projekt

Komentarze

Transkrypt

projekt
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU
GRUPA DOCELOWA PROJEKTU
PORADNICTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE I GRUPOWE
Projekt jest adresowany do mieszkañców województwa
mazowieckiego, w tym:
SZKOLENIA ZAWODOWE, do wyboru:
- Pracownik obs³ugi kadrowo-p³acowej z
elementami ksiêgowoœci
- Pracownik obs³ugi biura - operator aplikacji
biurowych
- Grafik komputerowy - projektant stron www
- Sprzedawca - telemarketer
- Operator koparko-³adowarki i spycharki
P£ATNY STA¯ ZAWODOWY - 3 MIESI¥CE
- Osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzêdzie
Pracy, zwolnionych nie d³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy przed
przyst¹pieniem do projektu z przyczyn dotycz¹cych
zak³adu pracy
- Osób wytypowanych do zwolnienia (w okresie
wypowiedzenia)
- Osób zagro¿onych zwolnieniem z przyczyn
dotycz¹cych zak³adu pracy
£¹cznie 75 kobiet i 75 mê¿czyzn, 10 grup po 15 osób.
Zapraszamy na spotkanie
Data
:
Godzina
:
Miejsce spotkania:
e-mail:
Kontakt:
tel: 519 691 041
[email protected]
www.nunm.pl

Podobne dokumenty