4*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,21 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
44 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500
d.2.2 0418-05
mm i długości do 1600 mm CNH-20-50 1,40m w
wykonaniu higienicznym z komletem zawieszeń
obmiar = 1 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,39 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe CNH-20-50 1,40m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
r-g
4,1700
Koszt
jedn.
0,0000
szt.
3,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
m-g
0,6300
0,0000
R
M
S
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,0000
0,0000
szt.
0,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
m-g
0,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
2,7800
0,0000
szt.
2,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
m-g
0,4200
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,0000
0,0000
szt.
0,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
m-g
0,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
1,3900
0,0000
szt.
1,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
- 11 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
0,00
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
4*
Podstawa
Opis
jm
-- S -Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,21 m-g/szt.
m-g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
45 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500
d.2.2 0418-05
mm i długości do 1600 mm CNH-20-50 1,60m w
wykonaniu higienicznym z komletem zawieszeń
obmiar = 2 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,39 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe CNH-20-50 1,60m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -4*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,21 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
46 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 300-500
d.2.2 0418-09
mm i długości do 1600 mm CNH-30-50 1,32m w
wykonaniu higienicznym z komletem zawieszeń
obmiar = 0 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,76 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe CNH-30-50 1,32m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -4*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,43 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
47 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 300-500
d.2.2 0418-09
mm i długości do 1600 mm CNH-30-50 1,40m w
wykonaniu higienicznym z komletem zawieszeń
obmiar = 0 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,76 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe CNH-30-50 1,40m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -4*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,43 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
48 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 300-500
d.2.2 0418-09
mm i długości do 1600 mm CNH-30-50 1,60m w
wykonaniu higienicznym z komletem zawieszeń
obmiar = 0 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,76 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe CNH-30-50 1,60m z kompletem
zawieszeń
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -4*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,43 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
0,2100
Koszt
jedn.
R
M
S
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
2,7800
0,0000
szt.
2,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
m-g
0,4200
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,0000
0,0000
szt.
0,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
m-g
0,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,0000
0,0000
szt.
0,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
m-g
0,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,0000
0,0000
szt.
0,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
m-g
0,0000
0,0000
- 12 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
49 KNR-W 2-15
d.2.2 0425-01
1*
2*
3*
Opis
jm
Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800
mm z kompletem zawiesi - COS-STAN-70-40
obmiar = 2 szt.
-- R -Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,85 r-g/szt.
-- M -grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane COS-STAN-70-40
1 szt./szt.
materiały pomocnicze
1 %(od M)
szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
50 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800
d.2.2 0425-01
mm z kompletem zawiesi - COS-STAN-70-50
obmiar = 1-1 = 0,000 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,85 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane COS-STAN-70-50
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
51 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200
d.2.2 0425-02
mm z kompletem zawiesi - COS-STAN-110-40
obmiar = 0 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,93 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane - COS-STAN-110-40
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
52 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200
d.2.2 0425-02
mm z kompletem zawiesi - COS-STAN-110-75
obmiar = 1 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,93 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane - COS-STAN-110-75
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
53 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800
d.2.2 0425-03
mm z kompletem zawiesi - COS-STAN-180-75
obmiar = 0 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,05 r-g/szt.
-- M -2*
grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane - COS-STAN-180-75
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
Koszt
jedn.
R
M
S
r-g
1,7000
0,0000
szt.
2,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,0000
0,0000
szt.
0,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,0000
0,0000
szt.
0,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,9300
0,0000
szt.
1,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,0000
0,0000
szt.
0,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
- 13 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
PODSUMOWANIE
RAZEM
Robocizna
Materiały
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie: zero i 00/100 zł
- 14 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Grzejniki
Sprzęt
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
2.3
54 KNR 0-34 0104d.2.3 09
analogia
1*
2*
3*
Opis
jm
Izolacje
Izolacja rurociągów śr. 15 mm Otuliną ze skalnej
wełny mineralnej gr.20 mm
obmiar = poz.9 = 384,000 m
-- R -Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,2125 r-g/m
-- M -otuliny ROCKWOOL dla rur dn 15 mm - gr. 20 mm'
1,15 m/m
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
55 KNR 9-25 0101- Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 20-22 mm otud.2.3 04
linami thermaflex FRZ o grubości 6 mm
analogia
obmiar = 150 m
-- R -1*
robocizna
0,1321 r-g/m
-- M -2*
otuliny thermaflex FRZ o grubości 6 mm
1,11 m/m
3*
klej Armaflex 520
0,0029 dm3/m
4*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
-- S -5*
samochód dostawczy do 0,9 t
0,0012 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
56 KNR 0-34 0104- Izolacja rurociągów śr. 32 mm Otuliną ze skalnej
d.2.3 09
wełny mineralnej gr.20 mm
analogia
obmiar = 3,5*45 = 157,500 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,2125 r-g/m
-- M -2*
otuliny ROCKWOOL dla rur dn 32 mm - gr. 20 mm
1,15 m/m
3*
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
Nakłady
Koszt
jedn.
R
M
S
m
r-g
81,6000
0,0000
0,00
m
441,6000
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
19,8150
0,0000
0,00
m
166,5000
0,0000
0,00
dm3
0,4350
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
m-g
0,1800
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
33,4688
0,0000
0,00
m
181,1250
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
PODSUMOWANIE
RAZEM
Robocizna
Materiały
Izolacje
Sprzęt
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie: zero i 00/100 zł
PODSUMOWANIE
RAZEM
Robocizna
Materiały
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie: zero i 00/100 zł
- 15 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Instalacja CO
Sprzęt
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
Opis
jm
3
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE
57 KNR 2-15/GE- Rurociągi z rur warstwowych Alu-pex o śr. zewn. 16
d.3 BERIT 0601-01 mm
obmiar = 70 m
-- R -1*
robocizna
0,168 r-g/m
-- M -2*
rury warstwowe Alu-pex dn 16
1,01 m/m
3*
uchwyty do rur
0,85 szt./m
4*
materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
58 KNR 2-15/GE- Łączniki Alu-pex o śr. 16 mm
d.3 BERIT 0602-01 obmiar = 70 szt.
-- R -1*
robocizna
0,04 r-g/szt.
-- M -2*
łączniki Alu-pex
1 szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
59 KNR-W 2-15
Zawory grzejnikowe termostatyczne V-EXACT II-O
d.3 0412-02
o śr. nominalnej 15 mm
obmiar = 30 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,267 r-g/szt.
-- M -2*
Zawory grzejnikowe termostatyczne V-EXACT II-O
o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
60 KNR-W 2-15
Zawory grzejnikowe powrotne REGULUX K-O o śr.
d.3 0412-02
nominalnej 15 mm
obmiar = 30 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,267 r-g/szt.
-- M -2*
Zawory grzejnikowe powrotne REGULUX K-O o śr.
nominalnej 15 mm
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
61 KNR-W 2-15
Głowica termostatyczna
d.3 0412-02
obmiar = 30 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,267 r-g/szt.
-- M -2*
Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym
1 szt/szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
62 KNR 0-34 0104- Izolacja rurociągów śr. 15 mm Otuliną ze skalnej
d.3 09
wełny mineralnej gr.20 mm
analogia
obmiar = 70 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,2125 r-g/m
-- M -2*
otuliny ROCKWOOL dla rur dn 15 mm - gr. 20 mm'
1,15 m/m
3*
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
Koszt
jedn.
R
M
S
m
r-g
11,7600
0,0000
m
70,7000
0,0000
0,00
szt.
59,5000
0,0000
0,00
%
1,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
2,8000
0,0000
szt.
70,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
8,0100
0,0000
szt.
30,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
8,0100
0,0000
szt.
30,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
- 16 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
r-g
8,0100
0,0000
0,00
szt
30,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
14,8750
0,0000
0,00
m
80,5000
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
63 KNR-W 2-15
d.3 0425-01
1*
2*
3*
Opis
jm
Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800
mm z kompletem zawiesi - COS-STAN-70-40
obmiar = 8 szt.
-- R -Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,85 r-g/szt.
-- M -grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane COS-STAN-70-40
1 szt./szt.
materiały pomocnicze
1 %(od M)
szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Nakłady
Koszt
jedn.
R
M
S
r-g
6,8000
0,0000
0,00
szt.
8,0000
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
PODSUMOWANIE
RAZEM
Robocizna
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE
Materiały
Sprzęt
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie: zero i 00/100 zł
- 17 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
4 45331000-6
4.1
64 KNR-W 2-15
d.4.1 0514-01
1*
2*
3*
4*
5*
Opis
jm
instalacja CT
Instalacja
Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej
15 mm i grubości ścianek do 2.65 mm łączonych
przez spawanie
obmiar = 38 m
-- R -Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,57 r-g/m
-- M -Rura czarna b/szwu dla ciepł.dn15
1,03 m/m
uchwyty do rur
0,37 szt./m
materiały pomocnicze
3 %(od M)
-- S -Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,009 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
65 KNR-W 2-15
Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej
d.4.1 0514-02
25 mm i grubości ścianek do 3.25 mm łączonych
przez spawanie
obmiar = 38 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,633 r-g/m
-- M -2*
Rura inst.b/szwu dla ciepł.fi 33,7/3,6 mm
1,03 m/m
3*
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
66 KNR-W 2-15
Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej
d.4.1 0514-02
32 mm i grubości ścianek do 3.25 mm łączonych
przez spawanie
obmiar = 130-24 = 106,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,633 r-g/m
-- M -2*
Rura czarna b/szwu dla ciepł.dn 32 mm
1,03 m/m
3*
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
67 KNR-W 2-15
Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej
d.4.1 0514-03
40 mm i grubości ścianek do 3.25 mm łączonych
przez spawanie
obmiar = 42 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,665 r-g/m
-- M -2*
Rura czarna b/szwu dla ciepł.dn 40 mm
1,04 m/m
3*
podparcia ślizgowe wspornikowe
0,52 szt./m
4*
Podparcie stałe poziome "A" fi 25-65 mm
1/50=0,02 szt/m
5*
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
68 KNR-W 2-15
Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej
d.4.1 0514-04
50 mm i grubości ścianek do 3.65 mm łączonych
przez spawanie
obmiar = 135-64 = 71,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,68 r-g/m
-- M -2*
Rura czarna b/szwu dla ciepł.dn 50 mm
1,03 m/m
3*
podparcia ślizgowe wspornikowe
0,52 szt./m
Koszt
jedn.
R
M
S
m
r-g
21,6600
0,0000
m
39,1400
0,0000
0,00
szt.
14,0600
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
m-g
0,3420
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
24,0540
0,0000
0,00
m
39,1400
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
67,0980
0,0000
0,00
m
109,1800
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
27,9300
0,0000
m
43,6800
0,0000
0,00
szt.
21,8400
0,0000
0,00
szt
0,8400
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
48,2800
0,0000
m
73,1300
0,0000
0,00
szt.
36,9200
0,0000
0,00
- 18 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
0,00
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
4*
Podstawa
Opis
jm
materiały pomocnicze
3 %(od M)
%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
69 KNR-W 7-12
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do
d.4.1 0103-04
drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy
zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni
B)
obmiar = 0,001*3,14*(poz.64*21,3+poz.65*26,9+
poz.66*33,7+poz.67*42,4+poz.68*48,3) = 33,328 m2
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,682 r-g/m2
-- M -2*
materiały pomocnicze
2,5 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
70 KNR 7-12 0105- Odtłuszczanie rurociągów
d.4.1 04
obmiar = poz.69+0 = 33,328 m2
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,0399 r-g/m2
-- M -2*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
71 KNR 7-12 0207- Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termod.4.1 04
odpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57
mm
obmiar = poz.69 = 33,328 m2
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,2378 r-g/m2
-- M -2*
farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do
400 stopni C srebrzysto-szara'
0,15 dm3/m2
3*
materiały pomocnicze
0,9 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
72 KNR-W 2-15
Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych d.4.1 0128-02
3-krotne
Krotność = 3
obmiar = poz.64+poz.65+poz.66+poz.67+poz.68 =
295,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,0556*3=0,1668 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
73 KNR-W 2-15
Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
d.4.1 0436-01
ogrzewania (na gorąco)
obmiar = 7 urz.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,357 r-g/urz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
74 KNR-W 2-15
Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i
d.4.1 0406-02
miedzianych w budynkach niemieszkalnych(robocizna)
Krotność = 2
obmiar = poz.64+poz.65+poz.66+poz.67+poz.68 =
295,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,0955*2=0,191 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
75 KNR-W 2-15
Zawór równowarzący STAD o śr. nominalnej 10 mm
d.4.1 0411-01
z króćcami odwadniającymi
obmiar = 2 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,296 r-g/szt.
-- M --
3,0000
Koszt
jedn.
0,0000
R
M
S
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m2
r-g
22,7297
0,0000
%
2,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m2
r-g
1,3298
0,0000
%
1,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m2
r-g
7,9254
0,0000
dm3
4,9992
0,0000
0,00
%
0,9000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
49,2060
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
urz.
r-g
2,4990
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
m
r-g
56,3450
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
szt.
- 19 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
r-g
0,5920
0,0000
0,00
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
2*
3*
Podstawa
Opis
jm
Zawór równowarzący STAD o śr. nominalnej 10 mm szt.
z króćcami odwadniającymi
1 szt./szt.
materiały pomocnicze
%
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
76 KNR-W 2-15
Zawór rrównowarzący STAD o śr. nominalnej 20
d.4.1 0411-02
mm z króćcami odwadniającymi
obmiar = 3 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,353 r-g/szt.
-- M -2*
Zawór równowarzący STAD o śr. nominalnej 20 mm
z króćcami odwadniającymi'
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
77 KNR-W 2-15
Zawór równowarzący STAD o śr. nominalnej 25 mm
d.4.1 0411-02
z króćcami odwadniającymi
obmiar = 2 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,353 r-g/szt.
-- M -2*
Zawór równowarzący STAD o śr. nominalnej 25 mm
z króćcami odwadniającymi'
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
78 KNR-W 2-15
Zawór równowarzący STAD o śr. nominalnej 50 mm
d.4.1 0411-05
z króćcami odwadniającymi
obmiar = 1 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,678 r-g/szt.
-- M -2*
Zawór równowarzący STAD o śr. nominalnej 50 mm
z króćcami odwadniającymi'
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
79 KNR-W 2-15
Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintod.4.1 0411-02
wanych o śr. nominalnej 15 mm
obmiar = 6 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,353 r-g/szt.
-- M -2*
zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
80 KNR-W 2-15
Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintod.4.1 0411-03
wanych o śr. nominalnej 25 mm
obmiar = 8 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,411 r-g/szt.
-- M -2*
zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 25 mm
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
2,0000
Koszt
jedn.
0,0000
0,5000
0,0000
R
M
S
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
1,0590
0,0000
szt.
3,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,7060
0,0000
szt.
2,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,6780
0,0000
szt.
1,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
2,1180
0,0000
szt.
6,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
3,2880
0,0000
szt.
8,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
- 20 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
81 KNR-W 2-15
d.4.1 0411-04
1*
2*
3*
Opis
jm
Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwinto- szt.
wanych o śr. nominalnej 32mm
obmiar = 8 szt.
-- R -Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
r-g
0,554 r-g/szt.
-- M -zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalszt.
nej 32 mm''
1 szt./szt.
materiały pomocnicze
%
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
82 KNR-W 2-15
Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintod.4.1 0411-05
wanych o śr. nominalnej 50 mm
obmiar = 1 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,678 r-g/szt.
-- M -2*
Zawór przelot.prodte mosiężne o śr. nominalnej 50
mm
1 szt/szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
83 KNR-W 2-15
Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintod.4.1 0411-02
wanych o śr. nominalnej 15 mm
obmiar = 4-8 = -4,000 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,353 r-g/szt.
-- M -2*
zawory zwrotne o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
84 KNR-W 2-15
Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintod.4.1 0411-03
wanych o śr. nominalnej 25 mm
obmiar = 6 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,411 r-g/szt.
-- M -2*
zawory zwrotne o śr. nominalnej 25 mm
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
85 KNR-W 2-15
Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintod.4.1 0411-04
wanych o śr. nominalnej 32mm
obmiar = 4 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,554 r-g/szt.
-- M -2*
zawory zwrotne o śr. nominalnej 32 mm''
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
86 KNR-W 2-15
Zawory spustowe o połączeniach gwintowanych o
d.4.1 0411-02
śr. nominalnej 15 mm
obmiar = 10 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,353 r-g/szt.
-- M -2*
zawory spustowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm'
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Koszt
jedn.
R
M
S
4,4320
0,0000
0,00
8,0000
0,0000
0,00
0,5000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,6780
0,0000
0,00
szt
1,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
-1,4120
0,0000
szt.
-4,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
2,4660
0,0000
szt.
6,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
2,2160
0,0000
szt.
4,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
3,5300
0,0000
szt.
10,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
- 21 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
0,0000
0,00
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
Cena jednostkowa:
87 KNR-W 2-15
d.4.1 0411-01
analogia
1*
2*
3*
4*
Opis
jm
0,00
Zawory spustowe z końcówką do węża o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
obmiar = 6 szt.
-- R -robocizna'
0,296 r-g/szt.
-- M -zawory spustowe z końcówką do węża o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
-- S -Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,003 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
88 KNR-W 2-15
Zawory spustowe o połączeniach gwintowanych o
d.4.1 0411-02
śr. nominalnej 20 mm
obmiar = 2 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,353 r-g/szt.
-- M -2*
zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 20 mm
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
89 KNR-W 2-15
Zawory odpowietrzające automatyczne z zaworami
d.4.1 0412-07
odcinającymi o śr. 15 mm
obmiar = 10 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,342 r-g/szt.
-- M -2*
zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
1 szt./szt.
3*
Zawór przelot.do wody gorącej fi 15 mm'
1 szt/szt.
4*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
90 KNR-W 2-15
Punkty stałe na rurociągach dn 50
d.4.1 0409-07
obmiar = 4 szt.
analogia
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,89 r-g/szt.
-- M -2*
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
91
Prześcia p.poż kitem uszczelniającym dla rur nied.4.1 kalk. własna
palnych o średnicy dn 50
obmiar = 2 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,16 r-g/szt.
-- M -2*
Kit ogniochronny, Volta VZ449 HAGER
1,70 szt/szt.
3*
materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
92 KNR-W 2-15
Termometry montowane w gotowej tulei
d.4.1 0530-01
obmiar = 1 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,24 r-g/szt.
-- M -2*
Termometr przemysłowy prosty i kątowy
1 szt/szt.
Koszt
jedn.
R
M
0,0000
S
0,0000
0,0000
szt.
r-g
1,7760
0,0000
szt.
6,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
m-g
0,0180
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,7060
0,0000
szt.
2,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
3,4200
0,0000
szt.
10,0000
0,0000
0,00
szt
10,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
3,5600
0,0000
%
3,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,3200
0,0000
0,00
szt
3,4000
0,0000
0,00
%
1,5000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
- 22 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
r-g
0,2400
0,0000
szt
1,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
3*
Podstawa
Opis
jm
materiały pomocnicze
3 %(od M)
%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
93 KNR-W 2-15
Manometry montowane w gotowej tulei
d.4.1 0530-02
obmiar = 1 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,51 r-g/szt.
-- M -2*
Manometr zwykły fi 160mm, typ 160 0-1,6MPa
1 szt/szt.
3*
Kurki manometr.mos.gwint.1,0MPa 525 fi 4mm
1 szt/szt.
4*
rurki syfonowe
1 szt./szt.
5*
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
94 KNR-W 2-15
Filtr skośny do instalacji grzewczych o śr. nominald.4.1 0430-02
nej 15 mm
analogia
obmiar = 2 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,346 r-g/szt.
-- M -2*
Filtr skośny do instalacji grzewczych o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
95 KNR-W 2-15
Filtr skośny do instalacji grzewczych o śr. nominald.4.1 0430-03
nej 25 mm
analogia
obmiar = 3 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,382 r-g/szt.
-- M -2*
Filtr skośny do instalacji grzewczych o śr. nominalnej 25 mm
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
96 KNR-W 2-15
Filtr skośny do instalacji grzewczych o śr. nominald.4.1 0430-04
nej 32 mm
analogia
obmiar = 2 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,462 r-g/szt.
-- M -2*
Filtr skośny do instalacji grzewczych o śr. nominalnej 32 mm
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
97 KNR-W 2-15
Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 6 dm3 z
d.4.1 0434-01
automatycznymi zaworami odpowietrzającymi
obmiar = 4 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,09 r-g/szt.
-- M -2*
konstrukcja wsporcza
0,8 kg/szt.
3*
Zbiornik odpow. do c.o. nieprzepł.4,3dm3
1 szt/szt.
4*
zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
1 szt./szt.
5*
materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
3,0000
Koszt
jedn.
0,0000
R
M
S
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,5100
0,0000
szt
1,0000
0,0000
0,00
szt
1,0000
0,0000
0,00
szt.
1,0000
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,6920
0,0000
szt.
2,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
1,1460
0,0000
szt.
3,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,9240
0,0000
szt.
