SPZOZ w Pajęcznie

Transkrypt

SPZOZ w Pajęcznie
SUPRA BROKERS
Strona 1 z 5
®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.
_____________________________________________________________________________
Wrocław, 23.11.2016 r.
Do uczestników przetargu ograniczonego
na usługę ubezpieczenia SPZOZ w Pajęcznie
ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA
DO SIWZ NR 198/2016/O/Pajęczno
Działając w imieniu i na rzecz SPZOZ w Pajęcznie na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do
SIWZ zadane przez wykonawców:
Pytanie nr 1:
Prosimy o przesłanie kompletu zaświadczeń o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych
przynajmniej za okres trzech ostatnich lat z AXA; Concordia, PZU, Uniqa.
Odpowiedź: Zamawiający w okresie od 01.01.2013 do dnia ukazania się niniejszych
odpowiedzi, posiadał ubezpieczenia komunikacyjne wyłączenia w zakładach ubezpieczeń
PZU S.A. i UNIQA S.A.
Załącznik nr 8 do SIWZ (w którym znajduje się lista szkód) został przygotowany w oparciu
o otrzymane zaświadczenia PZU S.A. i UNIQA S.A.
Niestety otrzymane przez Zamawiającego pliki/zaświadczenia nie są edytowalne, a
zawierają również inne wrażliwe dane których Zamawiający nie chce ujawniać.
W załączeniu do niniejszych odpowiedzi przesyłamy zaktualizowany załącznik nr 8
(dopisano nowe szkody). Podana szkodowość komunikacyjna jest zgodna z
zaświadczeniami PZU S.A. i UNIQA S.A. (po dacie zdarzenia od 01.01.2013).
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu składania ofert do dnia
30.11.2016 r.?
Odpowiedź: Zgodnie z wcześniej przesłana informacja, termin składania ofert został
przesunięty na dzień 29.11.2016 (godzina i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez
zmian).
Pytanie nr 3:
W odniesieniu do pkt. V. SIWZ – Sposób przygotowania oferty zwracamy się z pytaniem,
czy cena oferty ma być z dokładnością do pełnych złotych, czy do dwóch miejsc po
przecinku?
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl
SUPRA BROKERS
Strona 2 z 5
®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.
_____________________________________________________________________________
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dowolność w tej kwestii. Oczywiście przy wyliczaniu
punktów dla danej oferty będzie brana pod uwagę cała kwota (łącznie z 2 miejscami po
przecinku).
Pytanie nr 4:
Prosimy o informację jaka jest liczba udzielonych porad medycznych za ostatni rok.
Odpowiedź: Informacja została wskazana w załączniku nr 8 do SIWZ.
Pytanie nr 5:
Prosimy o informację nt. wysokości obrotu z działalności niemedycznej z ostatniego roku
obrachunkowego.
Odpowiedź: Informacja została wskazana w załączniku nr 8 do SIWZ.
Pytanie nr 6:
W odniesieniu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą - zwracamy się z prośbą o wykreślenie z klauzul
obligatoryjnych Klauzuli stempla bankowego i przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 7:
W odniesieniu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą - zwracamy się z prośbą o wykreślenie z klauzul
obligatoryjnych Klauzuli przekształceniowej i przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 8:
W odniesieniu do ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, przy rozszerzeniu zakresu o
OC pracodawcy prosimy o informację o liczbie zatrudnionych pracowników.
Odpowiedź: Informacja została wskazana w załączniku nr 8 do SIWZ.
Pytanie nr 9:
W odniesieniu do ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, przy rozszerzeniu zakresu w
mieniu przechowywanym (pacjentów) prosimy o informacje:
- miejsca przechowania mienia;
- sposobu zabezpieczenia mienia;
- czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego?
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl
SUPRA BROKERS
Strona 3 z 5
®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.
_____________________________________________________________________________
Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie przechowuje mienia pacjentów.
Niemniej jednak w niedalekiej przyszłości być może zostanie otwarta szatnia (wieszaki z
numerkami – wydawanie/przyjmowanie przez pracownika szpitala).
