Żylaki - zdrowieapteka.pl

Transkrypt

Żylaki - zdrowieapteka.pl
Porady Eksperta
[ Żylaki ]
Ż
Na pytania odpowiada
Dr n. med. Piotr Słowiński
Specjalista chirurg naczyniowy,
pracuje w Klinicznym Oddziale
Chirurgii Naczyniowej Szpitala
Bielańskiego w Warszawie, od lat
zajmuje się problemami chorób
żył. Jest członkiem Polskiego
Towarzystwa Flebologicznego oraz
Międzynarodowej Unii Flebologii.
ylaki to choroba dziedziczna, Wiadomo, że nawet mężczyźni są czyli takich, w których dominuje wysiłek
ale czy można jej zapobiec narażeni na żylaki. Zatem jakie sporty statyczny. Nie zaleca się kulturystyki,
i jakimi metodami?
można bezpiecznie uprawiać?
dźwigania ciężarów i niektórych rodzajów
To pytanie często zadają młode W okresie jesiennym nie obserwuje- gimnastyki. Zaleca się natomiast wszelkobiety, u których pojawiają się pie- my nasilenia dolegliwości związanych kie sporty związane z ruchem, takie jak
rwsze oznaki choroby żylakowej lub te, z chorobą żylakową. Jednak większość bieganie, jazda na rowerze, siatkówka,
u których żylaki występują rodzinnie. chorych skarży się na uczucie zmęczenia tenis, pływanie. Rodzaj uprawianego
Niestety, nie jesteśmy w stanie całkowicie i bólu kończyn oraz obrzęki okolicy sportu może istotnie wpływać na zmianę
zapobiec rozwojowi choroby, ale poprzez kostek. U takich osób zaleca się stoso- nieprawidłowego krążenia żylnego. Kodobre poznanie istoty choroby i prawi- wanie doustnych leków flebotropowych rzystajmy rozsądnie z siłowni i krytych
dłowe postępowanie profilaktyczne oraz (działających na układ żylny), wśród pływalni, w pracy róbmy przerwy, aby
odpowiednie leczenie, możemy mody- których najlepiej poznana i uważana
chwilę posiedzieć z nogami
fikować jej rozwój. W postępow górze.
to pierwszy w Polsce lek
żylnego i limfatycznego: uczucie
waniu profilaktycznym powin- DIOSMINEX
bez recepty zawierający zmikronizowaną ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze
niśmy dążyć do wyelimino- diosminę. Diosmina zmikronizowana,
Co to jest zmikronizowana
łydek. Leczenie objawowe w przypadku
czyli
o
bardzo
małych
cząsteczkach,
zaostrzenia
dolegliwości
związanych
wania czynników nasilających
diosmina i jak działa?
szybciej przenika przez ściany naczyń
z żylakami odbytu.
nieprawidłowe krążenie żylne. w stosunku do standardowych diosmin,
Diosmina jest preparatem naturaPrzeciwwskazania: Produktu leczniczego
Tu najważniejsze jest unikanie skutecznie wspomagając w walce
lnym, który hamuje proces zapażylakami, bólami nóg, uczuciem
Diosminex nie należy stosować u osób
długotrwałej pozycji stojącej zciężkości
lny, zapewnia ochronę zastawkom
oraz nocnymi kurczami. Liczne z nadwrażliwością na diosminę lub
i siedzącej, noszenia obcisłej nagrody od farmaceutów: Złoty Środek, którąkolwiek substancję pomocniczą.
żylnym oraz zmniejsza ryzyko
odzieży i wysokich obcasów, Produkt Roku, oraz konsumenckie:
wystąpienia powikłań. Dodatkowo
nagroda zaufania Złoty Otis 2010.
oraz gorących kąpieli – teraz
wykazuje ona istotne działanie
Opakowanie 60 tabletek cena ok. 72 zł
Opakowanie 30 tabletek cena ok. 41 zł.
po wakacjach dotyczy to także Wskazania: Leczenie objawów
przeciwobrzękowe, co można
sauny. Zaleca się natomiast związanych z niewydolnością krążenia
wykorzystać nie tylko w zmniejutrzymanie należnej masy
szeniu obrzęków pochodzenia
ciała i uprawianie sportów
żylnego. Poprzez poddanie prezwiązanych z ruchem. Jeśli
paratu diosminy procesowi mijuż pojawią się żylaki to
kronizacji, czyli zmniejszenia
prawidłowe leczenie może
wielkości cząsteczki, uzyskano
zapobiec lub ograniczyć dalszy
znaczne polepszenie wchłaniania
rozwój choroby. Podstawą
leku z przewodu pokarmowego,
przewlekłego leczenia choroby
co wpłynęło korzystnie na jej
żylakowej jest terapia zachobiodostępność.
Jednocześnie
wawcza, której ważnym elediosmina jest lekiem bezpiementem jest leczenie farmakolocznym ze względu na małą ilość
giczne. Głównym celem takiego
działań niepożądanych. Preparaty
leczenia jest zmniejszenie,
diosminy są rekomendowane
bądź zlikwidowanie objawów choroby. za najskuteczniejszą jest diosmina. w leczeniu przewlekłej choroby żylnej
Wśród leków stosowanych w terapii choro- Diosmina w formie zmikronizowanej zarówno w wytycznych polskich, jak
by żylakowej, najlepiej poznane i uważane ma dodatkowo lepszą wchłanialność, i międzynarodowych organizacji medyza najskuteczniejsze są te, których skład a co za tym idzie – wyższą skuteczność cznych zajmujących się chorobami
opiera się o preparaty diosminy. Diosmina, działania. Oprócz leczenia doustnego naczyń.
szczególnie w formie zmikronizowanej, nie zapominajmy o profilaktyce choroby
ma bardzo niewiele działań niepożądanych żylakowej poprzez uprawianie sportu.
i jest bezpieczna nawet przy długotrwałym Osoby, które cierpią na chorobę żylakową
stosowaniu.
powinny unikać sportów wysiłkowych,
12