2,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
4,3600
0,0000
kg
3,2000
0,0000
0,00
szt
4,0000
0,0000
0,00
szt.
4,0000
0,0000
0,00
%
1,5000
0,0000
0,00
- 23 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
98
d.4.1 kalk. własna
1*
Opis
jm
Roboty uzupełniające, pomiary, okablowanie, regulacja itd.
obmiar = 1 szt
-- R -robocizna
100 r-g/szt
szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Nakłady
r-g
100,0000
Koszt
jedn.
0,0000
R
M
S
0,00
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
PODSUMOWANIE
RAZEM
Robocizna
Materiały
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie: zero i 00/100 zł
- 24 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Instalacja
Sprzęt
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
4.2
99 KNR 0-31 0204d.4.2 02
analogia
1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
Opis
jm
rozdzielnia
Wykonanie podejścia i montaż pomp małego obiegu c.t. typu STRATOS 25/1-6 CAN PN10 produkcji
WILO
obmiar = 5 szt.
-- R -Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,8 r-g/szt.
-- M -Pompa Wilo Stratos 25/1-6 CAN PN10
1 szt/szt.
łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. nominalnej
25 mm
2,1 szt./szt.
uchwyty stalowe z wkładką elastyczną dwudzielne,
skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym 25 mm
2 kpl./szt.
Uszczelka azbestowo-kauczukowa fi 25 mm
2 szt/szt.
kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania o śr. nominalnej 25 mm
2 szt./szt.
materiały pomocnicze
5,1 %(od M)
-- S -Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
100 KNR 0-31 0204- Wykonanie podejścia i montaż pomp małego obied.4.2 02
gu c.t. typu Stratos 30/1-6 CAN PN10 produkcji WIanalogia
LO
obmiar = 2 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,8 r-g/szt.
-- M -2*
Pompa Wilo Stratos 30/1-6 CAN PN10
1 szt/szt.
3*
łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. nominalnej
32 mm
2,1 szt./szt.
4*
uchwyty stalowe z wkładką elastyczną dwudzielne,
skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym 32 mm
2 kpl./szt.
5*
Uszczelka azbestowo-kauczukowa fi 32 mm
2 szt/szt.
6*
kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania o śr. nominalnej 32 mm
2 szt./szt.
7*
materiały pomocnicze
5,1 %(od M)
-- S -8*
Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
101 KNR 0-31 0204- Wykonanie podejścia i montaż pomp dużego obiegu
d.4.2 02
c.t. typu Stratos 50/1-10 CAN PN10 produkcji WILO
analogia
obmiar = 1 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,8 r-g/szt.
-- M -2*
Pompa Wilo Stratos 50/1-10 CAN PN10
1 szt/szt.
3*
łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. nominalnej
50 mm
2,1 szt./szt.
4*
uchwyty stalowe z wkładką elastyczną dwudzielne,
skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym 50 mm
2 kpl./szt.
5*
Uszczelka azbestowo-kauczukowa fi 50 mm'
2 szt/szt.
6*
kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania o śr. nominalnej 50 mm'
2 szt./szt.
7*
materiały pomocnicze
5,1 %(od M)
-- S --
Koszt
jedn.
R
M
S
szt.
r-g
9,0000
0,0000
szt
5,0000
0,0000
0,00
szt.
10,5000
0,0000
0,00
kpl.
10,0000
0,0000
0,00
szt
10,0000
0,0000
0,00
szt.
10,0000
0,0000
0,00
%
5,1000
0,0000
0,00
m-g
0,3500
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
3,6000
0,0000
szt
2,0000
0,0000
0,00
szt.
4,2000
0,0000
0,00
kpl.
4,0000
0,0000
0,00
szt
4,0000
0,0000
0,00
szt.
4,0000
0,0000
0,00
%
5,1000
0,0000
0,00
m-g
0,1400
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
1,8000
0,0000
szt
1,0000
0,0000
0,00
szt.
2,1000
0,0000
0,00
kpl.
2,0000
0,0000
0,00
szt
2,0000
0,0000
0,00
szt.
2,0000
0,0000
0,00
%
5,1000
0,0000
0,00
- 25 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
0,00
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
8*
Opis
jm
Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Nakłady
m-g
0,0700
Koszt
jedn.
0,0000
R
M
S
0,00
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
PODSUMOWANIE
RAZEM
Robocizna
Materiały
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie: zero i 00/100 zł
- 26 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
rozdzielnia
Sprzęt
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
4.3
102 KNR 0-34 0104d.4.3 09
analogia
1*
2*
3*
Opis
jm
Izolacja
Izolacja rurociągów śr. 15 mm Otuliną ze skalnej
wełny mineralnej gr.20 mm
obmiar = poz.64 = 38,000 m
-- R -Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,2125 r-g/m
-- M -otuliny ROCKWOOL dla rur dn 20 mm - gr. 15 mm'
1,15 m/m
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
103 KNR 0-34 0104- Izolacja rurociągów śr. 25 mm Otuliną ze skalnej
d.4.3 16
wełny mineralnej gr.30 mm
analogia
obmiar = poz.65 = 38,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,2361 r-g/m
-- M -2*
otuliny ROCKWOOL dla rur dn 25 mm - gr. 30 mm'
1,15 m/m
3*
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
104 KNR 0-34 0104- Izolacja rurociągów śr.32 mm Otuliną ze skalnej
d.4.3 17
wełny mineralnej gr.30 mm
analogia
obmiar = poz.66 = 106,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,3091 r-g/m
-- M -2*
otuliny ROCKWOOL dla rur dn 32 mm - gr. 30 mm'
1,15 m/m
3*
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
105 KNR 0-34 0104- Izolacja rurociągów śr.40 mm Otuliną ze skalnej
d.4.3 17
wełny mineralnej gr.40 mm
analogia
obmiar = poz.67 = 42,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,3091 r-g/m
-- M -2*
otuliny ROCKWOOL dla rur dn 40 mm - gr. 40 mm'
1,15 m/m
3*
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
106 KNR 0-34 0104- Izolacja rurociągów śr.50 mm Otuliną ze skalnej
d.4.3 17
wełny mineralnej gr.50 mm
analogia
obmiar = poz.68 = 71,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,3091 r-g/m
-- M -2*
otuliny ROCKWOOL dla rur dn 50 mm - gr. 50 mm''
1,15 m/m
3*
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
Nakłady
Koszt
jedn.