Pytanie nr 10:
W odniesieniu do ubezpieczenia mienia Pakiet nr I, zwracamy się z pytaniem, czy
Zamawiający wyraża zgodę na włączenie poniższego zapisu:
„Klauzula wypowiedzenia umowy
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
każdego okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości:
a) z tytułu danej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na koniec 9 miesiąca
pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50%; wskaźnik szkodowości
będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9
miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za
pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy
b) z tytułu danej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na koniec 9 miesiąca
drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50%; wskaźnik szkodowości
będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21
miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9
miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny
okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy
drugiego okresu rozliczeniowego).
c) łącznie z całej umowy na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu
rozliczeniowego/polisowego przekroczy 60%; wskaźnik szkodowości będzie określony
jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego
okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres
rozliczeniowy/polisowy
d) łącznie z całej umowy na koniec 9 miesiąca drugiego okresu
rozliczeniowego/polisowego przekroczy 60%; wskaźnik szkodowości będzie określony
jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu
ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego
okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia
(12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu
rozliczeniowego).
e) niezależnie od powyższego Ubezpieczyciel może dokonać wypowiedzenia umowy z
ważnych powodów do których należą:
1. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla
jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych,
3. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu
Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych,
4. zmiana ryzyka (zmiana działalności, wzrost sumy gwarancyjnej lub zakresu
ubezpieczenia).”?
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl
SUPRA BROKERS
Strona 4 z 5
®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.
_____________________________________________________________________________
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający przewiduje możliwość zastąpienia klauzuli nadwyżkowej do mienia
ubezpieczanego w wartości księgowej brutto poniższą klauzulą:
KLAUZULA UBEZPIECZENIA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia,
ustala się że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
tzw. przezorną sumę
ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii
ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło
niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest
niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub
ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania
do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze
ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia wynosi: 300 000 złotych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający przewiduje możliwość przeniesienia klauzuli przetężenia do klauzul
fakultatywnych?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.
Pytanie nr 13:
Czy Zamawiający w odniesieniu do Pakietu II wyraża zgodę na zmianę czasu trwania
ochrony ubezpieczeniowej z 36 na 12 miesięcy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 14:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zapisu w Pakiecie II Ubezpieczenia
Komunikacyjne pkt. 2 „Ubezpieczenie Auto Casco”, „Wymagane warunki obligatoryjne”
amortyzacji w częściach eksploatacyjnych jak np. ogumienie?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymogu „wykupionej
amortyzacji” wyłącznie dla ogumienia.
Pytanie nr 15:
Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie II Ubezpieczenia Komunikacyjne pkt. 2
„Ubezpieczenie Auto Casco”, „Wymagane warunki obligatoryjne” , zmianę części treści
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl
SUPRA BROKERS
Strona 5 z 5
®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.
_____________________________________________________________________________
punktu w zakresie terminu oględzin uszkodzonego pojazdu z „ 3 dni od daty zgłoszenia
szkody” , na treść -„3 dni robocze od daty zgłoszenia szkody”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 16:
Czy Zamawiający w odniesieniu do Pakietu II Ubezpieczenia Komunikacyjne dopuszcza
wyłączenie z ochrony Assistance pojazdów sanitarnych?
Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę iż w treści SIWZ znajduje się następująca
informacja:
Mini assistance – wariant bezpłatny
Zakres ochrony zgodny z OWU danego wykonawcy.
Zatem jeżeli OWU wykonawcy nie przewiduje nawet mini-assistance dla pojazdów
sanitarnych, to Zamawiający go nie wymaga.
Pytanie nr 17:
Czy Zamawiający w odniesieniu do Pakietu II Ubezpieczenia Komunikacyjne wyraża zgodę
na zmianę treści Klauzuli Obligatoryjnej z:
Klauzula rzeczoznawców
Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej
Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych
poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia
zakresu i rozmiaru szkody. Limit: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia”
na
Klauzula rzeczoznawców
Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej po
uzgodnieniu z Ubezpieczycielem, Wykonawca pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów
lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i
konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody. Limit: 20 000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
lub zmianę klauzuli z obligatoryjnej na fakultatywną?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
Marek Kopecki
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl