Znak: BRM.0002.18.2015 Rada Miasta Nowego Sącza

Transkrypt

Znak: BRM.0002.18.2015 Rada Miasta Nowego Sącza
Znak: BRM.0002.18.2015
Rada Miasta
Nowego Sącza
Protokół Nr XVIII/2015
z posiedzenia XVIII Sesji
Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 15 grudnia 2015 r.
Ad. 1
Obrady XVIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu - 15 grudnia 2015 r., o godz. 1500 zwołanej
w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym otworzył
Wiceprzewodniczący Rady Miasta T. Cisoń, witając przybyłych na obrady Rady radnych oraz
zaproszonych gości.
Ad. 2
Wiceprzewodniczący Rady Miasta T. Cisoń na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność
obrad. Udział w Sesji wzięło 22 radnych. Nieobecny był radny A. Bodziony.
Porządek obrad Sesji RM:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza
- druk nr 201.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
- druk nr 202.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód,
prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzania tych kryteriów - druk nr 203.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad
systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta
Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
- druk nr 204.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia Prezydentowi Miasta Nowego Sącza uprawnienia
do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z szaletów miejskich - druk nr 205.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Nowego Sącza - druk nr 206.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 207.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 208.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 209.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 210.
13. Zamknięcie Sesji.
Ad. 3
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cisoń zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
zmian do wieloletniej prognozy finansowej
- druk nr 201.
Skarbnik Miasta J. Kusiak w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła projekt uchwały wraz
z autopoprawką.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych J. Gryźlak poinformował, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Środowiska E. Chowaniec poinformowała, iż opinia Komisji
do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury J. Kwiatkowski poinformował, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały jest pozytywna.
2
Uchwała Nr XVIII/199/2015 została podjęta głosami: 12 „za”, 0 „przeciw”, 6 „wstrzymujących
się” (w głosowaniu udział wzięło 18 radnych).
Ad. 4
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cisoń zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
- druk nr 202.
Skarbnik Miasta J. Kusiak w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła projekt uchwały wraz
z autopoprawką.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych J. Gryźlak poinformował, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Środowiska E. Chowaniec poinformowała, iż opinia Komisji
do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury J. Kwiatkowski poinformował, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej T. Krzak poinformowała, iż opinia Komisji
do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego P. Gawłowski poinformował, że
opinia Komisji do przedmiotowego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki M. Gwiżdż poinformował, że opinia Komisji
do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Uchwała Nr XVIII/200/2015 została podjęta głosami: 15 „za”, 0 „przeciw”, 7 „wstrzymujących
się” (w głosowaniu udział wzięło 22 radnych).
Ad. 5
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cisoń zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do
przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód,
prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzania tych kryteriów
- druk nr 203.
Dyrektor Wydziału Edukacji J. Klimek w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury J. Kwiatkowski poinformował, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały jest pozytywna.
Radny P. Lachowicz poinformował, że Klub Radnych Platformy Obywatelskiej popiera
przedmiotowy projekt uchwały, ale ma tylko taką uwagę, która może nasunąć się w toku jego
wdrożenia i dotyczy zapisu: „miejsce pracy rodzica/rodziców znajduje się w pobliżu szkoły” oraz
„w pobliżu szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/rodzica w zapewnienia należytej
opieki”. Stwierdził, że w związku z tym mogą pojawić się problemy, ponieważ nie ma bliższej
definicji stwierdzenia „w pobliżu” i mogą to być problemy natury administracyjnej, jaka to będzie
odległość.
Dyrektor WED J. Klimek w odpowiedzi poinformował, że wszystkie kryteria zostały wypracowane
wspólnie a właściwie z inicjatywy dyrektorów poszczególnych jednostek i jego zdaniem nie będzie
z tym żadnego problemu.
3
Uchwała Nr XVIII/201/2015 została podjęta głosami: 22 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się” (w głosowaniu udział wzięło 22 radnych).
Ad. 6
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cisoń zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego
i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza
i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
- druk nr 204.
Z-ca Prezydenta Miasta J. Gwiżdż w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych J. Gryźlak poinformował, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Środowiska E. Chowaniec poinformowała, iż opinia Komisji
do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej T. Krzak poinformowała, iż opinia Komisji
do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna. Dodała, że Komisja z zadowoleniem przyjmuje
fakt wprowadzenia dwóch przejazdów bezpłatnych dla młodzieży szkolnej i też należy przy tym
podkreślić, że jest to realizacja programu wyborczego Prezydenta Miasta.
Radny J. Hojnor oznajmił, iż chciałby wyrazić w imieniu swoim oraz kolegów podziękowanie za
przygotowanie przedmiotowego projektu uchwały. Przypomniał, że podczas obchodów 25-lecia
samorządu, taki temat pod dyskusję samorządów Małopolski poddał Pan M. Lasota i stąd też duże
zadowolenie, że Prezydent Miasta już wtedy pozytywnie odnosząc się do sprawy przygotował
przedmiotowy projekt uchwały. Zwrócił się z zapytaniem czy kondycja Spółki w związku ze
znacznym od dłuższego czasu obniżaniem cen paliw nie generuje pozytywnych wyników
finansowych, które ewentualnie upoważniałyby w przyszłym roku do obniżenia cen biletów na
przejazdy komunikacją miejską na terenie miasta Nowego Sącza.
Z-ca Prezydenta Miasta J. Gwiżdż w odpowiedzi poinformował, że ceny biletów w Nowym Sączu
należą do najniższych w Polsce i w tym obszarze terytorialnym. Dodał, że Spółka ma się dobrze jak na
tego rodzaju firmy transportowe w porównaniu z innymi w kraju, jeżeli chodzi o publiczne środki
przewozu osób. Zaznaczył, że Spółka ciągle ulega dosprzętowieniu i zmianie taboru, co jest
niezmiernie istotne a inwestycje, które czyni są dość znaczące. Stwierdził, że najważniejszą rzeczą jest
to co zauważył radny, że dotrzymano słowa oraz że ceny biletów nie idą w górę.
Radna T. Krzak przypomniała, że takie działania były zapisane w programie wyborczym
Prezydenta Miasta.
Radny J. Hojnor oznajmił, iż z przyjemnością zapozna się z tym materiałem i wyraził nadzieję, że
po Sesji, radna mu go udostępni.
Radny P. Lachowicz oznajmił, iż w formie żartu chciałby przypomnieć, że cytowany Pan M. Lasota
jest w PiS-ie.
Uchwała Nr XVIII/202/2015 została podjęta głosami: 22 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się” (w głosowaniu udział wzięło 22 radnych).
Ad. 7
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cisoń zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
powierzenia Prezydentowi Miasta Nowego Sącza uprawnienia do ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z szaletów miejskich
- druk nr 205.
4
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej D. Goławska w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła
projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych J. Gryźlak poinformował, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały jest pozytywna.
Uchwała Nr XVIII/203/2015 została podjęta głosami: 22 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się” (w głosowaniu udział wzięło 22 radnych).
Ad. 8
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cisoń zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Nowego Sącza
- druk nr 206.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska M. Wieciech - Kumięga w imieniu Prezydenta Miasta
przedstawiła projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Środowiska E. Chowaniec poinformowała, iż opinia Komisji
do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Radny J. Hojnor oznajmił, że z doświadczenia polegającego na informacjach przechowywanych
w Urzędzie Miasta wynika, iż zdarzają się takie sytuacje, że samochody odbierające nieczystości
w różny sposób, często z naruszeniem prawa opróżniają zawartość swoich samochodów w miejscach
do tego nie wyznaczonych czym ewidentnie naruszają przepisy w zakresie ochrony środowiska.
Stwierdził, że można byłoby w przedmiotowej uchwale, w warunkach technicznych o których mowa
dla przedsiębiorców, a właściwie dotyczących ich taboru samochodowego zażyczyć sobie aby każdy
taki samochód posiadał satelitarną sygnalizację przemieszczania się tych samochodów. Dodał, że taki
system ewidencjonowania przebiegu przejazdów w różnych firmach transportowych jest stosowany
i jego zdaniem nie wpłynie to w sposób znaczący na koszty eksploatacji tych przedsiębiorców,
natomiast na pewno byłaby to zapora, ograniczenie albo sposób na to, żeby wyeliminować
dzikie spusty do kanalizacji opadowej, które następnie wędrują do oczyszczalni ścieków. Zwrócił się
z prośbą o rozważenie tej propozycji, gdyż wówczas tak jak w przypadku firm, które świadczą usługi
odgarniania śniegu jest pewność, że dany samochód, który ma zakontraktowaną usługę w pewnym
przedziale ulic, wykonuje ją. Dodał, że jest to pewny, rzetelny sposób ewidencjonowania usług
i w związku z tym prosiłby o stanowisko i uwzględnienie w formie autopoprawki przez
Prezydenta Miasta tej propozycji.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska M. Wieciech - Kumięga w odpowiedzi poinformowała, że
w nowej uchwale zasady, które dotyczą przedsiębiorców zajmujących się opróżnianiem szczelnych
zbiorników m.in. jest wskazanie dwóch punktów na terenie miasta, jako obowiązujących. Dodała, że
szerzej patrząc na to zagadnienie chciała poinformować, iż w przyszłym roku zostanie
przeprowadzone przygotowanie Miasta do przejęcia obowiązków w zakresie odbierania nieczystości
płynnych od prywatnych właścicieli na zasadzie analogi w stosunku do odbierania odpadów stałych.
Poinformowała, iż jest na przyszły roku przygotowywany cały program, który ma w konsekwencji
doprowadzić do przejęcia i wyłonienia jednego przedsiębiorcy, który na zlecenie Miasta będzie te
obowiązki wykonywał. Oznajmiła, iż do tej pory na terenie Miasta działało kilku przedsiębiorców
i właśnie ze względu na to że różnie wywiązują się z tych obowiązków, Prezydent Miasta postanowił
przejąć te obowiązki i zorganizować odbiór odpadów płynnych analogicznie jak odpadów stałych.
Radny J. Hojnor oznajmił, iż przyjmuje odpowiedź Pani dyrektor i uważa, iż jest to dobry kierunek,
ale jego zdanie szło trochę w innym kierunku, który w znakomity sposób uszczelniałby sytuację.
Dodał, iż wielokrotnie był świadkiem i nawet próbował interweniować, tyle tylko że to byli kierowcy
5
a nie właściciele tych pojazdów, a spuszczanie z beczek odbywało się w miejscach odosobnionych
i chodzi o to, że Miasto mogłoby od takiego przedsiębiorcy, który zgłasza się do świadczenia usług,
wymagać, aby miał zamontowany czujnik satelitarny, który pokazuje gdzie samochód jedzie.
