IDEA PROJEKTU „PI-PWP CouveusePL” Prowadzenie działalności

Komentarze

Transkrypt

IDEA PROJEKTU „PI-PWP CouveusePL” Prowadzenie działalności
ul. Warszawska 28a/2, 40-008 Katowice
tel. 032 376 75 65, tel./fax: 032 273 26 62
web: www.swr.pl
e-mail: [email protected]
Zarządzanie projektami
NIP 631-23-56-974
REGON 277880940
IDEA PROJEKTU „PI-PWP CouveusePL”
Prowadzenie działalności gospodarczej „na próbę” w inkubatorze couveuse jest innowacyjnym rozwiązaniem,
wdrożonym z sukcesem we Francji. W latach 2001-2003 wprowadzono tam regulacje prawne, pozwalające prowadzić
działalność gospodarczą „na próbę” pod warunkiem podpisania umowy CAPE z inkubatorem couveuse. Osoba
rozpoczynająca działalność gospodarczą w couveuse nie ponosi związanego z nią ryzyka i nie musi zmieniać
swojego dotychczasowego statusu, może np. nadal otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych czy też pracować.
Jednocześnie (w ramach podpisanej umowy CAPE) prowadzi swoją działalność gospodarczą w couveuse, gdzie
otrzymuje intensywne wsparcie. Zyski z wystawionych faktur gromadzone są przez couveuse i przekazywane osobie
testującej swoją działalność gospodarczą w momencie jej wyjścia z couveuse i rozpoczęcia „normalnej” działalności
gospodarczej. Za swoją działalność inkubator couveuse pobiera prowizję, potrącaną z przychodów generowanych w
ramach inkubowanej działalności.
Model ten został wdrożony (i usprawniony) także w Belgii. Należy podkreślić, że couveuse we Francji i w Belgii to nie
budynki, w których można otworzyć biuro, a raczej firmy doradcze, wspierające osoby zainteresowane rozpoczęciem
działalności gospodarczej.
Wiele osób obawia się ryzyka związanego ze rozpoczęciem działalności gospodarczej. Osoby bezrobotne czy
niepełnosprawne cechuje też z reguły niski poziom kompetencji zawodowych i społecznych, niezbędnych do
prowadzenia działalności gospodarczej. Couveuse przejmuje to ryzyko oraz oferuje intensywne wsparcie
szkoleniowe i doradcze, będzie więc szczególnie użyteczny dla osób z ww. grup. Niezbędne jest jednak
dostosowanie go do polskich realiów.
Inkubatorami CouveusePL, które będą działały w Polsce, mogą być wszystkie instytucje, zainteresowane
wspieraniem tworzenia miejsc pracy poprzez podejmowanie działalności gospodarczej. Sposób działania couveuse
jest uniwersalny i można go zastosować do wspierania wszystkich osób zainteresowanych podejmowaniem
działalności gospodarczej. Celowe wydaje się jednak stosowanie tego modelu wsparcia w pierwszej kolejności dla
grup problemowych, gdzie inne narzędzia mają ograniczoną efektywność. W ramach pilotażu otwarliśmy inkubator
typu couveuse w Katowicach, który przetestuje to podejście w Polsce.
Projekt „PI- PWP CouveusePL” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Warszawska 28a/2, 40-008 Katowice
tel. 032 376 75 65, tel./fax: 032 273 26 62
web: www.swr.pl
e-mail: [email protected]
Zarządzanie projektami
NIP 631-23-56-974
REGON 277880940
O PROJEKCIE „PI-PWP CouveusePL
Projekt innowacyjny testujący „PI-PWP CouveusePL” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.
Celem głównym projektu jest:
•
poprawa jakości wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym w zakresie rozpoczęcia własnej działalności
gospodarczej poprzez prowadzenie w województwie śląskim inkubatora CouveusePL oraz
•
adaptacja modelu Couveuse do polskich realiów prawnych, gospodarczych i społecznych oraz włączenie go do
polityki społecznej, co umożliwi korzystanie z modelu instytucjom rynku pracy.
Obecnie projekt „PI-PWP CouveusePL” wszedł w decydujący, drugi etap realizacji. W ramach tego etapu wyselekcjonowani
w procesie rekrutacji uczestnicy/ uczestniczki będą mogli przetestować własny pomysł na biznes, bez ponoszenia ryzyka i
upewnić się, że jest on w stanie wygenerować przychody w wysokości zapewniającej osiągnięcie zysku.
Dzięki inkubatorowi CouveusePL możliwym staje się:
•
przetestowanie słabych oraz mocnych stron swojego pomysłu na biznes, bez konieczności ponoszenia kosztów
jego prowadzenia przy jednoczesnym wsparciu szkoleniowo-doradczym ze strony inkubatora;
•
sprawdzenie się w roli przedsiębiorcy oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych;
•
nawiązanie współpracy z dostawcami i odbiorcami jeszcze przed zarejestrowaniem własnej działalności
gospodarczej;
Model CouveusePL może zostać wykorzystany i wdrożony przez osoby oraz instytucje zainteresowane
zagadnieniami związanymi z aktywizacją osób bezrobotnych.
Na seminaria informacyjne projektu, które mają za zadanie upowszechnić informację o modelu inkubatora CouveusePL i
możliwościach jego zastosowania wśród instytucji rynku pracy zainteresowanych aktywizacją zawodową osób
bezrobotnych, zapraszamy przedstawicieli administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji
pozarządowych oraz instytucji zajmujących się zagadnieniami rynku pracy lub zainteresowanych tematyką rynku
pracy oraz wspieraniem podejmowania działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
Produktem finalnym projektu jest publikacja w formie podręcznika, która będzie zawierała wszelkie informacje
pozwalające instytucjom oraz organizacjom związanym z rynkiem pracy uruchomić oraz prowadzić inkubator
„couveuse”. Stworzy to realną szansę podjęcia efektywnych i aktywnych działań służących zapobieganiu
bezrobociu oraz rozbudzaniu drzemiących w osobach bezrobotnych możliwości czy zdolności.
Więcej informacji o projekcie znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem: www.couveuse.pl
W ramach projektu dbamy o zachowanie oraz promowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „PI- PWP CouveusePL” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty