ogłoszenie olimp po korekcie

Komentarze

Transkrypt

ogłoszenie olimp po korekcie
OGŁOSZENIE
dotyczące zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia
w Politechnice Warszawskiej w latach 2012-2014
laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów
W dniu 25 maja 2011 r. Senat Politechniki Warszawskiej podjął uchwałę nr
328/XLVII/201 o następującym brzmieniu:
Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie art. 169 ust. 6 Ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
oraz § 45 ust. 2 pkt 2 Statutu Politechniki Warszawskiej, ustala szczegółowe zasady dotyczące
przyjmowania na studia pierwszego stopnia w latach akademickich 2012/2013, 2013/2014,
2014/2015 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości
w roku ubiegania się o przyjęcie na studia i są laureatami lub finalistami podanych niżej
olimpiad i konkursów.
1. Mogą być przyjęci na studia poza procedurą kwalifikacyjną:
a. laureaci i finaliści Olimpiad: Astronomicznej, Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej,
Matematycznej oraz Wiedzy Technicznej - na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem
Architektury i Urbanistyki,
b. laureaci Olimpiad: Biologicznej, Filozoficznej, Geograficznej i Nautologicznej,
Wiedzy o Wynalazczości, oraz laureaci polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych
Naukowców Unii Europejskiej - na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem
Architektury i Urbanistyki,
c. finaliści Olimpiad: Biologicznej oraz Geograficznej i Nautologicznej - na kierunki,
na które w procedurze kwalifikacyjnej są uwzględniane oceny odpowiednio
z przedmiotów biologia i geografia,
d. laureaci oraz finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - na kierunki: Administracja,
Ekonomia, Gospodarka Przestrzenna oraz Zarządzanie,
e. laureaci oraz finaliści Olimpiad: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy
o Prawach Człowieka oraz Wiedzy o Unii Europejskiej – na kierunki: Administracja,
Ekonomia oraz Zarządzanie,
f. laureaci oraz finaliści Olimpiady Ekologicznej - na kierunek Administracja, Inżynieria
Środowiska, Ochrona Środowiska oraz Transport,
g. laureaci Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej - na kierunek Administracja
oraz laureaci i finaliści tej olimpiady - na kierunki: Geodezja i Kartografia
oraz Gospodarka Przestrzenna,
h. laureaci Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - na kierunek: Budownictwo
oraz laureaci i finaliści tej olimpiady - na kierunki: Administracja, Elektrotechnika
oraz Inżynieria Środowiska,
i. laureaci oraz finaliści Olimpiady Techniki Samochodowej - na wszystkie kierunki
studiów na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, kierunek Mechanika
i Budowa Maszyn na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz na
kierunek Transport,
j. laureaci Olimpiady Innowacji Technicznych - na wszystkie kierunki studiów z
wyjątkiem: Architektury i Urbanistyki, Biotechnologii, Budownictwa, Ekonomii,
Gospodarki Przestrzennej, Informatyki, Fizyki Technicznej oraz Matematyki,
k. laureaci Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej – na kierunki: Automatyka
i Robotyka (oprócz Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa), Elektronika,
Elektrotechnika, Mechatronika, Telekomunikacja oraz Transport,
l. laureaci oraz finaliści Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza na kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii,
m. laureaci Konkursów: Chemicznego, Fizycznego, Matematycznego i Wiedzy
o Materiałach, przeprowadzanych przez wydziały Politechniki Warszawskiej odpowiednio na kierunki: Technologia Chemiczna, Fizyka Techniczna, Matematyka
i Inżynieria Materiałowa oraz 5 laureatów Konkursu Matematycznego - na kierunek
Informatyka.
2. W procedurze kwalifikacyjnej maksymalną liczbę punktów z odpowiedniego przedmiotu
mogą uzyskać:
a. laureaci olimpiad językowych - z języka obcego,
b. laureaci i finaliści Turnieju Młodych Fizyków - z fizyki,
c. laureaci i wyróżnieni finaliści konkursów: Chemicznego, Fizycznego
i Matematycznego, organizowanych przez wydziały Politechniki Warszawskiej
- z przedmiotu związanego z konkursem.
3. Uprawnienia wymienione w pkt 1 - 2 przysługują kandydatom na podstawie
odpowiednio: zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady, lub
oryginału dyplomu wydanego przez Komitet Główny Olimpiady, Turnieju lub
Konkursu.