Oznajmił, że oprócz tego, iż w znakomity sposób ograniczyłoby to takie próby, to również
przedsiębiorca miałby doskonałą możliwość śledzenia wewnętrzną siecią, gdzie przemieszcza się
kierowca a w przypadkach kradzieży łatwość odzyskania pojazdu. Stwierdził, że jest to rozwiązanie
bardzo proste stosowane w większości firm transportowych i jego zdaniem dołożenie takiego
obowiązku, czyli założenia urządzenia satelitarnego śledzącego trasę mogłoby być również
wprowadzone.
Prezydent Miasta R. Nowak oznajmił, iż od czasu, kiedy rozpoczęto kontrolę przewozu tych
nieczystości, już dwóch przedsiębiorców zrezygnowało z działalności. Dodał, że w zupełności zgadza
się z radnym, ale też nie oskarżałby czy też nie obciążał winą kierowców, gdyż nie sądzi,
aby w interesie kierowców leżało spuszczanie nieczystości czy ścieków do niewłaściwych miejsc.
Poinformował, że już kontrola przynosi efekty i jeżeli w przyszłym roku wprowadzą program,
o którym była mowa to również i te rzeczy zostaną rozwiązane.
Uchwała Nr XVIII/204/2015 została podjęta głosami: 22 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się” (w głosowaniu udział wzięło 22 radnych).
Ad. 9
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cisoń zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
ustanowienia służebności gruntowej
- druk nr 207.
Dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia K. Kurzeja w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił
projekt uchwały stwierdzając, że ustanowienie przedmiotowej służebności zapewni prawny dostęp
do drogi publicznej ulicy I Brygady w Nowym Sączu dla nieruchomości stanowiącej działkę gruntu
o numerze ewidencyjnym 6/25 w obrębie 66, stanowiącą przedmiot prawa własności Gminy
Nowy Sącz.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych J. Gryźlak poinformował, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Środowiska E. Chowaniec poinformowała, iż opinia Komisji
do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Uchwała Nr XVIII/205/2015 została podjęta głosami: 22 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się” (w głosowaniu udział wzięło 22 radnych).
Ad. 10
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cisoń zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
- druk nr 208.
Dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia K. Kurzeja w imieniu Prezydenta Miasta zreferował
projekt uchwały dotyczący wyrażania zgody na sprzedaż w drodze przetargu z nieruchomości
gruntowej stanowiącej przedmiot prawa własności Miasta Nowy Sącz, objętej Księgą Wieczystą
Nr NS1S/00064699/5, położonej przy ul. 1 Brygady w Nowym Sączu, niezabudowanej działki gruntu
o numerze ewidencyjnym 6/25 w obrębie 66 Miasta Nowego Sącza, o powierzchni 0,1684 ha.
6
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych J. Gryźlak poinformował, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Środowiska E. Chowaniec poinformowała, iż opinia Komisji
do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Uchwała Nr XVIII/206/2015 została podjęta głosami: 22 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się” (w głosowaniu udział wzięło 22 radnych).
Ad. 11
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cisoń zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
- druk nr 209.
Dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia K. Kurzeja w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił
projekt uchwały dotyczący wyrażania zgody na sprzedaż w drodze przetargu z nieruchomości
gruntowej stanowiącej przedmiot prawa własności Miasta Nowy Sącz, objętej Księgą Wieczystą
Nr NS1S/00063509/0, położonej przy ul. Kraszewskiego 15 w Nowym Sączu, zabudowanej
budynkiem mieszkalnym działki gruntu o numerze ewidencyjnym 171/5 w obrębie 21 Miasta
Nowego Sącza, o powierzchni 0,0459 ha.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych J. Gryźlak poinformował, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Środowiska E. Chowaniec poinformowała, iż opinia Komisji
do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Radny J. Hojnor oznajmił, iż jego zdaniem przedmiotowy teren będący własnością Miasta mógłby
być przeznaczony na wybudowanie lokali komunalnych. Dodał, że jak wiadomo ponad sto rodzin
oczekuje na lokale komunalne a ich budowa jest wprost obowiązkiem ustawowym gminy.
Stwierdził, że wydaje się, iż wyburzenie tego budynku i postawienie nowego na określonych
warunkach technicznych z pełnym uzbrojeniem byłoby wyjściem naprzeciw grupie przynajmniej
6 - 10 rodzin w zależności od powierzchni przedstawionej przez projektanta. Zwrócił się z prośbą
o rozważenie możliwości pozostawienia działki w zasobach Miasta i podjęcia próby analizy
technicznej i finansowej tego przedsięwzięcia. Dodał, że jeżeli ten teren zostanie przeznaczony na
sprzedaż to należy być pewnym, że zostanie on nabyty a deweloper w ciągu kilku miesięcy postawi
w tym miejscu budynek mieszkalny z tą tylko różnicą, iż te lokale będą przeznaczone dla bardzo
dobrze sytuowanych osób.
