wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych

Komentarze

Transkrypt

wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych
WYKAZ STOWARZYSZEŃ ZAREJESTROWANYCH
W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Z TERENU POWIATU OPOLSKIEGO
Lp
1.
2.
3.
4.
Nazwa
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie
Muzyczne Ozimek w
Ozimku
Stowarzyszenie
Mieszkańców i
Przyjaciół Bierdzan
Stowarzyszenie
Braterstwa w
Prószkowie
Stowarzyszenie
budowy ośrodka
RekreacyjnoLeczniczego Basen
kryty i Otwarty w
Ozimku
Towarzystwo
Właścicieli Obiektów
Zabytkowych w
Niemodlinie
data i nr
wpisu do
KRS
19.02.2003r.
nr KRS
0000151072
04.01.2002r.
nr KRS
0000073744
10.11.2001r.
nr KRS
0000061287
24.10.2001r.
nr KRS
0000056465
org.
pożytku
publicz.
adres
nie
46-040 Ozimek
ul. Korczaka 12
tak
46-046 Bierdzany Ochrona interesów
ul. Szkolna 1
społeczności lokalnej
nie
nie
Popularyzowanie kultury
muzycznej
46-060 Prószków
ul. Daszyńskiego
6
Dbanie w myśl porozumienia
między narodami o kontakty
partnerskie pomiędzy Gminą
Prószków a innymi Miastami i
Gminami Wspiera aktywność
różnorodnych instytucji
46-040 Ozimek
ul. Kolejowa 1
Inicjowanie działań mogących
się przyczynić do zakończenia
budowy basenu w tym zakresie,
przygotowanie bazy
rehabilitacyjno-sportowej
49-100
Niemodlin
ul. Rynek 55
19.12.2001r.
nr KRS
0000073991
nie
6.
Stowarzyszenie
Rozwoju Inicjatyw
„Świerkle” w
Świerkach
29.11.2001r.
nr KRS
0000061591
nie
46-120 Świerkle
ul. Kupska 5
7.
Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów
Gminy i Miasta
Ozimek „Klub Seniora”
w Ozimku
25.10.2001r.
nr KRS
0000056709
nie
46-040 Ozimek
ul. Dłuskiego 4
8.
Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi
Dolińskiej w
Niemodlinie
13.11.2001r.
nr KRS
0000061448
tak
49-100
Niemodlin
ul.
Wieniawskiego 1
5.
główne cele
Skupienie wokół idei
Towarzystwa miłośników
zabytków, przedstawicieli nauki
i działaczy sfery kultury
Działanie na rzecz rozwoju
sportu, kultury i rekreacji,
popieranie wszelkich
przedsięwzięć służących
umocnieniu i propagowaniu
dziedzictwa kulturowego
Integracja emerytów i rencistów
z Gminy i Miasta Ozimek,
pomoc w zakresie warunków
socjalno-bytowych,
zdrowotnych, pomoc prawna
Pomoc finansowa i rzeczowa w
reaktywowaniu działalności
kościoła Rzymsko-Katolickiego
w dolinie oraz wspieranie
innych kościołów na kresach
wschodnich
9.
Stowarzyszenie
07.12.2001r.
Miłośników Krasiejowa nr KRS
w Krasiejowie
0000069479
nie
Stowarzyszenie
10. Artystyczne
”Spotkanie” w Dębińcu
21.08.2001r.
nr KRS
0000036903
nie
Towarzystwo Pomocy
Niepełnosprawnym
11.
„Kontakt” w
Niemodlinie
30.01.2002r.
nr KRS
0000086516
nie
Polskie Towarzystwo
Turystyczno12. Krajoznawcze oddz.
Zakładowy w Hucie
Małapanew w Ozimku
22.11.2001r.
nr KRS
0000065159
nie
Zbieranie i propagowanie
informacji na temat
miejscowości Krasiejów i
46-040 Krasiejów
okolice, inicjowanie działań
ul. Spórocka 8
mogących przyczynić się do
rozwoju wsi, poszukiwanie
środków finansowych
Rozwijanie zdolności
artystycznych wśród dzieci i
młodzieży, propagowani
46-026
kultury polskiej, regionalnej i
Stare Budkowice innych narodowości,
ul .Targowa 32
nawiązywanie kontaktów i
współpraca z innymi
stowarzyszeniami na niwie
kulturalnej
Niesienie bezpośredniej
pomocy niepełnosprawnym i
49-100
ich rodzinom, integracja osób
Niemodlin
niepełnosprawnych z
ul Opolska 30
otoczeniem, prowadzenie
doradztwa , integrowanie
środowisk
46-040 Ozimek
ul. Kolejowa 1
Gminne
Stowarzyszenie
13.
Partnerskie „Partner” w
Komprachcicach
05.09.2001r.
nr KRS
0000039112
nie
46-070
Komprachcice
ul. Kolejowa 3
Niemodlińskie
14. Towarzystwo
Regionalne
10.04.2002r.
nr KRS
0000105597
nie
49-100
Niemodlin
ul. M. Reja 1
Oddział PTTK realizuje na
swym terenie cele Towarzystwa
określone w statucie PTTK
Wypełnianie i realizacja
postanowień zawartych w
układzie partnerskim
podpisanym pomiędzy Gminą
Komprachcice a Gminą
Hasbergen - Niemcy,
krzewienie wśród
społeczeństwa idei partnerstwa,
organizowanie wymiany
doświadczeń w różnych
dziedzinach działalności
Podejmowanie i wspieranie
działań umacniających
poczucie więzi i tożsamości
wśród mieszkańców regionu
niemodlińskiego popieranie
inicjatyw w dziedzinie –
kultury, oświaty i nauki
również gospodarki regionu,
ekologii, sportu i turystyki
Stowarzyszenie
Rodziców i Przyjaciół
Dzieci
Niepełnosprawnych
„Integracja” w Ozimku
28.01.2002r.
nr KRS
0000085141
46-040 Ozimek
nie ul. Słowackiego
1A
Stowarzyszenie
„KALEJDOSKOP” w
Tarnowie Opolskim
Stowarzyszenie
Rodziców i Przyjaciół
Dzieci, Młodzieży i
Osób Niepełnosprawnych Gminy Tarnów
Opolski
25.09.2006r.
nr KRS
0000264347
nie
46-050 Tarnów
Opolski
ul. K. Miarki 2
tak
46-050
Tarnów Opolski
ul .Ks. Klimasa
15
18.
Towarzystwo
Miłośników Ziemi
Turawskiej w Turawie
08.08.2001r.
nr KRS
0000034574
nie
19.
Stowarzyszenie
Odnowy i Rozwoju wsi
Grabin „TERAZ
GRABIN” w Grabinie
21.09.2009r.
nr KRS
0000336511
nie
49-100 Grabin
ul. Długa 356
20.
