Ogłoszenie o zamówieniu. - Gmina Gorzyce

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o zamówieniu. - Gmina Gorzyce
Ogłoszenie o zamówieniu
G.G. I. 341/14/2010
Lp. Wyszczególnienie
Opis
1.
Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Gorzyce
ul. Sandomierka 75
39-432 Gorzyce
2.
Określenie trybu zamówienia
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej
wartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych
3.
Adres strony internetowej na www.gorzyce.itl.pl/bip
której dostępna jest specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
4.
Opis przedmiotu zamówienia,
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
informacja
o
możliwości
składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia jest Budowa boiska sportowego
wielofunkcyjnego w msc. Sokolniki - Gmina Gorzyce.
Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w
przedmiarze robót, który stanowi integralną cześć niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Projekt obejmuje
wykonanie boiska z trawy syntetycznej bez bieżni.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
a) 45400000-1,
b) 45300000-0.
5.
Informacja o możliwości złożenia Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
oferty wariantowej
Termin wykonania zamówienia
15.12.2010 r.
6.
7.
Opis warunków udziału w
postępowaniu
oraz
sposobu
dokonywania oceny spełniania
tych warunków
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 Pzp:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności -kierownik budowy winien posiadać
uprawnienia budowlane o specjalności ogólnobudowlane;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca w ostatnich 3
latach wykonał, co najmniej 1 robotę w zakresie budowy boisk
lub o podobnym charakterze;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca
powinien posiadać maszyny budowlane pozwalające na
wykonanie robót ziemnych, rozbiórkowych, remontowych,
budowlanych oraz osoby posiadające kwalifikacje do obsługi
ww. maszyn i urządzeń;
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zadania – Wykonawca przedstawi
oświadczenie w trybie art. 22 ust.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana
będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w
niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego -
1
8.
Informacja na temat wadium
9.
Kryteria oceny
znaczenie
ofert
i
10. Miejsce i termin składania ofert
11. Termin związania ofertą
spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:
6.000,00 zł słownie zł: sześć tysięcy 00/100.
ich Cena – 100 %
Urząd Gminy w Gorzycach
39-432 Gorzyce ul. Sandomierska 75
pok. nr 4
do dnia 01.10.2010 r. do godz. 09.00
30 dni
12. Informacja o zamiarze zawarcia Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
umowy ramowej
13. Informacja
o
zamiarze Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu
ustanowienia
dynamicznego zakupów
systemu zakupów
14. Informacja o przewidywanym Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
wyborze najkorzystniejszej oferty
z
zastosowaniem
aukcji
elektronicznej
15. Data zamieszczenia ogłoszenia w 16.09.2010 r. nr 253463 - 2010
Biuletynie Zamówień Publicznych
2