Prezydent Miasta R. Nowak w odpowiedzi poinformował, iż oczywiście była rozważana taka
możliwość i zgadza się z radnym, że w chwili, kiedy będzie podjęta decyzja o sprzedaży to ten teren
zostanie nabyty przez dewelopera, który wybuduje mieszkania w tym miejscu. Odnośnie mieszkań
komunalnych oznajmił, że wybudowanie ich w tym miejscu byłoby zdecydowanie za drogie
i po pewnego rodzaju przeliczeniach czy też obliczeniach doszli do wniosku, że lepszym
rozwiązaniem będzie zbycie tego terenu a za ewentualną kwotę zbycia nabycie mieszkań
komunalnych np. w STBS-ie czy też nabycie mieszkań wtórnych od spółdzielni mieszkaniowych, co
wychodzi znacznie taniej.
Radny J. Hojnor w związku z oświadczeniem Prezydenta Miasta, które wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom wynikającym z ustawy, zwrócił się z prośbą, aby Prezydent Miasta potwierdził,
że kwota uzyskana ze sprzedaży działki zostanie wykorzystana w roku 2016 na ten cel,
o którym dyskutują.
Prezydent Miasta R. Nowak w odpowiedzi poinformował, że niestety nie może tego potwierdzić,
ponieważ pieniądze wpływają do budżetu miasta i nie tylko wpływy ze sprzedaży chociażby tej
działki zostają przeznaczone na budowę budownictwa komunalnego, ale również z innych źródeł.
Zapewnił, że cały czas niezmiennie od wielu lat starają się i budują mieszkania komunalne czy też
je pozyskują. Oznajmił, że co roku Miasto przeznacza środki na mieszkania komunalne i może też
7
powiedzieć, że pieniądze uzyskane z tej sprzedaży będą na nie przeznaczone. Dodał, że należy
również pamiętać, że niestety są zobligowani do tego, żeby wypłacać odszkodowanie za tych, którzy
nie płacą, mają nakazy eksmisyjne i można powiedzieć, iż te pieniądze również są przeznaczone
na ten cel.
Uchwała Nr XVIII/207/2015 została podjęta głosami: 22 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się” (w głosowaniu udział wzięło 22 radnych).
Ad. 12
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cisoń zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
- druk nr 210.
Dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia K. Kurzeja w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił
projekt uchwały dotyczący wyrażania zgody na sprzedaż w drodze przetargu z nieruchomości
gruntowej stanowiącej przedmiot prawa własności Miasta Nowy Sącz, objętej Księgą Wieczystą
Nr NS1S/00068101/5, położonej przy ul. Grottgera w Nowym Sączu, niezabudowanej działki gruntu
o numerze ewidencyjnym 19/15 w obrębie 103 Miasta Nowego Sącza, o powierzchni 0,1005 ha.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych J. Gryźlak poinformował, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Środowiska E. Chowaniec poinformowała, iż opinia Komisji
do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Radny P. Lachowicz zaapelował, aby zastanowiono się nad odłożeniem decyzji w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości, dlatego że jak wiadomo jest to jedna z dwóch głównych dróg
prowadzących do Komendy Miejskiej Policji, którą też codziennie przechodzi kilkaset osób. Dodał, że
również w przyszłości ma na tym terenie powstać Sąd, znajdują się tam też bloki, dzieci często chodzą
tamtędy do szkoły. Oznajmił, iż na przedmiotowym terenie stoi mur wybudowany przez firmę
Konspol i zastanawia go czy nie znajduje się on częściowo na terenie będącym własnością Miasta.
Dodał, że wie iż w przyszłości mają powstać drogi alternatywne na tym obszarze i można byłoby
odłożyć decyzję o sprzedaży do czasu, aż one powstaną. Dodał, że jego zdaniem w tym momencie
takie rozwiązanie utrudni komunikację ludzi z instytucjami. Oświadczył, że pomija fakt, iż
przedmiotowy zakład jest dużą uciążliwością jeżeli chodzi o mieszkańców mieszkających obok,
chociaż są oni pozytywnie nastawieni z tego względu, iż zatrudnia on dużą liczbę osób.
Zwrócił uwagę również na to, na co zwracają mieszkańcy, czyli na dość duży fetor zwłaszcza
w niektórych porach roku a także hałas, który nasila się w godzinach nocnych. Stwierdził, że
mieszkańcy wykazują się dość dużą tolerancją z uwagi na to, iż są to miejsce pracy, ale jego zdaniem
to rozwiązanie nie jest właśnie w tym momencie dobrym rozwiązaniem dla Miasta i dla ludzi,
którzy tam pracują czy załatwiają sprawy, co nie oznacza że nigdy w przyszłości nie powinno się tego
terenu sprzedać. Oznajmił, że ten moment należałoby trochę przesunąć w czasie i w chwili obecnej
nie zbywać przedmiotowej działki.
Radny G. Fecko stwierdził, że doszli do takiego etapu w Nowym Sączu, że zaczęto sprzedawać ulice
miejskie ale myśli, że jest to zwykły przypadek i zwykłe przeoczenie organizacyjne. Zwrócił się
z zapytaniem czy Prezydent Miasta dysponuje opinią przede wszystkim Zarządu Osiedla właściwego
dla miejsca, opinią Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, gdyż od tego należało zacząć.
Zapytał także czy w tej sprawie nie powinno się zrobić spotkania informacyjnego, żeby zebrać
informacje od mieszkańców, gdyż łatwo jest zagłosować „za” i sprzedać działkę nie myśląc
o konsekwencjach. Następnie, przytoczył przykład ul. Kościuszki, która zaczynała się przy wale na
Dunajcu, Miasto przekazało część ulicy publicznej PWSZ-ej w czym nie było nic zdrożnego,
ale jedyną bolączką jaka jest to to, że na odcinku ponad kilometra nie ma jak dostać się do terenu
rekreacyjnego jakim jest naturalnie rzeka Dunajec. Dodał, że z tego co pamięta miała być możliwość
przejścia, natomiast na chwilę obecną ciężko jest coś takiego osiągnąć żeby dojechać tam
8
samochodem, zaparkować i wyjść w stronę rzeki Dunajec. Oznajmił, iż nie podoba mu się
przedstawiony projekt, jest niebezpieczny i w ogóle otwiera się wtedy taką przykrą tradycję, że będą
sprzedawane ulice, co jest bardzo złym postępowaniem.
Prezydent Miasta R. Nowak w odpowiedzi poinformował, iż przedmiotowa droga nie jest drogą
publiczną, natomiast jeżeli chodzi o uciążliwość to należy pamiętać, że uciążliwość jeżeli chodzi
o jakąkolwiek działalność musi być zamknięta w granicach tej działalności. Oznajmił, odnośnie fetoru
że nikt o tym nie słyszał i nikt o tym nie mówi jak również o hałasie. Stwierdził, że jeżeli chodzi
o jakiekolwiek ustalenia czy uzgodnienia to nie jest tak, że podejmuje się decyzje bez zastanowienia
a jeżeli chodzi o Policję, która jest w tym przypadku istotą rzeczy, czy też jeżeli chodzi o dostępność
to musi powiedzieć, że nie ma z tym najmniejszego problemu. Oznajmił, że uzgodnienia również,
dotyczą przyszłych inwestycji, czyli w najbliższych latach 2016 - 2017 budowy nowego budynku
Sądu i są takie, że w momencie, kiedy budowa będzie zaawansowana w takim stopniu, że będzie
można rozwiązywać problemy komunikacyjne w 2017 r., to to nastąpi. Oświadczył, iż nie widzi
najmniejszego problemu w żadnym przypadku, natomiast należy pamiętać o jednym, że zawsze
w każdej sytuacji, a nie chce przypominać poprzednich dyskusji również podczas posiedzenia
połączonych komisji, dotyczących niejako gestów ze strony Miasta w stosunku do przedsiębiorców,
którzy tworzą nowe miejsca pracy, to w tym przypadku musi jednoznacznie powiedzieć, iż nie można
tego odwlekać, gdyż albo zdecydują się na to i powstanie duży zakład, który będzie zatrudniał kilkaset
osób albo on nie powstanie lub powstanie pod Poznaniem. Oznajmił, iż to nie jest tak, że coś sobie
wymyślił dzisiaj i wniosek został złożony dzisiaj, tylko to są już kilkumiesięczne dyskusje na ten
temat i taka jest jego decyzja, ale decyzję ostateczną podejmie Rada Miasta, gdyż to ona jest władna
do tego. Oznajmił, iż rekomenduje tą sprawę, ponieważ z punktu widzenia interesu Miasta jest to
niezwykle ważne, pomijając przy tym fakt, iż dotyczy to sądeckiego przedsiębiorcy, znanego już
nie tylko na Sądecczyźnie ale również globalnie i ważnym jest, aby potrafiono podejmować decyzje,
które umożliwiają rozwój sądeckich firm. Poinformował, że ta decyzja w niczym nie przeszkadza,
gdyż nie jest to droga publiczna ale i nie można w tym miejscu zrobić drogi publicznej ze względu na
to, że są sieci, które to uniemożliwiają, natomiast każde rozwiązanie, które będzie potrzebne
i umożliwi czy ułatwi dostęp do mieszkań komunalnych czy do Komendy Miejskiej Policji jest
uwzględnione i będzie zrealizowane w najbliższych dwóch latach.
Radny G. Fecko stwierdził, że dobrze, iż Prezydent Miasta informuje radnych o takich rzeczach, gdyż
często zwracają uwagę na to jak są przygotowywane projekty uchwał i ewentualne załączniki lub ich
brak do projektów uchwał. Dodał, że to co mówił Prezydent Miasta to radni oczywiście mogli się tego
domyślać hipotetycznie tylko szkoda, że tego nie ma w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Oznajmił, iż jest kilkanaście wierszy, które w ogóle nie mówią o tym, że troską Prezydenta Miasta jest
troska o przedsiębiorczość, co zmienia kontekst sprawy, troska o miejsca pracy, gdyż rzeczywiście
spotkali się na wspólnym posiedzeniu dwóch najważniejszych komisji w Radzie Miasta i jest pełna
zgoda jeśli chodzi o wspieranie przedsiębiorców, natomiast szkoda że skoro jest to tak ważne i tak
istotne, że nie jest zawarte w uzasadnieniu. Stwierdził, że byłoby zupełnie inaczej gdyby wszystko
było opisane, a i radni mogliby się przygotować do dyskusji nad tym projektem uchwały. W związku
z tym, aby wokół ewentualnego biznesu nie rodzić jakiś napięć, co pokazał przykład wspólnego
posiedzenia komisji, że warto rozmawiać i to nie na zasadzie gotowych tez, złożył wniosek formalny
o zdjęcie przedmiotowego projektu uchwały z porządku obrad. Zaproponował, aby przygotować się