Klub Partnerstwa
Murów-Valledar w
Zagwiździu
08.03.2002r.
nr KRS
0000097040
nie
46-030 Stare
Budkowice
ul.
Zagwiździańska
29
21.
Stowarzyszenie
„Lipowa Od Nowa”
Lipowa
09.12.2009r.
nr KRS
0000344082
nie
49-120 Lipowa
ul. Dębowa 18
15.
16.
17.
22.
Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wsi
Suchy Bór
23.08.2001r.
nr KRS
0000035130
22.04.2002r.
nr KRS
0000108764
nie
46-045 Turawa
ul. Opolska 39
46-053
Suchy Bór
ul. Szkolna 2/2
Udzielanie pomocy rodzicom
dzieci niepełnosprawnych w
zakresie skuteczności metod
rehabilitacji, pomoc w
nawiązywaniu kontaktów z
zagranicznymi placówkami
rehabilitacyjnymi,
organizowanie i rozwijanie
różnorodnych form pomocy w
wychowaniu dzieci
niepełnosprawnych
Działalność na rzecz kultury,
oświaty, wychowania,
wypoczynku dzieci i młodzieży
Świadczenie pomocy dzieciom,
młodzieży i osobom
niepełnosprawnym
Rozwijanie działalności
kulturalno-oświatowej,
turystycznej popularyzacja
wiedzy o Turawie
Integracja społeczności wsi
Grabin, inicjowanie działań w
celu poprawy życia
mieszkańców, współpraca z
pokrewnymi organizacjami
Kultywowanie partnerskich
stosunków między Gminą
Murów a Zbiorczą Gminą
Vallendar, pogłębianie
stosunków PolskoNiemieckich, wspieranie
inicjatyw służących rozwijaniu
partnerstwa między młodzieżą,
rodzinami i grupami
zawodowymi
Wspieranie zrównoważonego
rozwoju wsi Lipowa
polegającego na integracji ładu
środowiskowego(ekologicznego), gospodarczego,
społecznego i przestrzennego
Aktywizacja ludności wiejskiej,
szerzenie oświaty, sportu,
kultury propagowanie,
rozwijanie oraz wprowadzanie
w życie zasad i metod rozwoju
zrównoważonego wsi
23.
Stowarzyszenie
Odnowy Wsi Gracze
23.04.2002r.
nr KRS
0000108270
nie
49-156 Gracze
ul .Niemodlińska
21
24.
Stowarzyszenie
Germanistów „Śląsk”
w Prószkowie
17.04.2002r.
nr KRS
0000107661
nie
46-060 Prószków
ul. Daszyńskiego
6
25.
Opolskie Koło Ruchu
Autonomii Śląska
Sąd Rejonowy
w Gliwicach
KRS/2824/1/19
9 z dn.
25.01.2001r.
46-045
Kotórz Mały
ul. Wodna 9
26.
Niemodlińskie
Stowarzyszenie
Dobroczynne
„Nadzieja” w
Niemodlinie
11.08.2003r.
nr KRS
0000120009
nie
49-100
Niemodlin
ul. Wojska
Polskiego 3
27.
Stowarzyszenie
Rodziców „Przyjazna
Szkoła” w Węgrach
24.07.2002r.
nr KRS
0000124354
nie
46-023 Węgry
ul. Szkolna 40
28.
Stowarzyszenie „Na
Ratunek Jeziorom
Turawskim” w Turawie
18.10.2002r.
nr KRS
0000135766
nie
46-045 Turawa
ul. Biwakowa 24
Inicjowanie i wykonywanie
przedsięwzięć podnoszących
standard życia mieszkańców
wsi oraz waloryzacja
przestrzeni wsi w zakresie
infrastruktury technicznej,
społecznej, krajobrazu i usług
Pielęgnacja i rozwój
znajomości języka
niemieckiego, przygotowanie
dzieci i młodzieży do
uczestnictwa w życiu
społecznym i kulturalnym w
zjednoczonej europie,
popularyzacja swoich celów i
osiągnięć
Utrzymywanie kontaktów
kulturowych i ekonomicznych
ze środowiskiem Ślązaków bez
względu na miejsce
zamieszkania, podtrzymywanie
wśród nich więzi
emocjonalnych ze stronami
ojczystymi.
Udzielanie pomocy
instytucjom, organizacjom,
których zadaniem statutowym
jest ochrona zdrowia, pomoc
socjalna, psychologiczna,
pedagogiczna, terapeutyczna
dobrowolna i bezinteresowna
pomoc osobom i rodzinom
niezdolnych do rozwiązywania
życiowych problemów
Prowadzenie i wzbogacenie
procesu edukacyjnego,
wychowawczego i
opiekuńczego dzieci i
młodzieży
Opracowanie
krótkoterminowych i
strategicznych programów
doradczych dla jednostek
samorządowych i instytucji
odpowiadających za ochronę
środowiska w regionie jezior
turawskich, organizowanie
środków finansowych i
finansowanie z nich zadań
programu oczyszczania jezior
turawskich
29.
Stowarzyszenie na
Rzecz
Zrównoważonego
Rozwoju Wsi Nowa
Kuźnia w Nowej Kuźni
13.09.2002r.
nr KRS
0000130993
30.
Stowarzyszenie
Rodziców „Nasza
Szkoła” w Kadłubie
Turawskim
tak
46-060 Nowa
Kuźnia
ul. Szkolna 12
27.03.2003r.
nr KRS
0000156632
nie
46-046
Kadłub Turawski
ul. Główna 12
31.
Społeczne
Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Wsi
Stobrawa, Stare Kolnie
i Rybna w Stobrawie
11.04.2003r.
nr KRS
0000158155
nie
46-090 Stobrawa
ul. Witosa 30
32.
Stowarzyszenie
Przyjaciół Łubnian-CIS
w Łubnianach
28.05.2003r.
nr KRS
0000163302
nie
46-024 Łubniany
ul. Opolska 46
33.
Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne
Rozwoju Wsi Kąty
Opolskie
11.09.2003r.
nr KRS
0000170231
nie
46-050 Kąty
Opolskie
ul. Szeroka 20
34.
Stowarzyszenie
Manufaktura Inicjatyw
Róznorodnych w
Ochodzach
17.03.2016r.
Nr KRS
0000607871
nie
46-070 Ochodze
ul. Średnia 3
35.
Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Winowa w Winowie
19.10.2005r.
Nr KRS
0000243273
tak
46-060 Winów
ul. Zbożowa 8A
Wspieranie zrównoważonego
rozwoju wsi Nowa Kuźnia,
polegającego na integracji ładu
środowiskowego
(ekologicznego)
gospodarczego, społecznego i
przestrzennego
Prowadzenie szkoły, oparcie
procesu edukacyjnego i
wychowawczego na ścisłej
współpracy nauczycieli, dzieci i
rodziców, promowanie uczniów
zdolnych, pomoc uczniom z
deficytami rozwojowymi
Rozwój placówek oświatowych
i kulturalnych we wsiach
Stobrawa, Stare Kolnie i
Rybna, wspieranie inicjatyw
gospodarczych na rzecz
rozwoju wsi, ochrona walorów
krajobrazowo-turystycznych
ww. wsi
Prowadzenie i wspieranie
działań i inicjatyw lokalnych
zmierzających do rozwoju
gospodarczego, kulturalnego i
edukacyjnego regionu,
propagowanie i podejmowanie
działań związanych z ochroną
dziedzictwa kulturowego i
środowiska naturalnego
Działania na rzecz
zaangażowania mieszkańców
do czynnego uczestnictwa w
życiu społecznym,
zapobieganie patologiom
społecznym, wszechstronne
propagowanie informacji,
metod i technik w zakresie
działalności na rzecz stworzenia
warunków do
rozpowszechniania sportu lub
innych zainteresowań
kulturalnych, ochrona
młodzieży
Przeciwdziałanie dyskryminacji
i przemocy, podniesienie
poziomu wiedzy na temat
edukacji antydyskryminacyjnej
na rzecz równości i
różnorodności
Wspieranie rozwoju demokracji
lokalnej, ochrona interesów
społeczności lokalnej
36.
Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów
Elektrowni Opole S.A
w Brzeziu
18.05.2004r.
nr KRS
0000207748
nie
37.
Stowarzyszenie
Rozwoju Krzyżowa
Dolina w Krzyżowej
Dolinie
23.09.2004r.
nr KRS
0000217188
nie
38.
Stowarzyszenie „Bona
Familia”
W Ozimku
05.10.2004r.
nr KRS
0000218941
nie
39.
Stowarzyszenie
„Pomocna Dłoń” w
Suchym Borze
20.01.2011r.
Nr KRS
0000376386
nie
Stowarzyszenie
ODNOWY WSI
„NOWE
SIOŁKOWICE
19.03.2012r.
nr KRS
0000413195
nie
40.
41.
Stowarzyszenie
Mażoretek Polskich
Rozwoju Kultury i
Sportu w Dobrzeniu
Wielkim
19.01.2005r.
nr KRS
0000226543
tak
Prowadzenie działań w celu
zabezpieczenia praw nabytych
46-021 Dobrzeń
przez emerytów i rencistów
Wielki
Elektrowni „Opole” S.A
.Elektrownia
uzyskanych w wyniku ich pracy
„Opole” S.A
zawodowej, tworzenie więzi
Brzezie k/Opola
pomiędzy byłymi
pracownikami bazując na
aktualnych problemach
Wspieranie wszechstronnego i
zrównoważonego rozwoju
46-040 Krzyżowa społecznego, kulturalnego i
Dolina
gospodarczego wsi Krzyżowa
ul. Powstańców
Dolina, integracja mieszkańców
Śl. 27
wsi, promocja oraz
popularyzacja wiedzy na temat
Krzyżowej Doliny
Popularyzacja form rodzinnej
opieki zastępczej, pozyskiwanie
rodzin do sprawowania opieki,
pomoc w tworzeniu rodzinnych
placówek opiekuńczo46-040 Ozimek
wychowawczych, prowadzenie
ul. Dworcowa
rodzinnych placówek
10a
opiekuńczo-wychowawczych,
pomoc usamodzielniającym się
wychowankom rodzinnych
placówek opiekuńczowychowawczych
Kontynuacja działań Paula
Hadascha na rzecz osób i
46-053 Suchy
instytucji zaangażowanych w
Bór
leczenie i rehabilitację osób
ul. Pawlety 1A
niepełnosprawnych oraz innym
potrzebujących pomocy lub
wsparcia
Wspieranie rozwoju demokracji
46-090
lokalnej, ochrona interesów
Siołkowice
społeczności lokalnej
ul. Szkolna 3
46-081 Dobrzeń
Wielki
ul. Namysłowska
20
Inspirowanie ruchu
intelektualnego wspierającego
rozwój gminy w sporcie,
kulturze, rekreacji, poznawanie
, kultywowanie i
upowszechnianie dziedzictwa
kulturowego gminy,
propagowanie trwałych,
historycznych wartości dorobku
społeczno-gospodarczego
42.
Towarzystwo
Przyjaciół Chmielowic
w Chmielowicach
11.04.2005r.
nr KRS
0000232233
nie
46-070
Chmielowice
ul. Stawowa 1
43.
Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wsi
Ochodze w Ochodzach
24.03.2005r.
nr KRS
0000231230
nie
46-070 Ochodze
ul. Opolska 34
44.
Stowarzyszenie na
Rzecz Wspierania
Inicjatyw Kulturalnych
w Gminie Łubniany
Animator w
Łubnianach
01.04.2005r.
nr KRS
0000231615
tak
46-024 Łubniany
ul. Opolska 53
45.
Stowarzyszenie „Nasz
Grodziec” w Grodźcu
29.06.2005r.
nr KRS
0000235175
nie
46-040 Grodziec
ul. Tartaczna 1
Aktywizacja środowiska do
podejmowania i realizacji
inicjatyw w zakresie rozwoju
infrastruktury technicznej na
terenie gminy, współdziałanie z
władzami samorządowymi
gminy w celu jej szybkiego
rozwoju gospodarczego,
poprawa jakości życia
mieszkańców, integracja
społeczności lokalnej
Wspieranie wszechstronnego i
zrównoważonego rozwoju
społecznego i gospodarczego
wsi Ochocze, wspieranie
społecznej aktywności
obywateli nakierowanej na
potrzeby takich grup
społecznych jak: ucząca się
młodzie, seniorzy, działania na
rzecz podnoszenia poziomu
kultury i oświaty w środowisku
wiejskim
Animacja i wspieranie
wszelkich działań kulturalnooświatowych w gminie
Łubniany oraz wspieranie
inicjatyw i działań mających na
celu ochronę lokalnego
dziedzictwa kultury duchowej i
materialnej a także
propagowanie zdrowego stylu
życia wolnego od uzależnień
promującego rekreację,
umacnianie więzi społecznych
w gminie Łubniany
Zbieranie i propagowanie
informacji na temat wsi w tym
dotyczących jego środowiska i
historii, inicjowanie działań
mogących przyczynić się do
rozwoju wsi, współpraca z
jednostkami samorządu
terytorialnego, administracji
rządowej, pozyskiwanie
środków na finansowanie zadań
infrastruktury komunalnej,
działalność kulturalną i
społeczna
46.
Stowarzyszenie
„ Nasza Wspólnota”
w Jełowej
03.06.2005r.
nr KRS
0000235534
47.
Opolski Bank
Żywności z/s w
Luboszycach
23.08.2004r.
nr KRS
0000215473
48.