R
M
S
m
r-g
8,0750
0,0000
0,00
m
43,7000
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
8,9718
0,0000
0,00
m
43,7000
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
32,7646
0,0000
0,00
m
121,9000
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
12,9822
0,0000
0,00
m
48,3000
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
21,9461
0,0000
0,00
m
81,6500
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
PODSUMOWANIE
RAZEM
Robocizna
Materiały
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie: zero i 00/100 zł
- 27 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Izolacja
Sprzęt
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
PODSUMOWANIE
RAZEM
Robocizna
Materiały
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie: zero i 00/100 zł
- 28 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
instalacja CT
Sprzęt
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
5
107
d.5 kalk. własna
1*
Opis
jm
Instalacja CH
Agregat chłodniczy MEA/K 262-P SI+PS firmy
CLINT o mocy chłodniczej 73,6 kW ze zdalnym
skraplaczem RCA K 6123 - montaż i uruchomienie
obmiar = 1 szt
-- M -Agregat chłodniczy MEA/K 262-P SI+PS firmy
CLINT o mocy chłodniczej 73,6 kW ze zdalnym
skraplaczem RCA K 6123 - montaż i uruchomienie
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
108 KNNR 4 0403- Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominald.5 01
nej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach
analogia
w budynkach
obmiar = 35 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,42 r-g/m
-- M -2*
rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr.nominalnej 15 mm
1,04 m/m
3*
uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej
15 mm
0,47 szt./m
4*
materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
109 KNNR 4 0403- Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominald.5 02
nej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach
analogia
w budynkach
obmiar = 120 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,518 r-g/m
-- M -2*
rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr.nominalnej 20 mm
1,04 m/m
3*
uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej
20 mm
0,41 szt./m
4*
materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
110 KNNR 4 0403- Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominald.5 03
nej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach
analogia
w budynkach
obmiar = 80 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,569 r-g/m
-- M -2*
rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr.nominalnej 25 mm
1,03 m/m
3*
uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej
25 mm
0,39 szt./m
4*
materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
111 KNNR 4 0403- Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominald.5 04
nej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach
analogia
w budynkach
obmiar = 80 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,644 r-g/m
-- M -2*
Rura stalowa bez szwu śr.42,4x3,2
1,03 m/m
3*
Uchwyt do rurociąg.fi 32 mm
0,39 szt/m
Koszt
jedn.
R
M
S
szt
szt
1,0000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
14,7000
0,0000
m
36,4000
0,0000
0,00
szt.
16,4500
0,0000
0,00
%
1,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
62,1600
0,0000
m
124,8000
0,0000
0,00
szt.
49,2000
0,0000
0,00
%
1,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
45,5200
0,0000
m
82,4000
0,0000
0,00
szt.
31,2000
0,0000
0,00
%
1,5000
0,0000
0,00
- 29 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
51,5200
0,0000
0,00
m
82,4000
0,0000
0,00
szt
31,2000
0,0000
0,00
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
4*
Podstawa
Opis
jm
materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
112 KNNR 4 0403- Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominald.5 05
nej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach
analogia
w budynkach
obmiar = 110 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,679 r-g/m
-- M -2*
Rura stalowa czarna fi 48,3/3,2 mm
1 m/m
3*
łuki stalowe gładkie czarne o śr. nominalnej 40 mm
0,17 szt/m
4*
uchwyty do rur o śr. nominalnej 40 mm
0,36 szt/m
5*
materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
113 KNNR 4 0403- Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominald.5 06
nej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach
analogia
w budynkach
obmiar = 80-32 = 48,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,697 r-g/m
-- M -2*
Rura stalowa czarna fi 60,3/3,6 mm
1 m/m
3*
łuki stalowe gładkie czarne o śr. nominalnej 50 mm
0,17 szt/m
4*
uchwyty do rur o śr. nominalnej 50 mm
0,36 szt/m
5*
materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
114 KNNR 4 0403- Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominald.5 07
nej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach
analogia
w budynkach
obmiar = 150-100 = 50,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,732 r-g/m
-- M -2*
Rura stalowa czarna fi 76,1/3,6 mm
0,99 m/m
3*
łuki stalowe gładkie czarne o śr. nominalnej 65 mm
0,15 szt/m
4*
uchwyty do rur o śr. nominalnej 65 mm
0,35 szt/m
5*
materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
115 KNNR 4 0403- Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominald.5 08
nej 80 mm o połączeniach spawanych na ścianach
analogia
w budynkach
obmiar = 5 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,767 r-g/m
-- M -2*
Rura stalowa czarna fi 88,9/4,0 mm
0,98 m/m
3*
łuki stalowe gładkie czarne o śr. nominalnej 80 mm
0,14 szt./m
4*
uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej
80 mm
0,34 szt./m
5*
materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
1,5000
Koszt
jedn.
0,0000
R
M
S
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
74,6900
0,0000
0,00
m
110,0000
0,0000
0,00
szt
18,7000
0,0000
0,00
szt
39,6000
0,0000
0,00
%
1,5000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
33,4560
0,0000
0,00
m
48,0000
0,0000
0,00
szt
8,1600
0,0000
0,00
szt
17,2800
0,0000
0,00
%
1,5000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
36,6000
0,0000
0,00
m
49,5000
0,0000
0,00
szt
7,5000
0,0000
0,00
szt
17,5000
0,0000
0,00
%
1,5000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
3,8350
0,0000
m
4,9000
0,0000
0,00
szt.
0,7000
0,0000
0,00
szt.
1,7000
0,0000
0,00
%
1,5000
0,0000
0,00
- 30 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
Opis
jm
116 KNR 0-34 0111- Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 15 mm otulid.5 01
nami Thermaflex A/C lub otulinami Thermaflex A/C i
matami (płytami) Thermasheet A/C - gr. izolacji 20
mm
obmiar = poz.108 = 35,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,41 r-g/m
-- M -2*
otuliny Thermaflex A/C gr. 19 mm
1,1 m/m
3*
klej Thermaflex 474 A/C
0,0304 dm3/m
4*
taśma Thermatape A/C 3x50 mm
0,1395 m/m
5*
materiały pomocnicze
3 %(od M)
-- S -6*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,0033 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
117 KNR 0-34 0111- Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 20 mm otulid.5 01
nami Thermaflex A/C lub otulinami Thermaflex A/C i
matami (płytami) Thermasheet A/C - gr. izolacji 20
mm
obmiar = poz.109 = 120,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,41 r-g/m
-- M -2*
otuliny Thermaflex A/C gr. 19 mm
1,1 m/m
3*
klej Thermaflex 474 A/C
0,0304 dm3/m
4*
taśma Thermatape A/C 3x50 mm
0,1395 m/m
5*
materiały pomocnicze
3 %(od M)
-- S -6*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,0033 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
118 KNR 0-34 0111- Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.25 mm otulid.5 02
nami Thermaflex A/C lub otulinami Thermaflex A/C i
matami (płytami) Thermasheet A/C - gr.izolacji 32
mm
obmiar = poz.110 = 80,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,5023 r-g/m
-- M -2*
otuliny Thermaflex A/C gr. 19 mm
1,1 m/m
3*
otuliny Thermaflex A/C gr. 13 mm
1,1 m/m
4*
klej Thermaflex 474 A/C
0,04 dm3/m
5*
taśma Thermatape A/C 3x50 mm
0,1766 m/m
6*
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
119 KNR 0-34 0111- Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.32 mm otulid.5 02
nami Thermaflex A/C lub otulinami Thermaflex A/C i
matami (płytami) Thermasheet A/C - gr.izolacji 32
mm
obmiar = poz.111 = 80,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,5023 r-g/m
-- M -2*
otuliny Thermaflex A/C gr. 19 mm
1,1 m/m
3*
otuliny Thermaflex A/C gr. 13 mm
1,1 m/m
4*
klej Thermaflex 474 A/C
0,04 dm3/m
Koszt
jedn.
R
M
S
m
r-g
14,3500
0,0000
m
38,5000
0,0000
0,00
dm3
1,0640
0,0000
0,00
m
4,8825
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
m-g
0,1155
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
49,2000
0,0000
m
132,0000
0,0000
0,00
dm3
3,6480
0,0000
0,00
m
16,7400
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
m-g
0,3960
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
40,1840
0,0000
m
88,0000
0,0000
0,00
m
88,0000
0,0000
0,00
dm3
3,2000
0,0000
0,00
m
14,1280
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
40,1840
0,0000
m
88,0000
0,0000
0,00
m
88,0000
0,0000
0,00
dm3
3,2000
0,0000
0,00
- 31 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
0,00
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
5*
6*
Podstawa
Opis
jm
taśma Thermatape A/C 3x50 mm
0,1766 m/m
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
120 KNR 0-34 0111- Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.40 mm otulid.5 14
nami Thermaflex A/C lub otulinami Thermaflex A/C i
matami (płytami) Thermasheet A/C - gr.izolacji 44
(45) mm
obmiar = poz.112 = 110,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,5412 r-g/m
-- M -2*
otuliny Thermaflex A/C gr. 25 mm
1,1 m/m
3*
otuliny Thermaflex A/C gr. 19 mm'
1,1 m/m
4*
klej Thermaflex 474 A/C
0,049 dm3/m
5*
taśma Thermatape A/C 3x50 mm
0,218 m/m
6*
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
121 KNR 0-34 0111- Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.50 mm otulid.5 18
nami Thermaflex A/C lub otulinami Thermaflex A/C i
matami (płytami) Thermasheet A/C - gr.izolacji 50
mm
obmiar = poz.113 = 48,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,6182 r-g/m
-- M -2*
otuliny Thermaflex A/C gr. 25 mm'
1,15 m/m
3*
otuliny Thermaflex A/C gr. 25 mm''
1,15 m/m
4*
klej Thermaflex 474 A/C
0,0616 dm3/m
5*
taśma Thermatape A/C 3x50 mm
0,2711 m/m
6*
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
122 KNR 0-34 0111- Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.65 mm otulid.5 24
nami Thermaflex A/C lub otulinami Thermaflex A/C i
matami (płytami) Thermasheet A/C - gr.izolacji 60
mm
obmiar = poz.114 = 50,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,6182 r-g/m
-- M -2*
otuliny Thermaflex A/C gr. 32 mm'
1,15 m/m
3*
otuliny Thermaflex A/C gr. 32 mm
1,15 m/m
4*
klej Thermaflex 474 A/C
0,0792 dm3/m
5*
taśma Thermatape A/C 3x50 mm
0,3057 m/m
6*
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
123 KNR 13-15
Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 88,9 mm
d.5 0106-05
matami kauczukowymi gr.80 mm - 3 warstwowa
kalk. własna
(25+25+32mm)
obmiar = poz.115 = 5,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,9 r-g/m
-- M -2*
mata kauczukowe gr. 25 mm
0,715 m2/m
m
14,1280
Koszt
jedn.
0,0000
%
3,0000
0,0000
R
M
S
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
59,5320
0,0000
m
121,0000
0,0000
0,00
m
121,0000
0,0000
0,00
dm3
5,3900
0,0000
0,00
m
23,9800
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
29,6736
0,0000
m
55,2000
0,0000
0,00
m
55,2000
0,0000
0,00
dm3
2,9568
0,0000
0,00
m
13,0128
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
30,9100
0,0000
m
57,5000
0,0000
0,00
m
57,5000
0,0000
0,00
dm3
3,9600
0,0000
0,00
m
15,2850
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
- 32 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
4,5000
0,0000
m2
3,5750
0,0000
0,00
0,00
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
3*
4*
5*
6*
Podstawa
Opis
jm
mata kauczukowe gr. 32 mm
0,593 m2/m
taśma Thermatape A/C 3x50 mm
0,590 m/m
klej Thermaflex 474 A/C
0,100 dm3/m
materiały pomocnicze
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
124 KNR-W 2-15
Filtr skośny do instalacji grzewczych o śr. nominald.5 0430-02
nej 15 mm
analogia
obmiar = 3 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,346 r-g/szt.
-- M -2*
Filtr skośny do instalacji grzewczych o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
125 KNR-W 2-15
Filtr skośny do instalacji grzewczych o śr. nominald.5 0430-03
nej 20 mm
analogia
obmiar = 5 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,382 r-g/szt.
-- M -2*
Filtr skośny do instalacji grzewczych o śr. nominalnej 20 mm
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
126 KNR-W 2-15
Filtr skośny do instalacji grzewczych o śr. nominald.5 0430-04
nej 32 mm
analogia
obmiar = 1 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,462 r-g/szt.
-- M -2*
Filtr skośny do instalacji grzewczych o śr. nominalnej 32 mm
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
127 KNR-W 2-15
Filtr skośny do instalacji grzewczych o śr. nominald.5 0430-04
nej 40 mm
analogia
obmiar = 4 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,462 r-g/szt.
-- M -2*
Filtr skośny do instalacji grzewczych o śr. nominalnej 40 mm
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
128 KNR-W 2-15
Zawór równowarzący STAD o śr. nominalnej 10 mm
d.5 0411-01
z króćcami odwadniającymi
obmiar = 3 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,296 r-g/szt.
-- M -2*
Zawór równowarzący STAD o śr. nominalnej 10 mm
z króćcami odwadniającymi
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
m2
2,9650
Koszt
jedn.
0,0000
m
2,9500
0,0000
0,00
dm3
0,5000
0,0000
0,00
%
2,0000
0,0000
0,00
R
M
S
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
1,0380
0,0000
szt.
3,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
1,9100
0,0000
szt.
5,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,4620
0,0000
szt.
1,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
1,8480
0,0000
szt.
4,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,8880
0,0000
szt.
3,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
- 33 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
0,0000
0,00
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
Cena jednostkowa:
129 KNR-W 2-15
d.5 0411-01
1*
2*
3*
Opis
jm
0,00
Zawór równowarzący STAD o śr. nominalnej 15 mm szt.
z króćcami odwadniającymi
obmiar = 5 szt.
-- R -Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
r-g
0,296 r-g/szt.
-- M -Zawór równowarzący STAD o śr. nominalnej 15 mm szt.
z króćcami odwadniającymi
1 szt./szt.
materiały pomocnicze
%
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
130 KNR-W 2-15
Zawór rrównowarzący STAD o śr. nominalnej 20
d.5 0411-02
mm z króćcami odwadniającymi
obmiar = 2 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,353 r-g/szt.
-- M -2*
Zawór równowarzący STAD o śr. nominalnej 20 mm
z króćcami odwadniającymi'
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
131 KNR-W 2-15
Zawór równowarzący STAD o śr. nominalnej 25 mm
d.5 0411-02
z króćcami odwadniającymi
obmiar = 1 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,353 r-g/szt.
-- M -2*
Zawór równowarzący STAD o śr. nominalnej 25 mm
z króćcami odwadniającymi'
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
132 KNR-W 2-15
Zawór równowarzący STAD o śr. nominalnej 32 mm
d.5 0411-02
z króćcami odwadniającymi
obmiar = 2 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,353 r-g/szt.