do tej sprawy, konkretnie określić, kiedy zostanie przygotowana droga zastępcza i wówczas będą
w porządku wobec mieszkańców. Stwierdził, że Prezydent Miasta wypowiedział się, iż jest
przygotowany i o tym rozmyślał, ale oni o tym nie wiedzieli, natomiast nie ma choćby opinii
mieszkańców a na przykładzie Węgierskiej Bis widać jak to jest ważne, gdzie ludzie dowiedzieli się
o pewnych sprawach na zebraniu osiedlowym i okazało się, że jest więcej wątpliwości. Przypomniał,
iż Prezydent Miasta wspominał o Komendzie Policji, co nie było powoływaniem się na opinię
Komendanta Policji tylko było to stwierdzenie, że są dojazdy, co było stwierdzeniem topograficznym,
natomiast podczas ostatniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, która
zebrała się z inicjatywy radnego D. Dumany Komendant Miejski Policji wypowiedział się, że to nie
jest w jego gestii, że droga mogłaby być lepsza, ale powiedział też, że jest za tym, aby przedmiotowa
droga była przejezdna. Oznajmił, że argumenty Prezydenta Miasta są ważne tylko szkoda, że zostawia
się je na koniec a uzasadnienie do projektu uchwały w ogóle nie odpowiada temu, co mówi
Prezydent Miasta, gdyż nie ma w nim mowy o przedsiębiorczości, o miejscach pracy co jest ważną
9
sprawą, bo jeżeli poświęca się już komfort możliwości skrótu dla mieszkańców to ważne jest żeby
było wiadome za co się go poświęca.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta T. Cisoń poinformował, że radny może podczas dzisiejszego
posiedzenia złożyć wniosek o odesłanie projektu do wnioskodawcy lub też do Komisji a nie o zdjęcie
go z porządku obrad Sesji.
Radny G. Fecko oznajmił, iż to miał na myśli, gdyż chodzi o to, aby można było przedyskutować
sprawę na spokojnie, a jeżeli mieszkańcy zostaną przekonani to wówczas będzie inna dyskusja.
Radny G. Mądry złożył wniosek przeciwny, stwierdzając, że kiedy dochodzi do dyskusji i debaty
na temat bardzo istotnych i ważnych spraw dla Nowego Sącza to koledzy z opozycji mówią kiedy
radni są przygotowani a kiedy nie są. Dodał, że oczywistą sprawą jest, że chodzi o dobro
mieszkańców Nowego Sącza i oczywistą sprawą jest, iż rozmawia się o nowych miejscach pracy jak
również oczywistą sprawą jest, że tak naprawdę wszystkim leży na sercu dobro mieszkańców.
Oznajmił, iż przez wiele dni i przez wiele godzin dyskutowali o przedmiotowym projekcie uchwały,
gdyż wiedzą jak bardzo jest on istotny. Wyraził ubolewanie nad tym, że radny nie posiadał takiej
wiedzy.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta T. Cisoń poddał pod głosowanie złożony wniosek przeciwny
do wniosku o odesłanie przedmiotowego projektu uchwały do wnioskodawcy, który został
przegłosowany i przyjęty głosami: 13 „za”, 7 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” (w głosowaniu
udział wzięło 22 radnych).
Radny J. Hojnor stwierdził, że w dniu dzisiejszym dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia wspomniał,
iż chodzi o firmę Konspol, czego w uzasadnieniu nie ma. Dodał, iż jest to trudna sytuacja, gdyż
w Studium jest zapisane, że jest to teren objęty dominacją działalności usługowej z dopuszczeniem
produkcji, a to że jakakolwiek produkcja w pobliżu zamieszkania ludzi jest uciążliwością i na ten
temat najwięcej mogliby powiedzieć ci, którzy mają okna przy Konspolu, ale tego tematu nie ma co
omawiać bo wiadomo, że ta uciążliwość występuje. Zapytał czy zakup drogi wewnętrznej stanowi
o rozwoju firmy jak również o tym, że będą miejsca pracy i produkcja, i tutaj zdaje się na
Prezydenta Miasta, który na pewno posiada wiedzę w tym zakresie od przedsiębiorcy. Stwierdził, że
coś mu nie pasuje w tej sytuacji, ponieważ na jednej z wcześniejszych Sesji Rady Miasta
podejmowano uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na przedmiotowym terenie, ale nie wie czy to się łączy z obecnie omawianą sprawą,
natomiast odjęcie jakiegokolwiek ciągu komunikacyjnego w zurbanizowanej części miasta jest
niedogodnością dla tych, którzy z tego korzystają. Jako przykład wskazał projekt uchwały druk nr 207, który już stał się prawem miejscowym, a dotyczy ustanowienia służebności gruntowej
po nic innego jak tylko po to aby udostępnić i udrożnić dla mieszkańców dostęp do nieruchomości
gruntowej często zabudowanej. Stwierdził, że z praktycznego punktu widzenia odejmowanie traktów
komunikacyjnych nie jest dobrym rozwiązaniem i w związku z tym należy spokojnie położyć na szali
interes Honorowego Obywatela i tym samym firmy Konspol oraz interes obywateli miasta
Nowego Sącza. Dodał, że prośby aby w tej sprawie wypowiedział się Zarząd Osiedla są rzeczą godną
demokracji i nie wiadomo jest także jaki byłby wynik spotkania z mieszkańcami ale wówczas dopiero
posiadaliby pełną legitymację do tego aby wypowiadać się merytorycznie w tej sprawie.
