Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Komentarze

Transkrypt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
„Multiportfel Open” – Skandia Życie TU S.A.
data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007 r.
I.
Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)
1. Rodzaj Ubezpieczenia i jego przedmiot
Tak - § 3
2. Warunki zmiany sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej, jeżeli ogólne warunki
ubezpieczenia taką zmianę przewidują
Nie
3. Prawa i obowiązki każdej ze stron umowy ubezpieczenia
Tak - § 7, § 27, § 30
4. Zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
Tak - § 4 i 5
5. Przy ubezpieczeniach majątkowych – sposób ustalania rozmiaru szkody
Nie dotyczy
6. Sposób określania sumy odszkodowania lub innego świadczenia, jeżeli ogólne
warunki ubezpieczenia przewidują odstępstwa od zasad ogólnych
Tak - § 5
7. Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej
Tak - § 2 pkt 16, § 12
8. Metodę i sposób indeksacji składek, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia indeksację
przewidują
Nie
9. Tryb i warunki dokonania zmiany umowy ubezpieczenia zawartej na czas
nieokreślony
Nie dotyczy
10. Przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron, a także tryb i
warunki wypowiedzenia, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują taką
możliwość
Tak - § 7 ust. 9, § 11, § 18 ust. 1
II.
Przedmiot i zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego (§ 3). Zakres ubezpieczenia obejmuje
dożycie przez Ubezpieczonego końca okresu ubezpieczenia i śmierć Ubezpieczonego w
okresie ubezpieczenia (§ 4). W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego końca okresu
ubezpieczenia, ubezpieczyciel wypłaca Ubezpieczonemu świadczenie w kwocie równej
wartości polisy. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia,
Ubezpieczyciel wypłaci Uposażonemu lub innej osobie uprawnionej wyższe ze świadczeń:
105% wartości polisy lub kwotę równą wpłaconej składce jednorazowej (§ 5).
III.
Wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym brak jest
wyłączeń odpowiedzialności – występują jedynie ograniczenia świadczeń do wysokości
wartości polisy lub wartości wykupu.
Ubezpieczyciel ma prawo ograniczyć wysokość świadczenia ubezpieczeniowego do
wysokości kwoty równej wartości polisy, w przypadku, gdy śmierć Ubezpieczonego w
okresie ubezpieczenia spowodowana została lub wynikła bezpośrednio lub pośrednio w
następstwie:
1) wypadku drogowego spowodowanego przez Ubezpieczonego po spożyciu alkoholu lub
zażyciu środków działających na centralny układ nerwowy,
2) nadużycia alkoholu, nie zaleconego przez lekarza zażycia narkotyków lub środków
działających na centralny układ nerwowy,
3) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa umyślnego,
4) umyślnego samouszkodzenia ciała lub samobójstwa, jeżeli czyn dokonany został w ciągu
pierwszych dwóch lat trwania umowy,
5) wojny, działań zbrojnych, zamieszek lub świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w
aktach przemocy.
Ubezpieczyciel ma prawo ograniczyć wysokość świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu
śmierci Ubezpieczonego do kwoty równej wartości wykupu (wartości polisy pomniejszonej o
opłatę likwidacyjną), w przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek okoliczności, których
Ubezpieczający, Ubezpieczony lub przedstawiciel Ubezpieczającego nie podali do
wiadomości ubezpieczyciela lub podali nieprawdziwe, a w szczególności zataili chorobę
Ubezpieczonego, jeśli:
1) ubezpieczyciel zapytywał o nie we wniosku o zawarcie umowy, z wyjątkiem przypadku,
gdy umowa została zawarta mimo braku odpowiedzi, oraz
2) śmierć Ubezpieczonego nastąpił a w okresie pierwszych trzech lat od zawarcia umowy.
(§ 8 ust. 2 i 3)
IV.
Warto zwrócić uwagę
W trakcie trwania umowy nie można zmienić okresu ubezpieczenia. Umowa może być
zawarta tylko na 3 lata lub 6 lat (§ 6 ust 2 i 3).
Wypłata wartości wykupu następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez ubezpieczyciela
wniosku o wykup, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia wyceny funduszu, którego
jednostki zostały umorzone najpóźniej (§ 18 ust. 7). Przez okres od umorzenia jednostek do
dnia wypłaty wartości wykupu środki pieniężne są nieoprocentowane. Okres 14 dni od dnia
umorzenia jednostek ostatniego z funduszy jest dość długi.
V.
Postanowienia nietypowe
Ubezpieczający ma prawo przenieść, pod warunkiem zaakceptowania przez Ubezpieczyciela,
w całości lub części, prawa i obowiązki z umowy na inny przedmiot. Z chwilą ich
przeniesienia, podmiot ten staje się Ubezpieczającym (§ 7 ust. 10).
Możliwe jest dokonanie 24 bezpłatnych konwersji w ciągu roku polisowego (w każdym
miesiącu polisy pierwsze dwie konwersje są bezpłatne) - § 14 ust. 6
Brak opłaty za zarządzanie aktywami trzech portfeli modelowych: PM1, PM2 i PM3 Zgodnie
z załącznikiem nr 1 do ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym „Multiportfel Open” wynosi ona 0% (ust. 4 załącznika nr 1).

Podobne dokumenty