Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Badan Edukacyjnych

Transkrypt

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Badan Edukacyjnych
WSPARCIE PROCESU DIAGNOZOWANIA I OPINIOWANIA
PROBLEMU GOTOWOŚCI SZKOLNEJ DZIECI
Program konferencji inauguracyjnej
Warszawa, 5 marca 2014 r.
Akademia Pedagogiki Specjalnej
Ul. Szczęśliwicka 40
10.30 – 11.00 Rejestracja gości
11.00 – 12.30 Część plenarna
Powitanie – prof. Jan Łaszczyk, Rektor Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Otwarcie - Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej
Wprowadzenie: mapa podstawowych problemów analizowanych
w trakcie konferencji
prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, Lider Zespołu Wczesnej Edukacji,
Instytut Badań Edukacyjnych
11:10-11:30
Formalno-prawne aspekty opiniowania rozpoczęcia spełniania
obowiązku szkolnego przez dziecko
Joanna Wrona, Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans
Edukacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej
11:30-11:50 Wybrane wyniki badań jakościowych dot. funkcjonowania poradni
psychologiczno-pedagogicznych
dr Piotr Rycielski, dr Radosław Kaczan, Zespół Wczesnej Edukacji,
Instytut Badań Edukacyjnych
11:50-12:30 Propozycja standardu postępowania przy opiniowaniu rozpoczęcia
spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko w kontekście
interakcyjnej koncepcji gotowości „dziecko-szkoła”
prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, Instytut Badań Edukacyjnych
mgr Piotr Wiliński, Dyrektor Poradni PsychologicznoPedagogicznej nr 2 w Poznaniu
12:30-13:00
13:00-14:00
Przerwa kawowa
Część warsztatowa Problemy opiniowania rozpoczęcia spełniania
obowiązku szkolnego przez dziecko i ich źródła
Praca w grupach na przygotowanych arkuszach roboczych
w zespołach 4-6 osobowych. Prezentacja wyników i wnioski.
14:00-14:15
Przerwa kawowa
14:15-15:00
Podsumowanie
prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, Instytut Badań Edukacyjnych
15:00-16:00
Obiad
Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.