Radny M. Gwiżdż oznajmił, iż w całości popiera radnego G. Mądrego. Dodał, że zarówno radny
G. Fecko jak i radny J. Hojnor mówią, że w uzasadnieniu nie znajduje się informacja dotycząca
zwiększenia produkcji, co jest równoznaczne ze zwiększeniem zatrudnienia ale gdyby je przeczytali
wówczas wiedzieliby, że znajduje się w nim taka informacja. Dodał, że radny G. Fecko jest członkiem
Komisji Infrastruktury i Środowiska i dlaczego nie był na miejscu, kiedy Komisja omawiała temat,
jak również radny J. Hojnor nie będąc członkiem Komisji mógł być obecny podczas jej posiedzenia.
Stwierdził, żeby radni zastanowili się nad tym, co robią, ponieważ kontynuują sprawę polityczno warszawską swoich pryncypałów.
Radny J. Hojnor oznajmił, iż poprzednik w swojej wypowiedzi z niezrozumiałą wściekłością
i nienawiścią odnosi się do innych ludzi. Stwierdził, że pod adresem radnego nie będzie kierował
żadnych pytań czy podejmował polemiki, gdyż radny dał przykład, iż nie można z nim rozmawiać
a poza tym przedstawia on niski poziom argumentów. Stwierdził też, że on sam znajduje się w o tyle
dobrej sytuacji, że nie musi szukać sponsorów na różnego rodzaju przedsięwzięcia chociaż nie wie czy
to ma znaczenie, natomiast jakieś przygrywki polityczne w tej sprawie są daleko posuniętym
nadużyciem z jego strony. Oznajmił, iż na przedmiotowym terenie chodzi o drogę, którą chodzą
i jeżdżą ludzie i tylko o tym jest mowa, a jeżeli radny jest za tym, aby Honorowemu Obywatelowi
10
Miasta Nowego Sącza przysporzyć kilka metrów działki dla rozwoju gospodarczego to może wyrazić
to w głosowaniu a nie wypowiadać się w sposób niedostojny na Sesji Rady Miasta.
Radny K. Sas oznajmił, iż przedmiotowy fragment dyskusji ujawnia jak łatwo jest rozpalić negatywne
emocje. Stwierdził, że w jego opinii Prezydent Miasta do protokołu i w sposób merytoryczny opisał
oraz uzasadnił pomysł na podjęcie przedmiotowej uchwały. Oznajmił, że przeważnie ufa ludziom
a zwłaszcza ludziom publicznym tym bardziej, iż w sytuacji kiedy coś by się wydarzyło to wówczas
można weryfikować opinię Prezydenta Miasta. Następnie skierował prośbę do radnych, aby
nie wdawali się w takiego rodzaju małe awanturki, które są nieprzyjemne. Dodał, żeby dać sobie
spokój i pokazać w Nowym Sączu a szczególnie w klimacie około bożonarodzeniowym, że trzeba się
pięknie różnić, natomiast z byle powodu robi się takie karczemne rzeczy, które są niegodne naszego
Miasta. Oświadczył, iż będzie głosował „za” gdyż zapewne Prezydent Miasta sprawę dokładnie
rozeznał, ale też zgadza się z radnym J. Hojnorem, że należało również napisać kilka zdań
w uzasadnieniu na temat pomysłu związanego z rozbudową obiektu ważnego przedsiębiorcy.
Poprosił, aby nie wikłać Pana K. Pazgana, jako Honorowego Obywatela w jakieś rozgrywki, gdyż
w ten sposób utopi się każdą inicjatywę a tym bardziej spostponuje się mądre postacie, które są
zasłużone dla Nowego Sącza.
Prezydent Miasta R. Nowak podziękował radnemu K. Sasowi za głos oraz dodał, że z pełną
odpowiedzialnością potwierdza i powtarza, że z tego, co powiedział wcześniej mogą go radni
rozliczać. Oznajmił, iż nie jest to przypadek jak również lobbowanie za czyimkolwiek interesem.
Poinformował, że należy pamiętać, iż każdy kto sąsiaduje z przedmiotową działką może się o nią
ubiegać, podobnie jak każdy obywatel Nowego Sącza może wystąpić z wnioskiem o nabycie danej
nieruchomości, a on jako Prezydent Miasta musi poprzez swoje służby jak również i komisje
Rady Miasta takie wnioski rozpatrzyć. Dodał, że wnioskodawca, czyli ten, który zainicjował
przedmiotowy proces przedstawił swoją propozycję, która dla niego, jako Prezydenta Miasta
jest bardzo interesująca jak również dla Miasta i w związku z tym przedstawił ją Radzie Miasta.
Oznajmił, że sytuacja nie wygląda tak, że sam sobie to wymyślił tylko konsultował to z dyrektorem
MZD, który jednoznacznie stwierdził, że w tym miejscu nie może być drogi publicznej ze względów
czysto technicznych, a to, że istnieje jakaś droga ogólnie przyjęta, po której przemieszczają się
mieszkańcy to wcale nie oznacza, że będzie to trwać wiecznie.