Stowarzyszenie
Przyjaciół Tańca
Współczesnego w
Ozimku
49.
tak
46-024 Jełowa
ul. Wolności 17
tak
46-022
Luboszyce
ul. Czarnowąska
5a
03.08.2005r.
nr KRS
0000239084
nie
46-040 Ozimek
ul.
Częstochowska
26
Stowarzyszenie
„NASZA WIEŚ”
Stare Siołkowice
26.02.2010r.
nr KRS
0000345755
nie
46-083 Stare
Siołkowice
ul.Michała55
50.
Stowarzyszenie
Przyjaciół Popielowa
„RAZEM” w
Popielowie
18.03.2010r.
nr KRS
0000350689
nie
46-090 Popielów
ul. Piastowska
27D
51.
Stowarzyszenie
Miłośników Chróściny
09.03.2010r.
nr KRS
00003550865
nie
46-073 Chróścina
ul. Niemodlińska
69
Działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych, rozwijanie kultury i
sztuki oraz ochronę dóbr
kultury i tradycji, działania na
rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijanie kontaktu,
współpracy między
społeczeństwami
Przeciwdziałanie
marnotrawstwu żywności oraz
zmniejszanie obszarów
niedożywienia i głodu
Wspieranie zespołu tańca
współczesnego ”Chorus”,
rozwój i popularyzacja tańca
współczesnego w Ozimku i
regionie, upowszechnianie
umiejętności tanecznych
szczególnie wśród dzieci i
młodzieży, reprezentowanie
tańca w kraju i za granicą
Wspieranie rozwoju wsi i
wszelkich inicjatyw
mieszkańców, wspieranie
inicjatyw oświatowych,
współpraca z samorządem,
parafią innymi organizacjami i
stowarzyszeniami. Poznawanie
i kultywowanie tradycji
Działalność na rzecz rozwoju
wsi i społeczeństwa, działanie
na rzecz zaangażowania
mieszkańców do czynnego
uczestnictwa w życiu
społecznym, działanie na rzecz
dzieci i młodzieży. Rodzin i
osób starszych i
niepełnosprawnych
Celem stowarzyszenia jest
poprawa materialnych,
kulturowych, duchowych
warunków życia mieszkańców
Chróściny
52.
Stowarzyszenie na
rzecz wyrównywania
szans rozwojowych wsi
i ochrony środowiska
ZIELONE
RADOMIEROWICE
30.06.2010r.
nr KRS
0000358748
tak
46-030
Radomierowice
ul. Szkolna 10
53.
Stowarzyszenie
„NASZA DĘBSKA
KUŹNIA” w Dębskiej
Kuźni
27.08.2010r.
nr KRS
0000363947
nie
46-053 Dębska
Kuźnia
ul. Wiejska 53
54.
Stowarzyszenie
wsparcia osób
wymagających
rehabilitacji i pomocy
„SZLACHETNE
ZDROWIE” w Ozimku
10.09.2010r.
nr KRS
0000364425
nie
46-040 Ozimek
ul. Hutnicza 5
55.
Stowarzyszenie
Pomocy Szkole w
Antoniowie
27.01.2011r.
nr KRS
0000376911
nie
46-040 Antoniów
ul. Powstańców
Śląskich 17
56.
Stowarzyszenie „Nasza
Wioska-Ligota
Prószkowska” w
Ligocie Prószkowskiej
16.03.2011r.
nr KRS
0000380962
nie
46-060 Ligota
Prószkowska
ul. Szkolna 68
57.
Stowarzyszenie
Miłośników Karłowic i
Kuźnicy Katowskiej
im. Ks. dr Jana
Dzierżona w
Karłowicach
29.09.2005r
nr KRS
0000241663
nie
46-037
Karłowice
ul. Pokojowa 1
Propagowanie oraz wspieranie
informacji i edukacji
ekologicznej jak również
innych działań
przyczyniających się do
ochrony środowiska
naturalnego. Współpraca i
współdziałanie z terytorialnymi
władzami samorządowymi i
innymi podmiotami prawnymi
w celu wyrównywania szans
rozwojowych wsi
Radomierowice
Odnowa i rozwój sołectwa
Dębska Kuźnia w
szczególności; wspieranie
zrównoważonego rozwoju wsi
Dębska Kuźnia polegająca na
integracji ładu
środowiskowego,
gospodarczego, społecznego i
przestrzennego, promowanie
Dębskiej Kuźni
Udzielanie specjalistycznych
świadczeń rehabilitacyjnych i
pomocy w leczeniu osób
chorych i niepełnosprawnych,
prowadzenie działalności
edukacyjnej zwłaszcza w
dziedzinie profilaktyki
zdrowotnej. Działalność na
rzecz osób w wieku
emerytalnym. Pomoc osobom
biednym w trudnej sytuacji
życiowej.
Wspieranie działań
zmierzających do
wszechstronnego rozwoju
wychowanków szkoły
podstawowej w Antoniowie
Wsparcie dzieci, młodzieży i
dorosłych w wymiarze
fizycznym, psychicznym i
duchowym oraz kształtowanie
osobowości młodych ludzi.
Wspieranie zrównoważonego
rozwoju wsi Karłowice i
Kuźnica Katowska w Gminie
Popielów polegającego na
integracji ładu środowiskowego
(ekologicznego),
gospodarczego , społecznego i
przestrzennego
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Stowarzyszenie
Miłośników Niwek w
Niwkach
Stowarzyszenie MUW
Młodzi Uczestnicy
Wymian w
Czarnowąsach
Partnerstwo Borów
Niemodlińskich w
Niemodlinie
Stowarzyszenie na
Rzecz Trwałego i
Zrównoważonego
Rozwoju „ZIELONA
ZIEMIA” w
Prószkowie
Stowarzyszenie
„Przyszłość
Chrząstowic” w
Chrząstowicach
Stowarzyszenie
Rozwoju Kolonowic
„KOLONOWICE
XXIWIEKU”
Światowy Związek
Żołnierzy Armii
Krajowej Okręg
Wołyński w
Niemodlinie
30.01.2006r.
nr KRS
0000249495
nie
46-053 Niwki
ul. Wiejska 17
10.02.2006r.
nr KRS
0000250659
nie
46-022
Czarnowąsy
ul. J. Kani 1
nie
49-1000
Niemodlin
ul. Boh. Powstań
Śląskich 32
17.03.2006r.
nr KRS
0000252107
18.04.2006r.
nr KRS
0000255314
14.04.2006r.
nr KRS
0000255228
Reprezentowanie interesów
mieszkańców Niwek,
zarządzanie wspólnym dobrem
mieszkańców , aktywna
promocja wszystkich walorów
wsi, uaktywnienie wsi
Kształtowanie postawy
odpowiedzialności za sprawy
społeczności lokalnej,
motywowanie do kreowania
działania na rzecz poznawania
bogactwa i różnorodności
kultury europejskiej oraz
wspólnego dziedzictwa
Działanie na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich na terenie
gminy Komprachcice,
Łambinowice, Niemodlin,
Prószkowa, Strzeleczki i
Tułowice
nie
46-060 Prószków
ul. Pomologia 2
Stwarzanie warunków i
podejmowanie wszelkich
przedsięwzięć dla rozwoju
kultury i pogłębiania
świadomości ekologicznej
społeczności lokalnej
nie
46-053
Chrząstowice
ul. Ozimska 3a
Rozwijanie i upowszechnianie
kultury, sztuki i nauki, edukacja
ekologiczna, zdrowotna i
językowa. Ochrona dóbr
kultury i tradycji.
18.05.2006r.
nr KRS
0000256699
nie
46-024
Kolonowice
ul. Sportowa 1
Pobudzenie lokalnej
aktywności społecznogospodarczej, integracja
społeczności wiejskiej, dbanie o
obiekty użyteczności publicznej
i estetykę wyglądu wsi
Ogólnopolski
nie
49-100
Niemodlin
ul. Wyzwolenia 2
Kultywowanie tradycji
narodowych
65.
Ogólnopolskie
Stowarzyszenie
Pracowników Służby
Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy
(Oddział) Elektrownia
„OPOLE” S.A
Ogólnopolski
nie
66.
Stowarzyszenie
„WIELKIE
KSIĘSTWO
TURAWSKIE””
W Turawie
13.04.2012r.,
nr KRS
0000417831
nie
67.
Stowarzyszenie
Odnowy i rozwoju wsi
Magnuszowice
„Wspólna Sprawa” w
Magnuszowicach
22.05.2007r.
nr KRS
0000281202
nie
68.
Stowarzyszenie
Świętego Liboriusa w
Krzyżowej Dolinie
09.05.2007r.
nr KRS
0000279260
nie
Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów
Resortu Spraw
Wewnętrznych Policji
w Niemodlinie - Koło
12.10.2004r.
nr KRS
0000043188
nie
Stowarzyszenie
„Dolina Małej Panwi”
w Ozimku
16.07.2007r.
nr KRS
0000284610
tak
69.
70.
46-021
Brzezie/Opola
Występowanie z wnioskami i
propozycjami rozwiązań
prawno-organizacyjnych w
zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy
Kształtowanie postawy
odpowiedzialności za sprawy
społeczności lokalnej,
46-045 Turawa
motywowanie do kreowania
ul. Opolska 13
działania na rzecz poznawania
bogactwa i różnorodności
kultury oraz wspólnego
dziedzictwa
Integracja społeczna
Magnuszowic i
49-156 Gracze
Magnuszowiczek na rzecz ich
Magnuszowice
wszechstronnego rozwoju,
56
pobudzenie i wsparcie
aktywności mieszkańców
Podejmowanie i popieranie,
46-040 Krzyżowa
promocja wszelkich działań
Dolina
związanych z opieką nad
ul. Powstańców
kaplicą i dzwonnicą Świętego
Śl. 29
Liboriusa w Krzyżowej Dolinie
Zrzeszanie Emerytów i
Rencistów byłych
funkcjonariuszy, żołnierzy i
pracowników cywilnych resortu
49-100
spraw wewnętrznych oraz
Niemodlin
wdów (wdowców) po nich dla
ul. Boh. Powstań
poprawy warunków socjalnoŚląskich 43
bytowych oraz organizowania
ich uczestnictwa w życiu
społecznym i publicznym
swojego środowiska i kraju.
Gromadzenie i opracowywanie
informacji, propagowanie
wiedzy na temat historii
Ozimka i okolic, zabieganie o
ochronę zabytków
przyrodniczych i historycznych.
46-040 Ozimek
Współpraca z jednostkami
ul .Brzeziny 16A
samorządu terytorialnego,
administracji rządowej i
organizacjami społecznymi.
Działalność społeczna i
kulturalne, działalność agro- i
ekoturystyczna.
71.
Stowarzyszenie „Dom
06.08.2007r.
Niemieckich Studentów
nr KRS
w Opolu „ z/s w
0000285555
Chrząstowicach
nie
46-053
Chrząstowice
ul. Cmentarna 6
72.
Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wsi
Skarbiszowice
11.09.2007r.
nr KRS
0000288279
nie
49-130 Tułowice
Skarbiszowice
nr 17
73.
Stowarzyszenie „NASZ
OSOWIEC” w Osowcu
28.03.2008r.
nr KRS
0000302614
tak
46-023 Osowiec
ul. Lipowa 12
74.
Śląskie Towarzystwo
Bluesowo Folkowe
„BLUFOLK” w
Domecku
24.04.2008r.
nr KRS
0000304576
nie
46-070 Domecko
ul .Opolska 45
75.
Stowarzyszenie
Odnowy i Rozwoju
Wsi Grodziec
„TYSIĄCLETNIE
GRODZISKO” w
Grodźcu
12.06.2008r.
nr KRS
0000307074
nie
49-100 Grodziec
Grodziec nr 13
76.
Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wsi
Chobie
nie
46-040 Chobie
ul. Wiejska 41
13.08.2008r.
nr KRS
0000311772
Utworzenie, utrzymywanie –
prowadzenie Domu
Niemieckich Studentów w
Opolu.
Wspieranie wszechstronnego i
zrównoważonego rozwoju
społecznego, kulturalnego i
gospodarczego sołectwa
Skarbiszowice, wspieranie
demokracji i budowanie
społeczeństwa obywatelskiego
w środowisku lokalnym.
Wspieranie zrównoważonego
rozwoju wsi Osowiec z
przysiółkiem Trzęsiona
polegającego na integracji ładu
środowiskowego(ekologiczneg
o), gospodarczego, społecznego
i przestrzennego. Szerzenie
oświaty, agroturystyki i
ekoturystyki.
Krzewienie kultury muzycznej
oraz popularyzacja muzyki
bluesowej i folkowej Polskiej i
zagranicznej. Inicjowanie
działalności artystycznej i i
twórczej, promowanie muzyki.
Integracja społeczeństwa
Grodźca i Grodźca drugiego na
rzecz ich wszechstronnego
rozwoju, pobudzania i
wspierania aktywności
mieszkańców. Podniesienie
poziomu życia społeczności
wiejskiej poprzez realizację
programu ”Odnowa wsi”.
Zbieranie i propagowanie
informacji na temat
miejscowości Chobie i jego
okolic w tym dotyczących jej
środowiska naturalnego,
historii, teraźniejszości i
przyszłości. Współpraca z
jednostkami samorządu
terytorialnego, administracji
rządowej i organizacjami
międzynarodowymi.
Działalność społeczna i
kulturalna.
77.
Stowarzyszenie
Odnowy i Rozwoju wsi
Lipno „LAS I WODA
TO LIPNA URODA”
w Lipnie
06.10.2008r.
nr KRS
0000315143
nie
78.
