Protokół z Komisji

Transkrypt

Protokół z Komisji
Komisja Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Protokół Nr 5/46/05
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, które odbyło się
w dniu 5 lipca 2005 r. o godz. 15.00
w „ Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach.
Ad. 1- 2
Przewodniczący Komisji – p. Wiesław Kania, powitał członków Komisji, oraz
przybyłych gości (lista obecności w załączeniu – załącznik nr 1).
Następnie przedstawił porządek posiedzenia Komisji (załącznik nr 2) .
Ze względu na brak uwag Przewodniczący Komisji zaproponował przegłosowanie
porządku. Wynik głosowania:
za –6 osób,
przeciw – 0 osób,
wstrzymało się – 0 osób,
porządek został przyjęty.
Ad. 3
Dotyczy punktu: zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności Inspekcji na terenie Powiatu
Pabianickiego, który przedstawiła p. Żaneta Urbaniak z Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa.
P. Józef Wiaderek zapytał czy zdarzyło sie że ktoś został ukarany za brak przeglądu
opryskiwaczy ?
P. Żaneta Urbaniak odpowiedziała, iż w żadnym oddziale nie zanotowano takiego
przypadku. W 2003 roku Inspekcja Ochrony Roślin miała możliwość wystawiania mandatów,
potem możliwość wystawiania mandatów została inspekcji odebrana. W kwietniu 2005 roku
znów Inspekcja dostała pozwolenie na wystawianie mandatów.
P. Józef Wiaderek zapytał za co mogą osoby być karane mandatami ?
P. Żaneta Urbaniak odpowiedziała, iż za zabiegi pielęgnacyjne bez ukończonego
szkolenia, za sprzedawanie środków ochrony roślin bez zezwolenia itp. Wysokość mandatów
wynosi od 50 zł do 500 zł. Dodała, iż każdy producent ziemniaków powinien być
zarejestrowany i każdy worek ziemniaków powinien mieć swoją etykietę.
P. Wicestarosta zapytała gdzie wpływają pieniądze z mandatów ?
P. Żaneta Urbaniak odpowiedziała, iż na konto Urzędu Wojewódzkiego.
P. Józef Wiaderek zapytał czy są exportowane produkty żywnościowe z terenu
Powiatu Pabianickiego.
P. Żaneta Urbaniak odpowiedziała, iż najczęściej exportowane towary z Powiatu
Pabianickiego to materiał rozmnożeniowy, gerbera, sadzonki pomidorów, ogórków, papryki.
P. Józef Wiaderek zapytał czy zdarzało sie zatrzymanie transportu na granicach?
P. Żaneta Urbaniak odpowiedziała, iż zdarzają sie zatrzymania na granicy rosyjskiej.
P. Włodzimierz Alwasiak zgłosił uwagę, iż w projekcie uchwały powinien być dopisek
dotyczący za który rok w/w informacja jest przedstawiona. Zgłosił wniosek aby w tytule dodać
rok, którego w/w informacja dotyczy.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego wniosku Przewodniczący Komisji
poddał go pod głosowanie. Wynik głosowania był następujący:
za – 7 osób,
przeciw – 0 osób,
wstrzymało się – 0 osób,
wniosek został przyjęty.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji zaproponował głosowanie nad
w/w projektem uchwały. Wynik głosowania był następujący:
za – 7 osób,
przeciw – 0 osób,
wstrzymało się – 0 osób,
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2005 rok (kwota 102 871 zł), który omówiła
Skarbnik Powiatu Pabianickiego p. Elżbieta Piekielniak.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji zaproponował głosowanie nad
w/w projektem uchwały. Wynik głosowania był następujący:
za – 4 osoby,
przeciw – 0 osób,
wstrzymały sie - 3 osoby,
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
c) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2005 r, który omówiła Skarbnik Powiatu
Pabianickiego p. Elżbieta Piekielniak
P. Wiesław Kania zapytał z jakiego klucza wylicza sie koszty na zakup okien i dlaczego
akurat w tym Liceum a nie innym i dlaczego okna skrzynkowe a nie plastikowe ?
Wicestarosta Powiatu Pabianickiego p. Grażyna Maślanka-Olczyk odpowiedziała, iż
budynek II Liceum Ogólnokształcącego jest w strefie Konserwatora Zabytków i tylko na
takie okna Konserwator Zabytków wyraził zgodę. Sanepid nakłada na dyrektora II LO
obowiązek generalnego remontu sali gimnastycznej
P. Wiesław Kania zapytał co będzie wchodziło w remont sali gimnastycznej.
P. Wicestarosta odpowiedziała, iż będzie remontowany sufit sali gimnastycznej,
instalacja elektryczna, natryski przy sali gimnastycznej, ściany i podłoga w sali
gimnastycznej. Na ten remont przeznaczone jest 80 tys zł
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie w/w
projekt uchwały. Wynik głosowania był następujący:
za – 7 osób,
przeciw – 0 osób,
wstrzymało się – 0 osób,
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 4
Przyjęcie protokołów:
Nr 5/45/05 z dnia 27 czerwca 2005 r.
W związku z brakiem uwag do w/w protokołu Przewodniczący Komisji poddał go pod
głosowanie. Wynik głosowania był następujący:
za – 7 osób,
przeciw – 0 osób,
wstrzymało się – 0 osób,
protokół został przyjęty
Ad. 5
Sprawy różne.
W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Komisji p. Wiesław Kania, który
zaproponował spotkanie komisji w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach celem
zobaczenia przeprowadzonych inwestycji.
P. Wicestarosta zaproponowała aby odbyło się wyjazdowe posiedzenie komisji w
Domu Dziecka w Porszewicach w sprawie budowy hali sportowej przy Domu Dziecka.
P. Przewodniczący Komisji Wiesław Kania poinformował, iż do Przewodniczących
Komisji i do Przewodniczących Klubów wpłynął projekt uchwały w sprawie zmian statutu
Powiatu Pabianickiego. Nikt w tym temacie nie zabrał głosu.
Ad. 6
Zamknięcie posiedzenia.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji podziękował członkom komisji i zamknął
jej posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa:/-/ Wiesław Kania
Protokołował: /-/ Tomasz Włodarczyk
Załączniki do wglądu w Biurze Rady