informacja o wyborze oferty na podst. art. 94 ust. 3 ustawy PZP

Komentarze

Transkrypt

informacja o wyborze oferty na podst. art. 94 ust. 3 ustawy PZP
Kętrzyn, dnia 21.02.2013 r.
Do wszystkich wykonawców
postępowania nr ZI.271.06.2013
Znak: ZI.271.06.2013
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr znak: ZI.271.06.2013: „Dostawa i montaŜ mebli biurowych
i archiwalnych do Urzędu Miasta Kętrzyn”.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W
CZĘŚCI I - MATERIAŁY BIUROWE
SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH OFERT
zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zamówienia: „Dostawa
i montaŜ mebli biurowych i archiwalnych do Urzędu Miasta Kętrzyn”, znak post.
ZI.271.06.2013, realizowanego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informujemy, iŜ w
zakresie części I – Meble Biurowe, Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe
„KARSTOL” Stanisław Karbowski Meble i wyposaŜenie wnętrz, 83-200 Starogard Gdański, ul.
Starzyńskiego 9, którego oferta w dniu 15.02.2013 r. została wybrana jako najkorzystniejsza, odstąpił
od podpisania umowy.
Mając na uwadze powyŜsze, Zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy PZP
dokonał wyboru kolejnej najkorzystniejszej spośród pozostałych oferty, tj. oferty nr 9 złoŜonej przez
Firma „KOMNET” Krajewski Piotr, 87-300 Brodnica, ul. Dworcowa 6a,
cena ofertowa brutto: 12.010,00 zł .
Uzasadnienie
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa i montaŜ mebli biurowych i
archiwalnych do Urzędu Miasta Kętrzyn”, znak post. ZI.271.06.2013
w części I – Meble
biurowe oferty złoŜyło szesnastu wykonawców.
W dniu 15.02.2013 r. Zamawiający, po przeprowadzeniu badania i oceny złoŜonych ofert,
dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złoŜonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo WytwórczoUsługowe „KARSTOL” Stanisław Karbowski Meble i wyposaŜenie wnętrz, 83-200 Starogard Gdański,
ul. Starzyńskiego 9 z ceną ofertową brutto 11.036,79 zł.
Nr
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium cena 100%
1.
„MEBLE Wieczorek” Janusz Wieczorek
97-500 Radomsko, ul. Starowiejska 165
11.036,79 zł
15.380,01 zł x 10 = 7,18 pkt
2.
Krzysztof Turkowski „VERTI SYSTEM”
61-680 Poznań, ul. Podbiałowa 13
11.036,79 zł
23.430,27 zł x 10 = 4,71 pkt
3.
Jadach Maciej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe
36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 9
11.036,79 zł
20.220,00 zł x 10 = 5,46 pkt
1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
„PROFIL WM” Sp. z o.o.
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 26
Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe „KARSTOL”
Stanisław Karbowski
Meble i wyposaŜenie wnętrz
83-200 Starogard Gdański, ul. Starzyńskiego 9
ANAWA STOLARSTWO MEBLOWE
Anna Uszacka, 82-300 Elbląg, Nowe Batorowo 31
„SEPAR-MEBLE” Arkadiusz Piechowski
10-404 Olsztyn, ul. Lubelska 3
Zakład Stolarski „BRANDT” s.c.
Sławomir Brandt, Andrzej Brandt
83-212 Bobowo, Dąbrówka, ul. Starogardzka 11
Firma „KOMNET” Krajewski Piotr
87-300 Brodnica, ul. Dworcowa 6a
„Cobrabid - PWD” Sp. z o.o.
02-134 Warszawa, ul. 1 – go Sierpnia 32
Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy
„JAWOR” Zbigniew Świadek
83-200 Starogard Gdański, Linowiec 22
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół
„CEZAS” SP. z o.o.
25-562 Kielce, ul. Peryferyjna 12
PROMEBLE Piotr Sosnowski
10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 4
JFM FURNITURE
Ryszard Janiszewski
02-256 Warszawa, Al. Krakowska 110/114
Zakład Stolarski Zbigniew Drozd
11-600 Węgorzewo, ul. Armii Krajowej 12
MEBLE Grzegorz Byrwa
11-500GiŜycko, ul. Białostocka 37/1
Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą ustalono
11.036,79 zł
13.696,00 zł x 10 = 8,06 pkt
11.036,79 zł
20.957,00 zł x 10 = 5,27 pkt
na dzień 19.02.2013r.
W
Wytwórczo-Usługowe
dniu
20.02.2013r.
Wykonawca
Przedsiębiorstwo
11.036,79 zł
16.260,60 zł x 10 = 6,79 pkt
11.036,79 zł
11.036,79 zł x 10 = 10 pkt
11.036,79
22.398,30
11.036,79
18.100,00
zł
zł x 10 = 4,93 pkt
zł
zł x 10 = 6,10 pkt
11.036,79 zł
13.394,70 zł x 10 = 8,24 pkt
11.036,79
12.010,00
11.036,79
14.074,45
zł
zł x 10 = 9,19 pkt
zł
zł x 10 = 7,84 pkt
11.036,79 zł
18.216,30 zł x 10 = 6,06 pkt
11.036,79 zł
12.288,93 zł x 10 = 8,98 pkt
11.036,79 zł
23.108,00 zł x 10 = 4,78 pkt
11.036,79 zł
23.450,05 zł x 10 = 4,71 pkt
„KARSTOL”
Stanisław Karbowski Meble i wyposaŜenie wnętrz złoŜył Zamawiającemu oświadczenie o odstąpieniu
od podpisania umowy. W uzasadnieniu Wykonawca poinformował, iŜ z uwagi na problemy za
zdobyciem płyty koloru czereśnia, nie jest w stanie wykonać w terminie mebli i z tego powodu
odstępuje od podpisania umowy.
Zamawiający działając zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy PZP dokonuje wyboru oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, tj.
jak wynika z powyŜszego zestawienia oferty nr 9 złoŜonej przez Wykonawcę: Firma „KOMNET”
Krajewski Piotr, 87-300 Brodnica, ul. Dworcowa 6a z ceną ofertową brutto 12.010,00 zł do
realizacji zadania: „Dostawa i montaŜ mebli biurowych i archiwalnych do Urzędu Miasta
Kętrzyn” CZĘŚĆ I – Meble biurowe.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Wojciech Waszczuk
Zatwierdził:
Burmistrz Miasta
(-) Krzysztof Hećman
Sporządziła: B.S
2

Podobne dokumenty