Stowarzyszenie
Odnowy Wsi
WRZOSKI
26.08.2008r.
nr KRS
0000312400
nie
46-073 Wrzoski
ul. Ogrodowa 4
79.
Stowarzyszenie
PRZYJACIÓŁ
NAKŁA
nie
46-050 Nakło
ul. Raszowska 2
80.
Stowarzyszenie
PRZYJACIÓŁ
SZCZEDRZYKA
21.11.2008r.
nr KRS
0000318122
nie
46-042
Szczedrzyk
ul.Pl.1-maja 9
81.
Stowarzyszenie PRO
LIBERIS SILESIAE w
Tarnowie Opolskim
25.11.2008r.
nr KRS
0000317652
nie
46-050 Tarnów
Opolski
ul. Polna 4
nie
46-070 Wawelno
ul .Nowowiejska
14
82.
Stowarzyszenie
ROZWOJU WSI
WAWELNO
16.07.2008r.
nr KRS
0000309119
27.01.2009r.
Nr KRS
0000322252
49-130 Lipno
Integracja społeczności Lipna
na rzecz rozwoju
wszechstronnego rozwoju,
pobudzanie i wspieranie
aktywności mieszkańców.
Promowanie walorów wsi
Lipno i gminy Niemodlin.
Szczerzenie świadomości
ekologicznej, promowanie
zdrowego stylu życia.
Wszechstronne wspieranie
aktywności społecznej
obywateli i ich organizacji.
Działalność na rzecz
wyrównania szans
edukacyjnych, wspieranie
inicjatyw lokalnych, wspieranie
dobroczynności i działań
humanitarnych.
Promowanie wsi Nakło oraz
gminy Tarnów Opolski,
działalność wspomagająca
rozwój gospodarczy w tym
rozwój przedsiębiorczości,
promocja i organizacja
wolontariatu, nauki, edukacji,
wychowania, kultury i sztuki.
Zbieranie i propagowanie
informacji na temat
miejscowości Szczedrzyk i jego
okolic. Pobudzanie aktywności
mieszkańców wsi. Współpraca
z jednostkami samorządu
terytorialnego administracji
rządowej.
Wyzwalanie i wspieranie
inicjatyw społecznych
zmierzających powzbogacania
możliwości edukacji i
wychowanie dzieci, młodzieży i
dorosłych poprzez
rozpowszechnianie w
świadomości społecznej
potrzeb zdobywanie wiedzy i
wykształcenia.
Wspieranie wszechstronnego i
zrównoważonego rozwoju
społecznego, kulturalnego i
gospodarczego wsi Wąwelno
83.
Stowarzyszenie
BUDKOWICE w
Starych Budkowicach
23.12.2008r.
nr KRS
0000320524
nie
46-030 Stare
Budkowice
ul. Ogrodowa 3
84.
Stowarzyszenie
NASZA NOWA
SCHODNIA w Ozimku
20.02.2009r.
nr KRS
0000324040
nie
46-040 Ozimek
ul. Daniecka 14
85.
Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Dylaki
25.03.2009r.
nr KRS
0000326643
nie
46-043 Dylaki
ul. Fabryczna 4
86.
Stowarzyszenie
Odnowy wsi Brynica
22.04.2009r.
nr KRS
0000328295
nie
46-024 Brynica
ul. Ks. Klimasa 8
87.
Stowarzyszenie
Odnowy i Rozwoju wsi
Tarnica „LEPSZA
PRZYSZŁOŚĆ W
TARNICY”
14.04.2009r.
nr KRS
0000327861
nie
88.
Stowarzyszenie
Odnowy Rozwoju wsi
„Sosnówka Drzwi Do
Lasu” w Sosnówce
14.04.2009r.
nr KRS
0000327841
nie
49-156 Gracze
Tarnica 5
49-100
Niemodlin
Sosnówka 21
Integracja społeczności lokalnej
Podnoszenie kwalifikacji i
umiejętności mieszkańców dla
rozwoju regionu, promowanie
miejscowości Stare Budkowice
i okolic, rozwijanie kultury i
sztuki.
Upowszechnianie i rozwój
kultury fizycznej i sportu,
ochrona i promocja zdrowia,
działanie na rzecz osób
niepełnosprawnych, promocja i
organizacja wolontariatu.
Pozyskiwanie środków na
finansowanie zadań
infrastruktury komunalnej,
działalność kulturalna i
społeczna.
Zbieranie i propagowanie
informacji na temat
miejscowości Dylaki i okolic, w
tym dotyczących jej środowiska
naturalnego , historii,
teraźniejszości i przyszłości.
Inicjowanie działań mogących
przyczynić się do rozwoju wsi.
Inicjatywa na rzecz rozwoju
wsi Krynica. Planowany rozwój
dotyczy wszelkich dziedzin i
struktur społeczno-kulturowych
zawartych zarówno w obszarze
kultury duchowej jak i
materialnej.
Integracja społeczności Tarnicy
na rzecz ich wszechstronnego
rozwoju, pobudzanie i wsparcie
aktywności mieszkańców wsi.
Współpraca z pokrewnymi
organizacjami. Szerzenie
świadomości ekologicznej,
propagowanie stylu życia.
Integracja społeczności
Sosnówki na rzecz
wszechstronnego rozwoju,
pobudzanie, wsparcie
aktywności mieszkańców.
Inicjowanie działań w celu
poprawy życia mieszkańców ze
szczególnym uwzględnieniem
remontu, modernizacji,
zaopatrzenia w media świetlicy
wiejskiej, wiejskiego placu
zabaw, boiska sportowego na
centrum kulturalno-edukacyjne
wsi Sosnówka.
89.
Stowarzyszenie
Odnowy i Rozwoju wsi
Rzędziwojowice
„KAWAŁ DOBREJ
ROBOTY”
30.04.2009r.
nr KRS
0000328826
90.
Stowarzyszenie
„PERSPEKTYWY
GRABINA” w
Grabinie
5.11.2010r.
nr KRS
0000369854
nie
91.
Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Publicznej Szkoły
Podstawowej w
Prószkowie
„SZEROKIE
HORYZONTY”
23.02.2009r.
nr KRS
0000324030
tak
46-060 Prószków
ul. Szkolna 6
Opolskie
Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych
i Turystycznych w
Bukowej
19.07.2012 r.
nr KRS
0000427482
nie
46-030 Bukowo
ul. Wiejska 58
93.
Stowarzyszenie
Sympatyków Kotorza
Małego
05.06.2012r.
nr KRS
0000423097
nie
46-045 Kotórz
Mały
ul. Boczna 7
94.
Stowarzyszenie
Miłośników Murowa
28.09.2009r.
nr KRS
0000338223
nie
46-030 Murów
ul. Wolności 22
92.
nie
49-100
Niemodlin
Rzędziwojowice
55
49-100 Grabin
ul. Nyska 90
Rozwijanie i propagowanie
inicjatyw, postaw i działań
sprzyjających rozwojowi wsi,
wytwarzanie atmosfery
zaufania i szacunku do
środowiska wiejskiego.
