Polska-Łosice: Wozy strażackie

Transkrypt

Polska-Łosice: Wozy strażackie
Dz.U./S S20
29/01/2014
30883-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1/12
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30883-2014:TEXT:PL:HTML
Polska-Łosice: Wozy strażackie
2014/S 020-030883
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Powiat Łosicki
ul. Narutowicza 6
Osoba do kontaktów: Paweł Bahniuk
08-200 Łosice
POLSKA
Tel.: +48 833571929
E-mail: [email protected]
Faks: +48 833571929
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.powiat.losice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz samochodu operacyjno-sztabowego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, Priorytet 2 – Poprawa jakości życia,
Zadanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kod NUTS PL122
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
29/01/2014
S20
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/12
Dz.U./S S20
29/01/2014
30883-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2/12
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem funkcją ratownictwa technicznego – 7 szt.
(szczegółowy opis z Załączniku nr 1a do siwz)
- ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z przyczepą sprzętową – 1 szt. (szczegółowy opis z Załączniku nr
1b do siwz)
- samochód operacyjno-sztabowy – 1 szt. (szczegółowy opis z Załączniku nr 1c do siwz)
2. Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, Priorytet 2 – Poprawa
jakości życia, Zadanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34144210, 34144200, 34223300, 35110000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 19.2.2014. Zakończenie 31.10.2014
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi 28 162,00 EUR (słownie:
dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa euro) lub równowartość tej kwoty w PLN przeliczone z EURO
według Tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia wniesienia wadium (dostępne na
oficjalnej stronie internetowej NBP: http://www.nbp.pl)
2. Forma wnoszenia wadium.
Wadium, w zależności od wyboru wykonawcy, może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach,
w:
pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych
gwarancjach ubezpieczeniowych,
29/01/2014
S20
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/12
Dz.U./S S20
29/01/2014
30883-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3/12
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy
Zamawiającego (kserokopia dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien
dołączyć do oferty):
EUR – 33 8038 0007 0010 1101 2000 0370
PL – 53 8038 0007 0010 1101 2000 0010
Swift: POLUPLPR
Bank Spółdzielczy w Łosicach
Z dopiskiem na przelewie, w rubryce „tytułem” – „wadium sprawa ZP.272.3.2014”
Wymagany okres gwarancji – co najmniej 36 miesięcy, liczone od daty odbioru potwierdzonego protokołem
odbioru końcowego
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w EURO.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu płatności za wystawioną fakturę VAT.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wystawił osobne faktury na każdy z dziewięciu samochodów.
Płatność będzie realizowana w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury po dokonaniu odbioru przedmiotu
zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie
konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy Pzp
zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące
wymagania:
a) wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą dokument (np. pełnomocnictwo),
określający co najmniej: strony występując wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), Zamawiający wymagać
będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
c) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby
prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
d) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie udokumentować
fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp poprzez złożenie
dokumentów określonych w rozdziale VI pkt 2.
e) W odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę
łączne uprawnienia Wykonawcy do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia,
ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną sytuację
ekonomiczną i finansową, które zostaną potwierdzone poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w
załączniku nr 3 do siwz.
f) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
g) Wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy
wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
29/01/2014
S20
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/12
Dz.U./S S20
29/01/2014
30883-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4/12
h) Z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w miejscu „pełna nazwa Wykonawcy, adres…), należy wpisać nazwy
Wykonawców dane umożliwiające ich identyfikację.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami (rok produkcji 2013/2014 rok)
c) Pojazdy muszą spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań
dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
d) Pojazdy muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie warunków
technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Kontroli Skarbowej, Służby Celnej,
Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 992).
e) Pojazdy musza spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
27 kwietnia 2010 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553 z późn. zm.). Potwierdzeniem spełnianie wyżej wymienionych wymagań będzie
przedłożenie wraz z ofertą aktualnego Świadectwa Dopuszczenia.
f) Sprzęt dostarczany z pojazdami, jeżeli jest dla nich wymagane Świadectwo Dopuszczenia, musi spełniać
wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku w
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85 poz.
553 z późn. zm.). Potwierdzeniem spełnianie wyżej wymienionych wymagań będzie przedłożenie wraz z ofertą
aktualnego Świadectwa Dopuszczenia dla tego sprzętu.