Radny T. Gajdosz stwierdził, że podczas Sesji Rady Miasta uczestniczą w ogólnopolskim podziale na
lepszych i gorszych, a radny M. Gwiżdż niepotrzebnie zdenerwował się i niepotrzebnie padła nazwa
Platformy Obywatelskiej. Dodał, że na pewno po ostatnich wypowiedziach i manifestacjach można
zauważyć, że jedna opcja polityczna nie ma sposobu na rządzenie i zapewne nie jest to partia, która
musi mieć rację. Oznajmił, że jeżeli chodzi o obecnie poruszane sprawy to być może zabrakło
konsultacji, ale zapewne Prezydent Miasta bierze na swoją odpowiedzialność tą decyzję, jak również
w dyskusji jest mowa o nowych miejscach pracy, o czym mówiło się również podczas tematu
dotyczącego DAKO. Oznajmił, iż dyskusja w tym temacie jest potrzebna i w związku z tym
„wstrzyma się” od głosu podczas głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały.
Radny G. Mądry stwierdził, że podczas Sesji Rady Miasta przepychanki w ogóle nie są potrzebne.
Zwrócił się z zapytaniem czy radny wstydzi się PO, gdyż on sam jest z PiS-u i się tego nie wstydzi.
Dodał, że radni z opozycji ciągle mówią, aby nie mówić różnymi szyldami, a on reprezentuje PiS
i jest z tego dumny i jest mu przykro, kiedy obrażają jego kolegę, który być może podnosi głos, ale
nie po to, aby się kłócić, ale po to, aby polemizować. Oznajmił, że nie mają prawa do tego, aby mówić
kto może się wypowiadać, jak i kiedy ma to robić. Dodał, że wszyscy na sali obrad są równi, każdy
może mówić to co myśli a najlepiej byłoby gdyby dyskusja była merytoryczna tak jak wypowiadają
się zarówno radny K. Sas jak i Prezydent Miasta. Zaproponował, aby zakończono przepychanki
słowne i zaczęto rozmawiać spokojnie i merytorycznie.
Radny T. Gajdosz oznajmił, iż chciałby zapewnić radnego G. Mądrego, iż nie wstydzi się PO,
ale chciał przypomnieć, że to co chcą koledzy radnego z Warszawy to dzielić i pewnie dlatego, że PO
rządziła przez osiem lat i w związku z tym wzrost gospodarczy wynosi 23 % i jest to jeden
z najwyższych wzrostów krajów Unii Europejskiej. Oświadczył, iż nie miał na celu obrażać radnego
M. Gwiżdża. Zwrócił się z prośbą do radnego G. Mądrego, aby skoncentrował się na dyskusji a nie
pouczaniu innych radnych.
11
Prezydent Miasta R. Nowak w ramach „refleksji” poinformował, iż tydzień temu rozpoczął się
dziesiąty rok jego kadencji i do tej pory unikali dosyć skutecznie zwłaszcza polemik politycznych czy
osobistych politycznych „wycieczek”. Oświadczył, iż mają na celu dobro Miasta i bez względu na
poglądy polityczne tym należy się kierować.
Radny P. Lachowicz oznajmił, iż chciałby się tylko wpisać w głos Prezydenta Miasta, informując
jednocześnie, że nie wstydzi się PO, której nie jest członkiem, ale jest Przewodniczącym Klubu
Radnych PO. Dodał, że niepotrzebne były tego typu wymiany zdań, dlatego że dyskusja z ich strony
była w duchu przedmiotowej sprawy a nie polityki. Oznajmił, iż dyskusja dotyczyła tematu
pogodzenia interesu przedsiębiorcy z interesem mieszkańców i klientów przedmiotowych instytucji,
a nawiązywanie do tego co się dzieje w Warszawie nie ma sensu. Zaproponował, aby z obu stron dać
sobie spokój z tym, kto jest z PiS-u a kto z PO i skupić się na temacie, gdyż wszyscy mają prawo
do własnego zadnia i mogą się różnić gdyż na tym właśnie polega demokracja.
Uchwała Nr XVIII/208/2015 została podjęta głosami: 15 „za”, 6 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”
(w głosowaniu udział wzięło 22 radnych).
Przewodnicząca Rady Miasta B. Jawor w imieniu wszystkich zgromadzonych na sali obrad złożyła
życzenia mieszkańcom miasta i pracownikom Urzędu Miasta. Oznajmiła, iż po dzisiejszych obradach
skojarzyła sobie taką pastorałkę wykonywaną przez Czerwone Gitary „Jest taki jeden dzień do roku,
kiedy gasną wszelkie spory, waśnie, kłótnie” i zaproponowała, aby życzyć sobie, żeby nie był to jeden
dzień do roku, ale żeby było więcej takich dni, choć wiadomo, że nie będą to wszystkie dni, gdyż nikt
nie jest ideałem. Na nadchodzące święta złożyła życzenia zdrowia, szczęścia oraz tradycyjnie
po staropolsku błogosławieństwa Bożej Dzieciny.
Radny P. Lachowicz w imieniu Klubu Radnych PO złożył życzenia szczęścia, zadowolenia,
jak najmniej problemów i zgryzot w nadchodzącym Nowym 2016 Roku oraz aby w spokoju spędzić
święta a także aby nadchodzący rok był lepszy od obecnego i aby wszyscy spotkali się w tym samym
składzie w przyszłym roku.
Ad. 13
Zamknięcie Sesji
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miasta T. Cisoń zamknął obrady
XVIII Sesji Rady Miasta, 15 grudnia 2015 r., o godz. 1730.
Załącznikiem do Protokołu jest zapis foniczny Sesji RM przechowywany w plikach mp3.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Tomasz Cisoń
Protokół sporządziła
(-) Agnieszka Michalik - Sarna
12