Przyczynianie się do
gospodarczego i społecznego
rozwoju wsi i okolic, a także
wspieranie organizacyjne i
rzeczowe osób fizycznych i
jednostek gospodarczych które
podejmą takie zadania.
Działalność publiczna na rzecz
poprawy warunków życia
społeczności wsi Grabin w
szczególności poprzez
wykonywanie zadań w
zakresie; pomocy lokalnej
społeczności
Wspieranie edukacji dzieci i
młodzieży- uczniów szkoły
podstawowej w Prószkowie,
działanie na rzecz wspierania
realizacji zadań
wychowawczych szkoły.
Tworzenie warunków do
rozwoju uzdolnień i
zainteresowań uczniów w
szczególności poprzez
organizowanie zajęć
pozalekcyjnych, wyjazdów i
wycieczek edukacyjnych.
Kreowanie i upowszechnianie
wizerunku Opolszczyzny jako
regionu atrakcyjnego
turystycznie
Integracja społeczności lokalnej
, promowanie miejscowości,
podnoszenie kwalifikacji i
umiejętności mieszkańców
Wspieranie Rozwoju
społecznego, kulturalnego i
gospodarczego sołectwa
Murów i okolic. Działania na
rzecz upiększania wsi,
promowanie walorów regionu.
Ochrona przyrody i krajobrazu
lokalnego.
95.
Stowarzyszenie „ Z
Uśmiechem dla
Uśmiechu ”Stowarzyszenie
Prószków w
Prószkowie
09.03.2011
nr KRS
0000379101
nie
46-060 Prószków
ul. Zamkowa 8
96.
Stowarzyszenie „Nasze
Czarnowąsy” w
Czarnowąsach
08.04.2011r.
nr KRS
0000383286
nie
46-020
Czarnowąsy
ul. Złota 2
97.
Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju
Treningu
Bramkarskiego Na
Świecie w
Czarnowąsach
12.05.2011r.
nr KRS
0000385962
nie
46-020
Czarnowąsy
ul. Jagiełły 11
98.
Stowarzyszenie
Rozwoju Osiedla
Zawada w Zawadzie
13.04.2011r.
nr KRS
0000383625
nie
46-022 Zawada
ul. Dębowa 2
99.
Stowarzyszenie „Nasze
Przywory” w
Przyworach
14.07.2011r.
nr KRS
0000391542
nie
46-050 Przywory
ul. Wiejska 83
100.
Stowarzyszenie
Ochrony Dóbr Kultury
w Gminie Dąbrowa
„DABROWSKIE
SKARBY”
04.05.2011r.
Nr KRS
0000385262
nie
49-120 Dąbrowa
ul. Ks.J.Sztonyka
101.
Stowarzyszenie
Ogrodowe „NA
PIASKACH” w
Komprachcicach
15.10.2014r.
Nr KRS
0000527289
nie
46-070
Komprachcice
ul.Chróścińska 2
102.
Stowarzyszenie
„ZAMEK W
KARŁOWICACH”
09.02.2015r.
nr KRS
0000542811
nie
49-325
Karłowice
ul. Młyńska 7
103.
Stowarzyszenie Osób
Narodowości Śląskiej
w Kotorzu Małym
21.12.2011r.
Nr KRS
0000405947
nie
46-045
Kotórz Mały
ul. Wodna 9
Szarzenie w społeczeństwie
wiedzy o potrzebach i
problemach osób sprawnych
inaczej.
Rozwój społeczeństwa
demokratycznego poprzez
działalność związaną ze
wzrostem świadomości
dotyczącej zagrożeń
cywilizacyjnych.
Upowszechnianie sportu w
szczególności piłki nożnej,
tworzenie programów
szkoleniowych, planów
treningowych. Organizowanie
obozów treningowych.
Integracja mieszkańców osiedla
Zawada, kształtowanie
pozytywnych cech charakteru i
osobowości mieszkańców
Aktywizowanie i integrowanie
środowiska lokalnego,
wspieranie zrównoważonego
rozwoju wsi Przywory.
Jednoczenie wokół zagadnień
ochrony zabytków, zespołów i
obszarów zabytkowych władz
samorządowych, organizacji
społecznych, instytucji i
zainteresowanych osób
Propagowanie idei ogrodnictwa
działkowego w społeczeństwie
w szczególności
wszechstronnego znaczenia
ROD dla rodzin działkowców i
mieszkańców miast oraz
racjonalnego wykorzystania
gruntów miejskich
Historyczne odbudowa zamku
w Karłowicach wraz z
przynależnym do niego parku,
ochrona dziedzictwa
kulturowego, szczególnie w
zakresie renowacji i
konserwacji.
Rozbudzanie i ugruntowanie
świadomości narodowej
Ślązaków, odradzanie kultury
Śląskiej, propagowanie wiedzy
o Śląsku
104.
Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi
Antoniów w
Antoniowie
27.09.2011r
Nr KRS
0000397398
105.
Stowarzyszenie
Odnowy Wsi
Szydłowiec Śląski
„PODAJMY SOBIE
RĘCE” w Szydłowcu
Śląskim
25.10.2011 r.
Nr KRS
0000398668
nie
106.
Stowarzyszenie
Kulturalno-Edukacyjne
100 SZTUK w
Antoniowie
16.01.2012r.
Nr KRS
0000408109
nie
46-040 Antoniów
ul. Akacjowa 43
107.
Stowarzyszenie
Promocji Tańca
PRODANCE w Kępie
29.12.2011r.
Nr KRS
0000406303
nie
46-022 Kępa
ul. Polna 16
108.
Stowarzyszenie
„DĄBRÓWKA” w
Dąbrówce
Łubniańskiej
20.02.2012 r.
Nr KRS
0000411703
nie
46-024
Dąbrówka
Łubiańska
ul. Kosowce 7
109.
Stowarzyszenie PRO w
Tarnowie Opolskim
13.02.2012 r.
nr KRS
0000411145
nie
46-050 Tarnów
Opolski
ul. Dworcowa 6
110.
Stowarzyszenie
Ogrodów Działkowych
OPOLANIE w
Komprachcicach
14.08.2013r.
nr KRS
0000473500
nie
46-070
Komprachcice
ul. Chróścińska
Stowarzyszenie
„WĘGRY NA PLUS”
10.04.2013r.
nr KRS
0000457914
nie
46-023 Węgry
ul. Szkolna 5
nie
46-070
Komprachcice
ul. Szkolna 18
111.
112.