Świadectwo Dopuszczenia obejmować musi wyposażenie ratownicze zgodne z wymaganiami Załącznika nr 2
i nr 5 „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej
Straży Pożarnej”.
g) Pojazdy muszą być oznakowane numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej
w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008 r., poz. 8, z
późn. zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek
Wykonawcy.
h) Podwozie pojazdów musi posiadać świadectwo homologacji typu, wydane przez ministra właściwego do
spraw transportu, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
Świadectwo homologacji wraz z opisem technicznym należy dołączyć do oferty.
i) Zmiany adaptacyjne pojazdów, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać
uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
29/01/2014
S20
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/12
Dz.U./S S20
29/01/2014
30883-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5/12
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania spełnienia
przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny
spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność
jest krótszy – w tym okresie, których przedmiotem były:
- co najmniej 3 średnie samochody ratowniczo gaśnicze na kwotę minimum 700 000,00 PLN brutto każdy
- co najmniej 1 ciężki samochód ratowniczo gaśniczy na kwotę minimum 800 000,00 PLN brutto każdy
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane.
Wzór wykazu zawarto w załączniku nr 5 do siwz. W wykazie Wykonawca musi podać wartość, przedmiot
dostawy (w tym ilości), daty i nazwy odbiorców.
Do wykazu dostaw należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku, gdy wykaz lub dowody będą budziły wątpliwości lub gdy z poświadczenia innego podmiotu
będzie wynikało, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający
zastrzega sobie prawo zwrócenia się do właściwego podmiotu na rzecz którego zamówienie zostało wykonane
lub miało być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.
b) Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości 3 500 000,00 PLN,
wystawioną nie wcześniej nić 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę, informacja od podmiotu, w którym Wykonawca posiada
rachunek, potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
poprzez określenie jedynie liczby cyfr widniejących na koncie, zamiast jej pełnego ujawniania, Zamawiający
przy ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu uzna, iż Wykonawca przedstawił
potwierdzenie dotyczącej najniższej kwoty możliwej do zapisania przy użyciu ujawnionej liczby cyfr.
Zamawiający dopuszcza składanie informacji banku w innych walutach, z zastrzeżeniem, że na potrzeby
porównania ofert, wartość w informacji banku podana w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN według
Tabeli Kursów Średnich Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, w postępowaniach określonych w art. 26 ust 1
ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do siwz
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, ,
29/01/2014
S20
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/12
Dz.U./S S20
29/01/2014
30883-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6/12
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4 - 8 i 10-11
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp
albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7
do siwz
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w
celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał:
- w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp – dokumentów, o których mowa w
Rozdziele VI pkt 1b.
3. Ponadto Wykonawca musi złożyć:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 2 do siwz)
b) Oświadczenie – załącznik nr 3 do siwz
c) Dokumenty reklamowe dotyczące przedmiotu zamówienia
d) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1a, 1b i 1c.
e) Świadectwa dopuszczenia wyrobu, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1a, 1b i 1c do
siwz.
f) Pełnomocnictwo w sytuacji, jeżeli oferta jest podpisywana przez pełnomocnika – dotyczy również spółek
cywilnych w przypadku, gdy oferta nie jest podpisywana przez wszystkich wspólników.
g) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
h) Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z Rozdziałem VIII.
4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2b, 2c, 2d, 2f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
29/01/2014
S20
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6/12
Dz.U./S S20
29/01/2014
30883-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7/12
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
b) zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2e składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o którym mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przy zachowaniu terminu wystawienia wymaganego dla tego rodzaju
dokumentu.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełnienia
przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny
spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający żąda Informacji z banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy w wysokości 3 500 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej nić 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę, informacja od podmiotu, w którym Wykonawca posiada
rachunek, potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
poprzez określenie jedynie liczby cyfr widniejących na koncie, zamiast jej pełnego ujawniania, Zamawiający
przy ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu uzna, iż Wykonawca przedstawił
potwierdzenie dotyczącej najniższej kwoty możliwej do zapisania przy użyciu ujawnionej liczby cyfr.
Zamawiający dopuszcza składanie informacji banku w innych walutach, z zastrzeżeniem, że na potrzeby
porównania ofert, wartość w informacji banku podana w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN według
Tabeli Kursów Średnich Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, których
opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający żąda wykazu
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest
krótszy – w tym okresie, których przedmiotem były:
- co najmniej 3 średnie samochody ratowniczo gaśnicze na kwotę minimum 700 000,00 PLN brutto każdy
- co najmniej 1 ciężki samochód ratowniczo gaśniczy na kwotę minimum 800 000,00 PLN brutto każdy
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane.
Wzór wykazu zawarto w załączniku nr 5 do siwz. W wykazie Wykonawca musi podać wartość, przedmiot
dostawy (w tym ilości), daty i nazwy odbiorców.