-- M -2*
Zawór równowarzący STAD o śr. nominalnej 32 mm
z króćcami odwadniającymi'
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
133 KNR-W 2-15
Zawór równowarzący STAD o śr. nominalnej 40 mm
d.5 0411-04
z króćcami odwadniającymi
obmiar = 3 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,554 r-g/szt.
-- M -2*
Zawór równowarzący STAD o śr. nominalnej 40 mm
z króćcami odwadniającymi'
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
134 KNR-W 2-15
Zawór równowarzący STAD o śr. nominalnej 50 mm
d.5 0411-04
z króćcami odwadniającymi
obmiar = 2 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,554 r-g/szt.
-- M --
Koszt
jedn.
R
M
0,0000
S
0,0000
1,4800
0,0000
5,0000
0,0000
0,00
0,5000
0,0000
0,00
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,7060
0,0000
szt.
2,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,3530
0,0000
szt.
1,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,7060
0,0000
szt.
2,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
1,6620
0,0000
szt.
3,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
szt.
- 34 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
r-g
1,1080
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
2*
3*
Podstawa
Opis
jm
Zawór równowarzący STAD o śr. nominalnej 50 mm szt.
z króćcami odwadniającymi''
1 szt./szt.
materiały pomocnicze
%
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
135 KNNR 4 0411- Zawory spustowe o śr. nominalnej 15 mm
d.5 01
obmiar = 15 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,3 r-g/szt.
-- M -2*
Zawór przelot.żel.z kurkiem spust.fi 15 mm
1 szt/szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
136 KNR-W 2-15
Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintod.5 0411-02
wanych o śr. nominalnej 15 mm
obmiar = 6 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,353 r-g/szt.
-- M -2*
zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
137 KNR-W 2-15
Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintod.5 0411-02
wanych o śr. nominalnej 20 mm
obmiar = 11 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,353 r-g/szt.
-- M -2*
zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 20 mm'
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
-- S -4*
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,005 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
138 KNR-W 2-15
Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintod.5 0411-03
wanych o śr. nominalnej 25 mm
obmiar = 2 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,411 r-g/szt.
-- M -2*
zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 25 mm
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
139 KNR-W 2-15
Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintod.5 0411-04
wanych o śr. nominalnej 32mm
obmiar = 6 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,554 r-g/szt.
-- M -2*
zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 32 mm''
1 szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
2,0000
Koszt
jedn.
0,0000
0,5000
0,0000
R
M
S
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
4,5000
0,0000
0,00
szt
15,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
2,1180
0,0000
szt.
6,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
3,8830
0,0000
szt.
11,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
m-g
0,0550
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,8220
0,0000
szt.
2,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
3,3240
0,0000
szt.
6,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
- 35 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
140 KNR-W 2-15
d.5 0411-04
1*
2*
3*
4*
Opis
jm
Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwinto- szt.
wanych o śr. nominalnej 40 mm
obmiar = 11 szt.
-- R -Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
r-g
0,554 r-g/szt.
-- M -zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalszt.
nej 40 mm
1 szt./szt.
materiały pomocnicze
%
0,5 %(od M)
-- S -Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
m-g
0,014 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
141 KNR-W 2-15
Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintod.5 0411-05
wanych o śr. nominalnej 50 mm
obmiar = 1 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,678 r-g/szt.
-- M -2*
Zawór przelot.prodte mosiężne o śr. nominalnej 50
mm
1 szt/szt.
3*
materiały pomocnicze
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
142 KNNR 4 0520- Zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień
d.5 08
0,6 MPa o śr. nominalnej 65 mm
obmiar = 1 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
2,73 r-g/szt.
-- M -2*
Zawór zap.z nas.kozł.żel.1,6MPa fi 65mm
1 szt/szt.
3*
kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania o śr. nominalnej 80 mm
2 szt./szt.
4*
uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe
2 szt/szt.
5*
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
143 KNNR 4 0520- Zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień
d.5 08
0,6 MPa o śr. nominalnej 80 mm
obmiar = 2 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
2,73 r-g/szt.
-- M -2*
zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe na ciśnienie
0,6 MPa o śr. nominalnej 80 mm
1 szt./szt.
3*
kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania o śr. nominalnej 80 mm
2 szt./szt.
4*
uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe
2 szt/szt.
5*
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
144 KNR 7-24 0504- Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych
d.5 01
- obieg bezpośredni - wydajność 30 tys.kcal/h
obmiar = 1 kpl.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
68,8*0,955=65,704 r-g/kpl.
-- M -2*
tlen techniczny
0,6 m3/kpl.
3*
acetylen techniczny rozpuszczony
0,4 kg/kpl.
Koszt
jedn.
R
M
S
6,0940
0,0000
0,00
11,0000
0,0000
0,00
0,5000
0,0000
0,00
0,1540
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,6780
0,0000
0,00
szt
1,0000
0,0000
0,00
%
0,5000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
2,7300
0,0000
szt
1,0000
0,0000
0,00
szt.
2,0000
0,0000
0,00
szt
2,0000
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
5,4600
0,0000
szt.
2,0000
0,0000
0,00
szt.
4,0000
0,0000
0,00
szt
4,0000
0,0000
0,00
%
3,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
kpl.
- 36 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
r-g
65,7040
0,0000
0,00
m3
0,6000
0,0000
0,00
kg
0,4000
0,0000
0,00
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
4*
5*
6*
7*
8*
9*
10*
11*
12*
Podstawa
Opis
jm
drut stalowy do spawania niepokryty śr. 3.25 mm
kg
0,15 kg/kpl.
płyty azbestowe kauczukowe gr. 2 mm
kg
0,4 kg/kpl.
płyty gumowe bez przekładek gr. 3 mm
m2
0,05 m2/kpl.
sznur azbestowy
kg
0,2 kg/kpl.
czyściwo bawełniane
kg
0,2 kg/kpl.
Nafta
dm3
2 dm3/kpl.
śruby z łbami i nakrętkami sześciokątnymi dokładne kg
M16
0,6 kg/kpl.
Rura stalowa czarna fi 21,3/2,6 mm
m
10 m/kpl.
Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, dł. 450mm
100
0,34 [100 szt.]/kpl.
szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
145 KNR 7-24 0505- Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych
d.5 01
-obieg pośredni, chłodzenie amoniakiem solanki itp.
- 30 tys.kcal/h
obmiar = 1 kpl.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
45,6*0,955=43,548 r-g/kpl.
-- M -2*
tlen techniczny
0,6 m3/kpl.
3*
acetylen techniczny rozpuszczony
0,4 kg/kpl.
4*
drut stalowy do spawania niepokryty śr. 3.25 mm
0,15 kg/kpl.
5*
płyty azbestowe kauczukowe gr. 2 mm
0,4 kg/kpl.
6*
płyty gumowe bez przekładek gr. 3 mm
0,07 m2/kpl.
7*
sznur azbestowy
0,2 kg/kpl.
8*
czyściwo bawełniane
0,2 kg/kpl.
9*
Nafta
2 dm3/kpl.
10*
śruby z łbami i nakrętkami sześciokątnymi dokładne
M16
0,6 kg/kpl.
