Za³o¿enia do planu przychodów i wydatków Gminnego - e

Komentarze

Transkrypt

Za³o¿enia do planu przychodów i wydatków Gminnego - e
Zało enia do planu przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych Cyców na rok 2005
W planie GZUK Cyców na okres 01.01.2005 do 31.12.2005 r. przyjmuje si do
zrealizowania przychody w kwocie 743 000 zł. jako wpływ z tytułu usług – dochody z tytułu
prowadzonej działalno ci gospodarczej § 11 pkt 3 statutu.
Na kwot powy sz składaj si :
- usługi remontów i konserwacji oraz bie cego nadzoru hydroforni, oczyszczalni
cieków, rozliczenie za wod i cieki oraz sprz tanie ulic i placów ( stałe umowy z
UG Cyców),
303 000 zł.
- inne prace zlecone przez Urz d Gminy Cyców (m.in. remonty dróg i poboczy,
od nie anie i piaskowanie dróg, wykonanie przystanków itp.)
220 000 zł.
- usługi utrzymania dróg na rzecz RDW Chełm , RDK Lublin
70 000 zł.
- inne usługi wiadczone na rzecz zakładów i mieszka ców gminy Cyców (m.in.
transport, wykopy, wynajem koparki „Białoru ”, wykonanie przył czy
wodoci gowych itp.) 150 000 zł.
W zakresie wydatków planuje si kwot ogółem 743 000 zł. z czego na płace i pochodne do
płac
486 100 zł.
Na zakup materiałów i wyposa enia zaplanowano kwot 140 000 zł. na co składa si
równowarto cz ci zamiennych, oleju nap dowego, etyliny i olejów pomocniczych do
pojazdów pracuj cych przy usługach, opału do CO, materiałów do remontu, sieci
wodoci gowej, hydroforni i oczyszczalni, materiałów do innych usług, materiałów
administracyjno – biurowych i wyposa enia, materiałów do remontu pomieszcze budynku
administracyjno – warsztatowego.
Na pozostałe wydatki w kwocie 116 900 zł. składaj si :
- zakup energii elektrycznej, wody, usług remontowych, i innych usług obcych, rozmów
telefonicznych, szkolenia i kursów pracowników, przegl dy i rejestracja pojazdów,
obsługa bankowa 43 900 zł
- naliczanie funduszy wiadcze socjalnych, wiadczenia bhp dla pracowników
( ubranie, rodki czysto ci, itd.) koszty podró y słu bowych i ryczałty samochodowe
pracowników
31 000 zł.
- ubezpieczenia maj tku i pojazdów, podatki na rzecz Urz du Gminy, podatek od
towarów i usług nie podlegaj cy odliczeniu
42 000 zł.
W planie finansowym przychody zrównano z wydatkami kwot
743 000 zł.
WÓJT
(-) Jan Baczy ski vel Mróz

Podobne dokumenty