Do wykazu dostaw należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
29/01/2014
S20
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7/12
Dz.U./S S20
29/01/2014
30883-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8/12
- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku, gdy wykaz lub dowody będą budziły wątpliwości lub gdy z poświadczenia innego podmiotu
będzie wynikało, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający
zastrzega sobie prawo zwrócenia się do właściwego podmiotu na rzecz którego zamówienie zostało wykonane
lub miało być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Okres gwarancji. Waga 10
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.272.3.2014
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 224-389398 z dnia 19.11.2013
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.2.2014 - 10:30
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
29/01/2014
S20
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8/12
Dz.U./S S20
29/01/2014
30883-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9/12
Data: 18.2.2014 - 11:00
Miejscowość:
08-200 Łosice, ul. Narutowicza 6
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 2. Przedmiot zamówienia
dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, Priorytet 2 – Poprawa jakości życia,
Zadanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym.
VI.3)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie:
30.4.2014 roku – 3 pojazdy:
- 1 ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z przyczepą sprzętową,
- 1 samochód operacyjno-sztabowy (osobowy),
- 1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego.
31.7.2014 roku – 3 pojazdy:
- 3 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze z funkcją ratownictwa technicznego.
31.10.2014 roku – 3 pojazdy:
- 3 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze z funkcją ratownictwa technicznego.
jednak nie później niż do dnia 31.10.2014 roku
Wymagana forma składanych dokumentów:
dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem,
wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów ( w tym m.in. składanie
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem)
muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy,
w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie
wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu,
dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski
5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów administracji publicznej
oraz inne dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób
zgodny z opisanym w rozdziale VI niniejszej siwz – Wymagana forma składanych dokumentów).
Wszelkie podpisy winy być sporządzone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. wraz z imienną
pieczątką osoby podpisującej), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość jednoznacznej identyfikacji osoby
podpisującej.
Za osoby uprawnione uznaje się:
a) osoby wskazane w dokumentach rejestrowych;
29/01/2014
S20
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9/12
Dz.U./S S20
29/01/2014
30883-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10/12
b) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, wskazane w dokumentach
rejestrowych;
c) osoby reprezentujące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia legitymujące się
odpowiednim pełnomocnictwem dołączonym do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
W przypadku, gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki
cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników (oryginał lub kopia
potwierdzona notarialnie).
Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi
numerami, a oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną
dekompletację oraz umożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub
podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) upoważnioną(e). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką oraz sporządzającej parafkę).
Zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi
zostać dokonane nie później niż w terminie składania ofert. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć klauzulą:
„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i i
wydzielić w formie załącznika. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa”, a
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Pzp.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Oferty ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w rozdziale XI. pkt 2, muszą być dodatkowo oznaczone określeniem
„ZMIANA”. Zamawiający w pierwszej kolejności otworzy koperty oznaczone w ten sposób. Wykonawca
wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Zamawiającego stosowne oświadczenie podpisane
przez osobę upoważnioną do reprezentacji.
Zamawiający zgodnie z art.93 ust 1a ustawy Pzp zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, tj.
w przypadku jeżeli środki z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Wykonawca
w związku z unieważnieniem postepowania z uwagi na wystąpienie okoliczności określonych w art. 93 ust 1a
ustawy Pzp nie przysługuje żadne roszczenie.
Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie:
a) procedury odbiorowej przedmiotu zamówienia,
b) procedury szkoleniowej przedmiotu zamówienia,
c) serwisowania przedmiotu zamówienia,
d) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,
e) zmiany terminu płatności
f) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany podatku VAT.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
29/01/2014
S20
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10/12
Dz.U./S S20
29/01/2014
30883-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
11/12
POLSKA
E-mail: [email protected]
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwany dalej Prezesem Izby) przy
Urzędzie Zamówień Publicznych, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faxu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień siwz, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia siwz na stronie
internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 niniejszego Rozdziału wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeśli Zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. Zamawiający, nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium
ma okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po
wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako
najkorzystniejszą.
29/01/2014
S20
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
11/12
Dz.U./S S20
29/01/2014
30883-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
12/12
13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od otrzymania, kopię odwołania innym
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu
lub postanowień siwz, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie
o zamówieniu lub jest udostępniona siwz, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
15. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść strony, do której
przystępuje.
16. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba odwoławcza uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję
uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystąpił; w przeciwnym razie Krajowa Izba Odwoławcza oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu
albo oddaleniu opozycji Krajowa Izba Odwoławcza może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o
uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga do sądu.
17. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami
i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186
ust 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
18. Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.1.2014
29/01/2014
S20
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
12/12