11*
Rura stalowa czarna fi 21,3/2,6 mm
10 m/kpl.
12*
Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, dł. 450mm
0,34 [100 szt.]/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
146 KNR-W 7-12
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do
d.5 0103-04
drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy
zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni
B)
obmiar = 0,001*3,14*(poz.108*21,3+poz.109*26,9+
poz.110*33,7+poz.111*42,4+poz.112*48,3) =
48,276 m2
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,682 r-g/m2
-- M -2*
materiały pomocnicze
2,5 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
147 KNR-W 7-12
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do
d.5 0103-05
drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy
zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
obmiar = 0,001*3,14*(poz.113*60,3+poz.114*76,1+
poz.115*88,9+0*114,3+0*139,7) = 22,432 m2
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,396 r-g/m2
-- M --
0,1500
Koszt
jedn.
0,0000
R
M
S
0,4000
0,0000
0,00
0,0500
0,0000
0,00
0,2000
0,0000
0,00
0,2000
0,0000
0,00
2,0000
0,0000
0,00
0,6000
0,0000
0,00
10,0000
0,0000
0,00
0,3400
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
kpl.
r-g
43,5480
0,0000
m3
0,6000
0,0000
0,00
kg
0,4000
0,0000
0,00
kg
0,1500
0,0000
0,00
kg
0,4000
0,0000
0,00
m2
0,0700
0,0000
0,00
kg
0,2000
0,0000
0,00
kg
0,2000
0,0000
0,00
dm3
2,0000
0,0000
0,00
kg
0,6000
0,0000
0,00
m
10,0000
0,0000
0,00
100
szt.
0,3400
0,0000
0,00
- 37 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m2
r-g
32,9242
0,0000
%
2,5000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
m2
r-g
8,8831
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
2*
Podstawa
Opis
jm
materiały pomocnicze
2,5 %(od R)
%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
148 KNR 7-12 0105- Odtłuszczanie rurociągów
d.5 04
obmiar = poz.146+poz.147 = 70,708 m2
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,0399 r-g/m2
-- M -2*
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach'
0,119 dm3/m2
3*
materiały pomocnicze
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
149 KNR 7-12 0207- Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termod.5 04
odpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57
mm
obmiar = poz.146 = 48,276 m2
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,2378 r-g/m2
-- M -2*
farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do
400 stopni C srebrzysto-szara''
0,15 dm3/m2
3*
Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych
0,012 dm3/m2
4*
materiały pomocnicze
0,9 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
150 KNR 7-12 0207- Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termod.5 05
odpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58219 mm
obmiar = poz.147 = 22,432 m2
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,1453 r-g/m2
-- M -2*
farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do
400 stopni C srebrzysto-szara''
0,14 dm3/m2
3*
Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych
0,0112 dm3/m2
4*
materiały pomocnicze
0,9 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
151 KNR-W 2-15
Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych d.5 0128-02
3-krotne
Krotność = 3
obmiar = poz.108+poz.109+poz.110+poz.111+poz.
112+poz.113+poz.114+poz.115+0+0 = 528,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,0556*3=0,1668 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
152 KNR-W 2-15
Próby z dokonaniem regulacji instalacji
d.5 0436-01
obmiar = 15 urz.
analogia
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,357 r-g/urz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
153 KNR-W 2-15
Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i
d.5 0406-02
miedzianych w budynkach niemieszkalnych(robocizna)
Krotność = 2
obmiar = poz.151 = 528,000 m
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,0955*2=0,191 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
2,5000
Koszt
jedn.
0,0000
R
M
S
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m2
r-g
2,8212
0,0000
dm3
8,4143
0,0000
0,00
%
1,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m2
r-g
11,4800
0,0000
dm3
7,2414
0,0000
0,00
dm3
0,5793
0,0000
0,00
%
0,9000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m2
r-g
3,2594
0,0000
dm3
3,1405
0,0000
0,00
dm3
0,2512
0,0000
0,00
%
0,9000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m
r-g
88,0704
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
urz.
- 38 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
r-g
5,3550
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
m
r-g
100,8480
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
154 KNR-W 2-15
d.5 0409-07
analogia
1*
2*
Opis
jm
Punkty stałe na rurociągach dn 50
obmiar = 4 szt.
Koszt
jedn.
R
M
S
szt.
-- R -Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,89 r-g/szt.
-- M -materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
155 KNR-W 2-15
Punkty stałe na rurociągach dn 65
d.5 0409-07
obmiar = 4 szt.
analogia
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
1,3 r-g/szt.
-- M -2*
materiały pomocnicze
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
156
Prześcia p.poż kitem uszczelniającym dla rur nied.5 kalk. własna
palnych o średnicy dn 65
obmiar = 2 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,16 r-g/szt.
-- M -2*
Kit ogniochronny, Volta VZ449 HAGER
1,9 szt/szt.
3*
materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
157
Prześcia p.poż kitem uszczelniającym dla rur nied.5 kalk. własna
palnych o średnicy dn 40
obmiar = 4 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,16 r-g/szt.
-- M -2*
Kit ogniochronny, Volta VZ449 HAGER
1,5 szt/szt.
3*
materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
158
Prześcia p.poż kitem uszczelniającym dla rur nied.5 kalk. własna
palnych o średnicy dn 32
obmiar = 4 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,16 r-g/szt.
-- M -2*
Kit ogniochronny, Volta VZ449 HAGER
0,8 szt/szt.
3*
materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
159
Prześcia p.poż kitem uszczelniającym dla rur nied.5 kalk. własna
palnych o średnicy dn 20
obmiar = 2 szt.
-- R -1*
Robocizna - instalacje sanitarne (mazowieckie)
0,16 r-g/szt.
-- M -2*
Kit ogniochronny, Volta VZ449 HAGER
0,4 szt/szt.
3*
materiały pomocnicze
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0,00
160
Roboty uzupełniające, pomiary, okablowanie, regud.5 kalk. własna
lacja itd.
obmiar = 1 szt
-- R --
r-g
3,5600
0,0000
%
3,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
5,2000
0,0000
%
3,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,3200
0,0000
0,00
szt
3,8000
0,0000
0,00
%
1,5000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,6400
0,0000
0,00
szt
6,0000
0,0000
0,00
%
1,5000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
r-g
0,6400
0,0000
0,00
szt
3,2000
0,0000
0,00
%
1,5000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
szt.
- 39 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271
Nakłady
r-g
0,3200
0,0000
0,00
szt
0,8000
0,0000
0,00
%
1,5000
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
szt
0,0000
0,0000
KOSZTORYS NAKŁADCZY CO. CT.CH. II etap
Lp.
Podstawa
1*
Opis
jm
robocizna
100 r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Nakłady
r-g
100,0000
Koszt
jedn.
0,0000
R
M
S
0,00
0,0000
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
PODSUMOWANIE
RAZEM
Robocizna
Instalacja CH
Sprzęt
Materiały
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie: zero i 00/100 zł
PODSUMOWANIE
RAZEM
Robocizna
Materiały
CAŁY KOSZTORYS
Sprzęt
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie: zero i 00/100 zł
- 40 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 11271