Stowarzyszenie
FORUM DLA GMINY
KOMPRACHCICE
15.03.2013r.
nr KRS
0000455012
nie
46-040 Antoniów
ul. Powstańców
Śl. 49
49-100
Szydłowiec
Śląski 39A
Promowanie regionu, kultury
ludowej, lokalnych tradycji i
atrakcji, wspieranie inicjatyw
społecznych i gospodarczych
wsi
Tworzenie trwałych więzi
gospodarczych i społecznych
pomiędzy mieszkańcami
sołectwa Szydłowiec Śląski a
także pomiędzy radą sołecka i
radą parafialną
Współdziałanie członków
stowarzyszenia oraz
pozyskanych do współpracy
osób, instytucji i podmiotów
gospodarczych w ramach
wszelkiego rodzaju inicjatyw i
przedsięwzięć o charakterze
kulturalnym
Propagowanie tańca jako formy
sztuki i aktywności fizycznej,
szczególnie wśród dzieci i
młodzieży, działalność w
zakresie kultury, sztuki i
ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
Prowadzenie i wspieranie
działań na rzecz rozwoju wsi a
także tworzenie zwartej,
odpowiedzialnej
zaangażowanej wspólnoty
mieszkańców.
Integracja społeczności
lokalnej, promowanie gminy
Tarnów Opolski i okolic,
promocja i organizacja
wolontariatu.
Stowarzyszenie prowadzi
ogrody działkowe w sposób
zapewniający zaspakajanie
potrzeb, aktywny wypoczynek i
rekreację.
Pobudzanie i popieranie
działalności zmierzającej do
pokojowego i tolerancyjnego
życia grup społecznych i
jednostek.
Integracja społeczności
lokalnej, podnoszenie
kwalifikacji i umiejętności
mieszkańców.
Stowarzyszenie
Miłośników Ogrodu
Działkowego
„RELAX” w Polskiej
Nowej Wsi
30.09.2013r.
nr KRS
0000475625
114.
Niemodliński
Uniwersytet Trzeciego
Wieku
24.08.2013r.
nr KRS
0000474548
115.
Stowarzyszenie Ludzi
Kreatywnych
„TALENT” w
Dobrzeniu Wielkim
113.
nie
Polska Nowa
Wieś nr 50
nie
49-100
Niemodlin
ul M. Reja 1
30.09.2014r.
nr KRS
0000525471
nie
46-081 Dobrzeń
Wielki
ul. Namysłowska
20
116.
Stowarzyszenie
Pomocy Rodzicom i
Potrzebującym
„ŻONKIL” w
Dobrzeniu Wielkim
26.11.2014r.
nr KRS
0000533313
nie
46-081 Dobrzeń
Wielki
ul. Jańskiego 3
117.
Stowarzyszenie
„NASZE
CIEPIELOWICE”
11.06.2014r.
nr KRS
0000510174
nie
49-120
Ciepielowice
ul. Długa 18A
Stowarzyszenie „Patrz
w Przyszłość”
10.08.2015r.
Nr KRS
0000570249
nie
46-081 Dobrzeń
Wielki
ul. Namysłowska
20
Stowarzyszenie
ROSZKO Z
ROSZKOWIC
20.10.2015r.
Nr KRS
0000577860
nie
Roszkowice 25
49-100
Niemodlin
Stowarzyszenie NASZ
ZARZÓW
TURAWSKI
07.10.2015r.
Nr KRS
0000579556
nie
ul. Główna 20
46-046 Zakrzów
Turawski
121.
Stowarzyszenie
RAZEM DLA
DOMECKA
12.11.2015r.
Nr KRS
0000585258
nie
ul. Opolska 52
46-070 Domecko
121.
Stowarzyszenie na
rzecz Promocji
Talentów AKCES w
Ozimku
12.04.2016r.
Nr KRS
0000610607
nie
ul. Wyzwolenia
37
46-040 Ozimek
118.
119.
120.
Stowarzyszenie prowadzi ogród
działkowy, w sposób
zapewniający zaspakajanie
potrzeb, aktywny wypoczynek i
rekreację.
Zachowanie i zwiększanie
intelektualnej, psychicznej i
fizycznej sprawności członków
stowarzyszenia.
Prowadzenie działalności
edukacyjnej i kulturalnej
zwłaszcza w zakresie
inicjowania, wspierania i
pomocy w przedsięwzięciach
edukacyjno-kulturalnych.
Realizacja programów
wspierających niezawodowe i
zawodowe rodziny zastępcze.
Wspieranie rozwoju
społecznego, kulturalnego i
gospodarczego wsi
Ciepielowice.
Prowadzenie działalności
edukacyjnej i kulturalnej
szczególności na rzecz dzieci,
młodzieży i dorosłych,
propagowanie kultury
muzycznej, promowanie
regionu, tradycji, pomoc
niepełnosprawnym w
aktywnym uczestnictwie
rozwoju kultury.
Dobrowolna i bezinteresowna
pomoc osobom i rodzinom w
rozwiązywaniu problemów
życiowych, działalność
kulturalna i edukacyjna.
Promowanie regionu, kultury
ludowej, lokalnych tradycji i
atrakcji, wspieranie inicjatyw
społecznych i gospodarczych
wsi.
Wspieranie wszechstronnego i
zrównoważonego rozwoju
społecznego, kulturalnego i
gospodarczego wsi Domecko
Wspieranie wszechstronnego
rozwoju dzieci, młodzieży i
dorosłych, prowadzenie
działalności edukacyjnej i
kulturalnej.
122.
„Stowarzyszenie
Rozwoju wsi Piotrowa i 23.03.2016 r.
osiedla przy ul. 700Nr KRS
lecia w Niemodlinie” w 0000609128
Piotrowej
123.
Stowarzyszenie
Manufaktura Inicjatyw
Różnorodnych w
Ochodzach
17.03.2016 r.
Nr KRS
0000607871
nie
ul. Średnia 3
46-070 Ochodze
124.
Stowarzyszenie „NASZ
ŻŁOBEK” w Polskiej
Nowej Wsi
02.08.2016 r.
Nr KRS
0000630844
nie
ul. Lipowa 102
46-070 Polska
Nowa Wieś
125.
Stowarzyszenie
„SŁONECZNA
ZATOKA” w Turawie
01.09.2016 r.
Nr KRS
0000635032
nie
ul. Pływacka 2
46-045 Turawa
126.
Stowarzyszenie
SZLAK KONNY
OPOLSZCZYZNYPOŁUDNIE w
Prószkowie
26.09.2016 r.
Nr KRS
0000638316
nie
ul. Stawowa 2
46-060 Prószków
nie
Piotrowa nr 13C
Działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
Przeciwdziałanie dyskryminacji
i przemocy, podnoszenie
poziomu wiedzy na temat
edukacji antydyskryminacji na
rzecz równości i różnorodności
Prowadzenie i wspieranie
działalności publicznego żłobka
w Polskiej Nowej Wsi.
Podejmowanie działań na rzecz
rozwoju terenów jezior
Turawskich oraz wspieranie
społecznej aktywności.
Utworzenie i zarządzanie
szlaku konnego Opolszczyzny
w celu propagowania turystyki i
rekreacji konnej.