Ulotka-pdf - Polskojęzyczne korpusy równoległe

Transkrypt

Ulotka-pdf - Polskojęzyczne korpusy równoległe
NEW BOOK INFORMATION
Lingwistyka Stosowana / Lingwistyka korpusowa
Applied Linguistics / Corpus Linguistics
Redakcja
Edited by:
Ewa Gruszczyńska,
Agnieszka Leńko Szymańska
Instytut Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet Warszawski
ISBN: 978-83-935320-4-9
Książka dostępna online / The book available online
http://rownolegle.blog.ils.uw.edu.pl/tom/
Na tom składają się artykuły opisujące projekty, które już zostały zakończone,
a także takie, które są na etapie realizacji. W każdym rozdziale można znaleźć
szczegółowy opis konkretnego korpusu równoległego zawierającego polski komponent. Prezentowane i poddane dyskusji są zarówno budowa korpusu, anotacja
oraz zastosowany interfejs. Autorzy dostarczają także wielu przykładów badań
opartych na danych uzyskanych z korpusów równoległych lub badań, które są
planowane. Badania te potwierdzają wielość zastosowań cyfrowych zasobów paralelnych w językoznawstwie oraz kulturoznawstwie.
The volume consists of articles describing a variety of projects which have already
been completed or which are currently under development. Each paper offers a detailed description of a parallel corpus including a Polish component. The composition of the corpora, their annotation schemes and query interfaces are presented and
discussed. The authors also present examples of studies based on parallel data
which have been conducted or are planned to be conducted. These studies attest
to the multitude of application of parallel resources in linguistic and cultural research.
NEW BOOK INFORMATION
Spis treści / Table of Contents
1. Agnieszka Leńko-Szymańska, Ewa Gruszczyńska: Polskojęzyczne korpusy równoległe w Polsce i za granicą / Polish-language parallel corpora in Poland and abroad
2. Alexandr Rosen: InterCorp – a look behind the façade of a parallel corpus / InterCorp – korpus równoległy od kuchni
3. Milena Hebal-Jezierska, Alexandr Rosen, Elżbieta Kaczmarska: Between the devil and the deep blue sea or
between users’ needs and the compilers’ powers: An analysis of the Czech-Polish part of the parallel corpus
InterCorp / Między młotem a kowadłem, czyli czego potrzebuje użytkownik korpusu równoległego, a jakie
są możliwości twórców korpusów (na przykładzie czesko-polskiej części korpusu równoległego InterCorp)
4. Piotr Pęzik: Exploring phraseological equivalence with Paralela / Zastosowanie korpusu Paralela w badaniach
ekwiwalencji frazeologicznej
5. Marek Łaziński, Magdalena Kuratczyk: Korpus Polsko-Rosyjski Uniwersytetu Warszawskiego / The University
of Warsaw Polish-Russian Parallel Corpus
6. Andreas Meger, Michał Woźniak, Ruprecht von Waldenfels: Jak stworzyć korpus równoległy „dla wszystkich”?
O pracy nad Polsko-Niemieckim i Niemiecko-Polskim Korpusem Równoległym / How to create a parallel corpus
“for all”? About the building of the Polish-German and German-Polish Parallel Corpus
7. Danuta Roszko, Roman Roszko: Polsko-litewskie korpusy równoległe. Elementy anotacji semantycznej z zakresu
modalności możliwościowej i kwantyfikacji zakresowej / Polish-Lithuanian parallel corpora: Elements of the
semantic annotation related to hypothetical and imperceptive modalities and scope quantification.
8. Natalia Kotsyba: Polsko-Ukraiński Korpus Równoległy PolUKR i jego następca PolUKR-2 / Polish-Ukrainian
Parallel Corpus PolUKR and its successor PolUKR-2
9. Marianna Petrincová: Wyszukiwanie ekwiwalentów w Polsko-Słowackim Korpusie Równoległym / Searching
for equivalents in the Polish-Slovak Parallel Corpus
10. Krzysztof Wołk, Emilia Rejmund, Krzysztof Marasek: Multi-domain machine translation enhancements by
parallel data extraction from comparable corpora / Poprawa jakości tłumaczenia maszynowego dla wielu domen
poprzez ekstrakcję danych równoległych z korpusów porównywalnych
11. Silvia Bonacchi, Mariusz Mela: Multilingwalny (polsko-niemiecki) korpus języka mówionego MCCA dla celów
analizy kulturologicznej i suprasegmentalnej (nie)grzeczności językowej / Multilingual (Polish-German) corpus of
spoken language (MCCA) for the purposes of a culturological and suprasegmental analysis of linguistic (im)politeness.
12. Łucja Biel: Mixed corpus design for researching the Eurolect: a genre-based comparable-parallel corpus in the PL
EUROLECT project / Mieszana struktura korpusu do badania eurolektu – gatunkowy korpus porównawczo-równoległy w ramach projektu PL EUROLECT
13. Monika Szela: O wykorzystaniu Angielsko-Polskiego Korpusu Równoległego Tekstów Prawnych w badaniu cech
języka tekstów tłumaczonych / On using a English-Polish Parallel Corpus of Legal Texts in research on features of
the translational language
14. Elżbieta Kaczmarska: O dwóch czeskich jednostkach leksykalnych będących wykładnikami negatywnych stanów
emocjonalnych i ich polskich ekwiwalentach. Analiza na materiale z korpusu paralelnego InterCorp On two Czech
lexical items representing negative emotional states and their Polish equivalents: An analysis based on the parallel
corpus InterCorp
15. Ewa Gruszczyńska, Agnieszka Leńko-Szymańska, Ruprecht von Waldenfels: The Polish-Swedish and Swedish-Polish
Parallel Corpus for exploring language contacts through translation / Polsko-Szwedzki i Szwedzko-Polski Korpus
Równoległy w badaniach kontaktów językowych poprzez tłumaczenie