Rekrutacja do Sekcji Praw Człowieka UPP UJ

Transkrypt

Rekrutacja do Sekcji Praw Człowieka UPP UJ
Rekrutacja do Sekcji Praw Człowieka UPP UJ - 2009/2010
Kazus
PROSZĘ UDZIELIĆ ZWIĘZŁEJ PISEMNEJ ODPOWIEDZI
NA ZADANE POD TEKSTEM
PYTANIA, Z POWOŁANIEM PODSTAWY PRAWNEJ
UDZIELANYCH ODPOWIEDZI
Alina S., 18-letnia obywatelka Polski, podczas wakacji
spędzonych w lecie 2007 r. w Zadarze, poznała 24-letniego
Stjepana T., obywatela Chorwacji. Pomiędzy Aliną S.,
a Stjepanem T. wytworzyła się silna więź emocjonalna,
w związku z czym po powrocie Aliny S. do Polski,
kontynuowali oni swoją znajomość, spotykając się
kilkakrotnie podczas wyjazdów Aliny S. do Chorwacji oraz
utrzymując intensywny kontakt telefoniczny i mailowy.
W sierpniu 2008 r. Stjepan T., który ukończył studia
informatyczne na Uniwersytecie w Zagrzebiu, postanowił
podjąć studia podyplomowe w tym zakresie, w Krakowie,
rodzinnym mieście Aliny S. Alina S. i Stjepan T. planowali
po ukończeniu przez Alinę S. studiów na Wydziale
Filologicznym UJ (kierunek: filologia słowiańska) zawarcie
związku małżeńskiego.
Stjepan T. zapisał się na płatne studia podyplomowe na
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, i uzyskał na tej
podstawie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
na terytorium Polski, od dnia 1 października 2008 r. do dnia
30 września 2009 r.
Wskutek niezaliczenia obowiązkowych zajęć z języka angielskiego, Stjepan T. został
z dniem 1 lutego 2009 r. skreślony z listy uczestników studiów podyplomowych AGH.
W związku z tym Wojewoda Małopolski uchylił w dniu 10 lutego 2009 r. wydane mu
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zobowiązując Stjepana T. do opuszczenia
Polski w terminie 14 dni.
W związku z pilnym wyjazdem na Węgry na ślub brata, Stjepan T. nie złożył samodzielnie
odwołania od tego rozstrzygnięcia, jednak udzielił Alinie S. pełnomocnictwa do prowadzenia
jego spraw. Alina S. przygotowała odwołanie, które wysłała dnia 20 lutego 2009 r. do
Wojewody Śląskiego wraz z pełnomocnictwem. Dnia 24 lutego 2009 r., jadąc samochodem
do Budapesztu, na ślub brata Stjepana, na który także była zaproszona, doszła do wniosku,
że powinna była skierować odwołanie do Wojewody Małopolskiego, więc wysłała z poczty
w Bratysławie, przez którą przejeżdżała w drodze do Budapesztu, identyczne odwołanie,
adresując je na tym razem Wojewodę Małopolskiego.
Pytania:
1. Jaką formę miało rozstrzygnięcie Wojewody Małopolskiego?
2. Czy Alina S. złożyła skuteczne odwołanie w sprawie Stjepana T.?
3. Czy rozstrzygnięcie Wojewody Małopolskiego było zasadne?
Proszę uwzględnić
administracyjnego.
przepisy
Ustawy
o
cudzoziemcach
oraz
Kodeksu
postępowania
Rozwiązania kazusu proszę przesyłać mailowo na adres [email protected] razem z CV
(bez listu motywacyjnego) do dnia 19 czerwca 2009 r.
Kazus w wersji elektronicznej oraz warunki rekrutacji dostępne na stronie UPP UJ
http://www.law.uj.edu.pl/poradnia w zakładce „Aktualności”