uchwała zarząd - układ wykonawczy

Transkrypt

uchwała zarząd - układ wykonawczy
ZARZĄDZENIE NR. 1/2008
WÓJTA GMINY w Rędzinach
z dnia 08 stycznia 2008 roku.
Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20 grudnia 2005r
poz.2104 z późn.zm, oraz art. 51, 57,58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym /tekst jedn.w 2001 r. Dz.U.Nr.142 poz.1591. ze zm.
w sprawie: układu wykonawczego budŜetu Gminy Rędziny na 2008 rok
Wójt Gminy
zarządza:
§ 1
Układ wykonawczy budŜetu Gminy Rędziny na 2008 rok w podziale na działy,
rozdz, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków w brzmieniu zawartym
w załączniku Nr.1 i Nr.2 do uchwały.
§ 2
Plan finansowy zadań zleconych gminie przyjmując jako podstawę tego planu
kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budŜetowym.
.
§ 3
Wójt Gminy przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków w terminie 21 dni od uchwalenia budŜetu.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.
Zał.Nr.1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Rędziny Nr 1 dnia 08.01.2008roku
PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH
NA 2008 R.
zł
Dział
1
600
Rozdz. §
2
3
Treść
60016
Transport i łączność
4
0690
Plan
5
4.500
4.500
4.500
Drogi publiczne gminne
700
- wpływy z róŜnych opłat
70005
0470
Gospodarka mieszkaniowa
0750 Gospodarka gruntami i
256.000
256.000
16.000
160.000
nieruchomościami
750
75011
- wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
0830 - dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jst lub
innych jednostek zaliczanych dosektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
2010 charakterze
- wpływy z usług
80.000
113.421
65.421
63.621
Administracja publiczna
0690
75023
Urzędy wojewódzkie
0970 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- wpływy z róŜnych opłat
751
75101
Urzędy gmin
2010 - wpływy z róŜnych dochodów
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
756
1.800
48.000
48.000
1.636
1.636
1.636
10.986.555
kontroli i ochrony prawa
75601
-dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
30.000
0350
75615
75616
75618
75621
758
75801
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustaw
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających
0310 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
0320 poborem
0330
0340 Wpływy z podatku dochodowego od
0500 osób fizycznych
- podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
0310
0320 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
0330
0340 jednostek organizacyjnych
0360
0430
0490 - podatek od nieruchomości
- podatek rolny
0500 - podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od czynności cywilnoprawnych
0410 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
0480 podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
-podatek od nieruchomości
- podatek rolny
0010 - podatek leśny
0020 - podatek od środków transportowych
- podatek od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jst na podstawie odrębnych ustaw
podatek
od czynności cywilnoprawnych
2920
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
801
80104
852
85212
0830 na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaŜ alkoholu
30.000
4.623.925
4.460.276
1.614
633
147.402
14.000
1.721.414
1.281.974
110.523
564
102.578
25.000
2.775
14.000
184.000
140.000
30.000
110.000
4.471.216
4.301.216
170.000
6.025.025
6.025.025
6.025.025
45.000
45.000
45.000
2.427.454
2.127.747
2010 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budŜetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
RóŜne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
- subwencje ogólne z budŜetu państwa
85213
2010 Oświata i wychowanie
85214
2.127.747
18.021
18.021
190.386
Przedszkola
2010 - wpływy z usług
164.880
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
25.506
2030
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
85219
ubezpieczenia społecznego
2030
85295
900
90017
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
2030 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
2370 realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin)
80.879
80.879
10.421
10.421
3.000
3.000
3.000
Pozostała działalność
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin)
Gospodarka Komunalna i ochrona
środowiska
Zakłady gospodarki komunalnej
- wpływy do budŜetu nadwyŜki środków
obrotowych zakładu budŜetowego
RAZEM
19.862.591
Przychody:
2.680.000,00
§ 952 – przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów
na rynku krajowym
- 900.000,00
§ 957 - nadwyŜka budŜetowa - 1.780.000,00
Dział
1
600
700
Treść
4
Transport i łączność
- wpływy z róŜnych opłat
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie
Plan
5
4.225
4.225
231.750
11.000
wieczyste nieruchomości
- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
- wpływy z usług
750
Administracja publiczna
140.750
80.000
108.750
63.750
62.250
Urzędy Wojewódzkie
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- wpływy z róŜnych opłat
751
Urzędy gmin
- wpływy z róŜnych dochodów
756
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
758
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na
podstawie odrębnych ustaw
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- podatek dochodowy od osób fizycznych
-podatek dochodowy od osób prawnych
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu
801
RóŜne rozliczenia
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
852
Oświata i wychowanie
- wpływy z usług
1.500
45.000
45.000
1.624
1.624
10.507.776
5.685.000
125.260
1.100
193.900
30.000
35.000
25.000
1.500
16.000
98.000
4.117.016
70.000
110.000
5.776.688
5.776.688
45.000
45.000
2.539.687
2.413.015
900
Pomoc społeczna
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)
126.672
2.400
2. 400
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- wpływy do budŜetu nadwyŜki środków obrotowych zakładu
budŜetowego
R A Z E M
Przychody:
1.488.000,00
§ 957 - nadwyŜka budŜetowa - 1.000.000,00
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 488.000,00
19.217.900
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Rędziny Nr 1 z dn. 08.01. 2008 roku
Plan Wydatków BudŜetowych
na 2008 rok
Dział Rozdz. §
1
2
010
01030
3
Treść
4
Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego
600
Plan
5
2.800,2.800,2.800,-
2.938.800,-
Transport i łączność
60004
2.268.800,-
Lokalny transport zbiorowy
2650
865.000,-
Dotacja przedmiotowa z budŜetu
dla zakładu budŜetowego
6210
1.403.800,-
Dotacje celowe z budŜetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych zakładów
budŜetowych
60016
670.000,-
Drogi publiczne gminne
4300
85.000,-
Zakup usług pozostałych
4270
84.800,-
Zakup usług remontowych
4430
200,-
RóŜne opłaty i składki
6050
500.000,-
Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych
700
350.000,-
Gospodarka mieszkaniowa
70005
350.000,-
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
4300
50.000,-
Zakup usług pozostałych
4430
5.734,-
RóŜne opłaty i składki
4520
266,-
Opłaty na rzecz budŜetów jst
84.000,-
4530
Podatek od towarów i usług(VAT)
4590
200.000,-
Kary i odszkodowania wypłacane
na rzecz osób fizycznych
4610
10.000,-
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
710
275.700,-
Działalność usługowa
71004
62.700,-
Plany zagospodarowania
przestrzennego
4110
264,-
Składki na ubezpieczenie społeczne
4170
1.736,-
Wynagrodzenia bezosobowe
8.000,-
4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia
4270
42.700,-
Zakup usług remontowych
4300
10.000,-
Zakup usług pozostałych
71035
213.000,-
Cmentarze
4210
8.000,-
Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300
5.000,-
Zakup usług pozostałych
6050
40.000,-
Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych
6060
160.000,-
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budŜetowych
750
2.199.000,-
Administracja publiczna
75011
150.000,-
Urzędy wojewódzkie
3020
400,-
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
4010
110.175,-
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
4040
6.827,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
20.008,-
Składki na ubezpieczenie społeczne
2.867,-
4120
Składki na fundusz pracy
1.500,-
4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300
3.300,-
Zakup usług pozostałych
4370
1.100,-
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
453,-
4410
PodróŜe słuŜbowe krajowe
4430
90,-
RóŜne opłaty i składki
4440
2.480,-
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
4700
400,-
Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu
słuŜby cywilnej
4740
100,-
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4750
300,-
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
75022
130.000,-
Rady gmin
3030
121.300,-
RóŜne wydatki na rzecz osób
fizycznych
4210
2.000,-
Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300
800,-
Zakup usług pozostałych
400,-
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4410
400,-
PodróŜe słuŜbowe krajowe
2.500,-
4430
RóŜne opłaty i składki
1.800,-
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu
słuŜby cywilnej
4740
400,-
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4750
400,-
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
75023
1.879.000,-
Urzędy gmin
302
1.000,-
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
3040
1.000,-
Nagrody o charakterze
szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń
4010
1.108.609,-
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
4040
86.963,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
204.980,-
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
29.368,-
Składki na fundusz pracy
4170
14.000,-
Wynagrodzenia bezosobowe
4140
12.000,-
Wpłaty na PFRON
4210
55.000,-
Zakup materiałów i wyposaŜenia
9.000,-
4220
Zakup środków Ŝywności
4260
30.000,-
Zakup energii
4270
20.000,-
Zakup usług remontowych
4280
4.000,-
Zakup usług zdrowotnych
86.000,-
4300
Zakup usług pozostałych
4350
10.000,-
Zakup usług dostępu do sieci
Internet
4360
14.000,-
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
35.000,-
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4410
35.000,-
PodróŜe słuŜbowe krajowe
4430
18.000,-
RóŜne opłaty i składki
4440
21.982,-
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
4530
3.000,-
Podatek od towarów i usług (VAT)
30.000,-
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu
słuŜby cywilnej
4740
15.098,-
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4750
20.000,-
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
6060
15.000,-
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budŜetowych
75075
40.000,-
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
4210
20.000,-
Zakup materiałów i wyposaŜenia
10.000,-
4740
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4300
10.000,-
Zakup usług pozostałych
751
1.636,-
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
75101
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4740
1.636,-
800,300,-
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4750
536,-
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
85.000,-
754
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa
75412
85.000,-
Ochotnicze straŜe poŜarne
4110
600,-
Składki na ubezpieczenia społeczne
4170
10.400,-
Wynagrodzenia bezosobowe
35.700,-
4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia
4260
8.000,-
Zakup energii
4270
15.000,-
Zakup usług remontowych
4280
300,-
Zakup usług zdrowotnych
10.000,-
4300
Zakup usług pozostałych
4430
5.000,-
RóŜne opłaty i składki
756
75647
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
133.300,-
Pobór podatków , opłat i niepodatkowych
naleŜności budŜetowych
133.300,-
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
4170
85.000,1.500,400,7.000,-
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
2.000,-
Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300
4.000,-
Zakup usług pozostałych
4410
500,-
PodróŜe słuŜbowe krajowe
4430
16.500,-
RóŜne opłaty i składki
4700
3.000,-
Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu
słuŜby cywilnej
4740
2.000,-
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4750
11.400,-
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
757
100.000,-
Obsługa długu publicznego
75702
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i poŜyczek j.s.t.
100.000,-
8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów
wartościowych, kredytów i poŜyczek oraz
innych instrumentów finansowych,
związanych z obsługą długu krajowego
RóŜne rozliczenia
758
75818
100.000,-
22.000,22.000,-
Rezerwy ogólne i celowe
801
80101
4810 Rezerwy
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
3020 Wydatki osobowe, nie zaliczone do
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla
pracowników sfery budŜetowej
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4220 Zakup środków Ŝywności”
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
4430 RóŜne opłaty i składki
4440 Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
4700 Szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu słuŜby cywilnej
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
6050
22.000,9.312.082,4.551.150,241.000,2.763.000,197.000,525.500,75.300,34.200,25.900,226.000,20.000,3.500,52.600,4.650,9.200,2.700,1.000,157.500,3.000,2.600.6.500,200.000,-
Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych
80104
1.883.722,-
Przedszkola
3020 Wydatki osobowe, nie zaliczone do
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
89.000,1.207.700,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla
pracowników sfery budŜetowej
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
4430 RóŜne opłaty i składki
4440 Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
80110
97.000,233.000,33.600,19.000,83.000,9.000,1.300,27.172,1.750,7.000,1.700,3.800,66.400,1.000,2.300,2.750.810,-
Gimnazja
3020 Wydatki osobowe, nie zaliczone do
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla
pracowników sfery budŜetowej
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
4140 Wpłaty na PFRON
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4220 Zakup środków Ŝywności
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiąŜek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
4440 Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym
178.000,1.741.500,125.000,345.000,49.700,300,23.000,25.000,3.000,85.000,5.000,1.400,44.260,1.200,6.800,1.700,110.000,1.700.3.250,-
programów i licencji
80113
79.400,-
DowoŜenie uczniów do szkół
4300
79.400,-
Zakup usług pozostałych
80195
47.000,-
Pozostała działalność
4440 Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli
854
47.000,277.380,-
Edukacyjna opieka
wychowawcza
85401
277.380,-
Świetlice szkolne
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla
pracowników sfery budŜetowej
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
4440 Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
851
19.100,190.230,14.500,36.130,5.320,12.100,250.000,-
Ochrona zdrowia
85121
140.000,-
Lecznictwo ambulatoryjne
4210
1.500,-
Zakup materiałów i wyposaŜenia
4260
98.500,-
Zakup energii
4270
10.000,-
Zakup usług remontowych
4300
10.000,-
Zakup usług pozostałych
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
85153
20.000,2.900,-
Zwalczanie narkomanii
4210
1.800,-
Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300
1.100,-
Zakup usług pozostałych
85154
107.100,-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
3260
4.800,-
Inne formy pomocy dla uczniów
3110
20.000,-
Świadczenia społeczne
200,-
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
200,-
Składki na fundusz pracy
4170
15.000,-
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
27.000,-
Zakup materiałów i wyposaŜenia
12.000,-
4220
Zakup środków Ŝywności
4240
3.000,-
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych
i ksiąŜek
4280
3.000,-
Zakup usług zdrowotnych
4300
16.000,-
Zakup usług pozostałych
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika-
1.400,-
cyjnych telefonii stacjonarnej
4410
2.000,-
PodróŜe słuŜbowe krajowe
4430
500,-
RóŜne opłaty i składki
4700
2.000,-
Szkolenia pracowników nie
będących członkami korpusu słuŜby
cywilnej
852
2.839.293,-
Pomoc Społeczna
85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:od
świadczeń podopiecznych : 16.742,-
2.127.747,-
2.048.974,38.337,23.724,-
4120
4210
4300
4430
4700
85213
85214
Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
RóŜne opłaty i składki
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu słuŜby cywilnej
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3110 Świadczenia społeczne
4300 Zakup usług pozostałych
4330 Zakup usług jednostki samorządu teryt. od
innych jednostek samorządu terytorialnego
85215
881,2.058,11.673,500,500,600,500,18.021,-
18.021,346.386,-
250.686,5.600,90.100,50.000,-
Dodatki mieszkaniowe
3110 Świadczenia społeczne
85219
50.000,226.718,-
Ośrodki pomocy społecznej
3020
4.000,-
Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń w tym: dodatek
wiejski, mieszkaniowy, bhp dla
pracowników
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4440
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiąŜek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług do sieci Internet
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
143.800,13.470,28.380,3.850,3.400,500,3.500,580,7.838,2.200,6.800,1.500,5.400,-
85228
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu słuŜby cywilnej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
85295
1.500,20.000,17.202,2.798,50.421,-
Pozostała działalność
3110
50.421,-
Świadczenia społeczne
900
2.428.000,-
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
90001
1.900.000,-
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
6050
1.900.000,-
Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych
90003
25.000,-
Oczyszczanie miast i wsi
4210
10.000,-
Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300
15.000,-
Zakup usług pozostałych
23.000,-
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
4210
10.000,-
Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300
13.000,-
Zakup usług pozostałych
90015
460.000,-
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260
440.000,-
Zakup energii
4270
20.000,-
Zakup usług remontowych
90095
20.000,-
Pozostała działalność
4300
20.000,-
Zakup usług pozostałych
921
610.000,-
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
92109
500.000,-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
4270
200.000,-
Zakup usług remontowych
2480
300.000,-
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla
samorządowej instytucji kultury
92116
100.000,-
Biblioteki
100.000,-
2480
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla
samorządowej instytucji kultury
92120
10.000,-
Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
2720 dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
926
10.000,-
425.000,-
Kultura fizyczna i sport
92601
160.000,-
Obiekty sportowe
4210
22.000,-
Zakup materiałów i wyposaŜenia
4260
90.000,-
Zakup energii
4270
12.000,-
Zakup usług remontowych
4300
18.000,-
Zakup usług pozostałych
4370
8.000,-
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
6060
10.000,-
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budŜetowych
92605
165.000,-
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
2820
120.000,-
Dotacja celowa z budŜetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
4110
5.000,-
Składki na ubezpieczenia społeczne
32.000,-
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
4.000,-
Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300
4.000,-
Zakup usług pozostałych
92695
100.000,-
Pozostała działalność
6050
100.000,-
Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych
22.249.991,-
RAZEM
ROZCHODY
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów
292.600.
z WFOŚ I GW
ŁĄCZNIE WYDATKI + ROZCHODY = 22.542.591,-
Załącznik do Zarządzenia
Wójta
Gminy Rędziny NR 1 z
dn.08.01.2008r
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH
G. O. P. S. W RĘDZINACH
NA ROK 2008 ROK
Dział 852 Pomoc Społeczna
U. Śl.
Ogółem
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne,zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2.127.747,00
2.127.747,00
W tym: § Świadczenia społeczne
2.048.974,00
2.048.974,00
§ 4110 Składki na ubezpiecz.społ.(podop)
16.742,00
16.742,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
38.337,00
38.337,00
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.
6.982,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
881,00
6.982,00
881,00
U. G.
§ 4210 Zakup wyposaŜenia i materiałów
2.058,00
2.058,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych
11.673,00
11.673,00
§ 4430 RóŜne opłaty i składki
500,00
500,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami słuŜby cywilnej
500,00
500,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych
600,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych
500,00
600,00
500,00
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
18.021,00
18.021,00
W tym: § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
18.021,00
18.021,00
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze
156.000,00
190.386,00
346.386,00
W tym : § 3110 Świadczenia społeczne
190.386,00
60.300,00
250.686,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych
5.600,00
5.600,00
§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.
90.100,00
90.100,00
U.Śl.
Ogółem
U.G.
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
80.879,00
145.839,00
226.718,00
W tym:
§ 3020 środki czystości , ubrania słuŜbowe BHP
4.000,00
4.000,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe prac.
54.953,00
88.847,00
4.000,00
9.470,00
12.741,00
15.639,00
2.167,00
1.683,00
1.000,00
2.400,00
143.800,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia robocze
13.470,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
28.380,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
3.850.00
§ 4210 zakup wyposaŜenia i materiałów
3.400,00
§ 4240 zakup pomocy nauk., dydakt., ksiąŜek
500,00
500,00
§ 4260 zakup energii
679,00
2.821,00
200,00
380,00
1.839,00
5,999,00
500,00
1.700,00
1.300,00
5.500,00
3.500,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych
580,00
§ 4300 zakup usług pozostałych
7.838,00
§ 4350 opłaty za usługi internetowe
2.200,00
§ 4370 opłaty z tytułu usług telekom.
telefonii stacjonarnej
6.800.00
§ 4410 podróŜe słuŜbowe
1.500,00
1.500,00
§ 4440 odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.
5.400,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących
1.000,00
4.400,00
członkami korpusu słuŜby cywilnej
500,00
1.000,00
1.500,00
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze
20.000,00
20.000,00
Wydatki bieŜące:
W tym § 4170 wynagrodzenia bezosobowe
17.202,00
17.202,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
2.798,00
2.798,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność________________10.421,00
10.421,00
W tym : § 3110 świadczenia społeczne
10.421,00
10.421,00
----------------- ------------- ---------
-----2.427.454,00
2.749.293,00
321.839,00