O projekcie - Instytut Spraw Publicznych

Transkrypt

O projekcie - Instytut Spraw Publicznych
Seniorzy - nowa generacja: akademia aktywności
lokalnej.
Cele, założenia, harmonogram realizacji projektu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
• Okres realizacji: listopad – 30 czerwca 2012 r.
• Partnerzy:
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu przy Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piekarach Śląskich
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Cele projektu:
upowszechnienie wśród osób starszych (w tym mężczyzn) w dwóch wybranych
miejscowościach wiedzy nt. możliwych form społecznego i obywatelskiego angażowania
się oraz wartości takiej aktywności,
zwiększenie w wybranych społecznościach lokalnych oferty aktywności/form angażowania
się kierowanej do emerytowanych mężczyzn (i dostosowaną do ich oczekiwań/potrzeb),
łączącą ich z przedstawicielami młodszych pokoleń
upowszechnienie (dzięki zastosowanej metodologii realizacji projektu oraz
wypracowanych wspólnie z mieszkańcami pomysłów działań) formy partycypacyjnego
wypracowywania pomysłów działań skierowanych do osób starszych,
Cele projektu c.d.
zintegrowanie dwóch środowisk lokalnych wokół problemów aktywizacji społecznej osób
starszych, w tym wzmocnienia potencjału lokalnych instytucji działających na rzecz osób
starszych, a przede wszystkim Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
uwrażliwienie przedstawicieli lokalnych elit i pracowników instytucji/organizacji kierujących
swoje wsparcie do osób starszych na specyficzne potrzeby emerytowanych osób, a w
szczególności mężczyzn,
promowanie idei aktywnego starzenia się i wizerunku osoby starszej jako osoby aktywnej,
wzmacnianie integracji międzypokoleniowej jako narzędzia służącego m.in. wymianie
kompetencji i przekazywaniu wiedzy,
zwrócenie uwagi opinii publicznej na niedostrzeżony jak kwestie bierności i
niewykorzystania przez społeczności lokalne potencjału mężczyzn – seniorów.
Grupy docelowe:
• osoby starsze w wieku przedemerytalnym bądź już przebywające na
emeryturze,
• przedstawiciele lokalnych instytucji samorządowych i społecznych, jak przede
wszystkim Uniwersytety Trzeciego Wieku, biblioteki, domy kultury i organizacje
społeczne kierujące swoją ofertę do osób starszych,
• lokalni działacze społeczni zaangażowani w działania tych instytucji,
• młodzież.
Działania:
Harmonogram:
Realizacja:
1. Badania jakościowe: desk research, zwiad
badawczy, w tym przygotowanie narzędzi do
badań jakościowych w terenie, logistyka i
realizacja badań
listopad – grudzień 2012
Instytut Spraw
Publicznych
2. Przygotowanie raportu podsumowującego grudzień – styczeń 2013
zwiad badawczy
Instytut Spraw
Publicznych
3. Spotkanie organizacyjne dla liderów
projektu, opracowanie programu
warsztatów i ich logistyczne przygotowanie,
ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu
II połowa stycznia 2013
Instytut Spraw
Publicznych/ Lokalni
Partnerzy
4. Przeprowadzenie warsztatów w dwóch
miejscowościach
luty 2013
Instytut Spraw
Publicznych/ Lokalni
Partnerzy
Działania c.d.
Harmonogram:
5. Seria zajęć na UTW, opracowanie
roboczej wersji poradnika i wdrażanie
pomysłów w 2 społecznościach
marzec – koniec
kwietnia 2013
Instytut Spraw
Publicznych/ Lokalni
Partnerzy
6. Ogłoszenie wyników konkursu,
przygotowanie ostatecznej wersji
poradnika, jego skład i druk; promocja
rezultatów projektu
maj – 30 czerwca 2013
Instytut Spraw
Publicznych
Rezultaty:
Identyfikacja ciekawych polskich i zagranicznych praktyk z zakresu aktywizowania społecznego osób
starszych oraz diagnoza potrzeb i oczekiwań istniejących po stronie osób starszych w każdej z
miejscowości
2 lokalne warsztaty (z udziałem osób starszych, przedstawicieli pracujących na ich rzecz instytucji
oraz osób młodych)
Wypracowanie w każdej z 2 miejscowości pomysłów działań skierowanych na lokalne
aktywizowanie osób starszych
Seria min. 5 zajęć w miejscowych UTW zorganizowanych w oparciu o pomysły wypracowane w obu
miejscowościach
Poradnik prowadzenia działań aktywizujących przygotowany na przykładzie działań podjętych w
Tarnobrzegu i w Piekarach Śląskich
Promocja poruszanego w projekcie problemu w skali ogólnokrajowej dzięki działaniom PR podjętym
w związku z wydaniem publikacji
Promocja kwestii aktywizacji osób starszych w prasie lokalnej
Konkurs „Dziadek nie służy tylko do orzechów”